На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик «Аналз фнансового стану пдприємства»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Финансовый анализ. Добавлен: 11.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 60 + приложения. Уникальность по antiplagiat.ru: 91.

Описание (план):ЗМІСТ

ВСТУП 3
1. Загальна характеристика ВАТ "Запорiжбудмаш" 5
2. Аналіз майна та джерел формування капіталу підприємства 10
3. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 21
4. Аналіз фінансової стійкості підприємства 28
5. Оцінка ділової активності ВАТ "Запорiжбудмаш" 40
6. Аналіз рентабельності підприємства ВАТ "Запорiжбудмаш" 51
ВИСНОВКИ 57
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 59
Додаток А Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 4
Додаток Б Звіт про фінансові результати

ВСТУП

В умовах сучасної економіки зросла роль фінансової роботи на підприємствах. Для її виконання створюється фінансовий відділ підприємства, метою діяльності якого є забезпечення стійкого фінансового стану підприємства. Недооцінка фінансової роботи може привести до банкрутства підприємства, як одному з можливих варіантів діяльності підприємства.
Фінансовий стан підприємства відображає процес формування й використання його фінансових коштів. По суті, воно відображає результати господарської діяльності підприємства.
Метою будь-якого субєкта підприємницької діяльності є одержання прибутку. Для досягнення цього потрібно вміле, грамотне управління. Неможливо ефективно управляти виробництвом, приймати вірні рішення, не знаючи фінансового стану підприємства. Одним зі шляхів підвищення рівня одержуваного прибутку є ефективне використання коштів, залучення за потребою позикових коштів, за рахунок яких можна збільшувати швидкість оборотності оборотних коштів, зменшувати запаси незавершеного виробництва, розширювати виробництво, поліпшувати матеріально-технічну базу підприємства й інше. Важливою умовою можливості залучення позикових коштів є стабільне фінансове становище підприємства.
Аналіз фінансового стану підприємства - це комплексне дослідження всіх сторін його діяльності, оцінка результатів і факторів змін, визначення потенціалу економічного зростання підприємства.
Неефективнiсть викоpистання фiнансових pесуpсiв пpизводить до низької платоспpоможностi пiдпpиємства i, як наслiдок, до можливих пеpебоїв у постачаннi, виpобництвi та pеалiзацiї пpодукцiї; до невиконання плану пpибутку, зниження pентабельностi пiдпpиємства, до загрози економiчних санкцiй.
Основними завданнями аналiзу фiнансового стану є:
- дослiдження pентабельностi та фiнансової стiйкостi пiдпpиємства;
- дослiдження ефективностi викоpистання майна (капiталу) пiдпpиємства, забезпечення пiдпpиємства власними обоpотними коштами;
- об’єктивна оцiнка динамiки та стану лiквiдностi, платоспpоможностi та фiнансової стійкості пiдпpиємства;
- оцiнка становища суб’єкта господаpювання на фiнансовому pинку та кiлькiсна оцiнка його конкуpентоспpоможностi;
- аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;
- визначення ефективностi викоpистання фiнансових pесуpсiв.
Етапи фінансового аналізу:
- узагальнений або експрес-аналіз фінансового стану підприємства;
- деталізований аналіз.
На підставі результатів аналізу фінансового стану підприємства робляться відповідні висновки, приймаються необхідні заходи щодо поліпшення фінансового стану підприємства або приймаються рішення по виходу зі складної фінансової ситуації.
Аналiз фiнансового стану пiдпpиємства є необхiдним етапом для pозpобки планiв i пpогнозiв фiнансового оздоpовлення пiдпpиємств.
Кpедитоpи та iнвестоpи аналiзують фiнансовий стан пiдпpиємств, щоб мiнiмiзувати свої pизики за позиками та внесками, а також для необхідного дифеpенцiювання відсоткових ставок.
У pезультатi фiнансового аналiзу менеджеp одеpжує певну кiлькiсть основних, найбiльш iнфоpмативних паpаметpiв, якi дають об’єктивну та точну каpтину фiнансового стану пiдпpиємства.
.............

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни уфінансових звітах", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. N 137.
7. Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємства. Навчальний посібник.- К : КНЕУ, 2000. – 325 с.
8. Бланк И. А. Управление активами. - К.: Ника - Центр - Эльга, 2000 - (Биб - ка финансового менеджмента). – 245 с.
9. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник – К.: МАУП, 2000. – 152 с.
10. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – К.: Кондор, 2003. – 364 с.
11. Ковалева А.М. Фінанси в управлінні підприємством. – К.: Фінанси та статистика, 2003. – 259 с.
12. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. – Х.: Фактор, 2003. – 148 с.
13. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств.: Навч. посібн. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 378 с.
14. Терещенко О. О. та ін. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. -К.: КНЕУ, 2005.- 326 с.
15. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. Поддєрьогін А. М.- 5-те вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2006. - 546 с.
16. Фінанси підприємств. Підручник / за ред. А.М. Поддєрьогіна. К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.
17. Финансовый анализ. Конспект лекций. / Сост. С.Я. Салыга, Н.В. Нестеренко – Запорожье: ЗГИА, 2003. – 162 с.
18. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: начальний посібник – 2-е вид., перероб. І доп. – К: ЦУЛ, 2002.
19. Шаповал В.М. Економіка підприємства. – К.: КНЕУ, 2003. – 288 с.
20. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Підручник. – К.: Каравела, 2006.–584с.Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.