На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Отчет по практике Унверсальний комерцйний банк «Камбо»

Информация:

Тип работы: Отчет по практике. Добавлен: 10.11.2012. Сдан: 2009. Страниц: 34. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ……………………………………………………………………….3
Змістовний модуль 1.
1.1Загальна характеристика універсального банку «Камбіо»…...…....5
1.2 Стратегічна мета та спеціалізація банку………………………..…..8
1.3 Організаційна структура УКБ «Камбіо»…………………………..11
1.4 Аналіз процесу менеджменту……………………………………....14
1.5 Аналіз уставних, законодавчих і нормативних документів….…..17
1.6 Методи приймання рішень…………………………………………19
1.7 Комплексного аналізу банківської діяльності…………………….22
Змістовний модуль 2
Система мотивації праці в організації та шляхи її розвитку
2.1 Система мотивації праці в універсальному комерційному банку.24
2.2 Шляхи розвитку мотивації в комерційних банках………………. 28
Висновок……………………………………………………………...……..33
Список джерел………………………………………………………..…….34

Додатки

>Основною метою організаційно-управлінської практики є формування навиків самостійного системного дослідження реальних організаційних структур, вирішення проблем економіки і управління виробництвом, скорочення післявузівської адаптації випускника, вироблення практичних навиків, здібностей.
До основних завдань при проходженні організаційно-управлінської практики відносяться наступні.
По-перше, підготовка кваліфікованого фахівця в будь-якій області менеджменту. При цьому менеджер в своїй діяльності повинен уміти:
1) здійснювати управління підприємницькою (комерційної) діяльністю підприємства, направленою на задоволення потреб споживачів і отримання прибули за рахунок стабільного функціонування, підтримки ділової репутації, згідно з наданими повноваженнями і виділеними ресурсами;
2) здійснювати контроль за розробкою і реалізацією бізнес-планів і комерційних договорів, угод, що укладаються, і контрактів, оцінювати ступінь можливої риски;
3) аналізувати і вирішувати організаційно-технічні, економічні, кадрові і соціально-психологічні проблеми в цілях стимулювання розвитку виробництва: збільшення обсягу випуску і збуту продукції, підвищення якості і конкурентоспроможності товарів і послуг, економного і ефективного використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, інтеграції організації в соціальні процеси, що протікають в її зовнішньому оточенні;
4) здійснювати підбір і розстановку кадрів, мотивацію їх
професійного розвитку, оцінку і стимулювання якості праці;
5) організовувати звязки з діловими партнерами, систему збору необхідної інформації для розширення зовнішніх звязків і обмін досвідом;
6) здійснювати аналіз попиту на вироблювану продукцію або послуги, прогноз і мотивацію збуту за допомогою вивчення і оцінки потреб покупців;
7) брати участь в розробці інноваційною і інвестиційної
діяльності, стратегії, повязаній з подальшим розвитком комерційної діяльності;
8) забезпечувати зростання прибутковості, конкурентоспроможності і якості товарів і послуг, підвищення ефективності праці;
9) здійснювати координацію діяльності в рамках певного напряму (ділянки), аналіз її ефективності, приймати рішення відносно найбільш раціонального використання виділених ресурсів;
10) привертати до вирішення завдань консультантів і експертів по різних питаннях (правовим, технічним, фінансовим і ін.);
11) здійснювати керівництво підлеглими йому працівниками.
По-друге, застосування знань студента в області управлінської діяльності організації, отриманих їм в ході навчання у вузі, на практиці.
По-третє, збагачення багажу знань інформацією практичного характеру, закріплення знань, що вже є, в області управління організацією, менеджменту різних сфер і придбання практичних навиків вирішення актуальних організаційних і управлінських завдань.
Управлінська практика дає можливість вдосконалити свої навики у сфері управління організацією. Розгляд особливостей функціонування конкретної організації і участь в процесі управління дозволяють самостійно оцінити рівень придбаних за час навчання у вузі знань і зіставити їх з тим рівнем, який сьогодні і в подальшій перспективі буде необхідний для управління сучасними організаціями і підприємствами різних форм власності.
Завданням управлінської практики є також вироблення уміння узагальнювати і обробляти інформацію, отриману у функціональних і лінійних службах організації.............
Список использованной литературы
Список джерел
1. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Фінанси, грошовий обіг і кредит; Навчальний посібник. – М.: «Фінанси», - 2001, 251 с.
2. Банківський менеджмент: Підручник / О.А.Кириченко, В.І.Міщенко, В.П.Щербань, Я.П.Яценюк, І.В.Гіленко та ін.; За ред. О.А.Кириченка, В.І.Міщенка. - К.: Знання, 2005. - 831 с.
3. Белоусов Л.Ю. Гроші і кредит: Навчальний посібник – Х.: «Прапор», - 2004 – 296 с.
4. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. - К.: Видав. центр “Академія”, 2001. - 320 с.
5. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Г. Гроші. Кредит. Банки.- Львів, 1997.-389 с.
6. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. - К.: Знання, 2004. - 535 с.
7. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях. Навч. посібник/ За ред.. Б. Л. Луціва. – 3-тє вид., стереотипне. – Тернопіль: Карт- бланш, 2004.-219 с.
8. Деньги, кредит, банки : учебник/ А.А. Казимагомедов, А.А. Гаджиев.- М.: Издательство «Экзамен» 2007.- 559 с. ( Серия «Учебники для вузов»)
9. Енциклопедія банківської справи України /Редкол.: В. С. Стельмах (голова) та ін.. К.: Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с.: іл..+ вкл.. 88с.
10. Журнал «Кадры предприятия» search.icq.com/search/results.php; Балашов Ю.К., Коваль А.Г. – «Мотивация и стимулирование персонала: основы построения системы стимулирования»
11. Закон України “Про банки и банквську діяльність” від 07.12.2000р. №2121-ІII;
12. Интернет ресурс - library.if.ua ; Колот А. М. «Матеріальна мотивація:м поняття, основні положення»
13. Интернет ресурс - hr-portal.ru, Менеджер по персоналу; Лобза Алла - «Усовершенствование систем стимулирования труда в современных условиях»,
14. Интернет ресурс - Палихов А. В. - Стимулювання Персоналу Як Підтримка Стратегічного Розвитку Підприємства
15. Інтернет портал для управлінців “Management.com.ua” management.com.ua/hrm/hrm045.html
16. Інтернет ресурс - www.cambio.com.ua- офіційний сайт ТОВ УКБ «Камбіо».
17. Інтернет сайт “Business Information Network” bin.com.ua/templates/news_article_big.shtml?id=82223
18. Кирищев О.П. Основні результати соціально-економічного розвитку України в 2000-2006рр // Економіст. – 2006. - №3. – С.28-51
19. Новый экономический словарь / Авт.- сост. В. Н. Копорулина, Д. В.Остапенко; под. Общ. Ред. П. Я. Юрского. – Изд. 2-е –Ростов н/Д.: Феникс, 2007.- 432 с.- (Словари).
20. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003. - 347 с.
21. Савицкая Г.В, Аналіз хозяйственной деятельности предприятия: 2-е узд., перераб. и доп. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998, - 498 с.
22. Савлука М. І, - Вступ до банківської справи.,- К, 1998. 612 с.
23. Ситник Л.С., Фінансовий менеджмент: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 352 с.
24. Управление персоналом - Украина №01 (172), 2008; Скайлер Е. - «Особенности стимулирования топ-менеджеров»
25. Управление персоналом - Украина №02 (173), 2008; Юлия Пазинич - «Мотивируем и поощряем: эффективная система оплаты»
26. Управление персоналом - Украина №07 (178), 2008; Тишков Ю. - «Энергия и мотивация: выявление потребностей персонала»Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.