Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Нацональний банк України. Нормативно-правов акти Нацонального банку. Орган валютного регулювання та контролю. Оцнка нового Закону України Про Нацональний банк України» в контекст автономї центральних банкв. Орган банквського нагляду.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Банковское дело. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Таврійська державна агротехнічна академія
Кафедра “ Аналіз і фінанси”
Банківська система України
Виконала Пальцева С.В.
Перевірила Радченко Н.Г.
м. Мелітополь
2005р
Банківська система України очолюється та регулюється Національним банком України, який є головним її елементом.
Національний банк України є центральним банком Украї-ни, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції повноваження і принци-пи організації якого визначаються Конституцією України, За-коном України «Про Національний банк України» та іншими законами України.
Національний банк має статутний капітал, що е державною власністю. Розмір статутного капіталу становить 10 мільйонів гривень. Розмір статутного капіталу може бути змінений за рішен-ням Ради Національного банку. Джерелами формування статут-ного капіталу Національного банку є доходи його кошторису, а при необхідності -- Державний бюджет України.
Відповідно до ст.; 4 Закону України «Про Національний банк України», Національний банк є економічно самостійним орга-ном, який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису, а у визначених цим законом випад-ках -- також за рахунок Державного бюджету України. Націо-нальний банк є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності і перебуває у його пе-вному господарському віданні. Національний банк не відпові-дає за зобов'язаннями органів державної влади, а органи дер-жавної влади не відповідають за зобов'язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов'язання. Національний банк не відповідає за зобов'язан-нями інших банків, а інші банки не відповідають за зобов'язан-нями Національного банку, крім випадків, коли вони добро-вільно беруть на себе такі зобов'язання.
Національний банк може відкривати свої установи, філії та представництва в Україні, а також представництва за її межами. Національний банк, його установи, філії та представництва ма-ють печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Національний банк України не має за мету одержання при-бутку. Плановані доходи та витрати Національного банку відоб-ражаються в кошторисі його доходів і витрат. Кошторис доходів та витрат повинен забезпечувати можливість виконання Націо-нальним банком його функцій, встановлених Конституцією Ук-раїни та Законом України «Про Національний банк України». Національний банк за підсумками року у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердже-ними на поточний бюджетний рік, вносить до Державного бюд-жету України наступного за звітним року позитивну різницю на покриття дефіциту бюджету, а перевищення витрат над дохода-ми відшкодовується за рахунок Державного бюджету України наступного за звітним року.
Планування і облік доходів та видатків, а також формування фондів та резервів Національне банку здійснюються згідно з положенням, що затверджується Радою Національного банку України.
Національний банк України як суб'єкт правовідносин наді-лений специфічним правом -- правом законодавчої ініціативи. Дане право закріплене у от. 93 Конституції України. Особливо потрібно звернути увагу на те, що, відповідно до ст. 56 Закону України «Про Національний банк України», Національний банк видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов'язковими для органів державної влади і органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, органі-зацій та установ незалежно від форм власності, а також для фізич-них осіб. Нормативно-правові акти Національного банку ви-даються у формі постанов Правління Національного банку, а також інструкцій, положень, правил, що затверджуються поста-новами Правління Національного банку. Вони не можуть супе-речити законам України та іншим законодавчим актам України і не мають зворотної сили, крім випадків, коли вони згідно з за-коном пом'якшують або скасовують відповідальність.
Нормативно-правові акти Національного банку підлягають обов'язковій державній реєстрації в Міністерстві юстиції Украї-ни та набирають чинності відповідно до законодавства України. Нормативно-правові акти Національного банку можуть бути оскаржені відповідно до законодавства України.
Використовуючи надане йому законом право, Національний банк України активно займається нормо творчою діяльністю, готуючи інструкції, положення, вказівки та інші документи нор-мативного характеру, і заповнює ними прогалини в правовому середовищі функціонування банківської системи. За час існу-вання Національного банку України прийнято близько 600 до-кументів нормативного характеру. На сьогодні чинними є більш як 250.
Національний банк України регулює діяльність банківської системи в цілому, організовує і здійснює міжбанківські розра-хунки, має монопольне право на випуск в обіг грошей, уста-новлює курс грошової одиниці відповідно до-валют інших країн, створює та забезпечує діяльність державної скарбниці України.
Діяльність Національного банку України спрямована на за-безпечення єдиної державної політики в галузі грошового обігу, кредитування, фінансування і розрахунків у господарстві.
Відповідно до ст. 51 Закону України «Про Національний банк України», Національний банк підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їх конституційних повноважень.
Підзвітність означає:
1) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку Верховною Радою України за поданням Президента України;
2) призначення та звільнення Президентом Україні; поло-вини складу Ради Національного банку;
3) призначення та звільнення Верховною Радою України половини складу Ради Національного банку;
4) доповідь Голови Національного банку Верховній Раді України про діяльність Національного банку;
5) надання Президенту України та Верховній Раді України двічі на рік Інформації про стан грошово-кредитного ринку в державі.
Крім того, відповідно до ст. 52 Закону України «Про Націо-нальний банк України», Національний банк та Кабінет Міністрів України проводять взаємні консультації з питань грошово-кре-дитної політики, розробки і здійснення загальнодержавної про-грами економічного та соціального розвитку. Національний банк на запит Кабінету Міністрів України надає інформацію щодо монетарних процесів. Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні .органи виконавчої влади на запит Націо-нального банку надають інформацію, що має вплив на стан пла-тіжного балансу.
Національний банк підтримує економічну політику Кабіне-ту Міністрів України, якщо вона не суперечить забезпеченню стабільності грошової одиниці України.
Голова Національного банку або за його дорученням одні; із його заступників можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.
У засіданнях Правління Національного банку можуть брати участь члени Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.
Відповідно до чинних нормативних актів України, Націо-нальний банк виконує традиційні функції, характерні для банку, який очолює банківську систему держави.
Проаналізуємо функції Національного банку Ук-раїни.
Центральний банк. Ця функція реалізується Національним банком України відповідно до:
ст. 99 Конституції України, де передбачено, що забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією Централь-ного банку держави -- Національного банку України;
ст., 100 Конституції України, де передбачено, що Рада На-ціонального банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює. контроль за її проведенням;
п. 11 ст. 7 Закону України «Про Національний банк Украї-ни», де передбачено, що Національний банк представляє інте-реси України у відносинах з центральними банками інших країн, у міжнародних банках та інших кредитних установах, де міжна-родне співробітництво передбачено на рівні центральних-банків;
п. 5 ст. 15 Закону України «Про Національний банк Украї-ни», де передбачено, що Національний банк України встанов-лює порядок надання ліцензій на ведення банківських операцій, а також інших ліцензій у випадках та за процедурою, передбаче-них законом;
п. 9 ст. 7 Закону Україні; Про Національний банк Украї-ни», де передбачено, що Національний банк України веде Реєстр банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках;
ст. 2 Закону України «Про Національний банк України», де передбачено, що Національний банк України є центральним банком держави та особливим центральним органом державно-го управління;
ст. 62 Закону України «Про Національний банк України», де передбачено, що Національний банк України у разі порушення комерційним банком банківського законодавства, проведення ризикових операцій, що загрожує їх платоспроможності та інте-ресам вкладників і кредиторів, застосовує адекватні допущено-му порушенню заходи впливу.
Емісійний центр. Ця функція реалізується Національним бан-ком України відповідно до:
п. 1 ст. 15 Закону України «Про Національний банк Украї-ни», де передбачено, що Правління Національного банку Украї-ни приймає рішення про емісію валюти України та вилучення з обігу банкнот і монет;
ст. 34 Закону України «Про Національний банк України», де передбачено, що виключне право введення в обіг (емісія) гривні і розмінної монети, організація їх обігу та вилучення з обігу на-лежить Національному банку;
положення про Банкнотну фабрику при Національному банку України, де передбачено, що Банкнотна фабрика є окремим підрозділом Національного банку, який займається вирішенням питань, пов'язаних з виготовленням національної валюти.
Орган валютного регулювання та контролю. Ця функція реа-лізується Національним банком України відповідно до:
п. 12 ст. 7 Закону України «Про Національний банк Украї-ни»., де передбачено, що Національний банк України здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення платежів в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за комерційними банками та іншими кредитними установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями;
ст. 44 Закону України «Про Національний банк України», де передбачено, що Національний банк діє як уповноважена дер-жавна установа при застосуванні законодавства Україні! про ва-лютне регулювання і валютний контроль. До компетенції На-ціонального банку у сфері валютного регулювання належить
1) видання нормативних актів щодо ведення салютних опе-рацій;
2) видача та відкликання ліцензій, здійснення контролю за діяльністю банків та інших установ, які отримали ліцензію На-ціонального банку на здійснення операцій з валютними ціннос-тями;
3) встановлення лімітів відкритої валютної позиції для банків та інших установ, що купують та продають іноземну валюту;
ст. 46 Закону України «Про Національний банк України», де передбачено, що Національний банк проводить дисконтну та девізу валютну політику і застосовує в необхідних випадках ва-лютні обмеження. Національний банк здійснює дисконтну ва-лютну політику, змінюючи облікову ставку Національного бан-ку для регулювання руху капіталу та балансування платіжних зобов'язань, а також коригування курсу грошової одиниці Ук-раїни до іноземних валют. Національний банк здійснює девізу валютну політику на підставі регулювання курсу грошової оди-ниці України до іноземних валют шляхом купівлі та продажу іноземної валюти на фінансових ринках:
ст. 40 Закону України «Про Національний банк України», де передбачено, що для забезпечення внутрішньої і зовнішньої ста-більності грошової одиниці України Національний банк має зо-лотовалютний резерв;
ст.11 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему ва-лютного регулювання і валютного контролю», де передбачено, що у сфері валютного регулювання Національний банк:
здійснює валютну політику на підставі принципів загальної економічної політики України;
складає разом з Кабінетом Міністрів України платіжний ба-ланс України; контролює дотримання затвердженого Верховною Радою України ліміту зовнішнього державного боргу України;
визначає ліміти заборгованості в іноземній валюті уповнова-жених банків нерезидентам;
нагромаджує, зберігає і використовує резерви валютних цінностей для здійснення державної валютної політики;
видає ліцензії на здійснення валютних операцій та приймає рішення про їх скасування:
визначає способи встановлення І використання валютних (обмінних), курсів іноземних валют, виражених у валюті Украї-ни, курсів валютни и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.