Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Фнансова звтнсть пдприємства, її суть значення

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Финансы и кредит. Добавлен: 16.07.2012. Сдан: 2011. Страниц: 76 + приложения. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи бухгалтерської звітності, її роль в
сучаних умовах в Україні 5
1.1 Фінансова звітність підприємства, її суть і значення 5
1.2 Класифікація звітності. Вимоги до звітності 9
1.3 Теоретичні і методичні основи складання фінансової звітності 21
Розділ 2. Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 24
Розділ 3. Річний фінановий звіт сільськогосподарського підприємства , методика складання і перевірки 32
3.1 Методика, способи та прийоми фінансового аналізу 32
3.2 Порядок складання, затвердження та подання звітності 35
3.3 Бухгалтерський баланс як форма звітності (форма 1) 38
3.4 Методика складання звітності про фінансові результати (форма 2) 49
3.5 Особливості складання звіту про рух грошових коштів (форма 3) 56
3.6 Особливості складання звіту про власний капітал
(форма 4) 60
3.7 Примітки до фінансових звітів (форма 5) 64
3.8 Шляхи вдосконалення складання фінансової звітності 68
Висновки 70
Список викор
Введение
В сучасних умовах реформування ринкових механізмів та виникнення різних форм власності на підприємствах установах та організаціях призвели за останні роки до різкого підвищення ролі та значення фінансової звітності взагалі.
Виникненню нових підходів до складання фінансової звітності на державних, приватних, орендних, спільних підприємствах, у міжнародних обєднаннях сприяє ринкова економіка України
Складання фінансової звітності в умовах ринкової економіки є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональним і економічним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обовязків перед державою.
Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, а це неможливо без ефективного управління ним. Дані, що є основою прийняття рішень, представляються у формі фінансових звітів відповідних звітних періодів.
Як наслідок процес підготовки та складання фінансових звітів повинен бути організований відповідно до законодавства та забезпечувати користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності і фінансовий стан підприємства. А так як є і зовнішні користувачі то фінансова звітність забезпечує у повній мірі їх потреби, пов’язані з інформацією про даний суб’єкт господарювання. Отже, фінансова звітність є провідною категорією, що покликана забезпечити користувачів в інформації і як наслідок створити умови для ефективної та цілеспрямованої роботи підприємства.
Цілями данної курсової роботи є висвітлення основних категорій фінансової звітності та особливостей складання її на підприємстві, тобто, розкриття значення і основних принципів фінансової звітності у відповідності з діючими нормативно–правовими актами; характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства, звітність якого є об’єктом дослідження.
Наступною ціллю є розкриття змісту, структури та порядку складання балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів і власного капіталу з метою вдосконалення обліку, та складання звітності і використання її показників для управління.
Фінансові звіти складає більшість підприємств у всіх країнах світу. Як показує практика, оптимальним є складання кількох різних звітів, кожний з яких розкриває ту чи іншу грань діяльності підприємства.
Інформація, яка викладена в фінансової звітності підприємства дозволяє виробити необхідні заходи і процедури, спрямовані на:
- виживання підприємства в умовах конкурентної боротьби;
- запобігання банкрутства і великих фінансових невдач;
- лідерство в боротьбі з конкурентами;
- росту економічного потенціалу підприємства;
- ріст обсягу виробництва і реалізації;
- максимізацію прибутку і мінімізацію витрат;
- забезпечення рентабельної роботи підприємства.
У цьому і полягає актуальність теми.
Тема курової роботи: „Особливості складання та подання фінансових звітів підприємствами та організаціями”.
Задачами даної роботи є: вивчення нормативно-законодавчої бази по темі дослідження; вивчення методології формування показників звітності; проведення аналізу фінансового стану підприємства ; розробка методів вдосконалення складання фінансової звітності.
Об’єктом дослідження є фінансова звітність СТОВ «Ульянівське», його виробничо-господарська і фінансова діяльність, а також фінансовий стан.
.............

Список использованной литературы
1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 р.
2. Закон України „Про господарські товариства” №254-ВР.
3. Національні нормативи аудиту № 283/97 – ВР від 22.05.97 р.
4. П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” № 87 від 31.03.99 р.
5. П(С)БО 2 „Баланс” № 87 від 31.03.099 р.
6. П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати” № 87 від 31.03.99 р.
7. П(С)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів” № 87 від 31.03.99 р.
8. П(С)БО 5 „Звіт про власний капітал” № 87 від 31.03 99 р.
9. Наказ Міністерства фінансів України „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція з його застосування” № 291 від 30.11.99. р.
10. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд., доп. И перераб. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 368 с.
11. Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства. - К.: “ЛИБІДЬ”. 1998. – 163 с.
12. Голов С., Костюченко В., Кравченко І., Ямборко Г. Фінансовий облік: підручник.-К.: Лібра.2005.-976с.
13. Економіка підприємства. Підручник (за редакцією Покропивного С.Ф.) - К.: Хвиля - Прес, 1995 р. – 306 с.
14. Економічний аналіз: Навч. Посібник/ М. А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін.; за ред. Акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.
15. Ефимова О.В. Финансовый анализ.- М.: Бухгалтерский учет, 1996.-423 с.
16. Жминько С.И. Финансовый учет на предприятиях. - Ростов-на-Дону: изд. "Феникс", 1998. – 267 с.
17. Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту: Навчал.посіб. – М-во освіти України та ін. – К., 1995. – 276 с.
18. Звітність підприємств. Навч. посібник / За ред. професора Вериги Ю.А. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 656 с.
19. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. — К.: МАУП, 2001. - 152 с.
20. Кириленко О.П. Фінанси. -Тернопіль, 1998. - 165 с.
21. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. -М.: Финансы й статистика, 1996. – 263 с.
22. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 294 с.
23. Криворучко М.И., Петровський В.В. Облік та аналіз фінансових активів. – К: “Феникс”, - 1997. – 269 с.
24. Лень В.С., Гливенко В.В. Звітність підприємства: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 612 с.
25. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник 2-ге вид., перер. і доп. – К.: Вид-во „Центр навчальної літератури”: 2003. – 628 с.
26. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1999. - 132с.
27. Мних Є.В. Аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємств: Навч. посібник. - К.: НМК ВО, 1993 – 159 с.
28. Негашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. – М.: Высшая школа, 1997. – 307 с.
29. Опарін В.М. Фінанси. – К., 1999. -164 с.
30. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Стратегія, організація, ефективність. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 233 с.
31. Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту: Навчальний посіб. – К.: КНЕУ, 2004.-369 с.
32. Стражев В.И. Оперативное управление предприятием, проблемы учета и анализа, - Минск: Наука и техника, 1973. – 226 с.
33. Ткаченко Н.Н. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. Для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – 6-те вид. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 784 с.
34. Усач Б.Ф., Душко З.О., Колос М.М. Організація і методика аудиту: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 295 с.
35. Фінанси підприємств: Підручник/ За ред. А.М. Поддєрьогіна: - К.: КНЕУ, 1998. - 368 с.
36. Холод З.М., Чорняк О.З. Методика фінансового аналізу
діяльності підприємств різних організаційно-правових структур
ВПК України. - Львів: Фенікс, 1997 р. - 395 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.