На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Дяльнсть комерцйних банкв. Теоретичн засади полтики довгострокового кредитування. Суть, значення, система та операцї комерцйного банку по довгостроковому кредитуванню. Аналз ефективност операцй банку на приклад Райффайзен банку Аваль.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Банковское дело. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


36
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Миколаївський філіал
Кафедра економіки та підприємництва
КУРСОВА РОБОТА
на тему: «Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню»
З ДИСЦИПЛІНИ:
«Аналіз банківської діяльності»

Виконала: студентка 4 курсу групи № 431
факультету економіки та менеджменту
спеціальність банківська справа
П.І.Б. Леонова Ю.В.
Перевірила: ст.викл., доц.
Клименко С.А.
Миколаїв - 2008
Зміст

Вступ 3
Розділ І. Теоретичні засади політики довгострокового кредитування 5
1.1. Суть, значення та система довгострокового кредитування 5
1.2. Операції комерційного банку по довгостроковому кредитуванню 9
Розділ ІІ. Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню на прикладі Райффайзен - банку Аваль 16
2.1. Загальна характеристика банку Аваль відповідно до фінансового звіту 2007 року 16
2. 2. Аналіз ефективності операцій по довгостроковому кредитуванню Райффайзен - банку Аваль 21
Висновки 31
Список літератури 33
Вступ

Тема даної курсової роботи «Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню».
Актуальність теми дослідження полягає у тому, що в останні, роки виходячи з ряду пережитих економічних криз, комерційні банки, які існують на території України здійснюють в основному короткострокове кредитування та розрахунково - касове обслуговування підприємств у той час, як економіка об'єктивно потребує збільшення «норм» довгострокового кредитування. Значний знос капітальних засобів, технологічна відсталість виробничого комплексу потребують інвестування (капітальних вкладів). Починаючи з 1995 року (враховуючи той факт, що цей процес затягнувся до 2008 року), відбувалось постійне скорочення виробничих фондів підприємств (від чого страждали в основному соціальна і економічна сфери), а інвестиції, що їх могли представляти вкладники не мали змоги покривати збитків від комерційної та виробничої діяльність (тим більш у кризовий період 2008 року). Тому такий варіант представлення фінансування підприємств «за свій рахунок» був відкинутий на користь, спочатку короткострокових, а потім і довгострокових кредитів. Банківська система як регулятор грошового обігу в країні здатна створити передумови для розвитку інвестиційних процесів через механізм кредитування у направленні створення ресурсного потенціалу довгострокового кредитування. Необхідність подолання інвестиційних проблем (що існували ще з часів проголошення незалежності України) потребувала реформування та реорганізації усього механізму довгострокового кредитування (це змінило політику НБУ та комерційних банків у цілому). Т.ч. стало зрозумілим те, що банківська система України (2008 рік) потребує деякої переорганізації відносно системи довгострокового кредитування: від зміни підходу в оцінці забезпеченості боржників до використання удосконалених методів прогнозування усіх видів ризику. Відразу ж перед комерційними банками постає питання про створення такої політики та організації довгострокового кредитування, що змогли б забезпечити повернення боргів та прибутковість кредитних операцій в умовах, що змінюються (при нестабільній економічній ситуації). Це й робить актуальним досліджувану тему, оскільки саме від ефективності проведення довгострокової кредитної політики (операцій по довгостроковому кредитуванню) залежить насамперед прибуток комерційного банку та його стабільне положення на ринку банківських послуг.
Мета та завдання курсової роботи. Метою дослідження являється аналіз теоретико - методологічного апарату організації довгострокового кредитування в комерційному банку (як приклад для дослідження та аналізу пропоную взяти Райффайзен - банк Аваль України), розробка та тлумачення рекомендацій по його вдосконаленню.
Для виконання цієї цілі були поставлені наступні завдання:
· визначити суть, види довгострокових кредитів (чи можливо буде використовувати їх класифікацію для зменшення ризиків?);
· дослідити організаційний процес довгострокового кредитування в комерційному банку;
· аналітичним шляхом визначити ефективність операцій по довгостроковому кредитуванню на прикладі одного комерційного банку (Райффайзен - банку Аваль) і визначити та спрогнозувати подальші шляхи розвитку довгострокової кредитної політики;
· розробити рекомендації щодо покращення довгострокової кредитної політики банку (Райффайзен - банк Аваль).
Об'єктом теми дослідження є діяльність комерційних банків у системі довгострокового кредитування в Україні.
Предметом теми є економічні та організаційні основи довгострокового кредитування в комерційних банках України.
В розробці теми було використано наступні джерела: законодавчі акти України, архівні матеріали та фінансові звіти комерційного банку Аваль, а також праці таких вчених (та авторів) - Самодурової Н.В., Шенаєва Е.В., Ірніязова Б.С. та ін.
Розділ І. Теоретичні засади політики довгострокового кредитування.

1.1. Суть, значення та система довгострокового кредитування.

Коммерческие банки - наиболее универсальный тип банков - занимаются широким кругом операций. Но их специфическими функциями являются: приём депозитов, предоставление ссуд, проведение расчетов. По срокам выдаваемых кредитов могут быть банки, предоставляющие преимущественно долгосрочные или краткосрочные ссуды. Их задача - обеспечить на возвратной основе потребности заемщиков в дополнительных ресурсах, в которых они нуждаются в ходе своей коммерческой деятельности.
Современная система кредитования предприятий, организаций, населения не отличается той директивностью, которая была характерна до недавнего времени; она представляет собой более либеральную схему, при которой клиент сам выбирает то кредитное учреждение, услугами которого он хотел бы пользоваться. Клиенту предоставлено также право открывать ссудные счета не в одном, а в нескольких банках. Происшедшая либерализация схемы кредитования, бесспорно, расширяет возможности клиента, в том числе в получении кредита, создает условия для межбанковской конкуренции. В общем виде сложившаяся система кредитования представляет собой обновленную систему, при которой, однако, еще сосуществуют как старые, так и новые формы кредитования. В известном смысле действующая система кредитования представляет собой переходную систему, где сохраняются как остатки старой схемы, так и вводятся новые элементы, более соответствующие рыночным отношениям.
Основные особенности современной системы кредитования заключаются в следующем:
1) Система кредитования базируется на ресурсах банка как предприятия. Объем выдаваемых кредитов полностью зависит от привлеченных средств. Это затрагивает масштабы предоставленных кредитов, а значит, размер той прибыли, которая оседает в кредитном учреждении.
2) Сложившийся кредитный механизм все более носит коммерческий характеров связи с этим мотивы торговли, экономии приобретают особый смысл. Важны не только кредитование, удовлетворение временной потребности предприятий в дополнительных денежных ресурсах, это имело место при дворе дореформенной системе, но и приоритеты не в нем, которые дают основу для повышения рентабельности кредитного учреждения. Здесь проявляет себя принцип коммерции "Подешевле купить - подороже продать". Это касается как депозитов и кредитов клиентуре, так и межбанковских кредитов.
3) Зависимость не только от ресурсов, но и от экономических нормативов, установленных Центральным банком. Современные экономические нормативы Центрального банка регламентируют максимальное допустимый объем привлекаемых средств, размер минимального резерва, предельную сумму выдаваемого кредита, сроки его предоставления.
4) Договорная основа кредитования. Все вопросы, возникающие по поводу кредитования, решаются непосредственно между банкам и заемщиком. Согласна договору каждая из сторон принимает на себя определенные обязательства, обладает определенными правами по контролю за соблюдением договорных условий.
5) Новая система кредитования базируется на традиционных общих и специфических принципах, в том числе, срочности обеспеченности и платности. Сложившаяся в настоящее время система учитывает кредитоспособность клиента, снижающую риск несвоевременного возврата кредита. Впервые при объявлении заемщика неплатежеспособным коммерческий банк вправе поставить вопрос о передаче его оперативного управления администрации, назначенной с участием банка-кредитора, а также о его реорганизации и ликвидации.
Виходячи з сучасної системи кредитування та економічної ситуації яка склалась на сьогодні, можна говорити про те, що система забезпечення кредитів матеріальними засобами є досить спірною та неідеальною. Довгострокові кредити (строком більш ніж 5 років) в основному забезпечують функціонування таких сфер, як малий бізнес (кредити на нерухомість, кредити на придбання б/у та нового обладнання, забезпечення потреб у оборотних коштах), «побутові» потреби населення (нерухомість - житло, побутові приміщення; кредити на авто; кредити на навчання й ін.), великий бізнес у тому числі рефінансування банківської системи за рахунок НБУ (в Україні поки таким методом взаємодопомоги між банками не користуються на відміну від розвинених країн, основною руховою силою в Україні є короткострокове кредитування).
На відміну від зарубіжної кредитної системи в Україні склалась специфічна система довгострокового кредитування. Навіть в період стабільної економічної обстановки (2003 - 2005 рр.) довгострокові кредити не користувались та не користуються і на зараз великим попитом у населення, причинами чого можуть виступати: неякісна кредитна політика (високі % кредитування, штрафи за достроковим погашенням кредиту, виплата % наперед та ін.); низький рівень життя населення та високий рівень цін на послуги та товари, що фінансуються за допомогою довгострокового кредитування; недовіра до банків (навчені гірким досвідом багато людей просто бояться зв'язуватись з банками по суті довгострокового кредитування).
Прикладом ведення невдосконаленої кредитної політики є (безперечно усі) комерційні банки України. Якщо простежити такий приклад на одному з них (Райффайзен - банк Аваль) можна відразу вирахувати помилки у веденні політики довгострокового кредитування: розглянемо приклад.
Нехай нерухомість у центральному районі м. Миколаєва коштує $60000. Реальна ставка річних по довгостроковому кредиту, що пропонує банк Аваль складає 26,5%. Строк кредитування буде складати (як мінімум) 10 років. Тепер розрахуємо сплату відсотків по ануїтету.
· Загальна сума кредиту (складним відсотком) буде складати (див. табл. 1.1):
Розрахунок суми кредиту до сплати. Таблиця 1.1
Рік
Сума до сплати, $
1
7590
2
?9602
3
12146
4
15365
5
19436
6
25587
7
?32103
8
40610
9
51371
10
64984
Всього
237089
· Отже, як бачимо перед нами сума з $60000 при урахуванні відсотків по кредиту перетворюється у суму $237089. Враховуючи особливості сплати кредиту по ануїтету (тобто рівними долями щомісяця) отримуємо місячну суму сплати кредиту - ?$1976!
З прикладу стає зрозумілим, чому політика банку Аваль не є ідеальною у сфері надання довгострокового кредиту, а тим більш «популярним» видом оперативної діяльності, оскільки така політика (як можна висловитись) прямо протилежна з покупною можливістю більшості клієнтів банку. Так, наприклад, заробітна плата більшої половини населення України не перевищує показник $400, прибутки малих підприємств (за статистичними даними) в кращому разі складають $1000 - 1,500… з цього випливає, що 90% постійних клієнтів банку не можуть дозволити собі брати довгострокові кредити, як наслідок проведення «грубої» кредитної політики.
Звісно, останнім ударом в розвитку довгострокового кредитування став економічний удар у 2008 році, який для розвитку економіки був шагом вперед і двома назад. Це зможемо прослідкувати за допомогою графіка «популярності» довгострокових програм (рис.1.1). Судячи з статистичних показників даного графіку можна зробити висновки про те, що внаслідок кризи 2008 року видача довгострокових кредитів стане дуже мізерною у порівнянні з 2004 роком, де частка клієнтів банку Аваль в розмірі 37,5% могла дозволити собі оформлення довгострокового кредиту. Н відміну від показників 2008 року, що свідчать про занепад економічних програм з видачі довгострокових кредитів - 3 100% усіх клієнтів банку лише 8,5% мають можливість брати довгострокові кредити. Прогноз на майбутні 3 роки (зробленого НБУ) ситуація з кредитною політикою стане або мізерно стабільною, або ввійде в стадію повної деградації.
1.2. Операції комерційного банку по довгостроковому кредитуванню.

Одной из современных тенденций развития активных операций банков является тенденция удлинения сроков кредитования.
Долгосрочное кредитование включает в себя комплекс мер по созданию банков долгосрочных вложений, сформированию структуры отделов и развитию форм и методов организации его выдачи и погашения ссуд.
Организация долгосрочного кредита предполагает выделение субъектов и объектов кредитования; порядок выдачи и погашения ссуд.
Субъектами кредитования выступают государственные предприятия, совместные предприятия, малые предприятия и кооперативы, товарищества, индивидуальные заемщики.
Важным элементом выдачи кредита является определение объекта кредитования. Объект кредитования является важным звеном любой кредитной сделки и в значительной степени определяет характер кредитных отношений. Объекты представляют собой то, на что направлена ссуженная стоимость. Из этого стоит сделать вывод о том, что объект долгосрочного кредитования -- капитальные вложения.
Под капитальными вложениями понимают совокупность денежных затрат на создание новых, а также расширение, реконструкцию, техническое перевооружение и реорганизацию производства.
В мировой практике одним из основных объектов долгосрочного кредитования выступает ипотека. Ипотечный кредит выдается под залог недвижимости - земли и строений производственного и жилого назначения. Из всего многообразия объектов кредитования можно выделить две основные группы: производственные ссуды и ссуды на потребительские цели. В результате предоставления производительных ссуд деньги вкладываются в производственные капитальные вложения. Новым видом таких ссуд выступают инновационные кредиты или ссуды на нововведения. Объектом кредитования инноваций являются компьютерная техника, медицинское оборудование, товары широкого потребления и др.
Новый порядок кредитования связан с отбором самим банком, а не плановыми органами, эффективных направлений вложения денег. При решении вопроса о выдаче производительных кредитов банк анализирует перспективы экономического роста кредитуемого предприятия, возможность реализации продукции и ожидаемый рост доходов. Решение принимается с определенной степенью риска. Банк может кредитовать такие мероприятия, которые имеют реальные сроки окупаемости и наличие источников возврата кредита, обеспечивают окупаемость финансовых вложений в более короткие сроки, чем среднеотраслевые сроки окупаемости.
Банковский кредит в отличие от бюджетных средств позволяет повысить эффективность инвестиционных мероприятий и подчас может быть более быстрым и удобным методом мобилизации денежных средств на длительные сроки, чем выпуск акций и размещение облигаций.
В мировой банковской практике последних лет размер выдачи долгосрочных кредитов поставлен в зависимость от возможностей предприятия к самофинансированию. Показателем самофинансирования зачастую выступает показатель "Кэш-флоу", что означает "финансовый излишек". Этот показатель в различных методиках рассчитывается неодинаково. Обычно он характеризует сумму чистой прибыли, списаний и отчислений в резервы и охватывает те средства, которые предприятия используют для инвестиций и погашения долгов. Данный показатель абсолютной величины дохода хорошо характеризует хозяйственно - финансовое положение предприятий. Показатель самофинансирования можно исчислять по следующей схеме: балансовая прибыль минус налоги, плюс амортизационные отчисления, плюс/минус отчисление денежных средств в фонды и получение денег из фондов, минус остаток задолженности по кредитам на прирост норматива собственных оборотных средств.
При предоставлении потребительских долгосрочных ссуд риск уменьшается в связи с системой гарантий возврата ссуд. Одним из способов обеспечения обязательств по долгосрочным кредитам может выступать залог. Кредитор в данном случае имеет право при неисполнении должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами.
К основным видам долгосрочных кредитов под залог относятся: кредит под залог движимых имуществ, кредит под залог недвижимости.
Исторически выдача ссуд под залог движимых имуществ относилась к активной ломбардной операции коммерческих банков. Кредитование под залог недвижимости связано с ипотечным кредитом. В ипотечных кредитных операциях коммерческого банка сделка оформляется с помощью закладной под недвижимость. Закладная под недвижимость, которая является основным обеспечением ипотечного кредита, должна содержать пункты, общие для кредитных договоров, т.е. обязательств выплатить сумму долга и процентов. Дополнительные условия предполагают регулирование выплаты налогов, ремонт собственности и обязательства по использованию собственности. Практически все закладные можно представить в виде ссуд с погашением в рассрочку. По ипотекам заемщик обязан погасить сумму взятой ссуды вместе с процентами в форме ежемесячно вносимых платежей. Например, ипотека со сроком погашения 15 лет предполагает осуществление 180 ежемесячных платежей.
Ежемесячные платежи могут быть постоянными, а могут возрастать, что дает возможность скорректировать их размеры на известный уровень инфляции.
Некоторые особенности осуществления долгосрочных кредитных операций связывают долгосрочное кредитование с таким понятием как «лизинг». Под лизингом обычно понимают долгосрочную аренду машин и оборудования или договор аренды машин и оборудования, купленных арендодателем для арендатора с целью их производственного использования, при сохранении права собственности на них за арендодателем на весь срок договора. Кроме того, лизинг можно рассматривать как специфическую форму финансирования вложений в основные фонды при посредничестве специализированной (лизинговой) компании, которая приобретает для третьего лица имущество и отдает ему в аренду на долгосрочный период. По истечении срока лизингового договора лизингополучатель может приобрести объект сделки по согласованной цене, продлить лизинговый договор или вернуть оборудование владельцу.
С экономической точки зрения лизинг имеет сходство с кредитом, предоставленным на покупку оборудования. При кредите в основные фонды заемщик вносит в установленные сроки платежи в погашение долга; при этом банк для обеспечения возврата кредита сохраняет за собой право собственности на кредитуемый объект до полного погашения ссуды. При лизинге арендатор становится владельцем взятого в аренду имущества только по истечении срока договора и выплаты им полной стоимости арендованного имущества. Лизинг с привлечением средств предусматривает получение лизингодателем долгосрочного займа у одного или нескольких кредиторов на сумму до 80% сдаваемых в аренду активов.
Предоставление (размещение) банком денежных средств осуществляется в следующем порядке:
юридическим лицам - только в безналичном порядке путем зачисления денежных средств на расчетный, текущий или корреспондентский счет, в том числе при предоставлении средств на оплату платежных документов и на выплату заработной платы;
физическим лицам - в безналичном порядке путем зачисления денежных средств на счет физического лица в банке либо наличными денежными средствами через кассу банка;
предоставление средств в иностранной валюте юридическим и физическим лицам осуществляется уполномоченными банками в безналичном порядке.
Для осуществления операций по выдаче и погашению кредита учреждения коммерческих банков открывают заемщикам ссудные счета, формы которых обусловливаются методом кредитования. Классификация ссудных счетов весьма разветвлена и в чем-то следует классификации видов счетов. Метод кредитования обусловливает форму, вид ссудного счёта, используемого для выдачи и погашения кредита в зависимости от потребностей клиента и интересов банка. В каждом конкретном случае клиенту могут быть открыты:
- обычные (простые) ссудные счета;
- специальный ссудный счет;
- контокоррентный (расчетно-ссудный) счет.
Обычные (простые) ссудные счета используются в банковской практике преимущественно для выдачи разовых ссуд. Погашение задолженности по этим счетам осуществляется в согласованные с заемщиком сроки на основании срочных обязательств- поручений.
Предприятию может быть открыто сразу несколько простых ссудных счетов, если оно одновременно пользуется кредитом под несколько объектов и, следовательно, ссуды выдаются на разных условиях, на разные сроки и под неодинаковые проценты. Такой обособленный учет ссуд имеет значение для осуществления банковского контроля за своевременным их погашением заемщиком.
Специальный ссудный счет открывается, как правило, заемщикам, испытывающим постоянную потребность в банковском кредите, когда кредитом опосредуется большая часть платежного оборота клиента. Специфика выдачи кредитов по этому счету заключается в том, что выдача ссуд каждый раз документально не оформляется, а производится на основе заявления-обязательства, которое предоставляется банку заемщиком. При открытии специального ссудного счета ссуды выдаются по мере необходимости путем оплаты расчетных документов, а их погашение происходит путем оплаты направления выручки непосредственно на специальный ссудный счет, минуя расчетный. Расчетный счет выполняет здесь роль вспомогательного счета, поскольку по нему совершается ограниченный круг операций, связанных, главным образом, с распределением прибыли и выплатой зарплаты. Для этого периодически со специального счета на расчетный счет клиента перечисляется содержащаяся в выручке плановая доля нематериальных затрат и прибыли. Клиенту в банке может быть открыт только один специальный ссудный счет, по которому выдаются ссуды под многие объекты. Но при этом не исключается возможность открытия ему параллельно простых ссудных счетов, если банк сочтет необходимым кредитовать у предприятия отдельно какие - то операции.
Путем использования единого расчетно-ссудного (активно-пассивного) счета, называемого в банковской практике контокоррентным, происходит кредитование первоклассных платеже- и кредитоспособных заемщиков. Этот счет является высшей формой доверия банка клиенту. По дебету этого счета идут все платежи клиента, связанные с его производительной деятельностью и распределением прибыли, а в кредит зачисляется выручка и все другие поступления в пользу предприятия. Кредитовое сальдо счета свидетельствует о наличии у предприятия в обороте в данный момент собственных средств, а дебетовое сальдо - о привлечении в оборот банковского кредита, за который взимается процент. Контокоррентный счет не исключает оформления клиентом в банке других видов банковского кредита (в основном средне- и долгосрочных), которые предоставляются с простых ссудных счетов, а зачисляются либо в кредит контокоррентного счета, либо направляются непосредственно на оплату счетов поставщиков. Основанием для открытия контокоррентного счета является заключение договора с клиентом о предоставлении контокоррентного кредита. Предприятию сразу может быть открыто несколько ссудных счетов, так как ссуды могут выдаваться на разных условиях, на различные сроки и под разные проценты. Такой учет ссуд позволяет банку производить контроль за своевременным их погашением.
Чтобы покрыть возможные потери, связанные с не возвратом заемщиками полученных денежных средств, банки - кредиторы обязаны создавать резервы на возможные потери по ссудам, которые в зависимости от степеней риска последних могут достигать 100% от их суммы. Очевидно, что такое отвлечение средств из оборота невыгодно банку и должно приводить к возрастанию процентов по кредитам, особенно рискованным.
В виду последних новостей (с февраля 2008 года) НБУ планирует ввести поддержку коммерческих банков за счёт государственных (а не тех же коммерческих банков) резервных фондов, во имя избегания повторения банковского кризиса в «экстремальных» экономических условиях. Эта практика уже давно вошла в привычку многих правительств мира, поэтому разница в предоставлении долгосрочных кредитов и составляет порядка 20% годовых. По некоторым данным жильё в США можно взять сроком на 10 лет под 1 - 2% годовых, в Европе эта цифра приблизительно та же 3 - 5% годовых; долгосрочные кредиты сроком от 10 до 30 лет выдают под больший % - 5 - 6 годовых; что никак не может сравниться со ставками наших коммерческих банков где % составляет от 25 до 36% годовых. Единственный способ повлиять на сглаживание такой ситуации - активное вмешательство государства в процессы долгосрочного кредитования и накручивания своей игры на рынке финансовых услуг и банковских услуг, что позволит стабилизировать уже через пол года экономическую ситуацию на рынке банковских услуг по предоставлению долгосрочных кредитов и выполнению банков своих стандартных операций по меньшей стоимости.
Розділ ІІ. Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню на прикладі Райффайзен - банку Аваль.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.