На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Фнансовий облк вибуття основних засобв

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 06.07.2012. Сдан: 2012. Страниц: 45. Уникальность по antiplagiat.ru: 10.

Описание (план):


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Луцький національний технічний університет


Кафедра обліку і аудиту


Курсовий проект
з дисципліни «Фінансовий облік»
на тему:
«Фінансовий облік вибуття основних засобів»


Виконала:
Ст.гр. ОА-31
Пилиповець К.С.
Перевірив:
Чудовець В.В.
Луцьк 2011

Зміст
Вступ
РОЗДІЛ I . Теоретико-методичні засади обліку вибуття основних засобів
1.1. Економічна суть, визнання, оцінки та вибуття основних засобів.….5
1.2. Законодавчо-правовий аналіз та огляд нормативної бази з обліку основних засобів………………………………………………………………..15
1.3. Оцінка міжнародного досвіду фінансового обліку основних засобів
Висновки до першого розділу………………………………………….….21
РОЗДІЛ I I. Фінансовий облік вибуття основних засобів на ТзОВ «Луцький м’ясокомбінат № 1»
2.1. Економіко організаційна характеристика даного підприємства…...24
2.2 Методика обліку вибуття основних засобів та її розкриття у обліковій політиці підприємства……………………………………….…………………25
2.3. Відображення результатів діяльності підприємства в системі рахунків фінансового обліку……………………………………………………………..28
2.4 Формування інформації про вибуття основних засобів у звітності товариства і примітках до неї …………………………………………………31
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ III. Удосконалення фінансового обліку вибуття основних засобів на ТзОВ «Луцький м’ясокомбінат № 1»
3.1. Обґрунтування вибору методики обліку вибуття основних засобів та її розкриття в обліковій політиці…………………………………………………34
3.2. Удосконалення методики обліку вибуття основних засобів……….37
Висновки до третього розділу
Висновки
Додатки
Список використаних джерел


Вступ
Серед проблем, висунутих практикою переходу до ринкової економіки, особливу актуальність набувають оцінка основних засобів і їх відображення в бухгалтерському балансі, а також облік їх вибуття.
Ринкові відносини обумовлюють обєктивну необхідність підвищення ролі фінансового та бухгалтерського обліку в управлінні підприємством. Для прийняття оперативних і тактичних рішень по управлінню підприємством в умовах постійно мінливої ринкової конюнктури і конкуренції товаровиробників необхідна своєчасна достовірна й аналітична інформація.
Фінансовий облік не тільки відображає господарську діяльність, але і впливає на неї.
Облік є найважливішим засобом систематичного контролю за збереженістю всіх засобів господарства, за правильним їх використанням і виявленням додаткових резервів зниження собівартості продукції.
Особливе місце в системі бухгалтерського обліку займають питання, повязані із станом основних фондів. Це пояснюється тим, що вони у своїй сукупності утворюють виробничо-технічну базу і визначають виробничу мету господарства.
Актуальність даної теми курсового проекта у вивченні обліку вибуття основних засобів, що має велике значення для промислових підприємств.
Метою курсового проекта є розгляд стану обліку вибуття основних засобів на базовому підприємстві.
Завдання які необхідно вирішити:
- розглянути економічний зміст та нормативне регулювання вибуття основних засобів в Україні;
- розглянути теоретичні та методологічні основи вибуття основних засобів;
- розглянути проблеми теорії та практики вибуття основних засобів;
- за результатами проведеної роботи зробити висновки.
Предметом дослідження є облік вибуття основних засобів базового підприємства.
Обєктом дослідження є господарська діяльність ТзОВ «Луцький м’ясокомбінат № 1»
Теоретичну основу дослідження питань склали закони України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: В. Г. Андрійчука, Ф.Ф. Бутинця, Н.Г. Виговську, А.Г. Вознюк, М.Я. Демяненка, В.Г. Лінника, С.А. Николаєву, Я.В. Соколова, В.В. Сопка, Л.К. Сук, В.С. Сухарського, В.Г. Швеця. , Н. Борщ, О.Ф. Вербило, С.Ф. Голов, Т.Н. Кондрашова, М. Пустовіт, О.П. Скирпан, Т.М. Ткаченко та інших.
Значним внеском у розвиток теорії та практики обліку необоротних матеріальних активів є монографії: Н.Г. Виговської "Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи", А.Г. Загороднього, Н.Є. Селюченко "Планування та організація основних засобів на засадах лізингу", Н.М. Малюги "Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи".
РОЗДІЛ I .
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
1.1 Економічна суть, визнання, вибуття основних засобів
Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).[26 c.68]
Дослідженням сутності поняття “основні засоби” займалося багато вчених, серед яких слід відзначити: В. Г. Андрійчука, Ф.Ф. Бутинця, Н.Г. Виговську, А.Г. Вознюк, М.Я. Демяненка, В.Г. Лінника, С.А. Николаєву, Я.В. Соколова, В.В. Сопка, Л.К. Сук, В.С. Сухарського, В.Г. Швеця та інших. Питання вибуття основних засобів розглядали у своїх працях наступні вчені: Н. Борщ, О.Ф. Вербило, С.Ф. Голов, Т.Н. Кондрашова, М. Пустовіт, О.П. Скирпан, Т.М. Ткаченко та інші.
Систематизацію поглядів дослідників щодо сутності поняття “основні засоби” наведено в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Визначення терміну “основні засоби” в літературних джерелах

з/п Джерело Визначення
1 Бойко В.М., Вашків П.Г. [3, с. 358] Основні засоби – сукупність засобів праці, які функціонують у сфері матеріального виробництва в незмінній натуральній формі протягом тривалого часу та переносять свою вартість на заново створений продукт частинами в міру їх зношення
2 Борисов А.Б.
[4, с. 487] Основні засоби – засоби праці виробничого та невиробничого призначення. Характерною особливістю ОЗ, є участь в процесі виробництва тривалий час, в перебігу багатьох циклів, при збереженні основних властивостей і первинної форми, при цьому поступове зношування і їх вартість переносяться на продукцію, що виготовляється
3 Бланк И.А.[2, с. 227] Основні фонди – сукупність матеріальних активів в формі засобів праці, які багаторазово приймають участь в процесі виробничо- комерційної діяльності і переносять на продукцію свою вартість частинами
4 Бутинець Ф.Ф.
[5, с. 125] Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує один рік)
5 Загородній А.Г.,
Вознюк Г.Л. [11, с. 312] Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство формує з метою використання їх у процесі виробництва чи постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій і очікуваний термін корисного застосування яких перевищує рік
6 Загородній А.Г.,
Вознюк Г.Л., Партин Г.О. [14, с. 230-231] Основні засоби – термін бухгалтерського обліку, синонім економічного поняття “основні фонди”; матеріальні активи, утримувані підприємством з метою їх використання у процесі виробництва та реалізації товарів, виконання робіт чи надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких перевищує один рік чи операційний цикл (якщо він довший за рік)
7 Загородній А.Г.,
Вознюк Г.Л., Смовшенко Т.С. [13,с. 495] Основні засоби – це сукупність матеріальних активів, які тривалий час у незмінній натурально-речовій формі використовуються у виробничому процесі
8 Кузнєцов В.,
Михайленко О.
[21, с. 347] Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх в процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (чи операційного циклу, якщо він перевищує рік)
9 Сухарський В.С.
[33, с. 655] Основні засоби (основні фонди) – це засоби праці виробничого і невиробничого призначення (будівлі, споруди, машини, передавальні пристрої, інвентар і т.п.), що беруть участь у процесі виробництва в продовж багатьох циклів, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, і поступово (в міру зношення) переносять свою вартість на вироблену продукцію
10 Фаминского И.П.
[35, с. 287-288] Основний капітал, основні засоби, основні фонди – сума капіталу, вкладеного в сукупність матеріально-речових об’єктів і цінностей, що використовуються в процесі виробництва для впливу на предмети праці і їх перетворення в придатні до споживання продукти. Основний капітал приймають участь в багатьох циклах виробництва, служить
протягом довгого часу й переносить свою вартість на вартість
вироблених з його допомогою товарів поступово, по мірі зносу шляхом нарахування амортизації
11 Хом’як Р.Л.
[38, с. 143] Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”
12 Сердюк В.Н.
[31, с. 125] Основні засоби – засоби праці, ціна яких перевищує встановлений підприємством вартісний ценз, і термін експлуатації яких перевищує один рік (чи операційний цикл, якщо він більший за рік) в первісній натуральній формі як засоби праці (машини, обладнання, прибори та інструменти) чи як матеріальні умови праці (будівлі, споруди, інвентар)

На основі проведеного аналізу наукової літератури, можна зробити висновок, що більшість авторів під “основними засобами” розуміють матеріальні активи підприємства. Деякі автори ототожнюють поняття “основні засоби” та “основні фонди” зазначаючи, що вони є засобами праці які використовуються у виробництві протягом тривалого часу. Інші автори вважають, що основні засоби – це матеріальні активи, що використовуються лише у виробничому процесі, тобто більш ні на що вони впливу не мають, а це є невірним тлумаченням, адже основні засоби використовуються підприємством у всій його господарській діяльності................


ВИСНОВКИ
Для діяльності підприємствам необхідні основні засоби, які багато разів беруть участь у виробничому процесі, частинами переносять свою вартість на продукт, що створюється, не змінюючи при цьому своєї речовинної-натуральної форми.
Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Обєкт основних засобів - закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно зєднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно.
Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об’єкту окремо.
При введенню основного засобу в експлуатацію оформлюється форма № 03-1 "Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих обєктів для обліку введення їх до експлуатації; для оформлення внутрішнього переміщення основних засобів з одного цеху (відділу, дільниці) до іншого, а також для виключення Їх зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству (організації).
У деяких коментарях з приводу запровадження ПБО 7 висловлюється абсолютно безпідставна думка, ніби відтепер бухгалтер, крім економічної і фінансової відповідальності, повинен нести ще й інженерну, оскільки, згідно з ПБО 7, підприємство самостійно визначає термін експлуатації основних засобів, а для цього, як відомо, потрібно як мінімум розбиратися в експлуатаційних властивостях обєктів основних засобів.
Найбільша цінність ПБО 7 - надання підприємствам права самостійно провадити амортизаційну політику, що дасть змогу визначати термін експлуатації основних засобів і обирати метод нарахування амортизації згідно з власними економічними інтересами.


Список використаної літератури

1. Большой бухгалтерский словарь / Под. ред.
А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 574 с.
2. Словарь-справочник финансового менеджера / И.А. Бланк. – К.: “Ника-Центр”, 1998. – 480 с.
3. Бізнес: словник-довідник / В.М. Бойко, П.Г. Вашків. – К.: Україна, 1995. – 565 с.
4.Большой экономический словарь / А.Б. Борисов.– М.: Книжный мир, 1999. – 894 с.
5. Бухгалтерський словник / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир ПП “Рута”, 2001. – 224 с.
6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: [Учеб.-метод. комплекс
для студ. спец. 250107 “Экономика и управление на предприятиях”] / C.Г. Вегера –Новополоцк: ПГУ, 2005. – 316 с.
7. Бухгалтерський облік у менеджменті: зміст та методика
навчання / [Т.П. Кондрицька, В.М. Ярошинська]; за ред. проф. О.Ф. Вербило. –
[Частина друга. Фінансовий облік]. – К.: НАУ, 2006. – 696 с.
8. Бухгалтерский учет: [учебное пособие] / Н. Вещунова,
Л.Ф. Фомина – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с.
9. Фінансовий облік: [підручник] / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, І.Ю. Кравченко, Г.А. Ямборко. – К.: Лібра, 2005. – 976 с.
10. Економічна енциклопедія: [У трьох томах]. – Т. 1. А-К. – Київ: Видавничий ценр “Академія”, 2000. – 864 с.
11. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній.,
Г.Л. Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 1072 с.
12. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній.,
Г.Л. Вознюк. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська
політехніка”, 2005. – 174 с.
13. Фінансовий словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л.,
Смовшенко Т.С. – [3-е вид.]. – К.: Знання, 2000. – 588 с. – С. 495.
14. Облік і аудит: термінологічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. – Львів: “Центр Європи”, 2002. – 671 с.
15. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” № 334/94-ВР від 28.12.94 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main
16. О.В. Зінкевич Дослідження окремих питань методики обліку вибуття
основних засобів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі”] (27-28 травня 2004 р.) / Я.А. Гончарук., В.В Апопій, В.С. Загорський– Львів: ПП “Компакт-ЛВ”, 2004. – 398 с.
17. Фінансово-інвестиційний словник: [навчальний посібник] / Б.А. Карпінський, О.В. Герасименко. – Львів: Магнолія Плюс, 2005. – 304 с.
18. Бухгалтерский учет: [пособие для начинающих / В.Я. Кожинов. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Издательство “Екзамен”, 2003. – 832 с.
19. Бухгалтерский учет / Е.П. Козлова, Н.В. Парашутин, Т.Н Бабченко, Е.Н.
Галанина– [2-е изд.]. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 576 с.
20. Бухгалтерскийучет: [учеб.-метод. пособие] / Т.Н.
Кондратова, А.В. Верига, Ю.Л. Петрушевський– Донецк: ДонГУУ, 2005. – 260 с.
21. Великий словник бухгалтера / В. Кузнєцов, О. Михайленко. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Х.: Фактор, 2005. – 532 с.
22. Сучасний тлумачний словник української мови
[Електронний ресурс] / Н.Д. Кусайкіна, Ю.С. Цибульник. – Режим доступу:
hurtom.com/culture/music/6567-suchasnijj-tlumachnijj-slovnik-ukransko.html
23. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 “Основні засоби”
24. С.И. Ожегов,- Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] /И.С. Ожегов. – Режим доступа: jobtoday.com.ua/slovar/ slovo.phpgnm=4657
25. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010
26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” /
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року №92.
27. Основные средства: учет и налогооблажение / Прохожая В.А. – Минск: Изд-во Гревцова, 2006. – 184 с.
28. Современный экономический словарь / Б.А Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – [2-е изд., испр.]. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 479 с.
29. Справочник-словарь бухгалтера / А.Ю. Редько, В.Г.
Барановская, Т.В. Горбачева та ін. – К.: Друкар, 1996. – 178 с.
30. Бухгалтерський облік необоротних активів в Україні та
Угорщині: порівняльний аспект: дис. на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук: спеціальність 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / В.С. Семйон – Житомир, 2010.
31. Бухгалтерский учет: [учебное пособие] / В.Н. Сердюк. – [9-еизд., и доп.]. – Донецк: ДонНУ, 2009. – 595 с.
32. Бухгалтерський облік: [навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації] / О.П. Скирпан, М.С. Полюх. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 496 с.
33. Економічний словник-довідник / В.С. Сухарський. – Т.:Богдан, 2002.– 720 с.
34. Финансовый учет: краткий курс / В.А. Терехова. – Спб.:
Питер, 2005. – 368 с.
35. Внешнеэкономический толковый словарь / Под ред.
И.П. Фаминского. – М.: ИНФРА-М, 200. – 512 с.
36. Управление предприятием: словарь-справочник /
Е.Б. Фигурнов. – М.: Профиздат, 1990. – 336 с.
37. Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2007. – 992 с.
38. Бухгалтерський облік в Україні: [навч. посібник] / За ред. Р.Л. Хом’яка,
В.І. Лемішевського. – [6-е вид., доп. і перероб.]. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, “Інтелект-Захід”, 2007. – 1200 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.