На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


доклад Основн показники дяльност банку станом на кнець 2007 року. Балансов показники, активи. Зобовязання перед кредитними установами. Сплачений статутний каптал. Звт про прибутки, прибуток до оподаткування, чистий прибуток. Загальна нформаця про банк

Информация:

Тип работы: доклад. Предмет: Банковское дело. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Річний звіт
Відкритого акціонерного товариства
«Райффайзен Банк Аваль»
2007
Зміст
Висновок незалежних аудиторів щодо фінансових звітів
Загальна інформація про діяльність банку
БАЛАНС
Звіт про фінансові
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітка 1. Облікова політика
Примітка 2. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України
Примітка 3. Кошти в інших банках
Примітка 4. Цінні папери в торговому портфелі банку
Примітка 5. Цінні папери в портфелі банку на продаж
Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів
Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку до погашення
Примітка 8. Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії
Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи
Примітка 10. Нараховані доходи до отримання
Примітка 11. Інші активи
Примітка 12. Довгострокові активи, призначені для продажу
Примітка 13. Кошти клієнтів
Примiтка 14. Боргові цінні папери, емітовані банком
Примітка 15. Нараховані витрати до сплати
Примітка 16. Інші зобов'язання
Примітка 17. Статутний капітал
Примітка 18. Дивіденди за акціями
Примітка 19. Процентний дохід
Примітка 20. Процентні витрати
Примітка 21. Торговельний дохід
Примітка 22. Дохід у вигляді дивідендів
Примітка 23. Загальні адміністративні витрати
Примітка 24. Витрати на персонал
Таблиця 11.1.Збитки (витрати), завдані банку внаслідок шахрайських дій невстановленими особами за операціями з платіжними картками
Примітка 25. Чисті витрати на формування резервів
Примітка 26. Витрати на податок на прибуток
Примітка 28. Розрахунок чистого та скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну 100 просту акцію
Примітка 29. Звітні сегменти
Примітка 30. Потенційні зобов'язання банку на кінець року
Примітка 31. Географічний ризик
Примітка 32. Валютний ризик
Примітка 33. Ризик ліквідностіПримітка 34. Процентний ризик
Примітка 35. Операції пов'язаних сторін
Інформація згідно вимог Постанови Правління Національного Банку України від 09 вересня 2003 року № 389
Звіт незалежних аудиторів Акціонерам та Правлінню ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»

ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів Відкритого акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль” (далі - Банк), що додаються та включають загальну інформацію про діяльність Банку, баланс станом на 31 грудня 2007 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, та приміток до звітності.
Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки.
Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірності представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висновок
На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2007 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України.
ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

(Рішення ДКЦПФРУ від 19.12.2006 року за № 1528)
На нашу думку, інформація за видами активів, про зобов'язання та про власний капітал розкрита у фінансових звітах Банку відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України. Вартість чистих активів відповідає вимогам законодавства.
Статутний капітал Банку сплачений у встановлені законодавством терміни (повністю).
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності банків.
Станом на 31 грудня 2007 року в обігу перебувають випущені Банком звичайні іменні процентні облігації. Облігації Банку забезпечені всім належним емітенту майном відповідно до чинного законодавства. Додаткового забезпечення облігації не мають.
Протягом 2007 року Банк не здійснював випуску іпотечних облігацій, які повинні мати іпотечне покриття відповідно до Закону України „Про іпотечні облігації”.
Інформацію щодо обсягу чистого прибутку розкрито Банком у Звіті про фінансові результати.
Станом на 31 грудня 2007 року Банк має зобов'язання перед власниками емітованих ним іменних процентних облігацій на суму 1 395 322,0 тис. грн. Зобов'язання з виплати процентів за вказаними цінними паперами протягом 2007 року виконувались своєчасно та в повному обсязі відповідно до проспектів емісії.
Станом на 31 грудня 2007 року Банк не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.
Інформація про дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», розкрита в Загальній інформації про діяльність Банку.
Тетяна Бернатович
Сертифікований аудитор
Сертифікат НБУ №0000021
від 22.12.2004 р.
24 квітня 2008 року
м. Київ, вул. Донецька, 37/19
Інформація про банк, яка розкривається у фінансовій звітності

Райффайзен банк Аваль засновано 3 березня 1992 року у вигляді відкритого акціонерного товариства і зареєстровано рішенням Правління Національного банку України за №94 від 27 березня 1992 року.
Юридична та фактична адреса банку: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.
Організаційно-правова ф орма банку - відкрите акціонерне товариство.
Датою річної фінансової звітності за 2007 рік є кінець дня 31 грудня 2007 року.
Фінансовий звіт складений у грошовій одиниці України - гривні, з одиницею виміру тисяч гривень.
Річна фінансова звітність за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року складена згідно національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України, облікової політики банку та на підставі даних бухгалтерського обліку банку за 2007 рік з урахуванням коригуючих проводок.
Основні принципи оцінки та методи обліку окремих статей звітності викладені в примітці 1 «Облікова політика банку» (додається).
Суттєвих помилок минулих років не виявлено і, таким чином, пов'язані з ними коригування звітності за звітний період банк не здійснював.
Материнським банком Райффайзен банку Аваль є АТ Райффайзен Центральбанк Естеррайх Акцієнгезельшафт.
Організаційна модель банку складається з 23 обласних, 1 регіональної та 1 республіканської дирекцій, 2 філій і Центрального офісу.
Загальнонаціональна мережа «Райффайзен Банк Аваль» включає 28 балансових установ і 1 176 відділень, розташованих у великих містах, обласних та районних центрах, містах обласного підпорядкування та окремих селах у всіх регіонах України. Переважна більшість із них є повнофункціональними відділеннями, що надають приватним та корпоративним клієнтам повний перелік стандартних та новітніх банківських послуг на найвищому рівні.
Протягом 2007 року в рамках оптимізації мережі ліквідовано 7 балансових установ, 175 безбалансових підрозділів, відкрито 13 нових відділень.
Високоякісне оперативне обслуговування клієнтів по всій Україні забезпечується власними мережами наземного цифрового та супутникового зв.язку, системою електронного обігу, використанням новітніх банківських та інформаційних технологій у бізнес-процесах Банку.
Банк здійснює свою діяльність в межах наданих Національним банком ліцензій та дозволів і надає клієнтам великий спектр банківських послуг. Види діяльності, які здійснює банк відповідають Статуту банку.
Предметом діяльності Банку є виконання банківських та інших операцій, згідно з наданими Національним банком України ліцензіями та дозволами.
Стратегія банку та характеристика банківської діяльності

ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» є провідним українським банком та найбільшим банком з іноземними інвестиціями в Україні. Протягом багатьох років банк утримує передові позиції на ринку банківських послуг і, зокрема, кредитування юридичних та фізичних осіб, пропонуючи високу якість обслуговування, найкращі банківські технології, сучасні знання та міжнародний досвід персоналу і керівництва банку своїм клієнтам через розгалужену мережу філій по всій країні. По усіх фінансових показниках (капіталу, активах, кредитному портфелю, прибутковості) банк посідає одне із перших місць на ринку і, дотримуючись стратегії якісного зростання, прагне стати найкращим банком в Україні для своїх клієнтів, партнерів та акціонерів. Стратегія банку направлена на подальший розвиток банку у відповідності до стандартів групи Райффайзен Інтернешнл та найкращої світової практики банківської діяльності і утримання лідерських позицій у визначених сегментах банківського ринку в Україні.
Протягом майже 15-річної історії діяльності «Райффайзен Банк Аваль» є визнаним лідером у багатьох сегментах ринку банківських послуг, в тому числі в сфері кредитування українських промислових та сільськогосподарських підприємств, малого та середнього бізнесу. За останні роки банк суттєво розширив спектр фінансових послуг для населення України, що дозволило банку зайняти провідні позиції на ринку роздрібного кредитування.
З приєднанням до групи Райффайзен Інтернешнл, «Райффайзен Банк Аваль» як найбільший іноземний банк в Україні одним із перших започаткував суттєві модернізаційні процеси, направлені на поліпшення якості послуг та підвищення ефективності систем управління і мінімізації ризиків, посилення ефективності роботи банку та оптимізації витрат, удосконалення роботи мережі філій. Банк демонструє найвищі стандарти ведення банківського бізнесу, головними рисами якого є чесна і відкрита конкуренція, стабільність і надійність роботи, довіра і повага клієнтів і партнерів. Персонал банку має найвищу кваліфікацію та надає послуги високої якості і широкого асортименту.
Висока якість роботи банку підтверджується високим рівнем оцінки репутації банку з боку клієнтів та партнерів банку. Про це свідчать і численні нагороди від українських та інозмених установ та топ-рейтинги банку. Так, в 20062007 роках Банк визнано найкращим банком в Україні журналами «Euromoney» (2006) та «The Banker» (2007).
Банком також отримані нагороди за найкращу іпотечну програму, найактивнішу діяльність в рамках програми ЕБРР в сфері торгового фінансування. Більш того, банк було визнано одним з найкращим роботодавців в 2007 році та найліпшім роботодавцем серед банків в Україні. В 2007 році банк отримав визнання за найкращу навчальну компанію, створену банком - Фінансову академію «Райффайзен Банк Аваль». Рейтингове агенство S&Ps визнало банк одним із найпрозоріших банків в Україні наприкінці 2007 року.
Наша спроможність поєднувати місцевий досвід з високими стандартами обслуговування західних фінансових установ і, зокрема, провідної європейської групи Райффайзен Інтернешнл, є однією з наших сильних конкурентних сторін. В усіх сегментах, в яких ми працюємо, ми є визнаним універсальним місцевим банком, що знає місцевий ринок чи не найкраще за своїх конкурентів та пропонує якісні послуги переважно місцевим корпоративним та роздрібним клієнтам, включаючи малий та середній бізнес. Наше знання ринку і місцевий досвід дозволяє нам адаптувати стандартні продукти до особливих потреб кожного клієнта та регіонального ринку. В той же час керівництво глобальної мережі групи Райффайзен сприяє подальшому розвитку банку і забезпечує контроль над дотриманням банком в Україні стандартів послуг на тому рівні, який від нас очікують існуючі та потенційні клієнти.
Для забезпечення узгодженості стандартів в усій мережі як по Україні, так і в групі Райффайзен Інтернешнл банком розгорнуто ряд програм по розвитку нових продуктів і процедур, завершено створення Центру інформаційної підтримки клієнтів, удосконалюється система централізації процесів прийняття рішень.
Згідно даних опитування компанії GFK, «Райффайзен Банк Аваль» залишається одним з найбільш знаних банків на ринку з рівнем знання назви банку на рівні 86%. За оцінкою багатьох клієнтів «Райффайзен Банк Аваль» став для них єдиним корпоративним і сімейним банком. Банк є визнаним національним лідером по наданню послуг для масового клієнта на ринку. Більш того, згідно дослідження GFK в 2007 році щодо іміджу найбільших банків, «Райффайзен Банк Аваль» сприймається як сучасний та престижний банк та має один з найбільших рейтингів за рівнем надійності. Стратегія банку й надалі забезпечуватиме утримання найвищого рівня знання банку, високої репутації та довіри серед клієнтів та партнерів через дотримання належних стандартів роботи, поліпшення якості та удосконалення переліку послуг, оптимізації витрат та підвищення ефективності роботи мережі і персоналу банку.
Стратегія бізнесу

Нашим баченням є позиціювання Банку як беззаперечного лідера серед українських універсальних банків. Ми пропонуємо банківські послуги в таких сферах:
-- Корпоративному бізнесі.
-- Роздрібному бізнесі.
-- Казначействі та інвестиційному банкінгу.
Банк має намір продовжувати розширювати свою присутність у країні, зокрема через впровадження таких стратегій:
-- Використання сегментів з найвищими темпами росту.
-- Зміцнення провідних позицій на ринку.
-- Збереження та підвищення ефективності нашої операційної діяльності.
Стратегія Інформаційних технологій
-- Замінити регіональні обчислювальні центри та системи на централізовані програмні системи використовуючи стандартні технічні комплекси.
-- Підтримувати надійну інфраструктуру Інформаційних технологій, щоб забезпечити заплановане зростання бізнесу по всім напрямкам.
-- Надалі впроваджувати програмний портфель Інформаційних технологій з метою зменшення зусиль та витрат на обслуговування.
-- Завершити впровадження програми інформаційної безпеки включаючи проект планування безперервності бізнесу.
Стратегія бізнес-сегменту корпоративних клієнтів.
До сегменту корпоративних клієнтів, в основному, входять компанії з річним оборотом 5 млн. євро. Крім цього, цей сегмент містить менші компанії, що фокусуються на проектному або торговому фінансуванні, включені до нього з огляду на природу їхнього бізнесу. До сегменту корпоративних клієнтів входять також державні та напівдержавні підприємства, фінансові заклади, муніципалітети і громадські організації.
Наша ціль - середні та великі корпоративні клієнти, а також дочірні підприємства західноєвропейських корпоративних груп. Поєднання ноу-хау місцевого ринку з західними стандартами обслуговування робить нас привабливим банком для корпоративних клієнтів у країні. При цьому, наша присутність по всій країні дозволяє нам пропонувати корпоративним клієнтам послідовні послуги високого рівня у 26 регіонах країни.
Саме в продажу банківських послуг середнім корпоративним клієнтам (із річним обсягом продаж від 5 до 50 млн. євро) ми бачимо основний шлях в диверсифікації кредитного портфеля, отримання більшого розміру прибутку порівняно з продажами іншим корпоративним клієнтам, мінімізації кредитних ризиків. Таким клієнтам ми пропонуємо стандартні корпоративні продукти, через з'ясування індивідуальних потреб клієнтів та побудові довгострокових відносин з клієнтом протягом всього життєвого циклу компанії. У випадку продажу складних банківських продуктів Банк залучає відповідних вузькопрофесійних фахівців з інших напрямів банківського бізнесу.
Продукти та послуги

Банк надає своїм корпоративним клієнтам цілу низку банківських та фінансових продуктів і послуг, включаючи такі основні продукти:
-- Кредити (стандартні, інвестиційне фінансування, відновлювальні кредити).
-- Торгове фінансування.
-- Депозити і інвестиційні продукти.
-- Послуги зі здійснення платежів/обслуговування рахунку.
-- Лізинг.
-- Казначейство (валютообмінні операції, спотові, форвардні та форексні транзакції ).
-- Управління активами.
Стратегія сегменту роздрібного бізнесу

Сегмент роздрібного бізнесу включає в себе фізичних осіб, приватних підприємців, малі та середні підприємства (МСБ), тобто компанії з річним оборотом менше 5 мільйонів євро, та такі особи, що не займаються діяльністю, пов'язаною з проектами та торговим фінансуванням. В залежності від місцевих умов малі та середні підприємства в свою чергу можуть бути поділені на мікропідприємства з річними надходженнями менше 1 мільйона євро та МСБ.
Ми є також одним з лідерів у бізнесі кредитних і дебетних карток та в даний час стрімко розширюємо цей бізнес.
Продукти та послуги
Банк надає своїм роздрібним клієнтам та клієнтам МСБ широкий спектр банківських та фінансових продуктів та
послуг, включаючи наступні основні продукти:
-- Кредити.
-- Депозити та інвестиції.
-- Обслуговування платежів та рахунків.
-- Картки.
-- Лізинг.
Крім згаданих вище продуктів та послуг ми продаємо низку продуктів та послуг, що пропонуються третіми сторонами, включаючи продукти страхових компаній.
Клієнти, що належать до сегменту роздрібного бізнесу, обслуговуються через наступні канали збуту:
-- Мережа відділень та банкоматів.
-- Мобільні продавці, роздрібні торговці та авто ділери.
-- Телефонний банкінг.
-- Банкінг в режимі «Online».
Стратегія та сегмент «казначейство»

Сегмент «казначейство» головним чином включає трансакції, пов'язані з управлінням ризиком процентної ставки, а також операції з обміну іноземної валюти, торгівлю цінними паперами та залучення фінансування на ринках капіталу. Це включає як чисто торгову діяльність, яку Банк веде на основі централізованої системи лімітів, та середньо та довгострокові фінансові інвестиції. Всі операції, що виконуються казначейством, обліковуються на нашому рахунку, відображаються в сегменті «казначейство», в той час, як прибутки від казначейських операцій, пов'язаних з клієнтами, відображаються в інших сегментах, зокрема в таких сегментах, як «корпоративні клієнти» та «роздрібні клієнти».
Банк проводить ряд операцій з метою управління процентною ставкою та ризиком, пов'язаним з ліквідністю.
Це передбачає деривативи процентних ставок та інші контракти, пов'язані з процентними ставками, метою яких є зменшення нашої залежності від зміни процентних ставок.
Крім цього Банк пропонує ринок капіталів для корпоративних клієнтів та клієнтів-установ, а також послуги, пов'язані з інвестиційним банкінгом, як наприклад, консультативні послуги, випуск облігацій та пропозиції щодо капіталу.
Станом на 1 січня 2008 року
Клієнтська база складає: 4 992 тис. клієнтів, в тому числі:
юридичних осіб 259 тис.клієнтів
фізичних осіб 4 732 тис. клієнтів
Статутний капітал Банку 2 279 935 тис. грн.
Чисті активи 44 526 539 тис. грн.
Надходження національної готівкової валюти за 2007 рік склали 90 518 788 тис. грн., видатки 76 205 535 тис. грн., збільшення в порівнянні з 2006 роком в 1,3 рази.
Залишок готівкових коштів в касах банку на 1 січня 2008 року склав 1 066 786 тис. у гривневому еквіваленті.
На кореспондентському рахунку в НБУ залишок коштів на 1 січня 2008року склав 529 153 тис.грн..
Сума обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку в Управлінні НБУ по м.Києву та Київській області згідно встановлених нормативів на початок року становила 926 638 тис. грн.
ВАТ «Райффайзен банк Аваль» у 2007 році став найбільшим постачальником готівкової іноземної валюти, ввезеної із-за кордону, а саме:
-- ввезених доларів США - 3 109 000 тис.;
-- ввезених євро - 712 050 тис.;
-- ввезених швейцарських франків - 1 586 тис..
Банк є одним з найбільших банків, який пропонує послуги обміну зношеної готівкової валюти на платоспроможну, купівлі готівкової валюти за безготівкову для поповнення коррахунків банків-контрагентів, а також купівлі зношеної готівкової валюти, з подальшим вивезенням за кордон. На протязі 2007 року було вивезено за кордон:
-- 74 820 тис. доларів США;
-- 14 650 тис. євро;
-- 225 тис. англійських фунтів стерлінгів;
-- 170 тис. канадських доларів;
-- 17 тис. австралійських доларів;
-- 843 тис. японських єн.
ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» є одним з найбільших постачальників в Україну банківських металів у вигляді зливків та дорогоцінних монет. В 2007 році ввезено із-за кордону:
-- золотих зливків - 790 400 грам на суму 18 344 тис. доларів США ;
-- золотих монет - 3 065 унцій на суму 1 586 тис. доларів США; 116 тис. англійських фунтів стерлінгів; 486 тис. євро;
-- срібних монет - 79 014 унцій на суму 1 436 тис. доларів США; 215 тис. англійських фунтів стерлінгів; 459 тис. євро;
-- платинових монет - 58 унцій на суму 99 тис. доларів США.
Сьогодні Банк проводить активну політику в галузі кореспондентських відносин як з банками України, так і з банками країн близького і далекого зарубіжжя. Ця політика ґрунтується на принципі взаємовигідного співробітництва з банками резидентами та нерезидентами. Однією з основних послуг банкам-кореспондентам є відкриття та ведення мультивалютних кореспондентських рахунків.
Станом на 1 січня 2008 року Банк обслуговує кореспондентські рахункі 155 банків України, країн дальнього та ближнього зарубіжжя. Банк має широку кореспондентську мережу кореспондентських рахунків НОСТРО відкритих у 12 банках країнах СНД та Балтії, а також у 24 найбільших банках Європи, Америки. З ВАТ «Райффайзен банк Аваль» укладені генеральні угоди 257 банками-контрагентами.
Завдяки таким факторам, як розгалуженість кореспондентської мережі, активна співпраця на міжбанківському ринку та зважена лімітна політика, ВАТ «Райффайзен банк Аваль» протягом значного терміну утримує лідерську позицію на ринку України.
Операції на міжбанківському ринку за 2007 рік

2007 рік для ВАТ «Райффайзен банк Аваль» став роком успішної роботи на ринках капіталів. Протягом року Банком було залучено 700 мільйонів доларів США в формі синдикованих кредитів. Синдикат складався з географічно розгалуженої групи інвесторів, що представляли понад 40 міжнародних фінансових установ.
Початкова сума угоди складала 100 млн. дол. США та, незважаючи на кризу на фінансових ринках, обсяг підписки було значно перевищено. Успіх цієї трансакції є свідченням потужної присутності «Райффайзен Банк Аваль» у регіоні, а також його міцних зв'язків із міжнарожними банківським установами.
Протягом 2007 року Банк продовжував працювати з міжнародними фінансовими організаціями, такими як Європейський Банк реконструкції та Розвитку та Міжнародна Фінансова Корпорація, в різних сферах співробітництва, зокрема в сфері торгового фінансування.
Банк активно працює на ринку цінних паперів. Станом на 1 січня 2008 року портфель цінних паперів склав 1 282 844 тис.грн., в тому числі:
-- цінні папери НБУ - 1 054 119 тис.грн.,
-- цінні папери в торговому портфелі - 158 983 тис.грн.,
-- цінні папери в портфелі банку на продаж - 65 704 тис.грн.,
-- цінні папери в портфелі банку до погашення - 4 038 тис.грн.
Під вище перелічені портфелі цінних паперів ( крім цінних паперів НБУ і цінних паперів в торговому портфелі ) сформовано резерви в сумі 19 157 тис.грн.
Інформація про казначейські та інші папери, представлені ОВДП Міністерства фінансів в портфелі банку до погашення, розкривається в Примітці 2.
Цінні папери в торговому портфелі представлені борговими цінними паперами, випущеними банками в сумі 144 463 тис.грн. та цінними паперами нефінансових підприємств в сумі 14 219 тис.грн., інформація про які розкривається в Примітці 4.
Цінні папери в портфелі банку на продаж представлені борговими цінними паперами, випущеними банками в сумі 8 226 тис.грн. та корпоративними облігаціями нефінансових підприємств в сумі 38 891 тис.грн..
Корпоративні облігації, які обліковуються за справедливою вартістю на протязі 2007 року переоцінювались і результати уцінки, або дооцінки відображались в капіталі банку по рахунку 5102 «Результат переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж».
Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком представлені акціями небанківських фінансових установ в сумі 1 256 тис.грн. та акціями підприємств з нефіксованим прибутком в сумі 18 819 тис.грн.. Інформація про портфель цінних паперів на продаж розкрита в Примітці 5, а результати переоцінки відображені в додатку 20 «Звіт про власний капітал» по рядку 8 «Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж» в сумі 164 тис.грн..
Цінні папери в портфелі банку до погашення в сумі 800 тис.дол.США (екв. 4 040 тис.грн.) представлені борговими цінними паперами Російської Федерації в кількості 8 штук, номіналом 1 штука 100 000 дол.США, які придбані 19.10.1999 року в портфель до погашення 14.05.2008 року. Інформація про боргові цінні папери в портфелі до погашення розкрита в Примітці 7.
Загальна сума кредитного портфелю на кінець звітного періоду склала 37 253 383 тис. грн., що на 15 518 184 тис. грн., або 58,3% більше ніж на початок минулого року, з них кредити надані юридичним особам склали 19 437 723 тис. грн., фізичним особам - 17 727 633 тис. грн., нерезидентам - 88 027 тис. грн..
Сума простроченої та сумнівної заборгованості по всім кредитам наданих клієнтам становить відповідно 59 210 тис.грн. та 364 424 тис. гривень або складає 1,1 % від загальної суми кредитного портфелю. Інформація розкрита в таблицях 6.1 та 6.3 Примітки 6 «Кредити та заборгованість клієнтів».
Середня процентна ставка по кредитах, які надавались в гривнях склала - 14,1 %, в Євро - 10,3 %, в доларах США - 11,4 %, в російських рублях - 14,9 %.
Відрахування в резерви під заборгованість за кредитами в 2007 році склали 1 292 950 тис. грн., в тому числі під нестандартну 1 159 710 тис.грн. і стандартну 133 240 тис. грн. В наслідок поліпшення якості кредитного портфелю та часткового погашення кредитів відбулося зменшення резервів під нестандартну заборгованість в сумі 767 472 тис. грн. та стандартну заборгованість в сумі 79 548 тис.грн.. Інформація про рух резервів розкрита в табл и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.