На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Праця як фактор виробництва та ринку прац

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 10.11.2012. Сдан: 2012. Страниц: 48. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................................................3
Розділ І. Теоретичні основи поняття праці як фактора виробництва та ринку праці..............................................................................................................................5
1.1. Сутність і характер праці як фактора виробництва....................................5
1.2. Поняття та особливості формування ринку праці......................................9
Розділ ІІ. Аналіз ринку праці України на сучасному етапі економічного розвитку......................................................................................................................23
2.1. Аналіз основних вартісних показників ринку праці..................................23
2.2. Аналіз динаміки попиту та пропозиції робочої сили в Україні ...............30
Розділ ІІІ. Проблеми та перспективи розвитку ринку праці в Україні ...............33
Висновки....................................................................................................................39
Список використаних джерел..................................................................................41
Додатки.......................................................................................................................43

ВСТУП
Праця - це цілеспрямована діяльність людей по створенню матеріальних і духовних благ, необхідність для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Категорія „праця” і „робоча сила” не тотожні. Але в зв’язку з тим, що на ринку праці купується лише здатність людини до праці (робоча сила), робітник „авансує” її роботодавцю за умови оплати її через певний період, а розрахунок відбувається за виконану конкретну роботу певної якості (працю) поняття „ринок праці” і „ ринок робочої сили” можна використовувати паралельно.
Ринок праці формується як органічна ланка ринкової системи. Ринкова система - це система ринків, серед яких виділяють ринок засобів виробництва, ринок предметів споживання, ринок фінансів, ринок послуг, ринок технологій, ринок інформації, тощо. Вказані типи ринків не однакові за своєю значимістю. Існує думка, що на чолі ринкової системи стоїть ринок капіталів, оскільки останній є грошовим еквівалентом усіх ресурсів, і визначає кон’юктуру всіх товарних ринків.
Ринок праці є важливою складовою всієї ринкової системи, є однією з найважливіших ланок ринкової системи. Він функціонує лиш у взаємозвязку з іншими типами ринків, забезпечує рух товарів і послуг, спрямовуючи та вилучаючи ресурси з галузей народного господарства відповідно до руху капіталів і товарів.
Актуальність роботи полягає в тому, що в сьогоднішній економічній ситуації, яка склалась в Україні, необхідна розробка ефективних заходів щодо соціального захисту населення і насамперед його найбідніших верств; формування потреби народного господарства в робочій силі та розвиток структури зайнятості; створення інститутів інфраструктури ринку праці.
Умовами виникнення вільного ринку в цілому і ринку праці зокрема є: суспільний поділ праці, завдяки якому здійснюється спеціалізація виробництва; конкуренція та повна самостійність і незалежність покупців і продавців.
Ринок праці сприяє підвищенню ефективності виробництва, прискоренню науково-технічного прогресу, втіленню нових технологій, що покращують умови праці. Він дає людині економічну свободу, змогу обрати на лише місце роботи, а й спосіб життя. Ринок праці сприяє узгодженню особистих, колективних і загальнонаціональних інтересів при суспільному поділі праці, надає необхідну гнучкість підготовці та розподілу робочої сили.
Ринок праці є самостійною комплексною системою в ринковій економіці, водночас функціонально повязаною з ринком товарів і послуг, ринком капіталу, ринками житла, інформації, освітніх послуг та духовних благ, ринком робочих місць і, з одного боку, безпосередньо залежною від зазначених ринків, а з іншого - такою, що впливає на їхнє формування. Ринок праці в сфері зайнятості не може бути саморегулюючою системою. Більш повна і ефективна зайнятість досягається завдяки її державному регулюванню. Зайнятість тут повинна розглядатися як один із головних орієнтирів розвитку економічної системи, який визначає перегрупування фінансових, матеріальних і трудових ресурсів в народному господарстві, пріоритетних напрямків НТП, розміщення продуктивних сил, шляху підвищення якості і рівня життя.
Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність теми дослідження курсової роботи.
Обєктом дослідження курсової роботи є стан ринку праці в Україні.
Предмет дослідження - ринок праці, його види та основні показники.
Метою курсової роботи є визначення сутності праці як фактора виробництва, дослідження стану ринку праці в сучасному економічному становищі України.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
визначити сутність і характер праці як фактора виробництва;
дослідити ринок праці і його основні характеристики;
проаналізувати стан ринку праці в Україні;
визначити проблеми ефективного розвитку ринку праці в Україні;
проаналізувати сучасний стан і перспективи розвитку ринку робочої сили...........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Закон України „Про зайнятість населення” від 1 березня 1991 року N 803-XII.//В редакції Закону N 662-IV від 03.04.2003
2. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Навч. посібник. - К.: Київ, держ.торг.-екон.ун-т. 1995. - С. 240.
3. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1997. - С.224
4. Бункина М.К., Семенова В.А. Макроекономіка (основа зкономической политики). - М.: АО «ДИС», 1996. - С.320
5. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. І-ІV рівнів акредитації. - 2-ге вид., виправ. і доп. - К.: Каравела, 2001. - 298 с.
6. Бондаренко О.О. Наочний посібник з курсу "Економіка та соціологія праці". - К., 1995. - 32 с.
7. Витвицький Я.С. Економіка: Навч. посіб. для загальноосвітніх закладів. - К.: КНЕУ, 2000. - 292 с.
8. Економіка України: десять років реформ. /За ред. З.Ватаманюка. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001
9.Єременко В. “Робоче місце і ринок праці”// Економіка України, 1996 р., №6.
10. Єганов О.Ю., Карась П.М., Красночубенко К.В. Економіка праці: Навч. посіб. - Миколаїв: УДМТУ, 2001. - 48 с.
11. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 299 с.
12. Костюк В.Н. Макрозкономика: Курс лекций. - М.:Центр, 1998.-384с.
13. Каньоса М.І. Економіка підприємства: Навч. посібник для спец. вищ. закладів. - Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002. - 185 с.
14. Карпіщенко О.І., Прокопенко О.В., Сотник І.М., Карпіщенко Т.О. Економіка праці: Навч. посіб. для студ. екон. спец. - Суми: СумДУ, 2002. - 132 с.
15. Мазаракі А.А. Економіка і підприємництво: стан та перспективи: Зб. наук. пр. - К.: КНТЕУ, 2002. - 323 с.
16. Макроекономіка і нова Макроекономіка «Либіль-Нічлава»:Підр. - К.,1998 - С. 380.
17. Макроэкономика /Под ред. Е.Б. Яковлевой - СПб.: Поиск, 1997.-С. 380.
І8.Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. /За заг. ред. СБудаговської. - К.: Основи, 1998. - С. 518.
19.Мзнькью Н.Г. Макроэкономика: Пер. с англ. - М.: Изд-во МГУ, 1994.-С.736.
20. Общая экономическая теория /политэкономия/ : Учеб./Под общей ред.
21. Овчинников Г.П. Макроэкономика. - СПб., 1993. - С. 230.
22.Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економічна політика: Підр.- К.: Таксон, 1996. - С. 237.
24.Соболев В.М. Макроэкономика. - Харьков: НВФ «Студцентр», 1997. - С.224.
25. Степан Панчишин. Макроекономіка: Наук. ред. ун-ту,1995. -С. 380. 26. Степаненко С.В. Економіка: Навч. посіб. для загальноосвітніх закладів. - К.: КНЕУ, 2000. - 292 с.
27. Пилипенко С.М., Пилипенко А.А. Економіка праці: Навч. Посібник. - Х.: ХДЕУ, 2001. - 228 с.
28. Офіційний сайт Держкомстату України - ukrstat.gov.ua/
29. Офіційний сайт Міністерства зайнятості та соціальної політики. Адреса - mlsp.gov.ua/


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.