На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Нетарифн методи регулювання зовншньої торгвл

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 23.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 14. Уникальность по antiplagiat.ru: 10.

Описание (план):


Оглавление

Зміст
Вступ
1. Класифікація засобів нетарифного регулювання фахівцями менеджменту……..3
2. Два підходи до класифікації засобів нетарифного регулювання з позицій економічного обґрунтування ЗЕД ….………………………………………………4
3. Нетарифні інструменти регулювання…….…………………………………………5
4. Метод кількісних обмежень…….……………………………………………………6
4.1 Ембарго………….…………………………………………………………………6
4.2 Квотування……….………………………………………………………………..7
4.3 Ліцензування………………………………………………………………………9
4.4 "Добровільне" обмеження експорту……………………………………………12
Висновок

Вступ
Зовнішньоекономічна діяльність стає усе більш важливим фактором розвитку народного господарства та економічної стабілізації нашої країни. Зараз немає практично жодної галузі в промислово розвитих країнах, що не була б втягнута в сферу зовнішньоекономічної діяльності. На всіх історичних етапах розвитку держави зовнішньоекономічна діяльність впливала на вирішення економічних проблем на різних рівнях: народного господарства в цілому, окремих регіонів, обєднань, підприємств. Як частина загальної структури народного господарства, зовнішньоекономічна діяльність впливає на удосконалювання внутрішньогосподарських пропорцій, розміщення і розвиток виробничих сил. Ще жодній країні не вдалося створити здорову економіку, ізолювавшись від світової економічної системи.
Ефективність будь-якої національної економіки залежить не лише від результатів її внутрішньої діяльності, а й від її участі у світових економічних відносинах, ступеня її інтеграції у світове господарство.
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється за допомогою адміністративних та економічних методів.
У системі зовнішньоекономічних відносин держави головне місце належить торговельній діяльності. Саме зовнішня торгівля була тією початковою формою міжнародної господарської діяльності, яка стимулювала розвиток інших її видів. Міжнародна торгівля - це система економічних відносин країн, метою яких є ввезення або вивезення товарів та послуг.
Міжнародна торгівля послугами охоплює міжнародний туризм, транспортні послуги, страхові операції, банківські, біржові та посередницькі послуги, ярмарки та ін.
Надзвичайне поширення торговельної діяльності потребує законодавчого встановлення певних умов і правил її функціонування.
Регулювання зовнішньоторговельної діяльності здійснюється за допомогою економічних та адміністративних методів. Економічні методи, у свою чергу, поділяються на тарифні й нетарифні. Центральне місце в державному регулюванні зовнішньої торгівлі належить тарифному регулюванню, яке в Україні спирається на Закон “Про єдиний митний тариф”
До нетарифних методів державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності відносять: надання субсидій виробникам експортних товарів, пільгове експортне кредитування, застосування індикативних цін, установлення мінімальної митної вартості на окремі товари та ін.
У системі нетарифних інструментів є вагомими індикативні ціни, застосування яких спрямовано на збільшення валютних надходжень від експорту продукції і зменшення валютних витрат на закупівлю імпортних товарів.
В цілому методи регулювання зовнішньої торгівлі можна розділити на:
- тарифні - напрямлені на використання митного тарифу;
- нетарифні - квоти, ліцензії, субсидії, демпінг і т.д. [5; 34-42].


1. Класифікація засобів нетарифного регулювання фахівцями менеджменту

Система засобів нетарифного регулювання з погляду фахівців менеджменту представлено на малюнку 1. Її зроблено на підставі поділу на засоби кількісного обмеження та побічного протекціонізму. Як обмежувальні заходи розглянуто квотування (контингування) та ліцензування, що полягають у виділенні певної обмеженої кількості товарів (квотування) та обовязковості отримання дозвольного документа – ліцензії на проведення експортних та імпортних операцій з певним товаром у обмеженій нею кількості. Водночас, нетарифні засоби державного регулювання, які спрямовані на захист відчизняного товаровиробника становлять певні ускладненя в разі митного оформлення експорто-імпортних операцій, отримання державних дозвільних документів, які засвідчують відповідність якості імпортних товарів національним санітарноветеренарним нормам.
Таким чином, хоча фахівці менеджменту і роблять певні спроби систематизації засобів нетарифного регулювання, наведина класифікація має дещо спрощений вигляд та не охоплює всієї сукопності факторів адміністративного впливу держави на зовнішньторгівельну діяльність [6; 62-65]...................


Висновок
Отже, державне регулювання економіки - форма управління економікою, що представляє собою вплив державних органів на економічні процеси. Воно застосовується в умовах, коли обєкт управління безпосередньо не підпорядкований субєкту управління, тобто якомусь державному органу.
Зовнішньоекономічна діяльність - це заснована на взаємовигідних економічних відносинах діяльність у галузі міжнародної торгівлі, руху капіталів, міграції робочої сили, передачі технологій. У всіх країнах, а особливо в країнах із перехідною економікою, де сталася широка лібералізація зовнішньоекономічної діяльності, її державне регулювання є обєктивною необхідністю. Таке регулювання спрямоване на забезпечення захисту інтересів країни та субєктів її зовнішньоекономічної діяльності, створення для останніх рівних можливостей розвивати всі види підприємницької діяльності та напрями використання доходів і здійснення інвестицій, на розвиток конкуренції та ліквідацію монополізму.
До головних цілей державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні належать:
забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринку країни;
стимулювання прогресивних структурних змін в економіці;
створення найбільш сприятливих умов для залучення національної економіки в систему світового поділу праці;
наближення до ринкових структур розвинутих зарубіжних країн.
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється за допомогою адміністративних та економічних методів.
Важливу роль з-поміж економічних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності відіграють валютні обмеження, які спрямовано на розширення або отримання розвитку зовнішньоекономічних звязків країни. Валютні обмеження охоплюють сферу зовнішньої торгівлі, рух капіталів та кредитів, переказ прибутків, податкових та інших платежів. Залежно від масштабів втручання держави в міжнародну торгівлю розрізняють два типи зовнішньої торговельної політики: вільна торгівля і протекціонізм.
Державне регулювання зовнішньої торгівлі може бути одностороннім та багатостороннім. Одностороннє полягає в застосуванні певних методів регулювання міжнародної торговельної діяльності з боку однієї країни без погодження з іншими торговельними партнерами. Багатостороннє регулювання передбачає попереднє узгодження регулюючих механізмів між державами, що мають торговельні угоди.
В контрольній роботі були доглянуті та виявлені проблеми механізмів та методів державного регулювання та надані пропозиції змін:
Введення валютної конвертованості. Включення валютних стабілізаторів у зовнішньоекономічний механізм забезпечило б значною мірою створення умов для зниження курсу вільно конвертованої валюти відносно української гривні, формування передумов для її повної конвертованості, рееміграції валютних коштів в Україну, залучення іноземної валюти в країну тощо.
Зовнішньоторгові ціни. Запропоновано, якби уряд України допомагав національним виробникам у розширенні експорту. З тією метою надавалися б експортні субсидії, податкові пільги, компенсації при продажу товарів за демпінговими цінами тощо [2; 102-104]
Список використаної літератури

1. Закон України “Про Митний тариф України” від 5 квітня 2001 р. № 2371-III.
2. Бураковський І.А. Теорія міжнародної торгівлі. -- К.: Основи, 1996.
3. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Ржепішевський К.І. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях. Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2004, 676 с
4. Козик В.В., Пайкова Л.А., Давнленко Н.Б., Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2002. — 406 с
5. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Методичний посібник до вивчення курсу для студентів ЗДІА спеціальності 6.050107 “Економіка підприємства” денної та заочної форм навчання / Укл.: М.О.Ткаченко. - Запоріжжя, 2006. - 405с.
6. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с.
7. Чистов СМ., Никифоров А.Є., Куценко Т.Ф. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. для ВНЗ. - К., 2000.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.