На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Органзацйна структура управлння

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 13.06.2012. Сдан: 2010. Страниц: 40. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

Зміст

Вступ……………………………………………………………………3с.
1.Організаційна структура управління, її сутність та елементи...5с.
1.1.Проектування організаційної структури управління…………9с.
2. Система підприємницького управління……………………………...22с.
2.1. Функції управління………………………………………….22с.
2.2. Цілі управління………………………………………………24с.
2.3. Цілі організації……………………………………………….26с.
3. Прийняття управлінських рішень………………………………..31с.
3.1. Роль комунікацій в управлінні……………………………33с.
4. Оперативне планування діяльності фірми……………………….37с.
Висновок………………………………………………………………39с.
Список використаної літератури…………………………………......41с.
Додаток

Вступ

Ознайомлення з сучасними поглядами на сутність менеджменту дає змогу зробити висновок, що цей термін має декілька значень.
По-перше, терміном менеджмент (англ. management — управління, організація) визначається сукупність методів і форм управління виробництвом для одержання прибутку як основної мети підприємницької діяльності. Це діяльність з координації зусиль людей у процесі спільної роботи.
По-друге, менеджмент означає наявність і функціонування специфічного органу підприємства, що уособлює його керівництво. Мета його полягає в умінні бачити цілі, визначати способи їх досягнення, узгоджувати для цього дії людей. Нарешті, менеджмент повязаний з утворенням обєднання менеджерів для вирішення управлінських та інших питань.
Менеджмент підприємства безпосередньо співвідноситься з формами організації господарської діяльності, розмірами фірми, особливостями сфери бізнесу. Наприклад, якщо в малих і в частині середніх підприємств управління здебільшого здійснює власник, то в корпораціях це робить менеджер-професіонал.
Дехто вважає, що планувати діяльність підприємства в умовах мінливої ринкової ситуації — це марно витрачати сили та час. Проте, як свідчить досвід ефективно працюючих підприємств, існує прямий звязок між успіхом під-приємств і плануванням їхньої діяльності.
Вказуючи на цю закономірність, фахівці ринкової економіки виділяють такі позитивні результати формального планування: воно примушує керівників перспективно мислити; сприяє чіткішій координації зусиль; змушує чітко визначити свої завдання та пріоритети; робить підприємство більш підготовленим до ринкових змін; дає можливість застосовувати контроль; наочно демонструє взаємозвязок обовязків посадових осіб.
Для забезпечення дієздатності системи управління потрібно вибрати відповідно до масштабів та специфіки діяльності фірми організаційну структуру управління. Саме вона зумовлює узгодженість дій управлінців, розмежовує їх права та обовязки, визначає відповідальність за прийняті рішення.
Система планування на підприємстві складається з розробки й застосування як перспективних, так і оперативних (поточних) планів.
Управління, або менеджмент (від англійського — управляти),— це діяльність з координації праці інших людей. Сутність управління (менеджменту) полягає у здійсненні таких функцій: планування, організації, мотивації, контролю. Ці функції і є складовими процесу управління. Розглянемо їх детальніше.
Актуальність дослідження даної теми полягає в тому, що питання планування діяльності організацій на сучасному етапі розвитку економіки нашої країни має надзвичайно велике значення. Без управлінського планування неможливий збалансований розвиток будь-якого підприємства, фірми, організації.
Ефективність роботи організації залежить від правильного і чіткого планування.
Тема дослідження: працюючи над темою контрольної роботи “Організаційна структура управління” я розкрию питання розробки планування та шляхи його реалізації. Планування являє собою управлінський процес визначення цілей підприємства і засобів їх досягнення, забезпечення і підтримки відповідності між ними.
Гармонійне поєднання і взаємодія цих допоміжних підсистем значною мі-рою зумовлюють ринковий успіх підприємства.
Більш детально я охарактеризую їх в своїй роботі.


1.Організаційна структура управління, її сутність та елементи
"Структура управління організацією", чи "організаційна структура управління" (ОСУ) — одне з ключових понять менеджменту, тісно повязане з цілями, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень. У рамках цієї структури проходить весь управлінський процес (рух потоків інформації планування і прийняття уп-равлінських рішень), у якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації. Структуру можна порівняти з каркасом будинку управлінської системи, побудованим для того, щоб усі процеси, що протікають у ній, здійснювалися вчасно і якісно. Звідси та увага, що керівники організацій приділяють принципам і методам побудови структур управління, вибору їх типів і видів, вивченню тенденцій зміни й оцінкам відповідності завданням організацій.[4, c.212].
Під структурою управління розуміють упорядковану сукупність стійко взаємозалежних елементів, що забезпечують функціонування і розвиток організації як єдиного цілого. Організаційна структура управління визначається також як форма поділу і кооперації управлінської діяльності, у рамках якої здійснюється процес управління з відповідних функцій, спрямованих на вирішення поставлених завдань і досягнення намічених цілей. Із цих позицій структура управління уявляється у вигляді системи оптимального розподілу функціональних обовязків, прав і відповідальності, порядку і форм взаємодії між її складовими органами управління і працюючими в них людьми.
Теорія управління, що ґрунтується на системному підході, розглядає організацію як безліч повязаних між собою і певним чином упорядкованих компонентів, що має ціліснісну структуру й утворює єдність із зовнішнім середовищем.
Повніше поняття "організація" включає такі взаємозалежні елементи:
• ціль, завдання;
• угруповання завдань для визначення видів робіт;
• угруповання видів робіт у відповідних підрозділах залежно від мети організації;
• делегування повноважень, розподіл відповідальності й визначення числа рівнів у ієрархії управління;
• створення такого організаційного клімату, що спонукає працівників вносити максимальний вклад у досягнення цілей організації;
• проектування системи комунікацій, що забезпечує ефективність прийняття рішень, контролю й координації;
• побудова єдиної організаційної системи, що забезпечує внутрішню узгодженість між всіма елементами організації, чутливість до змін зовнішнього середовища й здатність до них адаптуватися.
Організація структури управління має суттєві відмінності у кожній з фірм. Вона може бути побудована за вертикальним або за горизонтальним принципами. В окремих випадках зустрічається одночасне використання обох принципів організації структури управління. Так, у великих компаніях використовують вертикальний принцип побудови структури організації. Така структура управління передбачає виділення рівнів управління, на кожному з котрих управлінці мають певні повноваження.
Вищий рівень управління (інституційний) ТОР — вирішує питання стратегічного менеджменту — управління фінансами, вибору ринків збуту, розвитку підприємства. [7, c.116].
Середній рівень управління (функціональний) МІDDLE — вирішує питання оперативного (поточного) управління відповідно до функцій менеджменту......................


Висновок

Початковий період ринкових перетворень в Україні свідчить, що діяльність менеджерів у підприємницьких структурах характеризується як позитивними рисами, так і негативними. Спостерігається демократизм взаємин між партнерами з управління, взаємодопомога. Водночас відчувається брак глибоких знань із сучасного менеджменту, слабка соціальна відповідальність за стан справ не лише в окремій фірмі, а й у суспільстві в цілому.
Діяльність сучасного підприємства неможлива без досконалого управління процесом виробництва, тобто без менеджменту. Організація не може функціонувати без цільових орієнтирів. Цільовий початок в діяльності організації завдається, в першу чергу, тим, що її діяльність знаходиться під впливом інтересів різних груп людей. Цільовий початок і функціонування організації відображає інтереси таких груп або сукупностей людей, як власники організації, працівники організації, покупці, ділові партнери, місцеве суспільство і суспільство в цілому.
Організаційна структура управління має включати елементи, які визначають її конструктивні особливості (конструктивну форму), але ця форма забезпечує швидкозмінний процес управління, отже вона має швидко пристосовуватись до цих змін. Організаційна структура має включати елементи, які надають їй динамічні властивості.
Функція планування передбачає рішення про те, якими повинні бути цілі організації і що повинні робити члени організації, щоб досягнути цих цілей.
Успіх організації залежить від правильного планування. Деякі організації, як і індивіди, можуть досягнути певного рівня успіху, не затрачаючи великих зусиль на формальне планування. Більш того стратегічне планування саме по собі не гарантує успіху. Організація, що створює стратегічні плани, може потерпіти невдачу через помилки в організації, мотивації і контролі.

Проте, формальне планування може створити ряд важливих і часто істотних сприятливих чинників для організації.
Сучасний темп зміни і збільшення знань є настільки великим, що стратегічне планування представляється єдиним способом формального прогнозування майбутніх проблем і можливостей. Планування дає основу для прийняття рішення. Формальне планування сприяє зниженню ризику при прийнятті рішення. Планування, оскільки воно служить для формулювання встановлених цілей, допомагає створити єдність загальної мети всередині організації.


Список використаної літератури:

1. Андрушів Б.М., Кузьмин О.Є. Основи менеджменту. – Львів: “Світ”,
2004. – 322с.
2.Балабанов И.Т. Основы менеджмента. – М.: Финансы и статистика,
2001. –382с.
3.Веснин В.Р. Основи менеджменту, М., - 2002. – 264с.
4.Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для
руководителя-практика: Пер. с англ. – М.: «Дело», 1998. – 320с.
5.Галькевич Р.С. Набоков В.И. Основы менеджмента, М., - 2002. –
216с.
6.Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. –
М.: ЮНИТИ, 2001. – 501с.
7.Гончаров С.М. Дупляк В.Д. Основи менеджменту та маркетингу. – К.:
Либідь, 2003. – 359с.
8. Кузьмин О.Є. Сучасний менеджмент – Львів, 2003.- 236с.
9.Шалушкин Н.Н. Основы менеджмента и бизнеса: Спецкурс для деловых
людей. – К.: МАУП, 2002. – 176с.
10.Тейлор Фредерик Уинслоу. Менеджмент: Пер. с англ. (Под ред.
Е.А.Кочерина). – М.: Журнал «Контроллинг», 2006. – 137с.
11. Хміль Ф.І. Менеджмент. Підручник. – К.: Кондор, 2004.- 278с.
12. Кредісов А. Менеджмент: Основні концепції 2-ї половини ХХ ст. і деякі тенденції розвитку на початку ХХІ ст.- Економіка України, № 11. – 2008. –
С. 31.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.