На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик МАСТАЦК ВОБРАЗ СВЕТУ ВНЦЭНТА ДУННА-МАРЦНКЕВЧА

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 5.11.2012. Сдан: 2012. Страниц: 27. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление
ЗМЕСТ

УВОДЗІНЫ 3

РАЗДЗЕЛ 1. ХРАНАТОП БЕЛАРУСІ Ў ТВОРАХ В. ДУНІНА-МАРЦІНКЕВІЧА 5
1.1. Жыццё беларускага сялянства ў часы прыгону 5
1.2. Праблемы шляхты на беларускіх землях у ХІХ ст. 9

РАЗДЗЕЛ 2. МЕНТАЛІТЭТ БЕЛАРУСА У ТВОРАХ ПІСЬМЕН-
НІКА 15
2.1. Вобраз этнічнага свету беларусаў у творцасці В. Дуніна-Марцін-
кевіча 15
2.2. Менталітэт беларуса ў творах Дуніна-Марцінкевіча «Быліцы. Расказы Наума», «Халімон на каранацыі» і «Травіца брат-сястрыца» 18

ЗАКЛЮЧЭННЕ 26

СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ 27

УВОДЗІНЫ

В. Дунін-Марцінкевіч як мастак нарадзіўся на народнай, фальклорнай аснове. Не было б фальклору — не было б выдатных яго паэмаў, вершаваных апавяданняў, быліц. Многія з гэтых твораў літаральна сатканы з народных вяселляў, гулянняў, перапоўнены песнямі, паданнямі, вобразамі міфалагічных істотаў і рознага казачнага насельніцтва, створанага людской фантазіяй. Мы даведваемся пра многія традыцыі народа нашага: як сустракаць свята вясны і лета, святкаваць Купалле і Дзяды, выклікаць розныя зявы прыроды і ўплываць на людзей з дапамогай чараў. Ад фальклору перанасычанасць многіх твораў пісьменнікасталымі эпітэтамі, адмоўнымі параўнаннямі, алегорыямі і сімваламі, якімі карысталася вусная народная творчасць. На прыкладзе герояў твораў аўтара можна прасачыть менталітэт беларусаў. Такім чынам, першая рыса майстэрства пісьменніка вызначаецца цеснай сувяззю яго творчасці з творчасцю народа. I выяўляецца яна як у паэзіі, так і ў драматургіі.
Дунін-Марцінкевіч выяўляе сябе сапраўдным майстрам драматургіі. Тут ён дэманструе сябе ў розных жанрах — камедыі, блізкай да вадэвіля, жарту («Пінская шляхта», «Залёты»), ідыліі, твора сентыментальнага характару з элементамі камедыйнасці, фарсавасці (помнім сцэну спатканняў у гэтай песе з нібы-каханкай герояў мужчынскага полу). Многія вершаваныя аповесці і апавяданні, быліцы і паэмы поўняцца дыялогамі, уключаюць у сябе абрады, дзеянне і тым самым набліжаюцца да драматургічнага роду літаратуры. Так я хачу вызначыць яшчэ адну галоўную рысу майстрэства пісьменніка: у яго творчасці спалучаюцца і арганічна яднаюцца адзнакі трох родаў літаратуры — лірыкі, эпасу і драмы. Атрымліваецца нешта накшталт сінкрэтычнага, мастацтва на стадыі пазнейшага этапу развіцця, пасля таго, як яно распалася на састаўныя часткі. Крыху падумаўшы, ацаніўшы пэўныя мастацкія творы сучаснасці, можна сказаць, што тэндэнцыя да родавага сінтэзу і сінтэзу розных відаў мастацтва (слоўнага, фарбавага, гукавога) назіраецца і ў нашы дні. Чаму менавіта Дунін-Марцінкевіч ствараў падобнае сінтэтычнае мастацтва на роднай мове? Таму, што гэта быў яго час, час станаўлення новага, паводле фальклору мастацтва слова. А раз паводле фальклору, то сувязь розных элементаў павінна была быць абавязкова. Што такое, да прыкладу, нашы песні пра вясну, восень, жнівеньскія і іншыя абрадавыя? Толькі песні, аформленыя словам і пакладзеныя на музыку? Не. Гэта адначасова і карагодныя скокі, і дзеянне. Так і заснавальнік новай літаратуры ішоў следам за фальклорам, браў з яго ўсё, што толькі можна было ўзяць. Ён спяшаўся данесці да народа ў пісьмовым варыянце яго багацейшыя духоўныя скарбы.
Мэта курсавой работы – раскрыць мастацкі вобраз свету ў творах Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча.
Для дасягнення дадзенай мэты былі пастаўлены наступныя задачы:
1. Разгледзець навукова-метадычную літаратуру па тэме даследвання.
2. Прааналізаваць у творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча жыццё беларускага сялянства ў часы прыгону.
3. Даць характарыстыку адлюстраванню праблем шляхты на беларускіх землях у ХІХ ст. у творах Дуніна-Марцінкевіча.
4. Прааналізаваць вобраз этнічнага свету беларусаў у творцасці В. Дуніна-Марцінкевіча.
5. Апісаць менталітэт беларуса ў творах Дуніна-Марцінкевіча «Быліцы. Расказы Наума», «Халімон на каранацыі» і «Травіца брат-сястрыца».............

СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

1. Дунін-Марцінкевіч, В. Выбраныя гворы. — Мінск, 2001.
2. Дунін-Марцінкевіч, В. Творы / Уклад., прадм. і камент. Я. Януш- кевіча. — Мінск, 1984.
3. Кісялёў, Г. В. Дунін-Марцінкевіч Вінцэнт // Беларускія пісьмен- нікі: Біябібліяграфічны слоўнік: У 6 т. — Мінск, 1993. Т. 2.
4. Сыракомля, Ул. Выбраныя творы. — Мінск, 2006.
5. Гісторыя беларускай лігаратуры XIX — пачатку XX стагоддзя. — Мінск, 1998. — Т. 1Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.