На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Предпринимательская деятельность в Украине

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 02.04.2012. Сдан: 2010. Страниц: 28. Уникальность по antiplagiat.ru: 10.

Описание (план):


Зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5
1.1. Поняття підприємництва 5
1.2. Методи і принципи державного економічного регулювання підприємництва....................................................................................................15
РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ,,ВАЙСЕ-СТИЛЬ,, 23
2.1. Загальна характеристка діяльності ТОВ,,Вайсе-Стиль,, 23
2.2.Особливості взаємовідносин ,,держава-підприємство,, на прикладі ТОВ ,,Вайсе-Стиль,, 25
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 31

ВСТУП

Важливими передумовами розвитку підприємництва є подальша демократизація та урізноманітнення форм власності, подолання недоторканності принципу підпорядкування нижчих економічних структур вищим, формування повноцінного конкурентного ринку, забезпечення законних прав господарств тощо.
Можливості розвитку підприємництва відкриваються на базі прийнятих законів України "Про власність", "Про підприємства", "Про підприємництво". На їхній основі в Україні формуються такі форми підприємництва: індивідуальне дрібне підприємництво; система колективних підприємств (акціонерні товариства, кооперативи та ін.); державні підприємства; спільні підприємства.
Різні форми підприємницької діяльності в Україні набувають усе більшого поширення. Так, на початок 1996 р. у промисловості в державній власності залишалось менше половини (43%) підприємств галузі проти 70% у 1992 р. За вісім місяців 1996 р. промисловими підприємствами недержавного сектора вироблено близько 52% загального обсягу промислового виробництва. Усього за час проведення приватизації понад 40 тис. державних підприємств змінили організаційну форму господарювання. Частка основних фондів, що належить державі, зменшилась з 96 до 49 відсотків. Однак, незважаючи на поліпшення кількісних показників збільшення недержавного сектора, слід констатувати, що підприємництво ще не стало основним способом господарювання в Україні.
Зясовуючи причини такого становища, треба виходити з реальної ситуації, яка створилася в економіці країни. Насамперед слід мати на увазі, що перехід від командно-адміністративних до ринкових методів господарювання - тривалий процес, у якому необґрунтована поспішність може призвести лише до втрат матеріального й морального характеру.
Обєкт дослідження – підприємницька діяльність як вид господарської діяльності;
Предмет – державне регулювання підприємницької діяльності
Мета – дослідити державне регулювання підприємницької діяльності
Завдання:
1. Визначити поняття підприємництва.
2. Дослідити значення підприємницької діяльності
3. Надати загальну характеристику державного регулювання підприємницької діяльності
4. Визначити сучасні проблеми державного регулювання підприємницької діяльності.


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Поняття підприємництва
У вітчизняній економічній науці, на наш погляд, найбільш повно підприємництва З. С. Варналій:
«Підприємництво як економічна категорія — є особливий тип господарювання, де головним субєктом є підприємець, який раціонально поєднує (комбінує) фактори виробництва на інноваційній основі і власній відповідальності, організує і керує виробництвом з метою одержання підприємницького доходу».
Головна цінність цього визначення полягає в тому, що в ньому називається дві головні ознаки підприємництва: по-перше, це особливий тип господарника за своїми новаторськими здібностями; по-друге, успіх побудовано на інноваційній діяльності. Такий підхід вигідно відрізняється, на нашу думку, від усіх варіантів дефініцій, даних в останніх вітчизняних і російських виданнях.
У підручнику російського видання 2000 року із серії «Вища освіта» групи авторів під ред. М. Г. Лапусти «Підприємництво» сказано: «Підприємництво — вільне економічне господарювання в різних сферах діяльності (крім заборонених законодавчими актами), здійснюване субєктами ринкових відносин з метою задоволення потреб конкретних споживачів і суспільства в товарах (роботах і послугах) та одержання прибутку (доходу), необхідних для саморозвитку власної справи (підприємства) і забезпечення фінансових обовязків перед бюджетами й іншими господарюючими субєктами».
І далі: «Підприємництво — це принципово новий тип господарювання, який базується на інноваційному поводженні власників підприємства, на умінні знаходити і використовувати ідеї, утілювати їх у конкретні підприємницькі проекти…».
Адже статична рівновага породжує позитивну процентну ставку, а постійний залишок доходу понад заробітну плату і відсоток можливий тільки в результаті постійного впровадження інновацій, що порушують стан рівноваги.
Характеристику підприємця як інноватора дав американський економіст австрійського походження Йоган Шумпетер.
Й. Шумпетер у роботі «Теорія економічного розвитку» (1911 р) підходить до оцінки підприємця набагато ширше загальноприйнятого визначення його попередниками. Якщо для Адама Смита підприємець — це приватник, а приватна власність — матеріальна основа підприємництва, то Шумпетер вважає підприємцями не тільки «самостійних» господарських субєктів, але й усіх тих, хто не має тривалих звязків з індивідуальним підприємством і використовує їх тільки для проведення нових комбінацій факторами виробництва. Підприємець — це особливий тип людей. Вони виконують функцію новаторів. Здійснити новацію в економіці нелегко. Звичайно при цьому протидіє їй навколишнє середовище, оскільки «нововведення в економіці, як правило, впроваджуються не після того, як спочатку у споживача стихійно виникнуть нові потреби…, а тільки тоді, коли саме виробництво прищепить споживачам нові потреби».......................
?
ВИСНОВКИ
Необхідність державного економічного регулювання діяльності підприємств обумовлюють такі фактори, як нездатність підприємницьких структур протистояти дисфункціям ринку, монополізація виробництва, постійне порушення рівноваги між сукупним попитом та сукупною пропозицією, а також ускладнення відтворювальних процесів.
Державне економічне регулювання підприємництва — це система економічних заходів держави, поєднаних із правовими, організаційними та регулятивно-контролюючими і спрямованими на створення сприятливого підприємницького середовища й управління державним сектором для забезпечення ефективності та конкурентоздатності національної економіки.
До головних інструментів здійснення регулюючої функції держави щодо розвитку ринкових відносин в економіці належить податкова система. Залежно від об’єкта оподаткування, податки поділяються на прямі і непрямі (опосередковані). Об’єктом прямого оподаткування є прибуток, земля, капітал або дохід юридичної чи фізичної особи. До прямих податків належать податок на прибуток підприємств, плата за землю, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів тощо. Об’єктом непрямого оподаткування є не дохід, а витрата. Непрямими податками є податок на додану вартість, акциз, мито.
Основними економічними функціями держави є: забезпечення сприятливої правової бази, розробка та сприяння здійсненню стратегії економічного розвитку підприємництва, регулювання інноваційних процесів та інвестиційної діяльності, перерозподіл доходів і ресурсів, стабілізація економіки та соціальний захист населення, моніторинг і регулювання процесів охорони і відтворення навколишнього природного середовища.
ТОВ “Вайсе – стиль” створилося з метою задоволення потреб юридичних та фізичних осіб в його продукції та отримання від господарської діяльності прибутку. Фактично державне економічне регулювання ТОВ “Вайсе - стиль” здійснюється опосередковано через подання звітностей підприємства до Державної податкової служби України. Саме податкова служба перевіряє звітності з ціллю забезпечити повноту та своєчасність сплати податків та зборів до бюджету.
Податкова система України не позбавлена серйозних недоліків, серед яких є такі: неузгодженість нормативно-правових актів, викривлення мотивації підприємницької діяльності, значні витрати на адміністрування, недосконалість системи формування коштів соціального призначення та інші. Однією із найсуттєвіших вад є відшкодування дебетового сальдо ПДВ підприємствам (Закон України “Про податок на додану вартість”).
Щоб виключити можливість зловживання ТОВ “Вайсе - стиль”, яке виступає експортером своєї продукції, статей цього закону, треба відшкодовувати суми тільки реально сплаченого ПДВ, підтвердженого відповідними документами. Але правильнішим буде не просто вдосконалювати цей закон (до якого і так щорічно вноситься понад 10 змін і доповнень), а взагалі виключити окремі пункти статті про відшкодування податку на додану вартість і ввести прогресивніші схеми підтримки збиткових виробництв.
Закони про податки з остаточними виправленнями і доповненнями слід включити до Податкового кодексу України, розгляд проекту якого підходить до завершення. Ухвалення Податкового кодексу сприятиме усуненню численних вад чинного податкового законодавства, а також необхідності постійно вносити у великій кількості зміни до нормативних актів із питань прямого оподаткування, зміни до яких і доповнення вносяться досить часто.
Виконання цих умов при створенні більш досконалого податкового законодавства, при яких податки виступатимуть знаряддям та інструментом стабілізації, дадуть можливість досягнути головної мети державного економічного регулювання - економічного процвітання в державі.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Грабова Ніна Микитівна, Кривоносов Юрій Григорович Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках.- К.: А.С.К., 2002.- 416с.
2. Грабова, Нина Никитична Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях. 2000: Учебное пособие для вузов/ Н.Н.Грабова, В.Н.Добровский.- К: А.С.К., 2000.- 623с.- (Экономика. Финансы. Право).- 10.00
3. Грабовецький Борис Євгенійович Економічне прогнозування і планування.- К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 188с.
4. Економіка зарубіжних країн: Підручник/ Ред. Філіпенко А.С.- К: Либідь, 1996.- 415с.- 15.78
5. Економіка й організація інноваційної діяльності.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 128с.
6. Економіка підприємства (в питаннях і відповідях).- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 168с.
7. Економіка підприємства.- К.: Знання, 2005.- 432с.
8. Економіка підприємства.- К.: Знання-Прес, 2003.- 335с.
9. Економіка підприємства.- К.: КНЕУ, 1999.- 328с.
10. Економіка підприємства.- К.: КНЕУ, 2001.- 457с.
11. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ Бойчик І.М., Харів М.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В.- Вид. 2-ге, випр. і доп.- К: Каравела, 2002.- 298с.- 10.00
12. Економіка Сполучених Штатів.- : , .- 212с.
13. Економіка України в євроінтеграційних процесах.- Львів: Інтереко, 2004.-
14. Економіка України в післявиборчий період та порядок денний для уряду.- К.: НІСД, 2006.- 114с.
15. Економіка України та шляхи її подальшого реформування: Матеріали Всеукраїнської наради економістів 14-15 вересня 1995 р./ Укл. Варналій З.С.- К: ГЕНЕЗА, 1996.- 323с.- 4.00
16. Економіка України:минуле,сучасне і майбутнє: Матеріали Першого конгресу Міжнародної української економічної асоціації/ Відп.ред.М.Герасимчук,Ю.Чучман.- К.: Наукова думка, 1993.- 335с.
17. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності.- К.: НІЧЛАВА, 2001.- 204с.
18. Кузьмін Олег Євгенович, Горбаль Наталія Ігорівна Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.- Львів: Компакт - ЛВ, 2005.- 304с.
19. Шкварчук Людмила Олександрівна Ціни і ціноутворення.- К.: КОНДОР, 2003.- 214с.
20. Экономика предприятия.- Сумы: Университетская книга, 2002.- 640с.
21. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации.- М.: Юнити, 2005.- 254с.
22. Экономика предприятия: Учебник для студ.вузов,обучающихся по єкономическим специальностям/ Под ред. В.П.Грузинова.- М.: Банки и биржи,ЮНИТИ, 1998.- 535с.- 18-33
23. Экономика предприятия: Учебник для студ.экономических вузов/ Под ред.Н.А.Сафронова.- М.: Юрист, 1998.- 584с.- 18-33
24. Экономика предприятия: Учебное пособие/ Под общ.ред. д.э.н., проф. Л.Г.Мельника.- Сумы: Университетская книга, 2002.- 640с.
25. Экономико-математические методы и модели.- Мн.: БГЭУ, 2000.- 412с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.