На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Адмнстративний процес

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Правоведение. Добавлен: 04.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 35. Уникальность по antiplagiat.ru: 10.

Описание (план):


План

Вступ............................................................................................................2
1. Поняття і класифікація принципів
адміністративного процесу....................................................................... 4
2. Основні підходи до визначення принципу
адміністративного процесу .......................................................................9
3. Характеристика основних принципів
адміністративного процесу........................................................................15
4. Інші принципи ........................................................................................32
Висновки......................................................................................................34
Список використаної літератури...............................................................35


Вступ
Зясуванню сутності адміністративного процесу значною мірою сприяє аналіз його принципів, вихідних, засадних ідей, згідно з якими здійснюють адміністративно-процесуальну діяльність.
Під принципами здійснення правосуддя в адміністративних справах слід розуміти найбільш абстрактні правила (основні вимоги, засади) щодо справедливого розгляду і вирішення в суді адміністративних справ. Враховуючи зазначене і з метою поглиблення зясування суті вказаного поняття нами проаналізовано нормативну базу адміністративного судочинства, монографії, навчальні посібники, коментарі фахівців, періодичні публікації довідкові та інші джерела.
Питанням дослідження принципів адміністративного судочинства значну увагу приділяли такі вчені як Н.Саліщева, В.Сорокін, Б.Лазарєв, Ю.Козлов, Ю.Старилов. Нові тенденції відображені у працях В.Аверянова, А.Селіванова, В.Стефанюка, Ю.Педько, І. Бородіна, О. Кузьменка, Перепелюк В.Г., Тищенко М.М. та ін.
Метою роботи є ґрунтовне дослідження та детальний аналіз принципів адміністративного процесу.
Відповідно до поставленої мети завданнями даної роботи є:
- визначення поняття і класифікації принципів адміністративного процесу;
- визначити основні підході до визначення принципу адміністративного процесу;
- охарактеризувати основні принципи адміністративного процесу: верховенство права, законність, змагальність, диспозитивність, офіційність, гласність і відкритість адміністративного процесу, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення адміністративного суду, обовязковість судових рішень.


1. Поняття і класифікація принципів адміністративного процесу
На сьогоднішній день в адміністративній науці не склалося усталеного та єдиного розуміння адміністративного процесу. Можна виділити принаймні три основні підходи до його визначення. Перший підхід (його ще називають „юрисдикційним”) передбачає так зване "вузьке розуміння адміністративного процесу", згідно якого адміністративний процес це врегульований нормами адміністративно-процесуального права порядок застосування заходів адміністративного примусу, і насамперед адміністративних стягнень (іншими словами, у вузькому розумінні адміністративний процес це провадження в справах про адміністративні правопорушення) У такому розумінні адміністративний процес має виключно юрисдикційний (правоохоронний) зміст. Відповідно до другого підходу (так званого „управлінського”), його ще називають „широким розумінням адміністративного процесу”, адміністративний процес пропонується розглядати як врегульований нормами адміністративно-процесуального права порядок розгляду індивідуально-конкретних справ у сфері виконавчої діяльності органів державного управління, а у передбачених законодавством випадках і іншими, уповноваженими на то органами. Іншими словами, у широкому розумінні адміністративний процес – це вся сукупність адміністративних проваджень. Даний підхід передбачає поширення поняття адміністративного процесу не тільки на юрисдикційну, а й на регулятивну, тобто на всю нормотворчу та правозастосовчу діяльність адміністративних органів.
Стосовно органів виконавчої влади та інших державно-управлінських структур, органів місцевого самоврядування може застосовуватися термін „публічна адміністрація”, отже, адміністративний процес в широкому розумінні охоплює діяльність публічної адміністрації.
Нарешті, виокремлюється і третій підхід до визначення адміністра-тивного процесу, умовно його можна назвати „судочинським”, який походить від розуміння юридичного процесу виключно як форми правосуддя. Отже, адміністративний процес у даному випадку розглядається тільки як судовий розгляд публічно-правових спорів, віднесених до компетенції адміністративних судів. В рамках даного підходу також існують різні точки зору, наприклад, виділяється адміністративний процес як вид судового процесу (адміністративне судочинство) та окремо управлінський процес (правозастосовча діяльність адміністративних органів), або стверджується, що адміністративний процес –це форма правосуддя, тобто адміністративне судочинство, а діяльність органів публічної адміністрації взагалі носить не процесуальний, а процедурний характер (так звані адміністративні процедури).
Отже, виходячи із широкого розуміння адміністративного процесу виділяють наступні його ознаки та принципи.
Ознаки адміністративного процесу:
1) адміністративний процес пов’язаний із державним управлінням,
його правовими формами;
2) зв’язок з матеріальними нормами адміністративного права;
3) це діяльність, в результаті якої виникають суспільні відносини, регульовані нормами адміністративно-процесуального права.
Можна зазначити, що адміністративний процес складається з двох частин: по-перше, діяльності органів державного управління щодо розгляду конкретних справ; по-друге, відносин між учасниками цієї діяльності.
Адміністративний процес базується на таких принципах, як: верховенство права, законність, охорона інтересів особи і держави; рівність сторін; національна мова; самостійність органів (посадових осіб) у прийнятті рішень; оперативність та доступність; гласність та відкритість, офіційність публічність), повнота, об’єктивність та неупередженість, етичність у стосунках, економічність, підконтрольність та відповідальності посадових осіб.
Окрім того, під час здійснення адміністративно-процесуальної діяльності публічної адміністрації повинна знаходить свої втілення правова презумпція невинуватості та презумпція правомірності дій та вимог осіб, що звертаються до державних органів, її ще називають презумпцією правомірності правової позиції громадянина.
Адміністративний процес у широкому розумінні має свою структуру, складається із сукупності проваджень, під якими розуміють діяльність по вирішенню певної, порівняно вузької групи однорідних справ. Будь-яке провадження складається з процесуальних стадій, які в свою чергу розподіляються на етапи, які наповнені діями.
Виділяють наступні стадії адміністративно-процесуальної діяльності:
1) Стадія аналізу ситуації (порушення адміністративної справи)
2) Стадія прийняття рішення по справі
3) Стадія виконання прийнятого рішення (завершальна стадія).............

Висновки
Слід відзначити, що втілення в життя названих принципів адміністративного процесу стає можливим за допомогою спеціально встановлених для цього процесуальних способів і засобів. Вони складають активну характеристику адміністративно-процесуальної діяльності, утворюють її організаційну основу та виступають своєрідним процесуальним інструментарієм.
Для осіб, які застосовують принципи адміністративного судочинства, необхідно твердо засвоїти те, що ці принципи поряд з Конституційними є позитивними зобовязаннями таких осіб, і зокрема, суду, а отже, вони можуть бути застосовані безпосередньо і не обовязково разом з конкретною нормою, якої може і не бути.
В кожній державі (в залежності від моделі організації адміністративної юстиції) зазначені принципи реалізуються різними способами і в різних обсягах. Для більш детального вивчення європейських стандартів судового адміністративного процесу необхідно звертатися до їх проявів у законодавстві, доктрині та судовій практиці окремих європейських держав. Таке дослідження є корисним не лише з точки зору впливу загальноєвропейських стандартів на національне законодавство (це стосується, в першу чергу, держав, де адміністративна юстиція сформувалась відносно недавно), а й в світлі впливу досвіду окремих країн на вироблення таких стандартів і їх еволюцію.
Варто зазначити, що в Україні позитивний досвід іноземних держав досліджувався в процесі нормотворення та втілився у Кодексі адміністративного судочинства, що набув чинності 1 вересня 2005 року. Однак, оскільки інститут адміністративної юстиції як окремого виду судового процесу є новим для української правової системи, такий досвід вартий запозичення і в процесі правозастосування, забезпечення реалізації закріплених на законодавчому рівні правових принципів та прав особи.

Список використаної літератури

1. Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 1950 р.
2. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996р. зі змінами та доповненнями.
3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005р. № 2747 -IV.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення (із змін. і доп.). – К., 2000.
5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435- IV зі змінами та доповненнями.
6. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 8.02.95 р. з наступними змінами та доповненнями.
7. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1.11.1996 р. № 9.
8. Адміністративне процесуальне (судове) право України: підруч. / С.В. Ківалов (ред.). - О.: Юридична література, 2007. - 312 с.
9. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 495.
10. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навч.-метод. Посібник. - О.: Юридична література, 2008. – 288 c.
11. Ковалів М.В., Кісіль З.Р., Калаянов Д.П., Тиндик Н.П., Чорномаз О.Б. Адміністративна діяльність: навч. Посібник. - К.: Правова єдність, 2009. - 432 с.
12. Мальований А.К. Адміністративний процес. - К.: Ін Юре, 2006. – 163 с.
13. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. - В 2-х тт. Том 1 / За заг. ред. В. К. Матвійчука - К.: КНТ, 2007. - 788 с..
14. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства / За ред. С.В. Ківалова, О.І.Харитонової. — Х., 2006.
15. Перепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2003. - 367 с.
16. Пухтецька А. Європейські принципи адміністративного права // Правовиц тиждень. – 2009. - № 47 (173). – с. 16-22.
17. Тараненко С. Новий погляд на принципи захисту прав і свобод громадян у законодавстві про адміністративні проступки // Право України. - 1999.-№9.-С.11.
18. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України. Академічний курс. - К.: Ін Юре. - 2001. – 696 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.