Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Особливост формування цнової полтики торговельної фрми. Змст цнової полтики пдприємства. Порвняльна характеристика цнової полтики виробничого та торговельного пдприємств. Удосконалення управлння цновою полтикою фрми.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 16.04.2003. Сдан: 2003. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України
Тернопільський державний технічний університет
Імені І.Пулюя
Реферат
"Цінова політика фірми та її оцінка"
Студента групи ПКп-32
Урбанської Г.В.
Тернопіль
План
1. Особливості формування цінової політики торговельної фірми
2. Удосконалення управління ціновою політикою фірми1. Особливості формування цінової політики торговельної фірми.
Розмір доходів торговельного підприємства, який отримується від різних видів діяльності, є функцією від обсягу проведення відповід-них операцій (торговельних, виробничих, посередницьких) (О) та рів-ня цін, які встановлюються на них (Ц);
Д=f(0, Ц).
Обгрунтування визначення цін на товари (продукцію, роботи, по-слуги) підприємства належать до визначальних рішень, від яких за-лежить успіх усієї комерційної діяльності підприємства, ефективності його функціонування.
Практична реалізація самостійності підприємств з питань встанов-лення цін на товари (продукцію, роботи, послуги), які реалізуються, пе-редбачає розробку його цінової політики, яка являє собою систему рі-шень підприємства, пов'язаних з визначенням рівня цін (рис.1).
Розробка цінової політики підприємства покликана забезпечити умови досягнення його стратегічних цілей і завдань та окреслити принципи ціноутворення, методи визначення базового рівня цін, умови і розміри їх диференціації та коригування.
Рис. 1.Зміст цінової політики підприємства
Підприємство, враховуючи специфіку свого положення на ринку, може реалізовувати різні цінові стратеги.
Виходячи з принципів, покладених в основу ціноутворення, розрі-зняють стратегії, які грунтуються на:
- збуті, вони полягають у орієнтації на збільшення обсягів реа-лізації та максимізації своєї частки ринку у боротьбі з конкурентами;
- прибутку, вони полягають в орієнтації на отримання підпри-ємством цільової норми та маси прибутку з кожної одиниці товарів, що реалізуються;
- ринковій ситуації, яка склалася. Вони полягають у визначенні рівня ціни, виходячи з кон'юнктури ринку, що склалася.
З точки зору активності та ініціативи підприємства з питань ці-ноутворення прийнято розрізняти активну та пасивну стратегії ціно-утворення. Активну стратегію цін здійснюють підприємства, які більш або менш автономно встановлюють ціни на свою продукцію (товари), орієнтуючись на ринкові умови реалізації. Пасивна страте-гія цін характеризується пасивністю підприємства при встановленні цін, їх орієнтацією, перш за все, на дії конкурентів.
Застосовуючи активну стратегію ціноутворення, підприємство може реалізувати різні тенденції щодо рівня цін та їх руху у часі.
Висока ціна на види товарів (продукції), які просуваються на ринок (стратегія високих цін), обирається, коли попит нееластичний (кількість продукції, що реалізується, не залежить від ціни) і відсут-ня конкуренція.
Вона використовується, перш за все, для нових видів продукції, в умовах дефіцитного ринку, для споживчого ринку на іміджеві та мо-дні товари. Стратегія високої ціни може реалізовуватися досить дов-гий час за умови високої якості продукції, її відповідності світовим стандартам, захисту прав підприємства на її випуск (патенти, ноу-хау).
Стратегія вилучення є продовженням стратегії високих цін у випадках небезпеки виникнення імітаторів і конкурентів. В цей час витрати на просування товарів (продукції) на ринок вже по-криті, отримані високі початкові прибутки дозволяють розширити виробничі потужності та збільшити пропозицію продукції. Обсяг виробництва тепер підприємство може запропонувати за більш ни-зькими цінами, розширюючи коло потенційних споживачів про-дукції.
Низька ціна на товар, який просувається на ринок (стратегія ни-зьких цін), може бути доцільна у тому разі, коли товар зустрічає дуже гнучкий (еластичний) попит, існує безпосередня небезпека кон-курентів, наявні виробничі потужності дозволяють забезпечити висо-кий обсяг реалізації продукції. У даному випадку підприємство ро-бить ставку не на прибуток, який отримується з одиниці продукції, а на максимізацію маси отриманого прибутку завдяки великому обсягу збуту.
Стратегія проникнення полягає у встановленні низької ціни лише у разі впровадження товару на ринок з подальшим підвищен-ням рівня цін. Це здається можливим завдяки тому, що споживачі вже звикли до товару, підприємство має перевагу перед конкурентами за рахунок його якості, іміджу, мережі збуту абощо.
Стратегія пульсації характеризується систематичними змінами цін. Відчутне зниження ціни стимулює покупця і розширює можливості збуту, після чого ціни починають поступово зростати.
Визначення стратегії ціноутворення -- це складне завдання, позаяк необхідно враховувати:
- стадію та динаміку життєвого циклу товару (продукції);
- можливості збільшення попиту (орієнтація на попит);
- наявність і активність конкурентів (орієнтація на стан ринку);
повні та змінні витрати на виробництво та реалізацію продукції (орієнтація на витрати), які визначають мінімальний рівень ціни, за-безпечуючий беззбитковість діяльності підприємства.
Визначення стратегії ціноутворення зумовлює і вибір методу ці-ноутворення.
Для розрахунку мінімального рівня ціни продукції (робіт, послуг) використовуються об'єктивні методи ціноутворення, в основі яких лежить калькуляція ціни. Наприклад, розрахунок ціни на основі:
- змінних витрат на виробництво та реалізацію одиниці продук-ції (робіт, послуг), які визначають мінімальний, демпінговий рівень цін;
- повних витрат на виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг), які забезпечують беззбитковість діяльності;
- середніх витрат плюс прибуток, рівень якого може встановлю-ватися, виходячи з вимог державного регулювання рівня рентабель-ності, або, виходячи з господарської доцільності в отриманні певної маси прибутку.
В будь-якому з випадків, які розглядалися, до складу ціни, крім витрат та прибутку підприємства, включаються також податки та відрахування, встановлені державою.
Крім калькуляційних методів розрахунку рівня цін можуть засто-совуватися суб'єктивні методи встановлення цін, які грунтуються на вивченні ринку збуту продукції, досвіду практиків чи знань екс-пертів. Такими методами ціноутворення є:
- визначення ціни з урахуванням суб'єктивно відчутної цінності виробу чи сприйняття цін споживачами;
- встановлення ціни за результатами пробних продаж невеликих партій продукції за різними цінами;
- встановлення свідомо завищеної ціни з наступним її поступо-вим зниженням до рівня, який створює масовий попит;
- проведення "закритих торгів" (аукціонів) з випадковими учас-никами;
- використання інформації про рівень цін на вироби-аналоги;
- запрошення експертів і таке інше.
Оптимальне ціноутворення не може орієнтуватися тільки на ри-нок або тільки на витрати. Найчастіше необхідно брати до уваги оби-два аспекти і використовувати не один, а декілька методів ціноутво-рення.
Отримана ціна, яка покриває витрати, повинна бути перевірена на її ринкову життєздатність, тобто можливість збуту продукції (товарів) за такою ціною з урахуванням ринкової кон'юнктури. Якщо ця вимо-га не виконується, необхідно вишукувати резерви зниження собівар-тості (витрат обігу) або зменшувати норму запланованого прибутку.
Ціна, визначена з орієнтацією на ринок, повинна бути перевірена на те, чи покриває вона, бодай, змінні витрати на виробництво та ре-алізацію, чи утворюється маржинальний доход, достатній для від-шкодування постійних витрат та отримання прибутку. Якщо ця умова не виконується, необхідно шукати інші можливості реалізації про-дукції (товарів).
Наступним завданням, яке необхідно вирішити у ході розробки цінової політики підприємства, є визначення умов зміни та диферен-ціації цін на товари (роботи, послуги).
В один і той же час підприємство може використовувати різні ці-ни на один і той же товар (роботи, послуги). Диференціація цін може здійснюватися за:
- місцем реалізації товарів (робіт, послуг) - різні ціни в місті та в селі, при реалізації через власну мережу та через посередників, на зовнішньому та внутрішньому ринках;
- часом реалізації - сезонні ціни, денний та нічний тариф;
- характером споживачів (покупців) - пов'язаним особам, дочір-нім підприємствам, соціальне незахищеним верствам населення, ді-тям;
- умовами реалізації продукції (товарів) - з попередньою опла-тою, з відстрочкою платні, з власних матеріалів (давальної сировини) тощо.
З метою свідомого впливу на реалізацію своєї продукції (товарів) підприємство може використовувати різні цінові знижки, які нада-ються покупцям залежно від умов постачання продукції, обсягів ку-півлі, способів оплати, умов страхування тощо.
Розрізняють наступні види цінових знижок:
1. Бонусні знижки, які надаються постійним покупцям за обумо-влений обсяг закупівлі продукції (товарів) підприємства за певний проміжок часу.
2. Кількісні знижки, розмір яких залежить від обсягу та серійно-сті замовлення продукції у вартісному чи загальному вимірі.
3. Часові або сезонні знижки, які використовуються для стиму-лювання реалізації продукції підприємств з циклічним характером виробництва чи споживання.
4. Знижки "сконто", які надаються покупцям за термінову оплату готівкою.
5. Знижки "декорт" - за передчасну оплату порівняно з терміном, визначеним у контракті, а також за товар зниженої якості. Загально-визнаною у світовій практиці є формула "2/10 нетто ЗО", тобто висунений до оплати рахунок може бути зменшений на 2%, якщо оплата відбулася впродовж 10 днів.
6. Дисконтні знижки, які являють собою різницю між цінами на один і той же виріб з різними термінами постачання: чим довшим є термін постачання, тим меншою є ціна одиниці продукції.
7. Знижка при авансовій оплаті, яка виникає в зв'язку з необхід-ністю компенсувати покупцеві недоотриманий доход (у розмірі серед-нього депозитного проценту) за час кредитування підприємства-постачальника продукції.
8. Закриті знижки, які надаються на продукцію (товари), яка ре-алізується у замкнутих системах (внутрішньо фірмові, зустрічні поставки, поставки за кооперативними зв'язками).
9. Спеціальні знижки, які надаються покупцям, які мають особ-ливі (довірчі) відносини з постачальниками, підприємствами своєї фі-рмової торговельної мережі, при реалізації продукції (товарів) робіт-никам та співробітникам підприємства тощо.
Використання системи цінових знижок дозволяє активно вплива-ти на обсяги реалізації товарів (робіт, послуг), використовувати пози-тивні та лімітувати негативні наслідки коливання попиту, управляти швидкістю надходження грошових коштів на рахунок підприємства та обсягом формування кредиторської та дебіторської заборгованості.
В процесі формування цінової політики торговельного підприєм-ства поряд з наведеними вище загальними підходами до її проведен-ня, необхідно враховувати специфічні умови, притаманні торговель-ній діяльності.
Специфіка цінової політики торговельного підприємства визнача-ється наступними особливостями:
1. Об'єктом цінової політики торговельного підприємства виступає не ціна товару в цілому, а лише один з її елементів - торговельна над-бавка. Саме цей елемент характеризує ціну торговельної послуги, що пропонується покупцеві при реалізації товарів.
Переважну більшість роздрібної ціни реалізації товарів складає виробнича складова, тобто ціна виробника. Хоча торговельне підпри-ємство і може впливати на рівень цієї ціни (в процесі управління за-купівлею товарів та уторговування партій товарів, що закуповують-ся), рівень цього впливу незначний. Значною мірою рівень ціни виробника визначається факторами виробничого характеру та його маркетинговою стратегією.
2. Виробниче підприємство повністю самостійне в питанні вста-новлення рівня ціни на вироблювану продукцію. Торговельне підпри-ємство самостійне тільки у встановленні розміру надбавки, який складає, як правило, 5-20% від ціни роздрібної реалізації товару. Так, цінова політика торговельного підприємства значною мірою орі-єнтується на цінову політику виробника.
Незважаючи на високий рівень взаємозалежності, цінова політи-ка виробника та торговельного підприємства має незалежний харак-тер. При низькому рівні ціни виробника може бути сформований ви-сокий рівень торговельної надбавки та навпаки.
3. На відміну від підприємств-виробників торговельн6і підприємства обмежені в своїй ціновій поведінці більшою кількістю факторів.
Якщо підприємство-виробник встановлює ціну реалізації в діапазоні “собівартість виробництва - попит покупців “, то торговельне підприємство вимушене враховувати не тільки рівень своїх витрат на реалізацію товарів (витрати обігу) , и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.