На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Творча дяльнсть учнв на уроках нформатики

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Информатика. Добавлен: 14.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 31. Уникальность по antiplagiat.ru: 10.

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ................................................................................……6
1.1 Поняття творчої діяльності, шляхи і способи реалізації………...........………6
1.2 Професійно-педагогічна діяльність вчителя по розвитку творчих здібностей школярів…………………....................................................................................11
1.3 Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інформатики……………………..........................................................................17
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНА РОБОТА З ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ..................................................................22
2.1 Творча діяльність учнів через організацію проектної діяльності...................22
2.2 Розвиток творчих здібностей учнів за допомогою графічних редакторів...................................................................................................................27
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..30
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………….32

ВСТУП
За В.І. Андрєєвим “Творчість — цей стан гармонії душі і любові до того, що робиш з особливим ентузіазмом. Творчою вважається будь-яка дія, яка ефективно і викликає здивування.” [1, с.167].
Наука і практика послідовно збирала й узагальнювала передовий досвід пошуку найефективніших шляхів розвитку творчих здібностей на уроках інформатики. Серед відомих дослідників цієї проблеми можна назвати Виготського І.С., Давидова Є.В., Ельконіна Д.Б., Карпову Г.Ф., Андрєєва В.І., Богоявленську Д.Б., Дубова В.М., Пономарьова Я.А., та багато інших.
Сучасне суспільство ставить перед школою задачу підготовки випускників, здатних:
• орієнтуватися в змінних життєвих ситуаціях, самостійно добувати необхідні знання, застосовувати їх на практиці для вирішення різноманітних ситуацій, здійснювати навчання протягом всього життя;
• самостійно критично мислити, бачити виникаючі проблеми і шукати шляхи раціонального їх рішення, використовуючи сучасні технології;
• чітко усвідомлювати, де і яким чином набуті ними знання можуть бути застосовані;
• бути здатними генерувати нові ідеї, творчо мислити;
• активно використовувати знання і навички в практичній або науковій діяльності.
При традиційному підході до освіти виникають труднощі у вихованні такої особистості, яка задовольняє перерахованим вимогам. Одним із способів розвитку творчості школярів є використовування сучасних інформаційних технологій. Комп’ютер як новий засіб навчання, розкриває в належній мірі свої можливості, коли він орієнтований на розвиток духовно багатої, творчої особиcтості, її образного мислення, уяви, фантазії, емоційної сфери.
Сьогодні все більше і більше входить в наше життя комп’ютер. На жаль, діти бачать в ньому тільки засіб для розваг. Вони грають, слухають музику, дивляться фільми. Але використання комп’ютера повинне бути направлено на розвиток творчих здібностей особиcтості, на активізацію пізнавальної діяльності. Перед вчителем ставиться основна задача – донести дітям в доступній формі, що комп’ютер – це засіб, за допомогою якого навчання може стати більш цікавим, швидким, простим. Методична література в даний час активно пропонує підходи і практичні рекомендації по розвитку творчих здібностей учнів. Але у всьому різноманітті представлених методик, на жаль, дотепер немає єдиної обґрунтованої технології розвитку творчих здібностей учнів на уроках інформатики.
Таким чином, актуальність дослідження визначається необхідністю розвитку творчої, всебічно-гармонійної особистості..
Враховуючи актуальність проблеми формулюємо тему курсової роботи:
“Творча діяльність учнів на уроках інформатики”
Об’єкт дослідження – процес навчання інформатики в сучасній середній школі.
Предмет дослідження – творча дяльність учнів на уроках інформатики..
Метою – є дослідження теоретичних питань організації творчої діяльності на уроках інформатики.
Відповідно до об’єкта, предмета та мети дослідження визначено основні його завдання:
1. На основі аналізу наукових джерел з теми розкити поняття “ творчість”, “творча діяльність”, “риси творчої діяльності” “творчі здібності”.
2. Дослідити питання професійно-педагогічної діяльність вчителя по розвитку творчих здібностей школярів;
3. Проаналізувати ефективність використання проектів та графічних редакторів, для розвитку творчих здібностей школярів;
Для вирішення поставлених у дослідженні завдань, було застосовано комплекс методів педагогічного дослідження:
1. Аналіз науково – методичної літератури з названої теми з метою визначення основних теоретичних питань;
2. Бесіди з вчителями інформатики;
3. Систематизація, співставлення здобутих фактів для відбору фактичного матералу;
4. Узагальнення результатів дослідження для підбиття підсумків проробленої роботи.
Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. Обсяг роботи складає 31 сторінку. У списку використаної літератури нараховується 24 джерела.


РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧННІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
1.1 Поняття творчої діяльності, шляхи і способи реалізації
Проведені дослідження показують, що раннє включення учнів в посильну для їх віку творчу діяльність є важливою умовою всебічного розвитку школярів.
Більшість психологів (Б.Г.Ананьев, Д.Б. Богоявленський, П.Я. Гальперін, Л.С. Виготській, О.Н. Кабанова-Меллер, А.Н. Леонтьєв, В.Ф. Паламарчук, Я.А. Пономарьов, С.Л. Рубінштейн, Ю.А. Самарін, В.І. Слободчиков, С.Д. Смірнов) вважають, що творчість - це продукт розумової діяльності, причому результатом творчого мислення є відкриття чогось нового [21, 23,4].
Принципове значення для розкриття проблеми творчої діяльності школярів має вислів Л.С. Виготського про те, що “творчість існує не тільки там, де вона створює великі історичні твори, але і скрізь там, де людина уявляє, комбінує, змінює і створює що-небудь нове”[4, с. 9].
Критерієм творчості, по Пономарьову Я.А., є рівневий перехід: потреба в новому знанні складається на вищому структурному рівні організації творчої діяльності, засоби задоволення цієї потреби складаються на низьких структурних рівнях. Ці засоби включаються в процес, що відбувається на вищому рівні, що призводить до виникнення нового способу взаємодії суб’єкта з об’єктом і виникнення нового знання. Тим самим творчий продукт припускає включення інтуїції і не може бути отриманий на основі логічного висновку”[21].
Енциклопедичний словник пропонує наступні визначення поняття “творчості”:
Творчість - це діяльність, що породжує щось якісно нове і відрізняється неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною унікальністю [20].
Творчість – мислення в його вищій формі, що виходить за межі відомого, а також діяльність, що породжує щось якісно нове. Остання включає постановку або вибір задачі, пошук умов і способу її рішення і в результаті – створення нового. Творчість може мати місце в будь-якій сфері діяльності людини: наукової, виробничий – технічної, художньої, політичної і інших [18].
Творчість є явищем, що відноситься, перш за все до конкретних суб’єктів і пов’язане з особливостями людської психіки, закономірностями вищої нервової діяльності, розумової праці [18].
Американський психолог Фром запропонував наступне визначення поняття: “Це здатність дивуватися і пізнавати, уміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це націленість на відкриття нового і здібність до глибокого усвідомлення свого досвіду”.
Іншу точку зору на творчість виказує Ємельянова Є.М., вважаючи, що творчість є інтегральною якістю особистості. Більш того, вона затверджує, що великі інтелектуальні здібності не завжди відповідають високому рівню творчості. Для творчості, на її думку, необхідна підвищена інтелектуальна пізнавальна активність, внутрішня потреба в нових знаннях і в перетворюючій діяльності по удосконаленню сущого на їх основі; свідома постановка мети, витікаючої з усвідомлення суперечності, проблеми; бачення шляхів їх досягнення; наполегливість; працездатність; уміння відмовлятися від невірних рішень; загальна спрямованість, установка на самостійну активність в подоланні виникаючих труднощів[10].
Стосовно процесу навчання Дубов В.М. визначає творчість в учбовому процесі як форму діяльності людини, направлену на створення якісно нових для нього цінностей, що мають суспільне значення, тобто важливу для формування особистості як суспільного суб’єкта [9].
Зелінська Т.Я. стверджує, що невід’ємною характеристикою розвитку особиcтості є творчість, що розглядається як один з видів діяльності, направленої на вирішення протиріч (творчих задач), результат яких володіє новизною і оригінальністю [12].
В роботах І.С. Якиманської мовиться про те, що творча діяльність є найважливішою умовою побудови розвиваючого навчання, і вона робить позитивний вплив на розвиток всіх психічних функцій. Організація розвиваючого навчання припускає створення умов для оволодіння школярами прийомами розумової діяльності. Оволодіння ними не тільки забезпечує новий рівень засвоєння, але і дає істотні зміни в розумовому розвитку дитини...........


ВИСНОВКИ
На основі узагальнення теоретичного матеріалу можна зробити висновок, що в умовах оновлення змісту і структури сучасної освіти проблема розвитку творчих здібностей учнів набуває нове звучання і вимагає подальшого осмислення. Наш час – час змін. Комп’ютер сьогодні проникає у всі сфери життя, стаючи інструментом вирішення багатьох проблем. Зараз нашій країні потрібні люди, здатні ухвалювати швидкі нестандартні рішення, що уміють творчо мислити.
Творчість - це діяльність, що породжує щось якісно нове і відрізняється неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною унікальністю
Творче навчання як і будь-який процес навчання вимагає дотримання певних правил і створення необхідний умов для його реалізації. В даний час проводиться апробація і упровадження психодидактичного підходу до розвитку творчих здібностей загальноосвітніх шкіл, учнів.
Кажучи про розвиток творчих здібностей школярів, визначальним чинником є особові характеристики учнів, які в рамках освітнього процесу, побудованого на основі зовнішньої сфери взаємодії особистості, можуть підривати будь-які спроби для побудови цілеспрямованого процесу розвитку цих здібностей. На підставі цього можна зробити висновок, що перетворення процесу навчання, в якому учні діляться на групи, кожний представник якої є особою з своїми особливостями, буде найефективнішим при самореалізації учнів. Для забезпечення такого перетворення процесу навчання доцільно перейти до організації особистісно – орієнтованого підходу до навчання.
При організації цього підходу можна виділити загальні характеристики творчої діяльності. Ґрунтуючись саме на особових характеристиках, а також на соціальному прояві творчості. Сама наявність таких характеристик дозволяє перейти до побудови цілеспрямованого творчого процесу через аналіз і зіставлення характеристик творчості з освітньою метою.


В навчанні інформатики на уроках і позаурочний необхідно створювати атмосферу творчого пошуку, що допомагає школяреві якомога більш повно розкрити свої здібності. Для цього на уроках необхідно використовувати елементи розвиваючого навчання: проблемні ситуації, творчі завдання, застосовувати проектний метод, привертати школярів до самостійної науково-дослідної діяльності.
Проектне навчання допомагає сформувати так званий проектний стиль мислення, який сполучає в єдину систему теоретичні і практичні складові діяльності людини, дозволяє розкрити, розвинути, реалізувати творчий потенціал школярів.
Робота з графікою найбільш ефективно і цілеспрямовано розвиває наочно-образне мислення, дуже важливе в будь-якому творчому процесі, оскільки будь-яке нове рішення звичайно предстає перед уявним поглядом у вигляді картин, схем, моделей. В процесі оволодіння даною темою також удосконалюється продуктивна і репродуктивна уява, що виявляється в створенні об’ємних образів реального світу. Безперечний інтерес представляє той факт, що перераховані інтелектуальні операції носять універсальний характер і можуть бути застосований в інших формах і видах діяльності. Курс “Компютерна графіка” є і загальноосвітнім в тому значенні, що він розвиває просторове, логічне, абстрактне мислення, творчі якості особистості, спостережливість, увагу, формує просторову уяву
Поєднання декількох технологій, використаних вчителем на уроці, дозволяє зробити кожний урок захоплюючим і неповторним. Використовування даних елементів в навчанні істотно підвищує рівень знань по інформатиці, творчу і пізнавальну активність школярів.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Андрєєв В.І. Діалектика виховання і самовиховання творчої особистості: Основи педагогіки творчості. – Казань, 1988. – 237 с.
2. Апатова Н.В. Інформаційні технології в шкільній освіті. – М., 2002. – 180 с.
3. Барташнікова І.А., Барташніков А.А. Вчитися граючись. – Харків, 1997. – 284 с.
4. Богоявленська Д.Б. Психологія творчих здібностей. – М., 2002. – 260 с.
5. Бочкін А.І., Гордєєва З.Ю. Інформатика: від ремесла – до технологій і творчості // Інформатика і освіта, 2004. – №1. – C. 12 – 14.
6. Виготській, Л.С. Уява і творчість в дитячому віці.– М.: Наука, 1967.– 93 с.
7. Гузєєв, В.В. Метод проектів як окремий випадок інтегрованої технології навчання М.: Знання, 1995.– 86 с.
8. Давидова Є.В. Розвиток дослідницької творчості учнів 10 – 11 класів // Інформатика і освіта, 2003 – №7. – С. 9 – 13.
9. Дубов В.М. Розвиток творчих здібностей старшокласників на уроках інформатики // Профільна школа, 2006. – №6. – С. 15 – 18.
10. Ємельянова Л.М. Творче єство людини. – К., – 2002. – 28 с.
11. Залогова Л.А. Практикум по комп’ютерній графіці. – М.: Лабораторія Базових Знань, 2001 – 287 с.
12. Зелинска Т.Я. Прикладна спрямованість шкільного курсу інформатики і шляхи її реалізації // Педагогічна інформатика, 1999. – № 2. – С. 3 – 10.
13. Лапчик А.М. Методика викладання інформатики. – М., 2001– 724 с.
14. Лернер І.Я.Проблемное навчання - М., 1974 - 364 c
15. Молочков В.П. Наочність як принцип навчання // Інформатика і освіта, 2004. – № 3. – С. 15–16.
16. Пакліна Є.П. Вправи при навчанні інформатиці. Від педагогічної теорії до реального уроку. // Газета Інформатика – 2002 – №44. – С. 42 – 43.
17. Пахомова Н.Ю. “Педагогічні знахідки. Дев’ять граней досвіду вчителя інформатики”, К., – 1994 – 496 с.
18. Педагогічний енциклопедичний словник гол. ред. Б.М. Бім-Бад; М.М. Безруких, В.А. Болотов, Л.С. Глєбова М.: Велика рос. енцикл., 2002.– 528 с.
19. Підкасистий, П.И. Мистецтво викладання – М., 1998.– 202 с.
20. Полат Є.С., Бухаркіна М.Ю., Моїсєєва М.В., Петров А.Є. Нові педагогічні і інформаційні технології в системі освіти: Освіта. – М., 2001. – 156 с.
21. Пономарьов, Я.А. Психологія творчості.– М.: Наука, 1990.–150 с.
22. Роберт І.В. Сучасні інформаційні технології в освіті: дидактичні проблеми, перспективи використання. – М., 1994. – 167 с.
23. Рубінштейн, С.Л. Основи загальної психології - Пітер, 2006.– 713 с.
24. Шауцукова Л.З. Технологія підготовки і рішення задач на комп’ютері // Інформатика і освіта – 1999 – №1. – С. 12 – 14.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.