На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Бюджетний облк як складова частина господарського облку та забезпечення повного вдображення всх операцй органв Державного казначейства. Структура бюджетної системи України, її завдання, функцї, обєкти методи облку та їх характеристика.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 18.02.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


3
Зміст
Вступ
Бюджетний облік як складова частина господарського обліку
1. Структура бюджетної системи України
2. Завдання та функції бюджетного обліку.
3. Об'єкти і методи бюджетного обліку та їх характеристика
Висновок
Список використаної літератури
Додатки
Вступ
З 1988 року і до нині в Україні триває новий етап становлення і розвитку бюджетного обліку. Цей процес характеризується централізацією і децентралізацією обліку; широким використанням сучасних обчислюваних машин; переведенням бюджетних установ на подвійну систему обліку; обліком показників госпрозрахункової діяльності бюджетних установ і позабюджетних джерел їх фінансування; інтеграцією облікової, фінансової та планово-економічної роботи в централізованих бухгалтеріях. Історія розвитку бюджетного обліку в країні тісно пов'язана з історією органів казначейства.
Становлення та розвиток в Україні ринкових відносин, структурна перебудова економіки, поглиблення демократичних процесів у суспільстві вимагають змін у бюджетній політиці держави, а відповідно у бюджетному обліку як інформаційній базі виконання державного бюджету.
Відповідно до потреб інтеграції економіки України до світової спільноти та досягнення співмірності основних параметрів її розвитку з показниками розвитку інших країн світу було розроблено та затверджено нову структуру бюджетної класифікації. Але для того, щоб ця класифікація стала дійовим інструментом фінансового аналізу потрібно було суттєво переглянути та уточнити існуючу методологію бухгалтерського обліку і звітності.
Облік і звітність є ключовими елементами управління бюджетним процесом. Прийняття управлінських рішень базується на всебічному і глибокому аналізі облікових даних.
Бухгалтерський облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх операцій органів Державного казначейства та надання користувачам інформації про стан активів та зобов'язань, результати виконання бюджетів та їх змін.
Успішне виконання державного та місцевих бюджетів може бути забезпечене лише за чіткої організації бухгалтерського обліку, який в контексті сказаного прийнято називати бюджетним обліком.
На сьогодні правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку виконання бюджетів та фінансової звітності в органах Державного казначейства здійснюється на основі Положення „Про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України". Положення розроблено на основі Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", Указу Президента України "Про Державне казначейство України, Положення про Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, основних принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Актуальність теми. Важливу роль в управлінні бюджетними коштами виконує система бухгалтерського обліку та фінансової звітності бюджетів усіх рівнів, насамперед, місцевих бюджетів як найчисельнішої ланки вітчизняної бюджетної системи.
Курсова робота складається із вступу, чотирьох питань, висновків, списку використаної літератури і додатків. Обсяг роботи - 31 сторінка машинописного тексту.
В першому питанні "Бюджетний облік як складова частина господарського обліку" розкривається сутність та мета бюджетного обліку, його роль у виконанні бюджетів. Визначається нормативно правова база.
В другому питанні " Структура бюджетної системи України" наведено структуру бюджетної системи України, дається характеристика бюджетів усіх рівнів, визначення Державного бюджету, перелік органів, які здійснюють облік і контроль за виконанням бюджетів усіх рівнів.
В третьому питанні " Завдання та функції бюджетного обліку " наводиться чіткий перелік завдань та функцій бюджетного обліку, та дається їх характеристика.
В четвертому питанні "Об'єкти і методи бюджетного обліку та їх характеристика" подається перелік об'єктів бюджетного обліку, їх характеристика, рахунки на яких ведеться облік доходів і видатків бюджетів. Перелік методів бюджетного обліку.
В кінці роботи сформульовані основні висновки.
Теоретичною та методологічною основою дослідження були, періодичні видання, підручники, документи.
В роботі узагальнено і проаналізовано наукову і методичну літературу з обраної теми, обґрунтовано методику відображення в обліку операцій за доходами і видатками бюджетів.
1. Бюджетний облік як складова частина господарського обліку

Господарський облік має три напрямки застосування: перший пов'язаний із підприємствами, що дають прибутки або збитки. Це госпрозрахункові підприємства, що працюють за принципом самоокупності.
Другий напрямок застосування - в організаціях і установах, які здійснюють витрати, але не отримують доходів. У цьому разі свої витрати вони перекривають і бюджетними асигнуваннями.
Третій - у податкових органах, які забезпечують формування бюджету будь-якої країни.

Для забезпечення повного і своєчасного надходження доходів та використання бюджетних коштів за цільовим призначенням необхідна правильна організація бухгалтерського обліку виконання бюджету.

Бухгалтерський облік виконання бюджету і кошторисів бюджетних установ називається бюджетним обліком.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку виконання бюджетів та фінансової звітності в органах Державного казначейства здійснюється на основі Положення „Про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України", затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119 (надалі - Положення), а також змін і доповнень, внесених до нього. Положення розроблено на основі Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", Указу Президента України "Про Державне казначейство України" від 27 квітня 1995 року № 335/95, Положення про Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, основних принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Положення визначає і регулює в межах повноважень, наданих Державному казначейству відповідною нормативно-правовою базою, єдиний методологічний та організаційний порядок ведення бухгалтерського обліку і звітності в органах Державного казначейства з виконання державного та місцевих бюджетів.

Як зазначається у Положенні система обліку включає:

· бухгалтерський,

· бюджетний,

· управлінський облік,

які ґрунтуються на єдиній теоретичній та інформаційній базі, відрізняючись формою та періодичністю розрахунку даних.

Система бухгалтерського обліку повинна надавати можливість прогнозування і визначення стратегії виконання бюджету та аналізу їх динаміки.

Бухгалтерський облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх операцій органів Державного казначейства та надання користувачам інформації про стан активів та зобов'язань, результати виконання бюджетів та їх змін. На основі даних бухгалтерського обліку складається фінансова звітність.

Успішне виконання державного та місцевих бюджетів може бути забезпечене лише за чіткої організації бухгалтерського обліку, який в контексті сказаного прийнято називати бюджетним обліком.

Бюджетний облік як складова єдиного економічного обліку є науково обґрунтованою системою спостереження, відображення, узагальнення та контролю за кількісними та якісними показниками виконання бюджету. Більшість важливих рішень, незалежно від їх суті, базуються на фінансових розрахунках. Облік забезпечує ці розрахунки потрібною інформацією та дає аналітичну орієнтацію щодо можливих чинників та наслідків розглядуваних альтернатив.

Управлінський облік ведеться з метою забезпечення керівництва органів Державного казначейства оперативною фінансовою і не фінансовою інформацією у визначеній ними формі для планування, управління бюджетними коштами, оцінки і контролю використання бюджетних коштів.

Бухгалтерський облік в органах Державного казначейства - це складова системи обліку, що включає сукупність правил, методик та процедур обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та обміну інформацією про операції в органах Державного казначейства та передачі її зовнішнім користувачам для прийняття управлінських рішень. На основі даних бухгалтерського обліку складається фінансова звітність про виконання бюджетів.

Слід мати на увазі, що система бухгалтерського обліку у бюджетній сфері має ряд особливостей. Якщо фінансові операції суб'єктів господарювання спрямовані на отримання прибутку, то у фінансових операціях, здійснюваних державою, домінує ідея надання державних послуг.

З цих позицій:

* сума доходів важлива лише тією мірою, якою вона є джерелом покриття видатків;

* видатки здійснюються в загальнодержавних інтересах і, в основному, не оцінюються з точки зору фінансової рентабельності.

Бюджетні операції здійснюються у межах бюджетних призначень, встановлених законодавством України, тому їх виконання віддзеркалюється у бухгалтерському обліку відповідно до щорічного Закону про Державний бюджет України.

Бухгалтерський облік з виконання бюджетів відзначається також певною складністю, що пояснюється великою кількістю учасників бюджетного процесу, різноманітністю операцій, великою кількістю зв'язків. Він обробляє масові результати (отримання податків та здійснення платежів), одночасно забезпечуючи принцип касової єдності та консолідації бюджетних рахунків.

Бюджетний облік застосовують для відображення процесу виконання бюджету, зокрема, для обліку доходів, видатків, грошових засобів бюджету, фінансування заходів, передбачених у затвердженому бюджеті; фондів, резервів і розрахунків, які створюються і виникають у процесі виконання бюджету, касового виконання бюджету і виконання кошторисів витрат бюджетних установ.

Бухгалтерський облік операцій з виконання бюджету передбачає їх зв'язок через єдину бюджетну класифікацію з аналогічними операціями, які реєструються розпорядниками бюджетних коштів шляхом застосування єдиних аналітичних бухгалтерських регістрів.

Отже, бюджетний облік охоплює операції, пов'язані з процесом виконання бюджетів в Україні, і дає повну характеристику його стану.

За допомогою бюджетного обліку здійснюється контроль за процесом виконання бюджету, ефективним і економним витрачанням бюджетних коштів.

Таким чином, бюджетний облік - це науково обґрунтована система спостереження, відображення, узагальнення і контролю якісних і кількісних змін процесу виконання бюджету.

Метою бухгалтерського обліку виконання бюджетів є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої інформації про доходи, видатки, кредитування за вирахуванням погашення і фінансування бюджетів, а також підвищення результатів виконання бюджетів. Основним завданням бюджетного обліку і звітності є повне, своєчасне і достовірне відображення процесу виконання державного бюджету.

Успішне виконання державного та місцевих бюджетів може бути забезпечене лише за чіткої організації бюджетнго обліку.

2. Структура бюджетної системи України

Бюджетна система України - це сукупність Державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного й адміністративно-територіальних устроїв і врегульована за нормами права.

Головним документом, який визначає засади бюджетної системи нашої України, її структуру, правову базу функціонування, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства є Бюджетний кодекс України.

Економічною основою бюджетної системи України виступає народногосподарський комплекс.
Складовими елементами бюджетної системи є її структура, принципи побудови і організація функціонування.
Структура бюджетної системи визначається бюджетним устроєм. Він ґрунтується на адміністративно-державному устрої України. Бюджет України об'єднує 13,3 тис. самостійних бюджетів.
Структура бюджетної системи визначається Конституцією. В ній та в Законі "Про бюджетні права" закріплюються права держави та місцевих органів влади і управління на затвердження своїх бюджетів, на диференціювання доходів і видатків між різними ланками бюджетної системи, порядок їх складання, розгляду та затвердження.
Бюджетна система України складається з державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.
Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системі України, є зведеним бюджетом України. Він використовується для аналізу і визначення засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України.
Бюджет Автономної Республіки Крим об'єднує республіканський бюджет та бюджети районів і міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим.
До місцевих бюджетів належать обласні, районні в містах, селищні та сільські бюджети.
Бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджети районів і міст обласного підпорядкування.
Бюджет району містить районний бюджет, бюджети міст районного підпорядкування, селищні та сільські бюджети. Останні створюються за рішенням районних, міських Рад народних депутатів за наявності необхідної фінансової бази. Районні та міські Ради визначають доходи відповідних селищних і сільських бюджетів. Бюджет міста, яке має районний поділ, об'єднує міський бюджет та бюджети районів, що входять до його складу.
Державний бюджет України, республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, міські, районні, районні в містах, селищні, сільські бюджети є самостійними. Самостійність бюджетів забезпечується наявністю власних доходних джерел і правом визначення напрямів їх використання відповідно до законодавства.
Провідне місце в бюджетній системі України належить державному бюджету.
Державний бюджет - це система грошових відносин, що виникають між державою з однієї сторони та підприємствами, організаціями, установами, населенням з іншої сторони. За допомогою цих відносин формується, розподіляється та використовується центральний фонд державних фінансових ресурсів; це головний фінансовий план держави на поточний рік, який має силу закону.
За матеріальним змістом - це центральний державний фонд грошових коштів.
За соціально-економічним змістом - це основний засіб перерозподілу національного доходу.
Бюджет складається з двох взаємопов'язаних частин: доходів і видатків.
Держава регулює відтворювальні процеси через обидві частини. Бюджет стає важливим інструментом економічної політики, впливаючи на соціально-економічні процеси: ділову активність, зайнятість, ринок споживчих товарів. Все це робить бюджет об'єктом напруженої боротьби - через нього задовольняються інтереси різних груп бізнесу, військово-промислових монополій, профсоюзів.
Кошти державного бюджету України витрачаються лише на цілі та в межах, затверджених Законом про Державний бюджет України.
Збалансованість бюджетів, які входять до складу бюджетної системи України, є необхідною умовою фінансово-бюджетної політики. Перевищення доходів над видатками становить надлишок, перевищення видатків над доходами - дефіцит бюджету.
До місцевих належать обласні, районні, міські, селищні та сільські бюджети. Це фонди фінансових ресурсів, що зосереджені в розпорядженні місцевих Рад народних депутатів та органів місцевого та регіонального самоврядування. Компетенція кожного з них в галузі бюджету розмежована.
Облік і контроль за виконанням місцевих бюджетів здійснюють обласні фінансові управління і відділи при виконавчих комітетах місцевих рад народних депутатів. Вони ведуть розподіл коштів між нижчестоящими фінансовими органами. Для оперативного керування рухом коштів фінансові управління і фінансові відділи відкривають в управліннях НБУ або в комерційних банках рахунки, на які надходять гроші від платників різних податків. На основі платіжних доручень з них здійснюється розподіл коштів між бюджетними установами.
Облік і контроль за виконанням республіканського бюджету АРК покладений на Міністерство фінансів АРК і райфінвідділи.
Облік і контроль за виконанням Державного бюджету України здійснює Державне казначейство, яке є системою органів державної виконавчої влади і діє при Міністерстві фінансів.
Державне казначейство складається з Головного управління та його територіальних органів - управлінь Державного казначейства в АРК, областях, м. Києві та Севастополі, з відділеннями в районах, містах і районах у містах.
Ліміт фінансування для міністерств і відомств розробляє Міністерство фінансів. Пізніше цей ліміт затверджує Верховна Рада України.
Маючи ліміт фінансування, наприклад. Міністерство освіти і науки розподіляє фінансові ресурси між областями і відомчими установами і дає розпорядження Головному управлінню Держказначейства провести відповідні розрахунки.
Головне управління Держказначейства скеровує в НБУ платіжний документ для перерахування коштів з єдиного казначейського рахунка на поточний рахунок за видатками обласних управлінь НБУ. Про проведену операцію НБУ інформує Головне управління Держказначейства випискою з рахунка. При отриманні виписки Головне управління Держказначейства скеровує до обласних управлінь Держказначейства реєстр на фінансування. Обласні управління освіти, отримавши ліміти фінансування від Міністерства освіти і науки, розподіляють кошти по районах і відомчих установах і дають вказівку обласному управлінню Держказначейства провести розрахунки за підлеглими установами.
Обласне управління Держказначейства виписує платіжний документ і надсилає його обласному управлінню НБУ. Обласне управління НБУ перераховує кошти з поточного рахунка за видатками на поточні рахунки за видатками, що відкриті в комерційних банках, і підтверджує цю операцію випискою із поточного рахунка, яку надсилає в обласне управління Держказначейства.
Обласне управління Держказначейства, в свою чергу, виписує реєстр на фінансування районним відділенням Держказначейства. Всі відомості про ліміт фінансування ВНЗ, училищ, ПТУ сконцентровані в районних відділеннях Держказначейства. Вони повідомляють про величину цього ліміту організації, які вони обслуговують.
Для фінансування організацій і установ районні відділення Держказначейства виписують платіжний документ комерційним банкам, щоб ті з поточних рахунків за видатками перерахували гроші на поточні рахунки за видатками тих комерційних банків, що безпосередньо обслуговують певну організацію. В комерційні банки надходять рахунки на оплату від ВНЗ, училищ і вони покривають ці витрати.
Надходження коштів на єдиний казначейський рахунок здійснюється таким чином. Платники податків виписують платіжний документ на перерахування коштів з розрахункового рахунка в комерційних банках на рахунок податків. Комерційні банки, що безпосередньо обслуговують платників податків, перераховують кошти на транзитний субрахунок за доходами комерційного банку, що обслуговує районне відділення Держказначейства. Про надходження коштів на транзитний рахунок за доходами комерційний банк інформує районне відділення Держказначейства випискою із субрахунку. Районне відділення Держказначейства дає розпорядження комерційному банку провести розподіл податків і перевести кошти (на підставі платіжного документа) на єдиний казначейський рахунок обласного управління НБУ. Для підтвердження цієї операції районне відділення Держказначейства подає звіт щодо доходів в обласне управління Держказначейства. Обласне управління НБУ, окрім того, скеровує обласне управління Держказначейства виписку з рахунка, що свідчить про надходження грошей. Далі відбувається звірка даних між обласним управлінням Держказначейства, і обласним відділенням НБУ. За дорученням обласного управління Держказначейства обласне управління НБУ перераховує кошти на єдиний казначейський рахунок у НБУ і повідомляє про це обласне управління Держказначейства випискою з єдиного казначейського рахунка. НБУ повідомляє, в свою чергу, Головне управління Держказначейства про надходження коштів на єдиний казначейський рахунок випискою. Підтверджує перерахунок коштів обласне управління Держказначейства шляхом представлення звіту про доходи. Далі відбувається звірка даних між Головним управлінням Держказначейства і НБУ.
Після цього починається процес трансфертів, тобто нагромаджені кошти розподіляються і скеровують у зворотному напрямку. Додаткове фінансування можливе в тому разі, коли головний контролер Міністерства фінансів, права і обов'язки якого встановила Верховна Рада України, дасть на це дозвіл.
3.Завдання та функції бюджетного обліку

Бюджетний облік сприяє раціональному розподілу національного доходу на цілі розширеного відтворення і досягненню та підтриманню необхідних пропорцій у розвитку окремих галузей народного господарства, точному виконанню затвердженого бюджету. Виходячи з цього можна визначити основні завдання бюджетного обліку:

· точне виконання затвердженого бюджету;

· дотримання фінансово-бюджетної дисципліни і суворого режиму економії у витрачанні коштів;

· охорона майна, державної власності;

· мобілізація засобів у бюджеті та виявлення додаткових доходів.

ГУДКУ організовує і здійснює зведений, систематичний, повний і стандартизований облік операцій про рух коштів державного бюджету України, державних позабюджетних фондів і позабюджетних коштів на рахунках казначейства; розробляє і затверджує методологічні та інструктивні матеріали; встановлює порядок ведення обліку і складання звітності про виконання кошторисів бюджетних установ.

Бухгалтерський облік в бюджетних установах забезпечує відображення усіх операцій, пов'язаних з виконанням кошторису видатків бюджету, кошторисів спеціальних коштів та узагальнення даних обліку і звітності, що необхідно для оперативного управління, аналізу, контролю за цільовим використанням коштів на підставі кошторису, виявлення позапланових і незаконних витрат. З цією метою ведеться облік:

1. кредитів (асигнувань) і витрат бюджетних засобів;

2. надходження і витрачання спеціальних і позабюджетних коштів;

3. збереження та ефективності використання грошових засобів, матеріалів, обладнання, продуктів харчування, медикаментів та інших цінностей;

4. розрахунків з дебіторами та кредиторами.

Основними завданнями системи бухгалтерського обліку Державного казначейства по виконанню бюджетів є:

· додержання принципів обліку і звітності;

· своєчасне, повне і достовірне відображення в обліку за відповідними рахунками і параметрами операцій по виконанню бюджетів, які здійснюються на підставі первинних документів клієнтів, органів, які мають право безспірного списання коштів тощо;

· щоденне завершення та звірку всіх облікових процесів, регістрів та документів; складання щоденного балансу та автоматизовану перевірку відповідності даних аналітичного обліку даним балансу;

· достовірне відображення в обліку і звітності руху використання фінансових та інших ресурсів бюджетів, надання об'єктивної і порівняльної інформації про стан зобов'язань, активів, результатів виконання бюджетів з метою аналізу та управління бюджетними коштами.

Суть і функції бюджетного обліку визначаються відповідно до ролі Державного бюджету України в розвитку народного господарства, соціально-культурних заходів та інших потреб країни.

Бюджетний облік на всіх етапах розвитку суспільства спрямований на забезпечення своєчасного і повного надходження доходів до бюджету, своєчасного фінансування заходів, передбачених бюджетом цільового скерування і ефективного використання засобів бюджету як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері.

Разом із цим, зростає значення бюджетного обліку в умовах переходу до ринкової економіки. Нині очевидним є те, що засоби, які виділяються з бюджету і позабюджетних фондів на утримання і розвиток охорони здоров'я, соціального захисту населення, народної освіти, культури та інших галузей невиробничої сфери, є недостатнім.

Ситуацію щодо фінансування соціальної сфери на рівні країни можна вважати критичною. В умовах економічної кризи, зменшення суспільного виробництва і під впливом інф и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.