На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ПРАВОВОЙ РЕЖИМ МАЙНА СУБКТВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 30.10.2012. Сдан: 2012. Страниц: 37. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление
ВСТУП………………………………………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ…………………………………………………………………………………………….6
1.1.Поняття суб’єктів господарювання……………………………………………………………..6
1.2. Види суб’єктів господарювання. Групи суб’єктів господарювання……………8 1.3.Джерела формування майна господарюючих суб’єктів……………………………11
1.4.Склад майна, що використовується у сфері господарювання………………….13
РОЗДІЛ ІІ. ПРАВОВІ РЕЖИМИ МАЙНА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ………………………………………………………………………………………………………………18
2.1.Поняття правового режиму майна суб’єктів господарювання……………......18
2.2.Особливості правового режиму державного та комунального майна. Правовий статус Фонду державного майна…………………………………………………….20
2.3.Право власності та інші речові права суб’єктів господарювання………..……25
РОЗДІЛ ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ……………………………………………………………………………………………………….29
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………………………………34
СПИСОК ВИ

Введение

Перехід економіки України до ринкових відносин значно залежить від правового забезпечення ринкових реформ, створення необхідних умов для функціонування субєктів господарської діяльності, сурового дотримання ними вимог чинного законодавства. Правове регулювання господарських відносин на сьогодні стосується найактуальніших питань соціально-економічного та політичного життя країни.
Поняття субєкта господарювання обґрунтоване теорією господарювання, яка виходить з того, що субєктами господарювання є учасники господарських відносин, тобто організації та їхні структурні підрозділи. Окремі громадяни, якщо вони здійснюють підприємництво без створення підприємства, також мають визнаватися субєктами господарювання, а не субєктами цивільного права, як вважалося раніше, хоч їхній правовий статус потребує детального дослідження.
Актуальність теми. Для здійснення і господарської, і підприємницької діяльності необхідною передумовою є володіння субєктами господарювання засобами виробництва, майном, що використовується в процесі цієї діяльності. Майном, за Господарським кодексом України, визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються в діяльності субєктів господарювання і відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку цих субєктів (ст. 139). Залежно від правових засад володіння майном при здійсненні господарської діяльності визначається його правовий режим.
Під правовим режимом майна розуміють установлений правовими засобами порядок і умови придбання (присвоєння) майна, здійснення субєктами права повноважень володіння, користування та розпорядження ним, реалізація функцій управління майном, а також правова його охорона. Якщо це визначення деталізувати, то можна виокремити такі елементи або структуру правового режиму: 1) сукупність правових норм, що регулюють відносини власності, визначають форму власності, види майна, субєктів права власності, правомочності власника; 2) правомочності державних організацій по здійсненню права господарського відання чи права оперативного управління майном; 3) правоздатність субєктів господарювання в майнових відносинах; 4) встановлені правовими засобами порядок та умови розподілу майна за фондами, використання його в процесі виробничо-господарської та іншої діяльності, здобуття з нього корисних результатів; 5) функції та компетенцію керівників організації щодо управління майном та його ефективного використання з метою забезпечення статутної діяльності підприємства; 6) порядок і умови розподілу та використання прибутку (доходу); 7) установлені правовими засобами майнові взаємовідносини організації як юридичної особи і держави, інших юридичних осіб і підприємців; 8) правову охорону майна субєкта господарювання. Таким чином, правовий режим майна субєкта господарювання являє собою встановлені нормативними актами правила, можливі межі «панування» субєкта господарювання над належним йому майном. Основу правового режиму майна субєктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність, становлять право власності та інші речові права — право господарського відання, право оперативного управління (ст. 133 ГК України).
Об’єкт дослідження: Об’єктом дослідження є відносини, що складаються в процесі створення та організації діяльності суб’єктів господарювання в Україні.
Предмет дослідження: Предметом дослідження є норми права, що визначають режим майна суб’єктів господарювання.
Мета дослідження: Мета дослідження полягає у здійсненні комплексного аналізу правового становища суб’єктів господарювання в Україні.
Методи дослідження: загальнонаукові (методи аналізу, синтезу, узагальнення), порівняльно-правовий, конкретно-історичний тощо.
Структура роботи: робота складається зі вступу, основної частини (яка, в свою чергу, складається з трьох розділів), висновків, списку використаних джерел........

Список использованной литературы
1. Булгакова І. Господарське законодавство України: Посібник/ Ірина Булгакова,; Академія адвокатури України, Школа адвокатської підготовки. - К.: Прецедент, 2006. - 141 с.
2. Вінник О. Господарське право : Курс лекцій/ Оксана Вінник,. - К.: Атіка, 2005. - 622 с.
3. Голяк Л. Господарське право: Навчально-методичний посібник/ Людмила Голяк,; Міжрегіональна академія управління персоналом . - К.: МАУП, 2006. - 194 с.
4. Господарське законодавство України: Станом на 1 червня 2005 року: Збірник нормативно-правових актів. - К.: Істина, 2005. - 352 с.
5. Господарське законодавство України: правове регулювання господарських відносин: Збірник нормативних актів: Станом на 1 січня 2002 р./ Укл. Микола Камлик,. - К.: Атіка, 2002. - 815 с.
6. Господарське право: Навчальний посібник у схемах і таблицях/ М. Л. Шелухін та ін.; За заг. ред. М. Л. Шелухіна; М-во освіти і науки України, Донецький юридичний ін-т при Луганському держ. університеті внутрішніх справ. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 611 с.
7. Жук Л. Господарське право: Навчальний посібник/ Леонід Жук, Інеса Жук, Олена Неживець,. - К.: Кондор, 2003. - 398с.
8. Крупка Ю. Господарське право України: Навчальний посібник для дистанційного навчання/ Юрій Крупка,; Ред. Н. Р. Малишева; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К.: Університет "Україна", 2007. - 341 с.
9. Пилипенко А. Господарське право: Курс лекцій: Для студ. вуз./ А.Я.Пилипенко, В.С.Щербина,; Відп. ред. І.Д.Борис. - К.: Вентурі, 1996. - 288 с.
10. Сіненко В. Господарське право:Навчальний посібник/ Василь Сіненко,; Кіровоград. держ. тех. ун-т. - Кіровоград, 1999. - 105 с.
11. Щербина В. Господарське право : Підручник/ Валентин Щербина,; Шеф-ред. В. С. Ковальський; М-во освіти і науки України. - 2-е вид., перероб. і доп.. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 591 с.
12. Господарський кодекс України // ВВР України. – 2003 р. – № 18-22. – Ст. 144. (в редакції від 19.01.2012).
13. Цивільний кодекс України // ВВР України. – 2003 р. – № 40-44. – Ст. 356. (в редакції від 13.03.2012)
14. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 30. – Ст. 141.
15. Господарський процесуальний кодекс України // ВВР України. – 1992 р. – № 6. – Ст. 56. (в редакції від 15.01.2012).
16. Основи господарського процесуального права України Навчальний посібник – Чернадчук В. Д., Сухонос В. В. – 4-те вид., стер. – К.: Університетська книга, 2006. - 220 с.
17. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України. — Харків, 2003.
18. Міжнародне приватне право Гайворонський, Жушман, - 2007р.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.