Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик структура управлння та органзаця роботи ресторану на приклад пдприємства громадського харчування Надя

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 26.09.2014. Год: 2012. Страниц: 38. Уникальность по antiplagiat.ru: 10. *

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ТУРИЗМУ

Латіпова Кристина
Структура управління та організація роботи ресторанів
Курсова робота


Науковий керівник:
викл. Сіра Е.О.

Допустити до захисту
Завідувач кафедри туризму
______Шандор Ф.Ф
Захист __________ роботи
____ _____________ 2012 р.
Оцінка захисту __________


Ужгород – 2012
ЗМІСТ
Вступ. ………………………………………………………… 3

Розділ 1. Теоретичні засади досліджуваної структури управління та організації роботи ресторанів……………… 5
1.1 Господарча структура ресторану……………………………… 12
1.2 Організаційні структури управління підприємством………… 16
Висновки до розділу 1………………………………………….. 20
Розділ 2. Аналіз організаційної структури ресторану…………………………………………………………
22
2.1
Загальна характеристика підприємства на прикладі підприємствагромадського харчування …………………….....
24
2.2 Аналіз функціональності підрозділів…………………………. 25
Висновки до розділу2…………………………………………. 29


Розділ 3. Пропозиції щодо покращення елементів існуючої
моделі організаційної структури на прикладі підприємства громадського харчування……………………
30
Висновки до розділу 3………………………………………….
Загальні висновки……………………………………………… 34
Список використаних джерел ………………………………... 36


ВСТУП
З позиції системного підходу діяльність підприємства в цілому можна розглядати як складну систему, яка складається із підпорядкованих менш складних систем. Важливою є організаційна структура управління. Організаційна структура прямо чи опосередковано впливає на роботу цілого підприємства громадського харчування .
Актуальність обраної теми курсової роботи полягає в тому, що організація роботи ресторанного господарства в нових умовах визначаються, насамперед, триваючим становленням ринкової економіки, що у свою чергу вимагає перебудови форм і методів організації. Новий механізм організації повинний забезпечувати підприємству як стійкість, так і гнучкість, його сприйнятливість до змін конюнктури ринку і різних нововведень. Формування такого механізму - процес занадто дорогий і затяжний. Тому необхідною умовою вирішення поставлених задач є науковий пошук щодо удосконалення процесу управління, аналіз та узагальнення практики й обґрунтування такої системи управління підприємством ресторанного господарства, що змогла б забезпечити підвищення ефективності його роботи в сучасних умовах.
Об’єктом дослідження в курсовій роботі виступає ресторан „Надія”, а предметом дослідження – організаційна структура упрвління.
Метою написання даної курсової роботи є дослідження питань, пов’язаних з поняттям, сутністю, видами та методами організації роботи на підприємствах ресторанного господарства.
Також метою написання курсової роботи є поглиблення теоретичних і практичних знань з ресторанного бізнесу, вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань, сприяння розвитку пошуку сучасних наукових досягнень у сфері ресторанного бізнесу та уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні прикладних проблем.
Основними завданнями курсової роботи є:
- вивчення та узагальнення теоретико-методологічних засад з питань організації роботи підприємств ресторанного бізнесу;
- проведення діагностики організаційноної структури ресторану із застосуванням конкретних методів;
- пропозиція рекомендацій до вирішення проблеми удосконалення організації роботи ресторану.
Методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція. Зокрема був проведений загальний аналіз роботи ресторану, був зібраний матеріал, який висвітлений в цій роботі.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖУВАНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ РЕСТОРАНУ
Згідно з останніми досягненнями теорії та практики менеджменту структура організації повинна забезпечити реалізацію її стратегії. Оскільки з часом стратегії змінюються, то виникає необхідність у відповідних змінах організаційних структур.
Категорія „структура” відображає будову та внутрішню форму системи. Зв’язок елементів у структурі підпорядкований діалектиці взаємовідношення частини і цілого. Наявність структури — невід’ємний атрибут всіх реально існуючих систем, бо саме структура надає їм цілісності. Категорія „структура” означає відносно стійкі зв’язки, які існують між елементами організації. Структура сприяє збереженню стійкого стану системи. Стосовно системи структура є показником її організованості.
Існує велика кількість визначень організаційної структури управління виробництвом, і відрізняються вони за рівнем деталізації досліджуваного предмета. Наведемо кілька з них.
Структура, яка відображає синтез взаємозв’язків різних елементів, що функціонують для досягнення встановленої мети, називається організаційною. Отже, організаційна структура будь-якої системи пов’язана з досягненням її глобальної мети. [5]
Згідно з іншим визначенням, організаційна структура — це конструкція організації, на основі якої здійснюється управління фірмою. Ця конструкція має або формальний, або неформальний вираз і охоплює два аспекти:
1) вона охоплює канали влади та комунікації між різними адміністративними службами та працівниками;
2) інформацію, яка передається цими каналами.
Організаційну структуру управління визначають також як категорію менеджменту, яка відображає організаційний бік відносин управління і становить єдність рівнів і ланок управління у їх взаємозв’язку.
Ланка управління — відокремлений орган (працівник), наділений функціями управління, правами для їх реалізації, визначеною відповідальністю за виконання функцій та використання прав.
Рівень управління — сукупність ланок управління на певному щаблі ієрархії управління. Рівні управління, поєднуючи різні ланки, характеризують рівень концентрації процесу управління і послідовність підпорядкування одних ланок іншим зверху донизу. [11]..........


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Курсова робота проілюструвала,що планування, організація і здійснення організації роботи в ресторанах високоякісних - заняття не з легких. Менеджер кухні разом із шеф-кухарем приступають до нього, прикидаючи очікувану притоку відвідувачів на найближчі декілька днів. Запису за цей же період минулого року можуть дати уявлення не тільки про загальний обсяг продажів, але і про розбивку по днях по кожному блюду. Як уже відзначалося, замовлення потрібної кількості продуктів і одержання їх повинні бути здійснені заздалегідь відповідно до виробничого графіка. Та й загалом – управління рестораном-справа не з легких і вимагає максимум зусиль як з боку керівництва, так і з боку персоналу. З цією метою і була написана робота, з низкою заходів та побажань до конкретного закладу харчування. Процес виробництва продукції поділяється на складові відповідно до поділу підприємства на виробничі підрозділи: цехи, відділення, виробничі ділянки. Аналогічно поділяються на складові за цією ознакою й інші процеси. До якого б підрозділу не відносився той чи інший процес для його організації необхідні основні засоби, трудові, матеріальні, енергетичні, фінансові ресурси.
Для управління кожною із створених частин системи необхідно виконувати комплекс фаз (функцій) управління, до яких належать: планування, облік і контроль, регулювання.
У вирішенні цих задач беруть участь як працівники, які безпосередньо підпорядковані керівнику, так і працівники функціональних служб (планових відділів, бухгалтерії, відділу кадрів тощо). Тільки при їх злагодженій роботі може бути забезпечене вирішення всіх задач, що стоять перед колективом підприємства щодо організації виробництва.
В курсовій роботі на прикладі ресторану “ Надія” і теоретичних вивчень був детально розглянутий процес організації виробництва в закладах громадського харчування.
Робота складається з трьох основних розділів. По-перше, було розглянуто організаційну та господарську структуру ресторану. Господарська структура складається з технологічних процесів, які відбуваються на етапах розробки виробничої програми, приготуванні їжі обслуговування гостей.
Організаційна структура являє собою управління всіма процесами, що відбуваються в ході робот господарської структури.
По-друге, був проведений аналіз організаційної структури ресторану. До неї входять: організація роботи персоналу, їхня функціональність. Важливу роль в організації роботи ресторану має потік інформації, на який спирається вся організаційна структура в плануванні своєї діяльності та випуску продукції. Було розглянуто декілька важливих моментів в процесі руху інформації, що допомагає в наступному плануванні діяльності ресторану.
По-третє, в роботі запропоновані рекомендації щодо удосконалення існуючої моделі організаційної структури даного закладу підприємств громадського харчування, які зможуть покращити ефективність роботи персоналу, а також покращити ымыдж самого ресторану.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Барановський В.А. Ресторанний бізнес: Навчальний посібник. – РнД.: Фенікс, 2005. – 220 с.
2. Басовский Л. Е., Протасьев В. Б. Управление качеством. – М., 2000. – 212 с.
3. Волкова І.В., Миропольський Я.І., Мумрікова Г.М. Ресторанний бізнес. – М: Флінта, 2002. – 184 с.
4. Грачев А.Н., Терехова Т.В. ИСО 9001.2000. Просто и доступно о стандартах ИСО серии 9000. – М.: Приоритет, 2002. – 40 с.
5. Зіміна Г. К.. Стандартизація систем управління якістю згідно стандартів серії ISO 9000:2000. — К. : Школа Адміністративного Управління Зіміної, 2003. — 255с
6. Економіка підприємства.: Підручник: /За ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, – К.: КНЕУ, 2005. – 528с.
7. Єфімова О., Єфімова Н. Економіка готелів і ресторанів. – М.: Нове знання, 2004. – 279 с.
8. Кристофер Енертон-Томас. Ресторанний бізнес. – М.: Росконсульт, 1999. – 240 с.
9. Кабушкін Н.І., Бондаренко Г.А. Менеджмент готелів і ресторанів. –М.: Нове знання, 2002.– 163 с.
10. Крылова Г. Д. Зарубежный опыт управления качеством. – М: Издательство стандартов, 2004 – 298с.
11. Кузнєцова Н.М. “Основи економіки готельного та ресторанного гостподарства”. Київ, 1997 р. – 301 с.
12. Менеджмент гостиничного и ресторанного обслуживания», навчальний посібник, Москва, 1997 р. – 296 с.
13. Переалина Н.С. Качество в системе маркетинга. – М.: Система, 1999. – 200 с.
14. Пятницкая Н.А, Пятницкая Л.П. Менеджмент у громадському харчуванні. – Київ: КНТЕУ, 2002. – 706 с.
15. Рідель Х. Бари й ресторани. Техніка обслуговування. – М.: Академія, 2002. – 69 с.
16. Управление и организация в сфере услуг, 2-е изд. /Пер. ас англ. под ред. В.В. Кулибановой. – СПб.: Питер, 2002. – 752 с.
17. Чудковський В.Н. Ресторанний бізнес. – М.: Академія, 2004. – 124 c.
18. Шулік Н.В. Специфіка ресторанного бізнесу. – М: Вища школа, 1999. – 250 с.
19. Швец В.Е. "Менеджмент качества" в системе современного менеджмента. Стандарты и качество, 2004, №6, с. 48.
20. who-is-who.com.ua/ Розвиток національного ринку ресторанних послуг.
21. www.restoran.ua.
22. vi-legas.com.ua/index.php?lang_id=2&content_id=882
23. tourism.gov.ua/
24. 4service.uaПерейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.