На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Грошовий ринок України: стан та перспективи розвитку

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 15.10.2012. Сдан: 2011. Страниц: 34. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ


Вступ
Основна частина
1.Теоретична сутність та структура грошового ринку
2.Оцінка функцій та значення грошового ринку в економіці країни
3. Недоліки та перспективи розвитку сучасного грошового ринку України
Висновки
Список використаних джерел


ВСТУП


Актуальність розгляду даної теми пояснюється тим, що у функціонуванні ринкової економіки головну роль відіграють гроші і грошовий обіг в державі.
У функціональному розумінні сучасний ринок – поняття більш глибоке, комплексне і представляє систему ринків, серед яких найважливіша роль належить грошовому ринку.
Грошовий ринок – це сукупність усіх грошових ресурсів країни, що постійно переміщуються (розподіляється та перерозподіляються) під впливом попиту та пропозиції з боку різних суб’єктів економіки
Грошовий ринок складається з багатьох потоків, за якими грошові кошти переміщуються від власників заощаджень до позичальників та інвесторів .
Постанова проблеми. Невід’ємною складовою ринкової економіки є фінансове середовище, яке складається з різних інших ринків, одним з яких є грошовий. Сам по собі він є достатньо складним елементом загального фінансового ринку, і відіграє важливу роль і має значення в загальній економічній системи. В кожній країні в залежності від напрямку розвитку економіки, особливостей існування фінансової системи утворюється свій грошовий ринок. Це достатньо складний процес, еволюція якого потребує додаткових досліджень.
Грошова система нашої держави складається з таких елементів: грошової одиниці та її найменування, масштабу цін, видів законних платіжних засобів, платіжного обороту та його організації, механізму регулювання грошового обігу та органів, що його здійснюють. Грошова система України характеризується тим, що вирішальну роль в організації та функціонуванні грошової системи відіграють Верховна Рада України та Національний банк України.
Метою даної роботи є розкриття теоретичної сутності грошового ринку та обгрунтування нормативно-правового регулювання грошового обігу в Україні.

Мета роботи зумовлює виконання таких завдань :
• дослідити поняття та особливості функціонування грошового ринку;
• здійснити аналіз грошового ринку України ;
• визначити недоліки діяльності грошового ринку України та його роль в економіці країни;
Об’єктом дослідження курсової роботи є теоретичні засади економіки в області грошового ринку.
Предмет дослідження – аналіз грошового ринку України .
Визначення невирішених проблем. В сучасних умовах розвитку ринкової економіки відбуваються зміни грошової системи, яка повинна відповідати меті та завданням загальної економічної та фінансової системи країни. При цьому потрібно відзначити, що кожна країна має свої характерні особливості, які і визначають різні умови існування грошового ринку. Такі особливості має Україна і в тому числі і різні проблеми, вирішення яких необхідне в сучасних умовах.
Грошовий ринок є найбільш вагомою складовою ринкових механізмів національної економічної системи. На підставі структурного аналізу грошового ринку нами визначено особливості формування попиту та пропозиції грошей. Попит на гроші в найбільш широкому сенсі є частиноюбагатства, яку бажають мати у грошовій формі. Пропозиція грошей має ендогенний характер, визначається і регулюється центральними банками, які володіють законодавчо закріпленими для цього функціями. Державне регулювання пропозиції грошей, крім забезпечення економіки грішми, є основним важелем впливу на відсоткові ставки.
Інформаційна база дослідження : публікації видавництв (Вісник Національного банку України), літературних (посібники, підручники даної області дослідження), офіційні (закони).


Основна частина

1.Теоретична сутність та структура грошового ринку


В економічній літературі немає чіткого однозначного тлумачення поняття "грошовий ринок", воно багатьма економістами часто ототожнюється із терміном "фінансовий ринок"
В Україні цей ринок тільки розпочали серйозно досліджувати. Одними з найперших грошовий ринок грунтовно взялись аналізувати АС. Гальчинський, М.І.Савлук.
А.С. Гальчинський вважає, що грошовий ринок це самостійний механізм урівноваження попиту і пропозиції грошей . Він називає цей ринок монетарним і дає йому таке визначення: "Монетарний ринок (ринок грошей) є мережею спеціальних (банківсько-фінансових) інститутів, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції на гроші як специфічний товар, їх взаємне врівноваження". У поданому визначенні відображено функціональне призначення цього ринку врівноваження попиту і пропозиції на гроші. Жоден інший ринок, у тому числі й фінансовий, такої функції виконувати безпосередньо не може. Воднораз два моменти у цьому твердженні дискусійні. По-перше, якщо монетарний ринок асоціюється лише з ринком грошей, у ньому не залишається місця для ринку капіталу (хоч сам А.С. Гальчинський, посилаючись на І. Шумпетера, визначає, що ринок капіталу теж грошовий, а тому є складовою монетарного ринку). По-друге, торгівля грошима може здійснюватися і поза межами банківсько-фінансових інститутів.
Один із класиків економічної думки Й. Шумпетер розділяв грошовий ринок з фінансовим ринком. "Ринок капіталу є тим, що будь-яка ділова людина називає грошовим ринком… Ця назва не є достатньо коректною, тому що на цьому ринку продаються та купуються не просто "гроші". Та, незважаючи на це, можна стверджувати, що тільки ринок капіталу є саме тим, що на практиці називається ринком грошей. Іншого ринку капіталів просто не існує" .............


Висновок :


Отже, після всього вищесказаного можна зробити висновок, що грошовий ринок є однією з найбільш суперечливих, але в той же час однією найбільш цікавих тем. Різні провідні економісти постійно намагаються висунути нові теорії з приводу регулювання і рівноваги на грошовому ринку. Грошовий ринок — це особливий сектор ринку, на якому здійснюється купівля і продаж грошей, формується попит, пропозиція і ціна на цей товар. На ньому здійснюються певні операції між суб’єктами грошового ринку. Ринок складається з сукупності грошових потоків за рахунок існування яких він функціонує.
Визначальний вплив зміни попиту та пропозиції грошей на ставку процента як їх ціну є свідченням підпорядкованості грошового ринку загальним закономірностям функціонування ринку взагалі. Складний механізм грошового ринку дає можливість класифікувати його за різними критеріями. Основними з них є: види інструментів, з допомогою яких гроші переміщуються від продавців до покупців; інституційні ознаки грошових потоків; економічне призначення купівлі грошей. За першим критерієм грошовий ринок поділяється на: ринок позичкових зобов’язань, ринок цінних паперів, валютний ринок; за другим критерієм — на фондовий ринок, ринок банківських кредитів, ринок послуг небанківських фінансово-кредитних установ; за третім критерієм — на ринок грошей і ринок капіталів. Центральне місце в структурі грошового ринку займає ринок грошей. Визначальну роль у механізмі ринку грошей відіграє попит на гроші, під яким слід розуміти бажання економічних суб’єктів мати у своєму розпорядженні певний запас грошей на певний момент. Це явище залишку і має об’єктивний характер, оскільки визначається під впливом факторів, що діють у реальній економіці — зміни обсягу ВНП, рівня цін, швидкості обігу грошей, рівня процента тощо.
Пропозиція грошей полягає в тому запасі грошей, який економічні суб’єкти готові надати в тимчасове користування позичальникам. Це більш екзогенне явище, ніж попит на гроші. Вона формується на базі наявної маси грошей в обороті й емісійної діяльності банків. Тому банки, регулюючи пропозицію грошей, повинні орієнтуватися на зміну попиту на гроші, а не навпаки.
Зрівноваження попиту і пропозиції на ринку грошей визначає об’єктивний рівень ставки процента, за якого досягається стабілізація кон’юнктури цього ринку. Взаємозв’язок між попитом, пропозицією і ціною грошей на цьому ринку реалізується відповідно до загальних закономірностей функціонування ринку: попит на гроші впливає на рівень процента прямо пропорційно, а пропозиція грошей — обернено пропорційно.
У формуванні в Україні ефективної і стимулюючої грошової системи потрібна не лише злагоджена і цілеспрямована взаємодія усіх ланок господарсько-управлінського механізму а й:
- глибокі знання, вміння і навички формування сучасних паперово – кредитних грошових систем і подолання інфляційних загроз;
- належне розуміння переваг досягнення конвертованості гривні;
- втілення у життя антизатратного і антиінфляційного механізму економічного зростання;
- аналіз форм і методів успішних грошових реформ і його використання в процесі наступного вдосконалення грошового обігу.
Слід створити таку грошово – кредитну систему, яка б застерігала від помилкових дій у сфері регулювання грошового обігу на основі гривні. При цьому історичний досвід грошового обігу в Україні і нинішнє державотворення мають прискорити остаточний вибір способу суспільного поступу і допомогти нашому суспільству остаточно обрати такий суспільно – політичний лад, у якому взаємодія суб’єктів господарського життя спиратиметься на засади добросовісної конкуренції, а гривня на повну потужність свого невичерпаного потенціалу запрацює на економіку і добробут громадян.
Таким чином для того, щоб Україна вийшла з тяжкої економічної кризи потрібно запроваджувати різноманітні ряди заходів, серед яких значне місце потрібно відвести і проблемам становлення і регулювання грошового ринку.
Досвід зарубіжних країн показує, що перехід до ринкових відносин повинен бути системним. Для його нормального регулювання треба використовувати весь комплекс можливих заходів, здійснити докорінну перебудову грошової системи. Усе це має бути тісно пов’язане із заходами, передбаченими програмами рівноваги економіки та діяльності кредитно-грошової політики. Без такого комплексного підходу діяльність НБУ не дасть позитивного результату.
Отже, механізм грошового ринку має істотні відмінності від механізму звичайного товарного ринку: продаж грошей виступає у формі надання позичок чи купівлі особливих фінансових інструментів; купівля грошей — у формі одержання позичок чи продажу таких фінансових інструментів; попит на гроші — у формі бажання економічних суб’єктів мати у своєму розпорядженні певну масу грошей на визначену дату; пропозиція грошей — у формі запасу грошей, який економічні суб’єкти готові передати у тимчасове користування; ціна грошей — у формі процента.


Список використаних джерел :


1.Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України: положення, затверджене постановою Правління НБУ від 30.04.2009 № 259.
2.Банківська енциклопедія/ За ред. А.М. Мороза. – К.: Дніпро, 1993. – 328 с.
3.Б.С. Івасіва Гроші та кредит// – К.: КНЕУ, 2009. – 404 с.
4.Гальчинський А. С. Теорія грошей. — К.: Основи. — 2001. – 234 с.
5.Гальчинський А. Теорія грошей. – К.: Основи, 1998. – 416 с.
6.Грошевий В.М. Нове у банківському законодавстві України – Харків, Еспада – 2002. – с. 14
7.Здобувач А.Б. Лелик – Львівська КА/ Науковий вісник, 2008, вип. 18.2
8.Здобувач А.Б. Лелик .Теоретико-методологічний інструментарій дослідження грошового ринку// Науковий вісник, 2008, вип. 18.2.:с.186-196
9.Здобувач Н.Є. Килипенко особливості дуржавного регулвання грошового ринку в економіці України\\Науковий вісник НЛТУ України. – 2008, вип. 18.5.-с.131-140
10.Качан О.О. „Банківське право”: Навчальний посібник. К. „Юрінком Інтер”, 2000. –с.147
11. Лагутін В.Д. “Гроші та грошовий обіг”: навчальний посібник – 3-є видання, - Київ: Товариство “Знання”, 2001р. – с. 31-32
12.Литвиненко Я. В Грошовий ринок: його сутність та особливості розвитку в Україні\\ Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності.:2009.с.-259-262
13.М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука Гроші та кредит: Підручник.—3-тє вид., перероб. і доп. —К.: КНЕУ, 2002. — 598 с.
14.Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. – 371 с.
15.Миллер Р.Л, Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело. – М.: Инфра-М,000. – 820 с.
16.Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін / за ред. В. С. Стельмаха. – К. : Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 2009. – 404 с.
17.Розенберг М. Дж. Инвестиции. Терминологический словарь. – М.: Инфра-М, 1997.– 205 с.
18.Сударенко О.В. Проблеми вдосконалення класифікації грошових систем // Держава і право. – 2003. – Вип.. 20. – С. 322-327
19.Селіверстова І.О, Шемет О.І.Безпека грошового ринку та інфляційних процесів як елемент фінансової безпеки країни.\\ Національний авіаційний університет, м. Київ
20.Т. Г. Савченко. Грошовий ринок: сутність,стуктура ті інструменти// ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”.:2011
21.Школьник, І. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку : монографія / І. О. Школьник. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 348 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.