На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Органзаця управлння на малому пдприємств

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 02.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 102. Уникальность по antiplagiat.ru: 10.

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «СТО АККОРД» 7
1.1 Характеристика діяльності малого підприємства 7
1.2 Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища малого підприємства 13
1.3 Аналіз господарської діяльності малого підприємства 27
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 39
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 40
2.1 Мале підприємство: особливості функціонування та діяльності 40
2.2 Сутність процесу управління та особливості його здійснення у малому підприємстві 54
2.3 Сутність та методи організації управління малим підприємством 72
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 83
РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ МАЛИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 84
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 93
ВИСНОВКИ 95
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 98
ДОДАТКИ 102
ВСТУП

Малі підприємства дуже важливі для нормального функціонування економіки. Мале підприємництво робить істотний вплив на розвиток країни, рішення соціальних проблем, збільшення чисельності зайнятих працівників.
Високі темпи впровадження нововведень, мобільність технологічних змін, впровадження винаходів, швидкий ріст сфери послуг і зайнятості, гостра цінова і нецінова конкуренція, ведуча, з одного боку, до зниження цін, а з іншої - до того, що споживач отримує продукцію і послуги високої якості, можливість для держави отримувати великі кошти у формі податкових надходжень – усе це і складає вклад малих підприємств в економіку країни.
Усі ці і інші економічні і соціальні функції малого підприємництва ставлять його розвиток в розряд найважливіших державних завдань, роблять його невідємною частиною реформування економіки України.
Для економіки в цілому діяльність малих підприємств виявляється важливим чинником підвищення її гнучкості. За рівнем розвитку малого бізнесу фахівці навіть судять про здатність країни пристосовуватися до економічної обстановки, що міняється. Для України, що знаходиться на начальному етапі розвитку ринкових відносин, саме створення і розвиток сектора малого підприємництва повинні стати основою соціальної реструктуризації суспільства, що забезпечує підготовку населення і перехід усього господарства країни до ринкової економіки.
Становлення малого підприємництва як частини ринкового сектора економіки країни, що динамічно розвивається, вимагає змінити методи, способи і підходи до управління малими підприємствами.
Актуальність дослідження обумовлена тим, що методи управління малим бізнесом, особливо в нашій країні, істотно відрізняються від управління великими підприємствами. За статистикою, термін існування малого підприємства в Україні складає менше двох років, а до десятирічного віку доживає лише кожне десяте мале підприємство. Ці невтішні цифри повязані з тим, що підприємці не враховують особливості управління малим бізнесом.
Метою випускної роботи бакалавра є розробка рекомендації щодо організації управління малим підприємством.
Задачі випускної роботи бакалавра:
надати загальну характеристику функціонування малого підприємст-ва;
провести аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ТОВ «СТО АККОРД»;
провести аналіз господарської діяльності ТОВ «СТО АККОРД»;
дослідити організацію управління на малому підприємстві;
розкрити сутність процесу управління та особливості його здійснення у малому підприємстві;
розкрити сутність та методи організації управління малим підприємством;
надати рекомендації з удосконалення організації управління малим підприємством.
Обєктом дослідження бакалаврської роботи є ТОВ «СТО АККОРД».
Предметом дослідження є методи, способи організації управління малим підприємством «СТО АККОРД».
Інформаційною і методичною основою бакалаврської роботи послужили законодавчі акти, фінансова звітність, статут підприємства, а також роботи учених і фахівців з проблем організації управління малими підприємствами.
У дослідженні застосовувалися методи системного і порівняльного аналізу, статистичної обробки даних, схематичної інтерпретації даних явищ і процесів.
Практична значущість роботи полягає в тому, що вона містить конкретні рекомендації щодо удосконалення організації управління малим підприємством ТОВ «СТО АККОРД».
РОЗДІЛ 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО
ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Характеристика діяльності малого підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТО АККОРД» створено як корпоративне підприємство за рішенням осіб, шляхом об’єднання їх майна та участі в підприємницькій діяльності з метою одержання прибутку. У зв’язку з перетворенням приватного підприємства «АККОРД» (зареєстрованого 19.01.2000р., ідентифікаційний код 30694921; місцезнаходження: 91034, Україна, Луганська область, м. Луганськ, Жовтневий район, вул. Яблучна, буд. 44б, кв. 15), Товариство з обмеженою відповідальністю «СТО АККОРД» є правонаступником приватного підприємства «АККОРД», усіх його прав та зобов’язань.
Товариство з обмеженою відповідальністю «СТО АККОРД» є підприємницьким товариством.
Товариство є юридичною особою приватного права, має відокремлене майно; самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штамп, бланки, а також знак для товарів та послуг; інші символи юридичної особи. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, має право від свого імені набувати майнові та особові немайнові права та нести обов’язки, виступати позивачем чи відповідачем в суді. Цивільна правоздатність товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення. Цивільна правоздатність товариства може бути обмежена лише за рішенням суду. ТОВ «АККОРД» набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до статуту та закону.
В своїй діяльності ТОВ «СТО АККОРД» керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «про господарські товариства», іншими нормативними актами України.
Єдиним установчим документом ТОВ «СТО АККОРД» є статут.
Метою творення та діяльності ТОВ «СТО АККОРД» є задоволення споживчого попиту в товарах, продукції та послугах для одержання прибутку.
Предметом діяльності ТОВ «СТО АККОРД» є:
інші види оптової торгівлі;
оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям;
роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям;
технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
технічні випробовування та дослідження;
посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі); надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
діяльність пасажирського залізничного транспорту; діяльність вантажного залізничного транспорту; діяльність автомобільного регулярного транспорту; діяльність таксі; діяльність нерегулярного пасажирського транспорту.
Вищим органом управління Товариства є загальні збори учасників. Загальні збори складаються з самих учасників чи призначених ними представників.
Представники учасників можуть бути постійними чи призначеними на певний термін. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника на загальних зборах, повідомив про це інших учасників.
Учасник має кількість голосів на загальних зборах учасників, пропорційну розміру його частки в статутному капіталі товариства. Збори учасників обирають Голову Товариства.
Для здійснення поточного керівництва діяльністю Товариства загаль-ними зборами учасників надається або обирається директор. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства.
Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законодавством, установчими документами, посадовою інструкцією та іншими внутрішніми документами Товариства.
Директор Товариства має право:
розпоряджатися майном Товариства в межах його компетенції;
надати та підписувати господарські та інші договори (контракти), в тому числі трудові договори;
чинити правочини;
давати накази, розпорядження, обов’язкові для усіх робітників Товариства;
давати довіреності та товаро-розпорядчі документи;
узгоджувати щорічний кошторис, штатний розклад, посадові оклади співробітників;
узгоджувати апарат Товариства, призначати керівників всіх структурних підрозділів Товариства, займатися комплектацією кадрового складу Товариства в межах своєї компетенції;
встановлювати за виключенням, встановленими Статутом та іншими нормативними документами Товариства, обсяги повноважень працівників Товариства, затверджувати їхні посадові інструкції та розклади;
передавати частину своїх повноважень іншим працівникам товариства;
користуватися правом першого підпису, відкривати рахунки в банківських установах;
здійснювати інші дії.
Директор Товариства зобов’язаний:
організовувати, забезпечувати та виконувати рішення загальних зборів Товариства;
забезпечувати оперативне керівництво виробничим процесом Товариства, його господарською діяльністю;
ефективно управляти майном Товариства;
забезпечувати виконання зобов’язань, пов’язаних з діяльністю товариства;
розробляти та виконувати соціальні програми в Товаристві;
організовувати введення прогресивних форм і методів господарювання, забезпечувати підвищення технічного рівня виробництва;
забезпечувати працівникам нормальні, безпечні умови праці;
регулярно звітувати перед Вищим органом Товариства про свою діяльність................

ВИСНОВКИ

Підприємство ТОВ «СТО АККОРД» створено як корпоративне підприємство за рішенням осіб, шляхом об’єднання їх майна та участі в підприємницькій діяльності з метою одержання прибутку
«СТО АККОРД» займається наданням сервісного та технічного обслуговування та ремонтом автомобілей, рихтуванням, покраской та діагостикой транспортних засобів. Підприємство «СТО АККОРД» є конкурентоспроможним, про що свідчить достатня кількість клієнтів сервісного обслуговування. Підприємство розробляє стратегію низьких витрат. Воно орієнтовано на одержання додаткового прибутку за рахунок економії на постійних витратах, для чого його діяльність спрямована на максимальне збільшення обсягів сервісного обслуговування та завоювання нових ринків через зниження цін на запропоновані послуги. Місія підприємства - забезпечення широкого кола споживачів сервісними по-слугами за доступними цінами.
Аналіз даних роботи підприємства за 2008 - 2010 роки показав, що загальна вартість майна підприємства у 2010 році збільшилась на 28,3 тис. грн. В складі майна частка необоротних активів збільшилась на 3,6 тис. грн. Оборотні ж активи за 2010 рік збільшились на 24,5 тис. грн. Витрати майбутніх періодів збільшились на 0,2 тис. грн.
Підприємство «СТО АККОРД» у 2010 році досягло невисоких фінансових результатів у господарській діяльності порівняно з даними минулого року. За звітний період чистий дохід підприємства зменшився на 220,4 тис. грн. Зменшення витрат відбулося на 231,5 тис. грн. Тобто темпи зменшення витрат менші за темпи зменшення доходів ? це непогано вплинуло на формування прибутку. Як наслідок, чистий прибуток підприємства збільшився на 11 тис. грн.
Управляти - означає весті підприємство до мети, намагаючись якнай-краще використати його ресурси. Фахівці вважають, що не існує єдиної ідеальної моделі управління, оскільки кожна фірма унікальна. Фірми знаходяться в процесі постійного пошуку своєї моделі управління. Це безперервний процес, оскільки міняється сама фірма і її середовище.
При розгляді процесу управління були виділені його основні етапи, які в тому або іншому ступені є присутніми в діяльності кожного керівника незалежно від його місця в управлінській ієрархії і властивостей обєкту управління. Цими етапами є прогнозування, планування, організація, координація, стимулювання, облік і контроль, аналіз. Усі ці етапи обєднуються загальними функціями управління.
Кожна функція менеджменту являє собою сферу дії визначеного процесу управління, а система управління конкретним видом діяльності – це сукупність функцій, зв’язаних єдиним управлінським циклом. Основні функції мають самостійність і випливають одна за іншою поки кожна конкретна не виконається.
Коли основні функції менеджменту притаманні всім організаціям будь-якої галузі народного господарства, то спеціальні – організаціям певних галузей економіки або певним органам управління.
Організація управління припускає вирішення наступних питань :
створення структури підприємства;
розподіл повноважень;
формування механізму ухвалення рішень.
Формування структури малого підприємства
Ключовим аспектом організації управління є створення структури підприємства. Під структурою розуміється впорядкована сукупність взаємозвязаних елементів, що знаходяться між собою в стійких стосунках, що забезпечують їх функціонування і розвиток як єдиного цілого. Елементами структури підприємства є окремі працівники, служби і інші ланки апарату управління.
Для організації характерні наступні принципові моменти:
комплексність
формалізація
співвідношення централізації і децентралізації.
Запропоновано рекомендації щодо удосконалення організації управ-ління на «СТО АККОРД».
ТОВ «СТО АККОРД» - це підприємство, першочергова мета якого – задоволення потреби наших клієнтів у високоякісних товарах (надання сервісного обслуговування) на рівні з високоякісним обслуговуванням, щоб кожен клієнт відчував себе єдиним і незамінним для кожного нашого співробітника.
Ураховуючи на те, що в ТОВ «СТО АККОРД» визначені цілі підприємства в роботі розроблено «дерево цілей» підприємства. В його основу було покладено місію підприємства, основні процеси, що здійснюються на підприємстві. Метод управління за цілями припускає, що цілі діяльності всього підприємства визначаються керівництвом підприємства. Визначення цілей працівників припускає визначення способів роботи та рівнів продуктивності, що очікуються на кожному робочому місці. При цьому доцільно використовувати опис роботи (або посадову інструкцію) як основу і попросити працівників визначити їхні цілі.
Розглянуто систему цілей підприємства за допомогою матриці розподілення відповідальності. З урахування матриці розподілення відповідальності помітно, що директор підприємства перевантажений комерційними питаннями, та треба перерозподілили обов’язки персоналу щодо досягнення цілей між працівниками підприємства. Для цього введено нові посади, та побудувано нову організаційну структуру ТОВ «СТО АККОРД». Запропонована структура відноситься до лінійно-функціонального типу.
Ефективність діяльності підприємства в цілому та роботи директора зокрема, залежать від його вміння працювати з людьми, так і від того, як він працює з інформацією.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України „Про підприємництво” від 7.02. 1991 р. №698-ХІІ.
2. Закон України „Про підприємства в Україні” від 01.01. 2004 р. № 887-ХІІ.
3. Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19.10.2000 р. № 2063 – 111.
4. Про концепцію державної політики розвитку малого підприємництва: Постанова Кабінету Міністрів України від 3.04.1996 р. № 404. //Зібрання законодавства України. – К., 1999, № 2.
5. Указ Президента України „Про державну підтримку малого підприємництва” від 12.05.1998 р. № 456/98.
6. Указ Президента України „Про усунення обмежень, що стимулюють розвиток підприємництва” від 3.01.1998 р.
7. Указ Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва” від 3.07.1998 р. № 727/98.
8. Білоус Г.П. Розвиток малого підприємництва в Україні // Економіка України. – 2002. – №2 – с. 34-36.
9. Блинов А.П. Мале підприємництво: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 336 с.
10. Варналій З.С. Малий бізнес України: проблеми становлення та перспективи розвитку // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 62. – с. 4.
11. Варналій З.С. Тенденції становлення малого підприємництва в Україні // Ринкові перетворення. – 2003. – № 7 – с. 58-64.
12. Вартанов А. С. Экономическая диагностика деятельности предприятия: организация и методология. – М.: Финансы и статистика, 1991 г. – 235 с.
13. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. – М.: Гардарика, 1996. – 356 с.
14. Волков О.И. Экономика предприятия. – М.: ИНФРА-М, 1997 г. – 255 с.
15. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент [конспект лекций] / Г. Я. Гольдшьейн.–– Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1995. –– 93 с.
16. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємництва: діагностика, стратегія, ефективність. – К.: Вища школа, 2002. – 267 с.
17. Доповіді НАН України „Фінансова стабілізація” // Економіка України. – 2002. – №12 – с.20-25.
18. Дорофеєв В.М. Малий бізнес на Херсонщині // Гривна. – 2003. – № 45 – с. 8.
19. Економіка підприємства: Підручник для Вузів / За заг. ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара – К. : ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2002. – 356 с.
20. Економіка підприємства: Підр./ За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 2006. – 528 с.
21. Економіка підприємства. /За ред. А.В. Шегди . – К.: Т-во «Знання», 2005. – 431 с.
22. Економічний аналіз: Навч. Посіб. / За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г.Чумаченка. – К. : КНЕУ, 2001. – 540 с.
23. Карташева А.В. Нормативна база підприємництва // Галицькі контракти. – 2003. – №1163 – с.37-68.
24. Кубай Н.Є. Фінансові аспекти державної підтримки малого бізнесу в Україні // Регіональні перспективи. – 2002. – №5-6. – с. 91-93.
25. Кузьмін О.Є. Малі форми підприємництва: Навчальний посібник. – Львів: „Центр Європи”, 1999. – 274 с.
26. Люкшинов А.Н. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник для вузів. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 624 с.
27. Мале підприємництво в Україні. Збірник нормативно-правових актів / За ред. О.В.Кужель, А.К.Кінаха, В.В.Костицького. – К.: Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, 1999. – 190 с.
28. Маркова В. Д. Стратегический менеджмент : [курс лекций] / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. –– М.: ИНФРА–М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000. –– 288 с.
29. Менеджмент в системі управління підприємством. – К.: ТОВ „Українська економічна студія”, 2002. – 342 с.
30. Мірошниченко А. В. Діловий успіх: бізнес-планування та марке-тинг. – К.:А.Л.Д., 1997. – 256 с.
31. Основи маркетингової діяльності. – Харків: Вид. дім „ІНЖЕК”, 2001. – 324 с.
32. Петрів О.І. Сучасні тенденції розвитку малого бізнесу у світі // Економіст. – 2004. – №9 – с.38-41.
33. Плоткін Я.Д. Підприємцю про підприємництво: Навчальний посібник. – Львів: „Альтаїр”, 2003, – 234 с.
34. Прокопов Ф.Ю. Причини гальмування розвитку підприємництва в Україні // Економіка, фінанси, право. – 2003. – №1 – с.12-16.
35. Реверчук С.К. Малий бізнес: методологія, теорія і практика. Нав-чальний посібник – К.: ІЗМН, 2000. – 192 с.
36. Руденко Г.Г. Теорія і практика сучасної підприємницької діяльності // Персонал. – 2003. – №1 – с.86-88.
37. Румянцева З.П. Общее управление организацией: теория и практика. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 256 с.
38. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Підручник. – К.: Академвидав, 2007. – 471 с.
39. Статут Української національної асамблеї підприємництва: Проект // Ділова Україна. – 1999.– №22.
40. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учеб. для вузов / Пер. с англ. Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржы, Книги, 1998. – 576 с.
41. Управление организацией: Учебник/под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Соломатиной. – М.: ИНФРА-М, 2003.– 423 с.
42. Федько В.П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка / Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. – 512 с.
43. Цигилик І.І., Кропельницька С.О. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 123 с.
44. Цигилик І.О., Мозіль О.І. Економіка й організація виробництва. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.
45. Четвернина Т.П. Розвиток малих підприємств // Персонал. – 2003. – №6 – с.78-83.


ДОДАТКИДОДАТОК А

Підприємство Приватне підприємство «АККОРД» Дата 2010
за ЄДРПОУ 30694921
за КОАЕУУ 4410136600
Територія Луганська за КФВ 10
Форма власності приватна за СПОДУ
Орган державного управління за ЗКГНГ 96410
за КВЕД 51.70.0
.............


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.