На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Сравнительный аанлиз украинских и китайских сказок

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 09.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 35. Уникальность по antiplagiat.ru: 10.

Описание (план):


ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ ТА КИТАЙСЬКИХ КАЗОК
1.1. Значення терміну казка у вітчизняних та китайських фольклористів та її жанри…………………………………………………………………………….5
1.2. Порівняльний аналіз сюжетів українських та китайських казок………………………………………………………………………………11
ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ………………………………………..15
РОЗДІЛ 2 ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КИТАЙСЬКОЇ КАЗКИ
2.1. Реалії, що вживаються в китайській казці та їх переклад………………..16
2.2. Особливості вживання фразеологізмів “Чен юй” та їх перекладу………22
ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ………………………………………...29
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...31
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………...33


ВСТУП

Інтенсивний розвиток міжнародних контактів України з Китаєм привело до зміцнення інтересу до вивчення китайської
мови. Для підготовки кваліфікованих фахівців, які володіють
китайською мовою необхідні глибокі дослідження не тільки в таких
областях китайського мовознавства як фонетика, граматика, але і в таких
як стилістика.
Стилістика китайської мови довгий час була маловивченим
аспектом в роботах вітчизняних і зарубіжних лінгвістів. Розвиток
китайської стилістики як самостійної науки почалося з початку ХХ ст.
У роботах китайських лінгвістів провідне місце, як правило,
відводилося опису виразно-образотворчих прийомів
художнього стіля.
Серед вітчизняних робіт за китайським мовознавства донині
єдиним систематизованим, науковим описом функціональних
стилів сучасної китайської мови є монографія В.І. Горєлова
"Стилістика сучасної китайської мови". Автор зіставляє явища
китайської стилістики з явищами стилістики російської мови,
встановлює між такими явищами аналогію.
Обєктом дослідження цієї роботи є стилістичні
особливості китайського народної казки.
Дослідження стилістичних особливостей китайського народної казки - необхідна умова для розвитку навичок перекладу і для поліпшення процесу викладання китайської мови.
Стилістичні ж особливості китайського народної казки до
сьогоднішнього дня залишалися недостатньо вивченими.
Актуальність даної роботи обумовлена необхідністю
детального дослідження стилістичних особливостей китайського народної казки.
Метою роботи є вивчення основних стилістичних особливостей китайського народної казки.
У роботі вирішуються наступні завдання:
- описати і порівняти основні стилістичні особливості
російської і китайськї народної казки;
- провести аналіз функціонування стилістичних елементів на
базі казок;
- на основі аналізу стилістичних особливостей китайського народної казки зробити висновки про частотності вживання основних стилістичних елементів.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше на основі
великого обсягу практичного матеріалу досліджуються особливості стилю
сучасної китайської казки.
Вивчення стилістики китайських казок має як теоретичне, так і практичне значення.
Теоретична значущість роботи полягає в тому, що
отримані в ході дослідження результати внесуть нові відомості в
процес вивчення функціональних стилів китайської мови.
Практична значущість цієї роботи полягає в тому, що
нові відомості про особливості китайського народної казки підвищать мовну та культурну компетенцію студентів, що вивчають китайську мову. Нарешті, результати роботи можуть служити фактичної базою для удосконалення процесу викладання сучасної китайської мови.


РОЗДІЛ 1 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ ТА КИТАЙСЬКИХ КАЗОК

1.1. Значення терміну казка у вітчизняних та китайських фольклористів та її жанри

При встановленні значення терміна «казка» ми спираємося на роботи вітчизняних фольклористів. За точку відліку вважаємо за доцільне прийняти визначення, сформульоване ще в 30-і рр. А. І. Нікіфоровим: «казки - це усні розповіді, існуючі в народі з метою розваги, мають вмістом незвичні у побутовому сенсі події (фантастичні, чудові або життєві) і відрізняються побудовою» [38].
В. Я. Пропп дав таке визначення терміну «казка»:
1) сказка признается повествовательным жанром (баять - «сказывать, рассказывать»);
2) сказка считается вымыслом» [27].
Виходячи з цього, можна сказати, що казки - це створена людьми розповідь, яка бере за основу уявлення про світ та вірування того чи іншого народу, тому, дослідження казок є важливим для простеження трансформації міфологічних сюжетів спочатку у казці, а потім і в авторській літературі.
Це визначення актуально і сьогодні, тому що в ньому враховані основні жанрообразуючі ознаки казки:
- розповідність;
- сюжетність;
- усне побутування;
- цікавість;
- установка на нереальність описуваних подій і своєрідність поетики.
Твори, які дозволяють віднести її до того чи іншого жанру:
- спосіб побудови;
- спосіб відображення і заломлення дійсності;
- форма побудови;
- характер змісту;
- суспільна функція;
- сюжетно-композиційна структура.
Проте, визначення А. І. Никифорова не може задовольнити нас повністю, так як не вичерпує всіх характеризують казку як жанр рис, і тому вимагає доповнення[23].
По-перше, слід зупинитися на функціях, які притаманні казці, на її цільовий, життєвої установці. Значимість даної ознаки для визначення фольклорного жанру відзначена К. В. Чистовим в роботі «До питання про принципи класифікації жанрів усної народної прози»[36]
А. І. Никифоров вважав, що для казки характерна лише розважальність, зазначена як особлива функція казки ще В. Бєлінським[23].
В. І. Чичеров вважає, що казка розповідається «у виховних або розважальних цілях» [37]. К. В. Чистов визначає казку як жанр з ведучою естетичною функцією. [36]
Таким чином, казка постає як «багатофункціональний жанр», що поєднує кілька функцій: естетичну, дидактичну, соціальну, розважальну.
По-друге, важливим елементом характеристики казки виступає своєрідність казкової фантастики, яка проявляється не тільки в змісті, у викладі «надзвичайного події», а й в «особливій образності», коли розповідь хоча і ведеться з інтонацією повної достовірності, що відбувається, тим не менш, ні казкар, ні слухач не вірять у розповідь.
Установка на вимисел є важливою властивістю казки, «визначає стійку поетичну структуру казки, особливість її побутування і виконання» [9].
Отже, під казкою ми розуміємо - усні розповіді, існуючі в народі з метою розваги і передачі досвіду новому поколінню, з установкою на вигадку, фантастичним сюжетом і специфічною поетикою.
У китайській мові казка перекладається словом «Гуші», буквальне значення якого «древня справа, бувальщина». У словнику дається таке визначення «Гуші»: «усно існуючий, популярний і добре зрозумілий жанр, в якому наголошується на виклад ходу події, акцентується динамізм і послідовність сюжету» [38].
Таким чином, «Гуші» - «дивно ємне слово: це міфи й перекази, легенди й казки, оповіді і перекази, а іноді і просто побутові оповідання любовного або повчального характеру», анекдоти[38].
Китайські вчені прагнуть внести певний порядок в жанрову систему китайського фольклору, проводячи межу між цими жанрами. Дін Найтун підводить підсумок виконаної роботи: «Кращі китайські автори загострюють свою увагу на відмінності між міфами, переказами, розповідями про чудеса[40].
Щоб не виникало термінологічної плутанини, для позначення казки як жанру в сучасному китайському фольклористиці вживається термін «мінцзян Гуші» («народні казки»), де визначення «мінцзян« («народні») конкретизує значення слова «Гуші».
Тим не менше, питання про розмежування казкової і неказкової прози залишається відкритим і досі. Так, в одному з останніх видань китайського фольклору «Чжунго міньцзянь Гуші Цзінпін веньку» («Антологія китайських народних казок») в «міньцзянь Гуші» включені: міфологічні казки, героїчні сказання, любовні новели, перекази про мудреців, про відомих людей, чарівні казки, перекази про місцеві звичаї, гумористичні казки і казки про тварин.
На наш погляд, це обумовлено, з одного боку, запозиченням казкових сюжетів белетристичною літературою Китаю і тим, що казки стали безпосереднім обєктом уваги збирачів і дослідників народної творчості досить пізно, лише в XX ст.
З іншого боку, причиною змішування казкової і не казкової прози стала особливість китайського літературознавства і фольклористики: в центрі уваги стоїть сюжет. Казка характеризувалася як нерифмований твір, якому притаманні традиційність і фантастичність сюжету, специфіка мови та образів, естетична, дидактична та інформативно-етнографічна функції[14].
Але було упущено одну принципову властивість казки, що відділяє її від всіх інших жанрів прозового фольклору, - установка на вигадку. «Вигадка в казці характерна для всіх видів казки всіх народів» [15]................


ВИСНОВКИ

Казки - це створена людьми розповідь, яка бере за основу уявлення про світ та вірування того чи іншого народу, тому, дослідження казок є важливим для простеження трансформації міфологічних сюжетів спочатку у казці, а потім і в авторській літературі.
Порівняльний аналіз спільних рис українських та китайських казок досі не були обєктом наукового дослідження українських вчених, що спонукає до порівняння: 1) структури казки; 2) поглядів українців та китайців на казкових героїв.
Дослідження казок дає можливість прослідкувати звязок з міфологією, зрозуміти тенденції сучасної літератури та мови і, в результаті, правильно їх інтерпретувати. Сьогодні казки вважають жанром дитячої літератури, проте, аналізуючи їх детальніше, бачимо, що як і будь-яка фольклорна творчість казки несуть у собі глибоку народну мораль.
Крім цього, в роботі було досліджено лексичні особливості китайської казки, а саме: фразеологізми та реалії, що дозволило зробити наступні висновки.
Фразеологія є тією частиною лексики будь-якої мови, де найбільше виявляються особливості культури та побуту того народу, що розмовляє цією мовою. У фразеологізмах, що вживаються в китайських казках, сконцентрований накопичений за кілька тисяч років досвід цього народу, тут відображені реалії китайської культури. Фразеологізми типу «чен юй», як вже відомо з досліджень китайських і зарубіжних мовознавців, є найчисленнішими і найдавнішими, тому викликають найбільший інтерес як мовознавців, так і вчених інших галузей – літературознавців, істориків, культурологів
Проведене дослідження не претендує на остаточне розв’язання проблеми лексики на позначення реалій у системі безеквівалентної лексики. Одержані результати доводять необхідність подальшого теоретичного й експериментального дослідження даної проблеми. Основні положення роботи можуть бути використані у подальших дослідженнях, пов’язаних з проблемами класифікації безеквівалентної лексики в системі китайської мови, а саме: у функціонуванні лексики на позначення реалій у контексті китайської казки, у дослідженні стилістичних функцій; у визначенні асоціативних кореляцій безеквівалентної лексики в китайській культурі; у способах перекладу безеквівалентної лексики з китайської українською.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Алексеев В. М. Китайская народная картина. Духовная жизнь старого Китая в народных изображениях. М., 1966. - 260 с.
2. Аникин В. П. Русская народная сказка. М.: Худож. лит. 1984. - 176 с. 4
3. Баранникова Е. В. Бурятские волшебные сказки: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. М., 1982. -39с.
4. Баранов И. Г. Верования и обычаи китайцев / Сост. К. М. Тертицкий. М.: ИД «Муравей-Гайд», 1999. - 304 с.
5. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / Сост. С. Г. Бочаров: текп подгот. Г. С. Бернштейн, J1. В. Дерюгина; прим. С. С. Аверинцева, С. Г. Бочарова. М.: Искусство, 1979. - 424с.
6. Ващенко Н. Н. Символика образов животных в китайских сказках // Народная культура Сибири. Материалы VII научно-практического семинара Сибирского регионального вузовского центра по фольклору / Отв. ред. Т. Г. Леонова. Омск, 1998. - С.152 - 155.
7. Ващенко Н. Н. Этнографизм китайских сказок // Народная культура Сибири. Материалы IX научно-практического семинара Сибирского регионального вузовского центра по фольклору / Отв. ред. Т. Г. Леонова. Омск, 2000 - С. 43-47.
8. Веселовский А. Н. Из истории эпитета // Веселовский А. Н. Историческая поэтика / Сост. и коммент. В. В. Мочалова; втсуп. ст. И. К. Горский. М.: Высшая школа, 1989. - С. 59-75.
9. . Дунаєвська Л. Ф., передмова // Золота книга казок. Українські народні казки. - К., 1990.
10. Виноградский Н. Китай. Географическое, этнографическое и статистическое описание китайской империи. СПб., 1899. - 105 с.
11. Голыгина К. И. «Великий предел»: Китайская модель мира в литературе и культуре (I XIII вв.). - М.: Издательская фирма «Восточная литература»РАН, 1995.-364 с.
12. Горелов В. И. Теоретическая грамматика китайского языка. М.: Просвещение, 1989.- 318 с.
13. Добель П. Путешествия и новейшие наблюдения в Китае, Маниле и Индокитайском архипелаге в 2 ч. / Сост., пер. с англ. А. Джунковский. Ч. 1. -СПб., 1833.
14. Ермаков М. Е. Мир китайского буддизма. По материалам коротких рассказов IV VI вв. - СПб.: «Андреев и сыновья», 1994. - 240 с.
15. Ефремов А. М. Функциональный аспект китайской речи. // Мир китайского языка: Научно-методический сборник. / Под общей ред. проф. Р. К. Миньяр-Белоручева. М» 1998. - № 2. - С. 6-17.
16. Зелинский В. От издателя // Китайские сказки / Пер. с французского под ред. В. Зелинского. М., 1893. - С. 3 - 5.89.3инкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. СПб.: Речь, 2001.-310 с.
17. Зуева Т. В. Предпосылки изучения восточнославянской мифологической сказки // Архетипы в фольклоре и литературе: Сб. научных статей / Отв. ред. Б. П. Невзоров. Кемерово, 1994. - С. 17 - 23.
18. Коротков Н. Н. Основные особенности морфологического строя китайского языка (Грамматическая природа слова). М.: Наука, 1968. - 400 с.
19. Кравцова М. Е. История культуры Китая. СПб., Издательство «Лань», 1999.-416 с.
20. Лисевич И. С. Древнекитайская поэзия и народная песня. М., 1969.
21. Лисевич И. С. Устное народное творчество и литературная проза в древнем Китае. // Литература древнего Китая. Сборник статей. М., 1969.
22. Лукьянов А. Е. Истоки дао. Древнекитайский миф. М.: ИНСАН, РМФК, 1992.- 160 с.
23. Никифоров А. И. Сказка, ее бытование и носители // Русская народная сказка / Под. ред. О. И. Капица. - М. - Л., 1930. - С. 7.
24. Малявин В. В. Китайская цивилизация. М.: Изд-во «Астрель», фирма «Изд-во ACT», издательско-продюссерский центр «Дизайн. Информация. Картография», 2000. - 632 с.
25. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. 2-е изд. - М.: Издательская фирма «Восточная литература РАН», Школа «Языки русской культуры», 1995. -408 с.
26. Нестеров С. П. Конь в культах тюркоязычных племен Центральной Азии в эпоху средневековья / Отв. ред. Ю. С. Худяков. Новосибирск: Наука, 1990.- 143 с.
27. Пропп В. Я. Русская сказка. Л., 1984; 2. Рифтин Б., предисловие //Китайские народньїе сказки - М., 1972.
28. Рифтин Б. Л. Историческая эпопея и фольклорная традиция в Китае: устная и книжная версии «Троецарствия») / Отв. ред. Е. М. Мелетинский. М., 1970.-482 с.
29. Семенас А. Л. Лексикология современного китайского языка. М.: Наука, 1992.-279 с.
30. Софронов М. В. Введение в китайский язык. М.: ИД Муравей, 1996. -256 с.
31. Сычев Л. П. Традиционная символика вещей и имен в романе Цао Сю-эциня «Сон в красном тереме»// Проблемы просвещения в мировой литературе. М» 1970.
32. Ткаченко Г. А. Дракон // Ткаченко Г. А. Культура Китая: Словарь-справочник. М.: ИД «Муравей», 1999. - С. 67 - 68.
33. Франц М. JI. Психология сказки. Толкование волшебных сказок. Психологический смысл мотива искупления в волшебной сказке / Пер. с англ. Р.Березовской, К. Бутырина; науч. Ред. В. В. Зеленского СПб.: Б.С.К., 1998.-360 с.
34. Хализеев В. Е. Литературно-художественная форма в ее соотнесенности с содержанием // Введение в литературоведение / Под. ред. Г. Н. Поспелова. -М.: Высшая школа, 1988. С. 180- 188.
35. Черкасова М. Предисловие // Сказки народов Китая. М.: Гослитиздат, 1961.-496 с.
36. Чистов К. В. К вопросу о принципах классификации жанров устной народной прозы. -М.: Наука, 1964.
37. Чичеров В. И. Русское народное творчество / Под. ред. Э.В. Померанцевой. М.: МГУ, 1959. - 524 с.
38. Энциклопедия нового Китая / Пер. с англ. Д.Л. Аламова, Н.Х. Ахметишин и др. М.: Прогресс, 1989. - 509 с.
39. C. А. Токарев. М.: Советская энциклопедия, 1991. - Т. 2. - С. 560 - 561.22. На китайском языке
40. Лю Шохуан. Миньцзянь туши бицзяо яньцзю (Сравнительное исследование народных сказок Китая). Бэйцзин (Пекин), 1986
41. Се Юньшэн. Цзысю (Предисловие) / Се Юньшэн. Фуцзянь туши (Сказки провинции Фуцзянь). Тайбэй, 1973. - Т. 1. - С. 7.
42. Чжунго миньцзянь чжуаньшо луньвэньцзи (Изучение произведений китайского фольклора в жанре легенд и сказаний). Сборник статей. Пекин, 1986.
43. Чжуншань дасюе сюебао (Журнал чжуншаньского университета). Гу-аньчжоу, 1993. - № 4. - С. 123-130.
44. Чэнцисинь. Значение «Общества народного творчества при университете им. Сунь Ятсена // Чжунго миньцзянь чжуаньшо луньвэньцзи. (Изучение произведений китайского фольклора в жанре легенд и сказаний). Сборник статей. Пекин, 1986.23. На других языках
45. Boudahl Vibeke. The Oral Tradition of Yangzhou Storytelling (Литературоведческий и лингвистический анализ устной традиции рассказчиков г. Ян-чжоу). Carson, 1996.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.