На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Економчна природа види конкуренцї

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Эконом. теория. Добавлен: 31.08.2012. Сдан: 2008. Страниц: 37. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
Вступ. ………………………………………………………………………………...3
1.Роль конкуренції в розвитку ринкової економіки. ……………………………...5
2.Сучасні особливості конкурентної боротьби в економіці. ……………………13
3.Проблеми формування конкурентного середовища в Україні. ………………27
Висновки. …………………………………………………………………………..36
Список літератури. ………………………………………………………………...38


ВСТУП
Тема даної курсової роботи – «Економічна природа і види конкуренції». Вона є досить актуальною в сучасних умовах.
Мета написання даної курсової роботи полягає в дослідженні питань, по-
в’язаних з конкуренцією як категорією ринкової економіки, видами конкуренції та необхідністю, проблемами і перспективами формування конкурентного середовища в Україні.
Актуальність обраної теми полягає в тому, що конкуренція як комплексна
категорія дає змогу ввести в дію великий потенціал ринкових стимулів ділової активності, які поки що використовуються недостатньо, проводячи активну промислову політику, інструментом якої є добросовісна конкуренція, можна досягти бажаного узгодження інтересів держави і суб’єктів господарювання, але питання пов’язані з конкуренцією потребують ретельного дослідження. Спроба проведення такого дослідження є завданням написання цієї роботи.
Курсова робота складаєьтся із вступу, трьох розділів, висновків і опису використаної літератури.
У першому розділі аналізуються питання конкуренції як категорії ринкової економіки, приводяться численні визначення поняття «конкуренція», які були запропоновані вітчизняними та зарубіжними дослідниками минулого і сучасності. Характеризуються основні умови виникнення конкуренції, сучасні фактори розвитку конкуренції. Визначаються основні завдання і головна функція конкуренції. Робиться висновок, що конкуренція – головна ознака ринкової економіки.
У другому розділі розглядаються сучасні особливості конкурентної боротьби в економіці. Визначаються методи конкурентної боротьби, які суперники використовують на ринку. Аналізуються основні варіанти ринкових форм та їх характерні ознаки.
Третій розділ присвячений аналізу становлення та розвитку конкуренції в економіці України. Зазначається, що суб’єкти господарювання, органи влади, органи місцевого самоврядування повинні сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь – яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію. Розглядається діяльність Антимонопольного комітету України. Оскільки на сучасному етапі конкуренція регулюється державою, то в цій частині значна увага приділяється аналізу існуючих Законів України.
При написанні роботи використовувались Закони та інші нормативні акти України, підручники та монографії з економіки, періодичні видання, наукові статті, статистичні матеріали тощо.


РОЗДІЛ І. РОЛЬ КОНКУРЕНЦІЇ В РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Реальний світ, яким ми його знаємо, виступає як своєрідне сполучення елементів конкуренції з недосконалостями, внесеними монополіями.
Пол Самуельсон

Розвиток країн світу однозначно свідчить, що ефективне функціонування ринкової економіки зумовлюється наявністю конкуренції, за якої всі субєкти господарювання мають можливості для здійснення господарської діяльності.
Що ж таке конкуренція і яка роль в розвитку ринкової економіки.
Конкуренція – це потужний інструмент ринкової економіки, рушійна сила, яка примушує товаровиробників підвищувати ефективність виробництва, знижувати виробничі затрати, підвищувати якість продукції (товарів, робіт, послуг), прискорювати впровадження новітніх досягнень науки і техніки, проводити організаційні та структурні зміни в ході підприємницької діяльності. Ступінь розвитку економічної конкуренції є одним із вирішальних критеріїв розвиненості й цивілізованості ринкових відносин.
В літературі, присвяченій даній проблемі, в принципі присутні три підходи до визначення конкуренції.
1. Перший визначає конкуренцію як змагальність на ринку. Такий підхід характерний і для вітчизняної літератури.
2. Другий підхід розглядає конкуренцію як елемент ринкового механізму, що дозволяє зрівноважити попит та пропозицію. Цей підхід характерний для класичної економічної теорії.
3. Третій підхід визначає конкуренцію як критерій, за яким визначається тип галузевого ринку. Цей підхід ґрунтується на сучасній теорії морфології ринку .
Перший підхід ґрунтується на повсякденному розумінні конкуренції як суперництва за досягнення кращих результатів на якому-небудь поприщі. Конкуренція хоча й у різній інтерпретації, але усе-таки визначається як суперництво економічних субєктів. От найбільш типові визначення:
• змагальність субєктів, що хазяюють, підприємців, коли їхні самостійні дії ефективно обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови обігу товарів на даному ринку і стимулюють виробництво тих товарів, які необхідні споживачу;
• змагальність на ринку в умовах відсутності монополії;
• змагальницькі, суперницькі відносини між двома або декількома економічними субєктами господарської діяльності, що виявляються у вигляді прагнення кожного з них обійти інших у досягненні єдиної мети, одержати більш високий результат, відтіснити суперника.
• конкуренція - це особливий вид за задумом чесної економічної боротьби, у якій при наявності в принципі рівних шансів у кожної зі сторін, що претендують, верх бере більш уміла, заповзятлива, здатна сторона;
• суперництво між учасниками ринкового господарства за кращі умови виробництва, купівлі і продажу товарів;
• суперництво між учасниками ринку за кращі умови виробництва і реалізації продукції;
• суперництво на ринку між виробниками товарів і послуг за частку ринку, одержання максимального прибутку чи досягнення інших конкретних цілей;
Основними умовами виникнення та існування конкуренції є:
— наявність на ринку необмеженої кількості незалежних виробників і покупців товарів або ресурсів;
— свобода виробників щодо вибору господарської діяльності;
— абсолютно вільний доступ економічних субєктів до ринку і такий же вільний вихід із нього;
— певна відповідність між попитом і пропозицією; відсутність надвиробництва і дефіциту;
— абсолютна мобільність матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів;
— відсутність угод між постачальниками та споживачами ресурсів, які можуть обмежити конкуренцію;
— наявність у кожного учасника конкуренції повної інформації про попит, пропозицію, ціни, норму прибутку тощо.
На сучасному етапі розвитку ринкової економіки конкуренцію визначають як процес використання вже відомих (вищеназваних) умов та відкриття і використання нових умов розвитку.
У своєму розвитку конкуренція пройшла складний еволюційний шлях — від простих до складних сучасних форм.
Сучасними факторами розвитку конкуренції можна вважати:
— загальноекономічні — загальний рівень і динаміка виробництва; стан ділової активності; стан ринків; наявність та структура ресурсів; розвиненість кредитно-фінансової системи;
— технологічні — галузева структура економіки; рівень поширення сучасних технологій; наявність в економіці технологічного лідера; сприйнятливість економіки до інновацій;
— інституційно-соціальні — наявність юридичних норм економічної діяльності; створення ринкових інститутів; цілі державної політики; ступінь втручання держави в економічні процеси; національні традиції; менталітет і духовні цінності народу; загальна і професійна культура; політична, економічна і соціальна стабільність у суспільстві;
— міжнародні — ділова активність на міжнародних ринках; дії міжнародних економічних організацій; стабільність світової фінансової системи.
Економічним підґрунтям розвитку конкурентних відносин у постсоціалістичних країнах і в Україні, зокрема, стали демонополізація, приватизаційні процеси, роздержавлення власності, стимулювання підприємницької ініціативи, розвиток малого і середнього бізнесу, залучення у вітчизняну економіку іноземного капіталу, лібералізація торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності.
Взагалі, конкуренція виступає як сила, що забезпечує взаємодію попиту та пропозиції, що врівноважує ринкові ціни. У результаті суперництва продавців і покупців встановлюється загальна ціна на однорідні товари і конкретний вигляд кривих попиту та пропозиції. Конкуренція забезпечує функціонування ринкового механізму ціноутворення.
Конкуренція - механізм регулювання пропорцій суспільного виробництва. Через механізм міжгалузевої конкуренції відбувається перелив капіталів з галузі в галузь.
У сучасній мікроекономічній теорії конкуренція розуміється як деяка властивість ринку. Таке розуміння виникло в звязку з розвитком теорії морфології ринку. В залежності від ступеня досконалості конкуренції на ринку виділяються різні типи ринків, для кожного з яких властиво визначене поводження економічних субєктів. Під конкуренцією тут мається на увазі не суперництво, а скоріше, ступінь залежності загальних ринкових умов від поводження окремих учасників ринку. У цьому звязку важливе розходження термінів «конкуренція» і «суперництво». У сучасному розумінні термін «суперництво» відноситься до дійсного поводження, тоді як термін «конкуренція» відноситься до визначаючої будівлю ринку моделі, використовуваної для пророкування поводження на визначеному ринку. Поводження економічних агентів може мати характер суперництва лише при олігопольній будівлі ринку, коли їхня взаємозалежність позитивна і досить висока. З іншого боку, поводження монополіста чи поліполіста не може характеризуватися як суперництво, оскільки на ринках такої будівлі взаємозалежність економічних субєктів мізерно мала.
Суперництво виявляється в пропозиції нових продуктів, поліпшенні якості тих, що випускаються вже, рекламуванні своїх продуктів, спеціальних заходах для просування їх на ринок і т.п. Яскраво виражене суперництво може спостерігатися в поводженні субєктів, що у той же час не можуть бути названі досконалими конкурентами. Але і навпаки, досконала конкуренція спостерігається на тих ринках, де явне суперництво відсутнє. Таким чином, розходження конкуренції і суперництва виникло лише з розвитком теорії будівлі ринку. Економісти-класики не розрізняли цих понять, говорячи просто про конкуренцію. Але, говорячи про вільну конкуренцію, вони, насамперед, мали на увазі суперництво. Ринок - продажі однорідного товару і його найближчих субститутів. Ступінь взаємозамінності товару детермінується перехресною ціновою еластичністю попиту: якщо еластичність менше одиниці, то можна говорити про завершення ринку.
Отже, основне завдання і головна функція конкуренції — завоювати ринок, в боротьбі за споживача перемогти своїх конкурентів, забезпечити одержання сталого прибутку.
Конкуренція має як негативні, так і позитивні риси.
Негативні риси конкуренції. Дрібні виробники витісняються капіталом, перші розорюються, інші збагачуються, посилюється соціальне, майнове розшарування населення, загострюється безробіття.
Позитивні риси конкуренції. Вона є рушійною силою ринкової економіки. В умовах конкуренції перемагає той, хто створює високоякісну продукцію при найменших витратах виробництва завдяки використанню науково-технічних досягнень, передовій організації праці. Конкуренція приносить користь суспільству: стимулює економію матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, спонукає постійно поновлювати асортимент продукції, що випускається, пильно стежити за науково-технічним прогресом.
Ще не так давно вважали, що конкурентна боротьба веде до хаосу та анархії. Однак життя спростувало таке твердження. Американський економіст П. Самуельсон у книзі «Економікс» зазначає, що «конкурентна система — це складний механізм невимушеної координації, який діє через систему цін і ринків, механізм звязку, що служить для обєднання знань і дій мільйонів різних індивідуумів. Без допомоги центральної служби розвідки ця система вирішує одну з найскладніших проблем, яку тільки можна уявити: проблему, що охоплює тисячі невідомих змінних і відносин. Цю систему ніхто не винаходив. Вона просто розвинулася, і, подібно до людської натури, змінюється. Водночас вона задовольняє не меншою мірою першу вимогу, що предявляється до будь-якого соціального організму: вона здатна вижити»..............

ВИСНОВКИ

В роботі проведений аналіз питань, пов’язаних з конкуренцією та
проблемами формування конкурентного середовища в Україні. Загальні
висновки по роботі:

- конкуренція – головна ознака ринкової економіки;
- конкуренція – змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку;
- конкуренція спонукає підприємців для створення якісної продукції, якісного надання послуг;
- конкуренця – як критерій, за яким визначається тип галузевого ринку;
- роль конкуренції як рушійної сили розвитку економіки виявляється передусім у тому, що вона містить в собі могутні стимули для науково-технічного прогресу;
- існують три основних варіанти ринкових форм – поліполія, олігополія, монополія. При поліополії на ринку присутня велика кількість продавців які конкурують між собою, але кожен окремий з них не має істотного впливу на процеси, що відбуваються на ринку; при олігополії існує лише декілька великих продавців, які конкурують один з одним і мають значний вплив на ринкову ситуацію; при монополії існує один великий продавець, який сам диктує правила гри на ринку;
- побудова ефективної національної економіки передбачає створення правових основ обмеження монополізму,недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності та здійснення державного контролю за додержанням норм антимонопольного законодавства.
Я ще раз хочу підкреслити, що в сучасній економіці вільноконкурентні ринки зустрічаються рідко – це скоріше ідеал, до якого можна прагнути, ніж реальна дійсність. Але наша країна повинна прагнути до створення конкурентного ринку й у цілому до розвитку конкуренції.
Що ж стосується розвитку конкуренції в рамках сучасної України, то, як видно з вищевикладеного, в нашій країні в даний час завершується створення нормативної бази, спрямованої на розвиток і підтримку в Україні конкуренції.
Державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму в господарській діяльності, здійснення заходів щодо демонополізації економіки, фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, консультативної та іншої підтримки суб’єктів господарювання, які сприяють розвитку конкуренції, здійснюється органами державної влади, органами місцевого самоврядування та органами адміністративно-господарського управління та контролю.
Метою державної політики демонополізації економіки і розвитку конкуренції на ринках України є підвищення ефективності суспільного виробництва на основі ринкового регулювання економічних процесів.
Однак є проблеми, що гальмують розвиток конкурентного ринку.
Одним з факторів, що гальмують розвиток економіки на шляху її демократизації, є державна монополія на підприємницьку діяльність. Жодне підприємство в Україні не може з’явитися без дозволу відповідних державних органів. Цей вид державної монополії відгороджує державні підприємства від конкуренції, а також гальмує розвиток ринку.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.1991, № 887-XII
2. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” (із змінами від 15 листопада 2001 р. N 2783-III)
3. Закон України “Про захист економічної конкуренції від 11 січня 2001 р. № 2210-IIІ
4. Киндзерский Ю., Паламарчук Г. Проблемы национальной конкурентоспособности и приоритеты конкурентной политики в Украине // Экономика Украины. – 2006. - №8. – С. 19-29
5. Економічна теорія: політекономія / За ред. В.Д. Базилевича – К.: Знання-Прес, 2003. – 581 с.
6. Кэмпебелл Р. Макконелл, Стенли Л. Брю. Экономикс: Принципы, проблемы и политика – М.: Республика, 1992. –399 с.
7. Макроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича – К.: Знання, 2004. – 851 с.
8. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для ВУЗов 2-е изд., изм. – М.: НОРМА, 2001. – 572 с.
9. Основи економічної теорії / За ред. С.В. Мочерного: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2005. – 472с.
10. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н. Климко. – 4-те вид., перер. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 615 с.
11. Пиндайк Р., Рубенфельд Д. Микроэкономика: Сокр. пер. с англ. / Науч. ред.: В.Т. Борисович, В.М. Полтерович, В.И. Данилов и др. – М.: “Экономика”, “Дело”, 1992. – 510 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.