На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Операцйний менеджмент Варант 9

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 13.06.2012. Сдан: 2010. Страниц: 18. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

Вступ 3
1. Управління якістю продукції підприємства 5
2. Функції, завдання та основні вимоги до оперативного управління операційною системою 10
3. Вдосконалення системи мотивації 15
Список використаної літератури 19

Вступ
Операція як виробнича діяльність є основою функціонування будь-якого підприємства, що виробляє продукцію (послуги). Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є виробнича діяльність. Виробнича діяльність спрямована на задоволення потреб. Засоби для задоволення потреб, тобто споживчі блага, створюються у виробництві.
Основна мета виробництва в ринкових умовах, згідно зі статутом підприємства, полягає в забезпеченні споживача необхідною йому продукцією (послугами) у певні строки, заданої якості та комплектації з мінімальними витратами для виготовлювача. Економічний результат діяльності підприємства, його фінансовий стан і майбутній розвиток залежать від того, наскільки раціонально організовано виробництво, чи відповідає воно сучасним вимогам оптимальності, гнучкості, мобільності, високої культури, екологічності, конкурентоспроможності тощо.
Сутність операційного менеджменту полягає в ефективному управлінні будь-якими операціями. Ефективність – це досягнення поставлених перед системою цілей (задоволення потреб споживачів). Раціональність – це досягнення цілей при використанні мінімуму ресурсів. Головне при підвищенні ефективності – забезпечити таке здійснення операцій, щоб задовольнити затрати споживачів. Підвищення ефективності збільшує доход за рахунок зростання конкурентоспроможності організації. Підвищення раціональності скорочує витрати, але це не повинно бути на шкоду ефективності. Операційний менеджмент перебуває в центрі вузлових питань економіки у своїй галузі та ґрунтується на розумінні й використанні об’єктивних економічних законів і принципів. Вивчення дії економічних законів, а також знання низки прикладних і точних наук дає змогу встановити деякі загальні для всіх підприємств та специфічні для підприємств різних галузей принципи, форми і способи організації найефективнішої роботи.
Операційний менеджмент являє собою сферу управління виробничими ресурсами на основі розроблення організаційних систем, що забезпечують максимально ефективне використання матеріалів, кадрового потенціалу, устаткування і виробничих приміщень у процесі виготовлення продукції або надання послуг.
Тема контрольної роботи є досить актуальною зараз, адже з переходом України до ринкових відносин до підприємств пред’являються принципово нові вимоги щодо організації і функціонування. В зв’язку з цим менеджери всіх рівнів промислового виробництва і сфери послуг повинні знати закони, принципи і методи ефективного управління, виробництва конкурентоздатної продукції, уміти розробляти високорентабельну операційну систему підприємства. Це пов’язано як із розширенням прав та відповідальності підприємства, так і з необхідністю більш гнучкої адаптації до змін ринкового середовища, що оточує. Виникають нові завдання та цілі, які раніше організації самостійно не тільки не вирішували, а навіть і не ставили. Проблеми, які виникають у зв’язку з цим, неможливо вирішити без сучасного професійного менеджменту. Адже операційна діяльність є базовою сферою функціонування організації, а правильне та ефективне управління операціями приводить до значного підвищення якості та продуктивності. У межах операційного менеджменту вирішуються питання планування, проектування, розміщення, експлуатації та контролю операційних систем – повних систем виробничої діяльності організації.
Із розвитком нових економічних відносин роль операційного менеджменту буде зростати, оскільки менеджмент – це потужний двигун та прискорювач суспільного розвитку.

1. Управління якістю продукції підприємства
Якість – це здатність виробу або послуги послідовно відповідати очікуванням споживача чи перевершити їх. Параметри якості включають експлуатаційні характеристики, особливості, відповідність, надійність, термін використання, побічну оцінку якості (наприклад, репутація виробника), післяпродажне обслуговування тощо.
В умовах глобалізації ринку проблема якості є актуальною для всіх країн, галузей, установ і організацій. Проблема якості багатогранна і має політичний, економічний, науково-технічний і організаційний аспекти. У сучасних умовах виживає та організація, котра має найновіші технології, найвищу якість продукції, найнижчі ціни і найвищі орієнтири. Саме споживач сьогодні визначає рівень вимог до якості продукції.
Відповідно до Держстандарту управління якістю продукції система управління якістю на підприємстві – це взаємопов’язаний комплекс заходів для встановлення, забезпечення і підтримання потрібного рівня якості продукції під час її розроблення, виробництва, експлуатації або споживання, здійснюваних шляхом систематичного контролю якості і цілеспрямованого впливу на умови і чинники, що зумовлюють якість продукції [1, 182].
Головною ланкою в системі управління якістю продукції є підприємство. Роботу щодо забезпечення якості продукції здійснюють у рамках чинної на підприємстві системи управління якістю. Її розробляють з урахуванням орієнтації на споживача конкретного продукту і охоплення всіх стадій життєвого циклу продукції: дослідження і проектування – виготовлення – оберт і реалізація – експлуатація або споживання.
У процесі виробництва управління якістю полягає у контролі використовуваних для виготовлення виробів належної якості матеріалів, стану устаткування і технологічного оснащення, дотримання технологічної дисципліни тощо.
Найзначнішим досягненням у сфері забезпечення високого рівня якості і конкурентоспроможності продукції за останні роки стало запровадження на промислових підприємствах системи комплексного (тотального) управління якістю Total Quality Management (ТQМ). Як свідчить досвід провідних світових підприємств, тільки усвідомивши концепції цієї системи та зробивши їх основою своєї діяльності, підприємства можуть досягти високого рівня досконалості. Відповідно до підходів ТQМ якість трактується не стільки як якість виробленої продукції чи наданих послуг, стільки як якість роботи підприємства в цілому.
Системи ТQМ характеризуються через набір концепцій, які відображають їх основні принципи та положення: орієнтація на результат; концентрація уваги на споживачах; лідерство та відповідність цілям; управління, що ґрунтується на процесах і фактах; розвиток персоналу та його залучення до удосконалення; постійне навчання та удосконалення; розвиток партнерства; відповідальність перед суспільством [5, 128].
ТQМ це філософія якості, яка передбачає залучення усього персоналу до процесу пошуку та досягнення якості. ТQМ заснована на міжнародних стандартах в галузі управління якістю серії ISO 9000, ISO 14000, ISO 10000 тощо (усі перераховані стандарти прийняті як Державні стандарти України). Підхід ТQМ полягає у наступному:
1) З’ясування бажання споживача шляхом проведення опитування.
2) Розробка товару чи послуги відповідно до бажання споживача.
3) Проектування процесу виробництва, який передбачає, що будь-які операції виконується правильно з самого початку. Потрібно визначити, де можуть статися помилки, і спробувати не допускати їх.
4) Відстеження результатів і удосконалення системи виробництва.
5) Розповсюдження концепцій ТQМ на постачальників і дистриб’юторів.
6) Пошук якості продукції повинен бути постійним і безкінечним.///////

Список використаної літератури

1. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. За редакцією В.О. Василенка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 532 с.
2. Курочкин А. С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 144 с.: ил. — Библиогр.: с. 140–141.
3. Перебийніс В.І., Писаренко В.В., Помаз О.М., Василенко В.О. та інші Операційний менеджмент: Навчальний посібник. – П.: ПДАА, 2008. – 644 с.
4. Ричард Б. Чейз, Николас Дж. Эквилайн, Роберт Ф. Якобс Производственный и операционный менеджмент, 8-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильяме», 2004. – 704 с.
5. Сумець О.М. Основи операційного менеджменту: Підручник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 416 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.