На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Сутнсть значення бюджетного планування. Характеристика дяльност органзаця облку на пдприємств: порядок складання ухвалення планв, контроль за виконанням бюджетв аналз вдхилень. Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення планування.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 17.06.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


23
ПЛАН

Вступ
1. Сутність і значення бюджетного планування
2. Характеристика діяльності акціонерного товариства і організація
обліку на підприємстві, за матеріалами якого виконана робота
3. Порядок складання і ухвалення планів
4. Контроль за виконанням бюджетів і аналіз відхилень
5. Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення планування в сучасних умовах
Висновки
Cписок використовуваної літератури
Додатки
ВСТУП

В умовах ринкової економіки, самостійності підприємств, їх відповідальності за результати діяльності виникає об'єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану і перспективних фінансових можливостей підприємств. На рішення таких питань і націлена розробка фінансового планування, тобто бюджетування.
Відомо, що цілі компанії досягаються колегіально, і бюджетування дозволяє спочатку спланувати, а потім зміряти внесок кожного з підрозділів в досягнення загальної мети.
Планування послідовно розповсюджується по оргструктурі. На початку звітного періоду кожний з бюджетів є планом або стандартом. В кінці він грає роль вимірника, що дозволяє менеджеру порівняти отримані результати із запланованими, щоб надалі поліпшити діяльність.
За допомогою бюджетів здійснюється контроллінг економічної системи - управління по відхиленнях від запланованих (нормативних) показників. Як показники, можуть використовуватися статті витрат в бюджетах, значення чистої або маржінального прибутку, рентабельність, собівартість, об'єм виручки, продуктивність та ін. При оперативному управлінні, аналізуючи відхилення, можна відповісти на питання, як кожен підрозділ відпрацював. Більш того, аналізуючи відхилення, можна визначити, які чинники вплинули на результат (умови виробництва, конкурентоспроможність, рівень ризику, обмеженість виробничих потужностей, асортимент продукції, політика ціноутворення, оборотність активів, запаси на складі, тенденції положення на ринку, кількість тих, що працюють і їх професійний рівень, наявність і вартість сировини, технологічні особливості), і хто несе відповідальність за несприятливі відхилення.
Основою для впровадження бюджетування на підприємстві є управлінський облік - система обліку фактичних витрат і розрахунку економічних показників.
Розглянуте вище, дає можливість стверджувати, що вибрана тема є актуальною. Тому метою даної роботи є дослідження бюджетування як управлінської технології у розвитку підприємства, організація бюджетування на підприємстві, розкриття особливостей та аналіз планування на підприємстві Вуглегірська ТЕС ВАТ «Центренерго».
При цьому основними завданнями, цієї роботи виявилися наступні:
- визначити теоретичні основи бюджетного планування на підприємстві;
- розглянути необхідність, зміст бюджетного планування і види планів;
- дати оцінку загальній економічній характеристиці діяльності підприємства;
- розглянути порядок складання планів;
- провести бюджетний аналіз виконання бюджетів;
- визначити методику і техніку контролю за виконанням бюджету.
Предметом досліджень послужила фінансово-господарська діяльність і здійснення бюджетного планування на підприємстві Вуглегірська ТЕС ВАТ «Центренерго». Теплова електростанція створена з метою виробництва електричної і теплової енергії і отримання відповідного прибутку ВАТ «Центренерго».
Проблеми ефективності фінансового планування на підприємстві, наукові аспекти теоретичних і практичних питань фінансового планування і методи оцінки її ефективності висвітлені в наукових працях провідних економістів учених: Балабанова І.Г., Бандурка О.М., Дьякової В.Г., Любушина Н.П., Лещева В.Б., Кирейцева Г.Г., Омельяновіч Л.А., Поддерегина А.М. Славюка Р.А. і ін.
Основна частина курсової робота складається з п'яти розділів, містить сім схем і дванадцять таблиць.
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ

У ринкових умовах господарювання успішним вважається підприємство, що одержує стійкі прибутки від своєї діяльності. Ця задача - максимум може бути реалізована на стабільній основі через систему внутрішньогосподарського планування.
Бюджетування -- це процес планування майбутніх операцій підприємства та оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів.
Бюджет підприємства -- це план його майбутньої діяльності, виражений системою кількісних і вартісних показників.
Бюджетний період - це термін, для якого підготовлено і протягом якого використовується бюджет (як правило, це господарський рік, в межах якого можуть бути виділені і проміжні періоди -- місяць, квартал тощо) [6,291].
Головний зміст бюджетування зводиться до підвищення фі-нансово-економічної ефективності й фінансової стійкості підпри-ємства шляхом координації зусиль всіх підрозділів на досягнення кінцевого, кількісно певного результату. Впровадження системи бюджетування дозволяє підприємству:
- складати реальні прогнози фінансово-господарської дія-льності;
- вчасно виявляти найбільш вузькі місця в керуванні під-приємством, використовуючи інструменти різноманітного ана-лізу;
- швидко підрахувати економічні наслідки при можливих відхиленнях від плану за допомогою фінансових моделей і при-йняти ефективне управлінське рішення;
- скоординувати роботу структурних підрозділів і служб на досягнення поставленої мети;
- підвищити керованість компанії за рахунок оперативного відстеження відхилень факту й своєчасного прийняття рішень.[21,211]
Бюджет являє собою план, виражений у натуральних і грошових одиницях. Він служить інструментом управління доходами, витратами і ліквідністю підприємства.
Процес підготовки окремих бюджетів на основі оцінки майбутніх результатів операцій за різними альтернативними рішеннями отримав назву «бюджетування», який є динамічним процесом об'єднання цілі, плану, рішення для їх досягнення, а також оцінку їх виконання.
Якісне бюджетування припускає участь у плановому процесі багатьох фахівців: маркетологів, економістів, фінансистів, бухгалтерів, технологів, фахівців в області оподаткування, нормування трудових і матеріальних ресурсів[16,167]
Складання бюджетів має такі цілі:
1. Розробка концепції ведення бізнесу: планування фінансово-господарської діяльності підприємства на певний період;
2. Оптимізація витрат і прибутку підприємства;
3. Координація -- узгодження діяльності різних підрозділів підприємства.
4. Комунікація -- доведення планів до відомості керівників різних рівнів;
5. Мотивація керівників на місцях на досягнення цілей органі-зації;
6. Контроль й оцінка ефективності роботи керівників на міс-цях шляхом порівняння фактичних витрат з нормативом;
7. Виявлення потреб у грошових ресурсах й оптимізація фі-нансових потоків.
Завдання процесу бюджетування можна окреслити так:
- збільшення поінформованості керівництва підприємства та окремих структурних підрозділів щодо зовнішнього економічно-го середовища, оскільки під час підготовки бюджету необхідно зробити оцінку майбутніх умов діяльності, включаючи внутрішні витрати, відсоткові ставки, попит на продукцію, рівень конкуре-нції тощо;
- попередження про можливі проблеми в майбутньому. На-приклад, отримавши інформацію про нестачу грошових коштів протягом певного періоду (наприклад, літніх місяців), для забез-печення поточної діяльності на підставі даних відповідного бю-джету керівництво заздалегідь має можливості запобігти негативним тенденціям або шляхом скорочення витрат на цей період, або залучивши додаткове фінансування;
- координування діяльності менеджерів різних підрозділів підприємства. Так, складений у письмовій формі бюджет надає інформацію директору з виробничих питань у кількісному та грошовому вимірі, що необхідно зробити для забезпечення рівня продажу, встановленого начальнику відділу збуту;
- оцінка отриманих результатів. Бюджети містять інформацію як про очікувані витрати кожного підрозділу, так і про передба-чуваний випуск продукції та доходи від її реалізації. Тому вони мають певні критерії, з якими слід порівнювати фактичні резуль-тати діяльності. Отже, бюджет є засобом, за допомогою якого можна оцінити ефективність роботи підприємства (підрозділу);
- здійснення контролю. У ході проведення регулярної оцінки результатів діяльності можна визначити ланки, де фактичні нас-лідки дії не збігаються з тим, що планувалося. Тому можуть бути своєчасно прийняті заходи, спрямовані на усунення цих розбіжно-стей, що поліпшить показники роботи в цілому по підприємству [21,212].
Функції бюджету:
- збільшення поінформованості керівництва підприємства та окремих структурних підрозділів щодо зовнішнього економічного середовища, оскільки під час підготовки бюджету необхідно зробити оцінку майбутніх умов діяльності, включаючи внутрішні витрати, відсоткові ставки, попит на продукцію, рівень конкуренції тощо;
- попередження про можливі проблеми в майбутньому. Наприклад, отримавши інформацію про нестачу грошових коштів протягом певного періоду, для забезпечення поточної діяльності на підставі даних відповідного бюджету керівництво заздалегідь має можливості запобігти негативних тенденцій шляхом або скорочення витрат на даний період, або залучення додаткового фінансування;
- координування діяльності менеджерів різних підрозділів підприємства;
- оцінка отриманих результатів;
- здійснення контролю. У ході проведення регулярної оцінки результатів діяльності можна визначити ланки, де фактичні наслідки дії не збігаються із запланованими. Тому можуть бути своєчасно прийняті заходи, спрямовані на усунення цих розбіжностей, що поліпшить показники роботи в цілому по підприємству [16,168]
Бюджети розро-бляються як в цілому для підприємства, так і для окремих струк-турних підрозділів або функціональних сфер діяльності суб'єкта господарювання. Тому бюджетування звичайно розглядають як двосторонній потік інформації:
- низхідний -- визначення цілей та завдань для кожного під-розділу підприємства виходячи із загальних цілей;
- висхідний -- інтеграція бюджетів окремих підрозділів у єдиний бюджет.
Таким чином, бюджетування -- динамічний процес, який об'єднує цілі, плани, рішення для їх досягнення, а також оцінку їх виконання (рис. 1.3). Він є невід'ємною рисою ефективного фінансового планування, оскільки, за оцінками західних спеціа-лістів, підприємства, що не складають річних бюджетів, втрача-ють за рік до 20% своїх доходів [21,213]. Бюджетування дозволяє управляти фінансами як окремого бі-знесу, так і підприємства в цілому, визначаючи набір видів бізне-су, строки й напрямки реструктуризації й т. п.
23
Рис 1.3 Організаційні аспекти процесу бюджетування
Бюджети класифікуються за ознаками, які приведені на рис. 1.1
23
Рис. 1.1 Класифікація бюджетів
Функціональні бюджети - окремі складові зведеного бюджету, які стосуються відповідальності окремого менеджера.
Зведений бюджет - узагальнюючий план роботи підприємства, який відображує майбутні операції всіх його підрозділів протягом бюджетного періоду. Його формат залежить від розміру підприємства та характеру діяльності.
Операційні бюджети - в операційному бюджеті господарська діяльність організації відбивається через систему спеціальних техніко-економічних показників, що характеризують окремі сторони і стадії виробничо-господарської діяльності.
Фінансові бюджети - у найбільш загальному виді фінансовий бюджет являє собою баланс доходів і витрат організації. У ньому кількісні оцінки доходів і витрат, що приводяться в операційному бюджеті, трансформуються в грошові. Його основною метою є відображення передбачуваних джерел надходження фінансових коштів і напрямків їхнього використання.
Бюджет капітальних інвестицій - відображує потреби підприємства у капітальних інвестиціях (модернізація існуючих та створення нових засобів праці) і величину коштів, необхідних для їх здійснення, охоплює плани інвестицій в основні засоби або додаткові виробничі лінії.
Короткострокові - задається динаміка і ритмічність роботи підприємства. Такі плани розробляються на основі затверджених програм, мають вузьку спрямованість, високий ступінь деталізації і характеризуються використанням різних прийомів і методів при їхньому обґрунтуванні.
Довгострокові - Розробляється концепція перспективного розвитку підприємства. Вона переслідує досягнення стратегічних цілей його існування: По кожному з цих напрямків визначають, у які терміни повинні бути досягнуті ті або інші цілі, що для цього потрібно зробити і хто несе відповідальність за рішення тієї або іншої проблеми.
Статичний - бюджет, який відображує майбутні операції на чітко визначений термін і рівень діяльності.
Гнучкий бюджет - у гнучкому бюджеті передбачається кілька альтернативних варіантів обсягу реалізації. Він враховує зміну витрат і доходів у залежності від зміни рівня продажів і являє, собою динамічну базу для порівняння досягнутих результатів із запланованими показниками. Гнучкий бюджет включає доходи н витрати, скоректовані на фактичний обсяг продажів.
Безперервний - при складанні таких бюджетів подовжується часовий горизонт планування у міру закінчення звітних періодів. Протягом виконання бюджету у звітному місяці (кварталі) нові бюджети на місяць постійно додаються до існуючого бюджету після його закінчення так, щоб кожного разу був наявний бюджет, складений на рік.
Щорічний - бюджет, який складається і відображає майбутні операції строком на один рік.
Всі бюджети на підприємстві підпорядковані зведеному бюджету, який складається із функціональних операційних складових (рис. 1.2) [16,169].
23
Рис. 1.2. Основні складові зведеного бюджету
На відміну від фінансової звітності, форми бюджетів нестандартизовані. Їх структура залежить від об'єкта планування, розміру організації й ступеня кваліфікації розроблювачів[21,216]
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЕМСТВІ, ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЯКОГО ВИКОНАНА РОБОТА

Відособлений структурний підрозділ «Вуглегірська теплова електрична станція Відкритого акціонерного товариства «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго», (скорочено - Вуглегірська ТЭС ВАТ «Центренерго») входить до складу Відкритого акціонерного товариства «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго», яке створене згідно наказу Міністерства енергетики і електрифікації України від 31 серпня 1995 року №174 шляхом корпоратизації Державного підприємства "Центренерго".
Керівництво Тепловою електростанцією здійснює Директор, він призначається на посаду Головою Управління - Генеральним директором ВАТ «Центренерго».
Директор Теплової електростанції самостійно вирішує питання діяльності Теплової Електростанції за винятком тих, які віднесені Статутом до компетенції ВАТ «Центренерго» і інших органів управління даного підприємства.
Теплова електростанція не є юридичною особою, а відособленим структурним підрозділом ВАТ «Центренерго». Здійснює свою діяльність відповідно чинному законодавству України, Статуту ВАТ "Центренерго".
Теплова електростанція створена з метою виробництва електричної і теплової енергії і отримання відповідного прибутку ВАТ «Центренерго».
Від імені ВАТ «Центренерго» має право укладати угоди (контракти), видавати доручення і утворювати комісії, набувати майнових і немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем в суді, третейському суді і господарському суді.
Теплова електростанція має право здавати в оренду і лізинг (окрім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям і установам, а також громадянам удома, нежилі і житлові приміщення, споруди, устаткування, транспортні засоби, які знаходяться в повному господарському розпорядженні Теплової електростанції. А також списувати їх з балансу відповідно чинному законодавству, за угодою ВАТ «Центренерго».
Дане підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно меті своєї діяльності і чинного законодавства.
Теплова електростанція має незавершений баланс, поточні та інші рахунки в банках, друк і штампи з своїм найменуванням, веде касові операції, бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію і адміністративні дані в порядку, встановленому законодавством, є платником податків по місцю своєї реєстрації (окрім податку на прибуток і ПДВ) відповідно до чинного законодавства.
Теплова електростанція визначає основні напрями свого розвитку і планує свою поточну діяльність відповідно меті і основних напрямів діяльності ВАТ «Центренерго», рішень органів управління ВАТ «Центренерго», галузевих науково-технічних прогнозів і пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів і послуг, економічного стану і результатів господарської діяльності ВАТ «Центренерго».
Теплова електростанція несе відповідальність за незадовільне використання виробничих потужностей щодо забезпечення, захисту працівників в умовах надзвичайних обставин мирного і військового часів, а також в рішенні задач цивільної оборони, пов'язаних з освітою, функціонуванням органів управління і невоєнізованих формувань цивільної оборони.
Теплова електростанція виконує норми і вимоги щодо стану навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки.
Теплова електростанція має право здійснювати зокрема:
- реалізовувати продукцію, товари, і послуги, залишки від виробництва (окрім електроенергії):
- організовувати роботу по передачі об'єктів державної власності, які знаходяться на балансі Теплової електростанції до комунальної власності;
- здійснювати виробництво і реалізацію продукції громадського харчування через належні їй об'єкти громадського харчування і торгівлі;
- купувати у виробників і постачальників товари, і реалізовувати їх через належні їй об'єкти торгівлі;
- здійснювати підготовку і підвищення кваліфікації працівників станції і працівників інших підприємств, установ і організацій.
Обов'язки:
- виконувати укладені від імені ВАТ «Центренерго» договори, контракти, державні замовлення, і інші договірні зобов'язання;
- забезпечувати готовність оснащення до роботи не нижче за нормативний рівень;
- забезпечувати своєчасне нарахування, сплату податків, відрахувань і відображати їх обліку згідно чинному законодавству;
- здійснювати за погодженням ВАТ «Центренерго» будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів;
- забезпечувати виробництво і постачання продукції, товарів, виконувати диспетчерській графік;
- здійснювати матеріально-технічне забезпечення виробництва;
- створювати належні умови для високопродуктивної роботи, дотримання законодавства про роботу, правила і норми охорони роботи, техніки безпеки, соціального страхування, і т.п.
Основним узагальненим показником виробничої і господарської діяльності Теплової електростанції є прибуток, який формується ВАТ «Центренерго» і розподіляється між структурними підрозділами відповідно показникам фінансово-господарської діяльності.
Джерелом фінансування оплати праці працівників Теплової електростанції є оборотні кошти ВАТ «Центренерго».
Джерелом формування фінансових ресурсів Теплової електростанції є прибуток Компанії, амортизаційні відрахування, внески підприємства, організації і інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення і кредити.
Відносини Теплової електростанції з іншими підприємствами, організаціями і установами і громадянами у всіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.
Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов роботи, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного і соціального страхування членів трудового колективу і їх сімей розв'язуються відповідно до чинного законодавства і колективного договору.
Регулювання тарифів на теплову енергію здійснює обласна державна адміністрація.
Контроль за діяльністю Теплової електростанції, дотримання норм законодавства, збереження майна, використання фінансового засобу здійснює ВАТ «Центренерго» і інші контролюючі органи у межах своєї компетенції.
Комплексна ревізія проводиться 1 раз на рік.
Перевірка фінансово-господарської діяльності Теплової електростанції здійснюється згідно чинному законодавству України і згідно графіку проведення ревізій.
Відповідно чинному законодавству перевірку окремих питань діяльності уповноважені зробити органи управління Компанії в рамках своєї компетенції по розпорядженню Генерального директора ВАТ «Центренерго».
Майно Теплової електростанції складають основні фонди, і оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в бухгалтерському обліку.
Майно Теплової електростанції з власністю ВАТ «Центренерго» і закріплюється за нею на праві повного господарського ведення. Теплова електростанція володіє, користується, розпоряджається вказаним майном за дорученням ВАТ «Центренерго».
Джерелом формування майна Теплової електростанції є:
- майно, яке передане засновником;
- доходи одержані від реалізації, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;
- кредити банків і інших кредиторів:
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- безвідплатні і добродійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- придбання майна іншого підприємства, організації;
- придбання іншого майна і цінних паперів, придбаних на підставах, не заборонених законодавством;
Відчуження, ліквідація засобів виробництва, споруд, устаткування, об'єктів соціальної сфери, транспортних засобів і іншого майна, яке знаходиться в повному господарському веденні Теплової електростанції, здійснюється за погодженням ВАТ «Центренерго».[5,2]
Щодо організації бухгалтерського обліку:
Головний бухгалтер Теплової електростанції організовує контроль і забезпечує своєчасне відображення в бухгалтерському і податковому обліку всіх господарських операцій, своєчасне складання і представлення бухгалтерської і податкової звітності, відповідно до чинного законодавства і внутрішніх нормативних документів компанії.
Ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в структурних підрозділах суспільства здійснює бухгалтерія у главі з головним бухгалтером. Ведення бухгалтерського обліку виконавчої дирекції і складання зведеної фінансової звітності по суспільству здійснює бухгалтерія виконавчої дирекції у главі з головним бухгалтером ВАТ «Центренерго».
Рис. 2.1. Організаційна структура бухгалтерії на підприємстві «Вуглегірська» ТЕС ВАТ «Центренерго»
Діяльність бухгалтерії регламентована «Положенням про бухгалтерію»», яке затверджується керівником структурного підрозділу. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, забезпечення відображення в первинних документах фактів здійснення всіх господарських операцій, збереження оброблених документів, регістрів і звітності впродовж встановленого терміну в структурних підрозділах покладена на керівників структурних підрозділів ВАТ «Центренерго».
Організація податкового обліку:
- ведення витрат на поточний і капітальний ремонт основних засобів відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»;
- ведення обліку валових доходів і витрат по структурних підрозділах на підставі первинних документів і надання декларацій виконавчої дирекції для складання консолідованої декларації про податок на прибуток;
- визначення приросту балансової вартості запасів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів і напівфабрикатів (окрім вугілля і мазут) за підсумками звітного кварталу. Приріст (спад) вартості вугілля і мазут - за підсумками звітного року;
- нарахування зносу з метою оподаткування проводитися відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»;
- ведення обліку податкових зобов'язань і податкового кредиту по податку на додану вартість по структурних підрозділах на основі первинних документів і податкових накладних. Надання декларацій виконавчої дирекції для складання загальної декларації про ПДВ.
Щодо управлінського обліку, то в наказі «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику» він не регламентований. Але на підприємстві окремі елементи даного обліку зустрічаються.
Об'єктом фінансового планування є доходи і накопичення, їх формування і розподіл, фонди грошових коштів, їх формування і використання, капітальні вкладення і оборотні активи, планування їх об'ємів і джерелом фінансування, визначення джерел фінансування соціальної і культурно-побутової сфер підприємства.
Основними завданнями фінансового планування є:
- визначення джерел і об'єму фінансових ресурсів відповідно до потреб підприємства;
- виявлення резервів збільшення фінансових ресурсів;
- раціональний розподіл одержуваних доходів і накопичень по каналах їх використання;
- здійснення фінансового контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів і грошових коштів;
- забезпечення посилення ролі фінансового планування в управлінні виробництвом і підвищенні його ефективності.
Основними стадіями фінансового планування є:
- аналіз надходження і витрачання фінансових ресурсів по їх видах і в цілому за попередній звітний період;
- складання проекту фінансового плану па планований рік;
- розгляд і затвердження фінансових планів;
- виконання фінансових планів.
Основними методами фінансового планування є: метод коефіцієнтів; нормативний метод; балансовий метод.
Метод коефіцієнтів передбачає зміну планованих фінансових показників на певну частку (коефіцієнт), виходячи з рівня їх виконання в попередньому звітному періоді.
Нормативний метод передбачає розрахунок фінансових показників на основі встановлених норм.
Балансовий метод передбачає ув'язку всіх витрат з джерелами їх фінансування.
В процесі фінансового планування складаються різні фінансові розрахунки, таблиці, в яких визначаються результати від продажу продукції, робіт і послуг, проводиться розподіл виявлених результатів, розраховуються нормативи власних оборотних активів і джерела їх покриття, визначаються об'єми витрат і джерел їх покриття по капітальних вкладеннях і т.д.
Завершальним етапом фінансового планування є складання зведеної таблиці - фінансового плану (балансу доходів і витрат) підприємства.
Здійснюване на підприємствах планування виробничо-фінансової діяльності передбачає складання як виробничого, так і фінансового планів. Фінансовий план є складовою частиною бізнес-плану підприємства. Він є таблицею, в якій відображаються об'єми надходжень і напряму використання фінансових ресурсів підприємства в планованому році.
РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ І УХВАЛЕННЯ ПЛАНІВ

Розробка і реалізація зведеного бюджету складний процес, що складається із декількох стадій (рис. 3.1).
23
Рис. 3.1. Схема розробки і реалізації бюджету
Розроблено два методи складання бюджетів: через приріст і "з нуля".
Бюджетування через приріст - це складання бюджетів на основі фактичних даних, досягнутих у попередні періоди. При такому підході фактичні показники попереднього періоду коректуються з урахуванням цінової і податкової політики держави.
Перевагою цього методу є простота, тому він знайшов широке практичне застосування.
Бюджетування "з нуля" - це метод, при якому менеджери щораз повинні обґрунтовувати заплановані витрати так, якби діяльність відбувалась уперше.
Цей метод вимагає від кожного бюджетного центра детального аналізу діяльності для виявлення неефективних операцій і вибору вигідних напрямків використання ресурсів.
Розробка операційного бюджету починається, зазвичай, зі складання плану продажів. Це зв'язано з тим, що від величини й вартості реалізації багато в чому залежать всі інші економічні показники організації: обсяг виробництва, собівартість, прибуток і ін.
Бюджет продажів формується як "зверху вниз" на базі стратегічного планування (наприклад, виходячи з ємкості ринку, частки на ринку), так і "знизу нагору", виходячи із попиту окремих клієнтів на продукцію. Бюджет продаж складається на підставі прогнозу експертів (спеціалістів -- маркетологів) про можливі обсяги реалізації та рівень цін у наступному бюджетному періоді. Він включає обсяг продажу за видами продукції, ціну продажу, доход від реалізації (табл. 3.1).
Табл. 3.1 Бюджет продаж
Показник
За рік
Обсяг продажу, од.
2 647 058 824
Ціна реалізації за одиницю, грн.
0,204
Доход від продажу, грн.
540 000 000
Після встановлення планованого обсягу продажів розробляється виробничий бюджет, який є планом випуску продукції в натуральних одиницях на бюджетний період. Він визначає обсяг ресурсів, необхідних для забезпечення безперебійного процесу виготовлення продукції відповідно до запланованого обсягу її продажу, Для формування цього бюджету необхідно встановити політику щодо виробничих запасів, розрахувати обсяг виробництва за кожною позицією на бюджетний період та розробити графік виробництва на проміжні інтервали часу.
Бюджет виробництва формується на підставі даних бюджету продажу з урахуванням зміни залишків готової продукції за формулою:
Необхідний обсяг виробництва продукції
=
Запланований обсяг продажу за період в одиницях
+
Залишки готової продукції на кінець періоду
-
Залишки готової продукції на початок періоду
Табл. 3.2 Бюджет виробництва
Показник
За рік
Обсяг продажу, од.
2 647 058 824
Запаси готової продукції:
- на початок періоду
- на кінець періоду
5000
10000
Обсяг виробництва, од.
2 647 063 824
Виявлення розбіжностей між прогнозом продажу і виробничими можливостями підприємства дає змогу заздалегідь вжити відповідні коригуючи заходи. У такий спосіб можна уникнути можливих втрат, коли рівень виробництва не дає змоги реалізувати заплановану кількість продукції.
Бюджет виробництва складають для кожного виду продукції.
Заплановані обсяги виробництва треба узгодити з виробничими можливостями (потужностями) підрозділів.
Бюджет виробництва є підставою для складання інших операційних бюджетів, пов'язаних з плануванням витрат на виробництво.
Бюджет витрачання (використання) матеріалів передбачає склад і кількість матеріалів, необхідних для виконання виробничої програми. Норми витрат матеріалів за їх видами визначають інженери-технологи, а ціну -- працівники відділу постачання, враховуючи витрати на їх заготівлю і транспортування. Сам бюд-жет складається за такою ж формою, як і бюджет виробництва, але в розрізі видів продукції та основних видів матеріалів (табл.3.3)
Табл. 3.3 Бюджет використання матеріалів
Показник
За рік
Обсяг виробництва, од.
2 647 063 824
Витрати на одиницю продукції, кг
0,37
Загальні витрати матеріалів, кг
979 412 614,7
Ціна за 1 кг матеріалів
0,52
Прямі матеріальні витрати на виробництво продукції, грн.
509 295 019,6
Бюджет прямих матеріальних витрат показує необхідну потребу сировини і інших виробничих запасів для виготовлення запланованого обсягу виробництва продукції. Водночас з ним складається бюджет закупки виробничих запасів. Для визначення кількості матеріалів, що необхідно придбати за період, доцільно скористатися формулою:
Необхідна кількість придбання
запасів
=
Кількість виробничих запасів, необхідних для виготовлення продукції
+
Кількість виробничих запасів у залишку на кінець періоду
-
Кількість виробничих запасів у залишку на початок періоду
Бюджет придбаних матеріалів містить розрахунки кількості матеріалів за їх видами, яку необхідно придбати у плановому періоді, та витрати коштів на придбання матеріалів. Розрахунки базуються на потребі в матеріалах, визначеній у бюджеті вико-ристання матеріалів, та з урахуванням зміни їх залишків на по-чаток та на кінець відповідного періоду. Бюджет складається з коленого виду матеріалів ок-ремо, а загальна сума витрат на придбання матеріалів визначається в цілому по підприємству (табл. 3.4.) [16,172].
Табл. 3.4 Бюджет прямих матеріальних витрат
Показник
За рік
Потреба в матеріалах, кг
979 412 614,7
Необхідний запас:
- на початок періоду
- на кінець періоду
5000
10000
Обсяг закупівлі, од.
979 418 614,7
Ціна матеріалів, грн. за кг
0,52
Загальні витрати на придбання матеріалів, грн.
509 297 679,6
Бюджет прямих витрат на оплату праці складається з бюджету виробництва, даних про продуктивність праці й ставок оплати праці основного виробничого персоналу. Для оцінки прямих витрат на оплату праці слід скористатися інформацією, що міститься в технічній документації на виготовлення продукції.
Табл. 3.5 Бюджет прямих витрат на оплату праці
Показник
За рік
Кількість робочих годин, необхідних для виробництва, год.
8 784
Оплата 1 люд.-год.
4,3
Кількість виробничих працівників
40
Витрати на оплату праці, грн.
1 510 848
Бюджет виробничих накладних витрат складається на основі виробничої програми (витрати на обслуговування обладнання і т. ін.), укладених угод (оренда і т. ін.), відповідних розрахунків (амортизація обладнання, енергоносії та ін.). Сума змінних виробничих витрат планується з розрахунку на одиницю бази розподілу і є прямо пропорційною обсягу діяльності у кожному періоді. Розподіл цих витрат може здійснюватися за загальною ставкою або ж окремо за їх видами.
Бюджет виробничих накладних витрат складають у розрізі окремих статей витрат. Ставка виробн и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.