Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Рчна фнансова звтнсть ВАТ Енергопостачальна компанiя Закарпаттяобленерго. Фнансов результати, елементи операцйних витрат та показники прибутковост акцй за 2007 р. нформаця про випуск акцй та дивденди: нвестицйна непривабливсть акцй.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


10

Річна фінансова звітність

Коди
Дата
31.12. 2007
Підприємство
Вiдкрите акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя"Закарпаттяобленерго"
за ЄДРПОУ
00131529
Територія
за КОАТУУ
2124884801
Форма власності
за КФВ
30
Орган державного управління
АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НА
за СПОДУ
6024
Галузь
ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI
за ЗКГНГ
11170
Вид економічної діяльності
Розподілення електроенергії
за КВЕД
40.10.5
Одиниця виміру:
тис. грн.
Контрольна сума
Адреса:
Закарпатська Ужгородський 89412 с. Онокiвцi вул. Головна, 57

Баланс на 31.12. 2007

Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість
010
2
44
- первісна вартість
011
168
219
- накопичена амортизація
012
(166)
(175)
Незавершене будівництво
020
20955
31904
Основні засоби:
- залишкова вартість
030
- первісна вартість
031
- знос
032
(226804)
(240822)
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість
035
0
0
- первісна вартість
036
0
0
- накопичена амортизація
037
(0)
(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
040
0
0
- інші фінансові інвестиції
045
185
220
Довгострокова дебіторська заборгованість
050
0
0
Відстрочені податкові активи
060
1268
1358
Інші необоротні активи
070
0
0
Усього за розділом I
080
194927
205521
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
100
5197
8259
Поточні біологічні активи
110
0
0
Незавершене виробництво
120
0
0
Готова продукція
130
0
0
Товари
140
7
8
Векселі одержані
150
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість
160
251733
245478
- первісна вартість
161
251733
245478
- резерв сумнівних боргів
162
(0)
(0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом
170
4666
3130
- за виданими авансами
180
0
0
- з нарахованих доходів
190
0
0
- із внутрішніх розрахунків
200
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
210
889
1475
Поточні фінансові інвестиції
220
0
0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті
230
529
698
- в іноземній валюті
240
0
0
Інші оборотні активи
250
3313
3268
Усього за розділом II
260
266334
262316
III. Витрати майбутніх періодів
270
0
0
Баланс
280
461261
467837
Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал
Статутний капітал
300
31151
31151
Пайовий капітал
310
0
0
Додатковий вкладений капітал
320
0
0
Інший додатковий капітал
330
192497
194816
Резервний капітал
340
0
141
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
-71087
-71156
Неоплачений капітал
360
(0)
(0)
Вилучений капітал
370
(0)
(0)
Усього за розділом I
380
152561
154952
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу
400
0
0
Інші забезпечення
410
0
0
Сума страхових резервів
415
0
0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
416
0
0
Цільове фінансування
420
0
0
Усього за розділом II
430
0
0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
440
0
0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
450
0
0
Відстрочені податкові зобов'язання
460
0
0
Інші довгострокові зобов'язання
470
0
0
Усього за розділом III
480
0
0
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
500
9100
8000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
0
0
Векселі видані
520
0
0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
286672
289973
Поточні зобов'язання за розрахунками:
- з одержаних авансів
540
6085
6520
- з бюджетом
550
2041
2517
- з позабюджетних платежів
560
0
0
- зі страхування
570
1289
1593
- з оплати праці
580
3110
3647
- з учасниками
590
111
230
- із внутрішніх розрахунків
600
0
0
Інші поточні зобов'язання
610
292
405
Усього за розділом IV
620
308700
312885
V. Доходи майбутніх періодів
630
0
0
Баланс
640
461261
467837
Примітки
Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку П (С) БО 3 "Фiнансовi результати". Звiт показує доходи, витрати i фiнансовi результати дiяльностi Товариства за звiтний перiод. Метою складання звiту є надання користувачам iнформацiї про одержанi Товариством прибутки чи збитки за звiтний перiод.
Керівник
Ковач Василь Iллiч
Головний бухгалтер
Ванюшкiн Олег Євгенович

Звіт про фінансові результати за 2007 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИСтаття
Код рядка
За звітний період
За попередній період
1
2
3
4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
Податок на додану вартість
015
(78913)
(64089)
Акцизний збір
020
(0)
(0)
025
(0)
(0)
Інші вирахування з доходу
030
(0)
(0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
040
(368977)
(301193)
Валовий прибуток:
- прибуток
050
26058
19755
- збиток
055
(0)
(0)
Інші операційні доходи
060
10132
7964
Адміністративні витрати
070
(12476)
(8924)
Витрати на збут
080
(0)
(0)
Інші операційні витрати
090
(18007)
(14184)
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток
100
5707
4611
- збиток
105
(0)
(0)

Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.