На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диссертация МЕХАНЗМ ВИБОРУ ВИДУ Й ОЦНКИ ЕФЕКТИВНОСТ РЕСТРУКТУРИЗАЦ ПРОМИСЛОВОГО ПДПРИМСТВА

Информация:

Тип работы: Диссертация. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 13.11.2012. Сдан: 2008. Страниц: 270. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):
ЗМІСТ

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
1.1. Необхідність, сутність і цілі реструктуризації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2. Законодавча і методична основа реструктуризації промислових підприємств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
1.3. Методична основа оцінки вартості підприємства у процесі його реструктуризації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
1.4. Класифікація реструктуризації підприємств: способи, напрямки, види, форми і типи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Висновки до розділу 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Головним завданням розвитку економіки України на сучасному етапі є забезпечення економічного зростання, що призводить до підвищення ефективності функціонування підприємств, галузей і економіки в цілому. Вирішення цього завдання стримується наявністю великої кількості фінансово неспроможних підприємств, які знаходяться на межі банкрутства або оголошені банкрутами.
Значна частина підприємств, параметри яких є відносно стабільним, розвиваються недостатньо ефективно. Це не дозволяє їм досягти технічних, економічних і соціальних цілей. Особливості змін внутрішнього середовища та швидкі зміни зовнішнього оточення підприємства обумовлюють втрати конкурентних переваг промислових підприємств на зовнішньому і на внутрішньому ринках і сприяють виникненню кризових ситуацій.
Зміна факторів зовнішнього оточення потребує відповідного коригування внутрішнього середовища. Необхідність у цьому стала виникати настільки часто, що можна розглядати їх як безперервний процес адаптації підприємства до зовнішнього середовища. Таким чином, вміння узгоджувати фактори внутрішнього і зовнішнього середовища становить зміст ефективного управління підприємствами. Одним із методів цього узгодження є реструктуризація, яка актуальна як для підприємств, що перебувають у відносно благополучному фінансово-економічному стані, так і для підприємств, результати діяльності і система управління якими не відповідають сучасним вимогам ринкової економіки.
Наукову й прикладну проблематику реструктуризації підприємств розглянуто в працях зарубіжних і вітчизняних науковців, а саме М.Д. Аістової, О.І. Амоші, С.А. Афоніна, Л.П. Бєлих, Г. Бонненберга, І.П. Булєєва, О.І.Гарафонової, Франсіса Ж. Гуйяра, С.А. Давимуки, Л.Ф. Кальніченка, Р.М. Лепи, О.Е. Лиховець, А.В. Лібермана, І.І. Мазура, В.А. Панкова, О.М. Парового, М. Портера, Н.С. Рєзанової, О.О. Терещенка, А. Тома, А.К. Тутунджяна, М.О. Федотової, Ульріха фон Хофена, М.Г. Чумаченка. У працях цих учених знайшли вирішення такі важливі питання реструктуризації, як сутність, види, форми, напрями реструктуризації та етапи її здійснення. Разом з тим багато із зазначених питань вимагають або уточнення, або подальшого розвитку. Зокрема це стосується кінцевої мети реструктуризації, класифікації видів реструктуризації й етапів її проведення, основного методичного підходу до визначення її ефективності. Існуючі пропозиції щодо розв’язання окремих проблемних аспектів реструктуризації підприємств не враховують нових завдань формування ефективного механізму господарювання промислових підприємств, адаптованого до сучасного ринкового розвитку. Крім того, потребує уточнення механізм вибору виду реструктуризації та оцінки ефективності її результатів. Це обумовило вибір теми дисертаційної роботи, визначення її мети та завдань.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано згідно з планами науково-дослідних робіт ДВНЗ «Донецького національного технічного університету» Міністерства освіти і науки України за темами: «Підвищення ефективності роботи підприємства в умовах ринку» (номер держреєстрації 0102U006021, 1999-2003 рр.), у межах якої автором визначено теоретичні аспекти реструктуризації і запропоновано шляхи удосконалення її здійснення; «Фінансові проблеми зростання ефективності діяльності господарюючих суб’єктів» (номер держреєстрації 0105U000812, 2004-2006 рр.), у якій надано характеристику фінансовій реструктуризації і розроблено механізм її реалізації, проаналізовано вплив на результативність роботи промислових підприємств різноманітних чинників зовнішнього і внутрішнього характеру, нормативно-законодавчу основу, методологію сучасного механізму реструктуризації, принципи інвестування промислових підприємств.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування науково-методичних положень і розробка практичних рекомендацій з удосконалення механізму вибору виду й оцінки ефективності реструктуризації промислових підприємств.
Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання:
уточнено сутність і особливості реструктуризації як економічного явища, сферу її економічної доцільності;
обґрунтовано основні теоретичні підходи до проблеми реструктуризації промислових підприємств з урахуванням результатів діяльності і резервів підвищення їх ефективності;
удосконалено класифікацію видів реструктуризації за способами, напрямами, видами, формами і типами;
визначено етапи реструктуризації промислового підприємства;
запропоновано систему показників, що дозволяє оцінити діяльність підприємства за основними сферами функціонування;
розроблено механізм вибору виду реструктуризації;
розроблено механізм оцінки ефективності реструктуризації як зміни у зв’язку з цим ринкової вартості підприємства.
Об’єкт дослідження – фінансово-економічні відносини, що виникають у процесі реструктуризації між підприємством та факторами внутрішнього і зовнішнього оточення.
Предметом дослідження є механізм реструктуризації та його вплив на господарські процеси, економічні інтереси і техніко-економічні показники діяльності промислового підприємства.
Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дисертаційної роботи є основні положення сучасної теорії економіки і управління, праці вітчизняних і зарубіжних економістів, законодавчі акти Верховної Ради України і постанови Кабінету Міністрів України щодо проблеми реструктуризації підприємств, методичні та нормативні документи машинобудівних підприємств.
У процесі дослідження застосовано загальноприйняті в економічній науці методи: узагальнення – для виявлення економічного змісту процесу реструктуризації; системного аналізу і синтезу – для класифікації реструктуризації; логічний підхід – для розробки етапів процесу реструктуризації; формалізації і порівняння – для обґрунтування вибору комплексу показників, що характеризують сферу діяльності підприємства відповідно до видів реструктуризації; економіко-статистичного моделювання – для розробки механізму вибору ефективного виду реструктуризації; неметричної згортки – при розробці матриці порівняння показників, які мають різні одиниці вимірювання; аналітичного моделювання – для розробки програми оцінки результатів реструктуризації; прогнозування – у процесі визначення ринкової вартості підприємства.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в подальшому розвитку теоретичних і науково-методичних положень, які визначають напрями вдосконалення процесу реструктуризації і підвищення ефективності його регулюючого впливу на діяльність промислового підприємства.
Основні результати, які мають наукову новизну, полягають у такому:
уперше:
запропоновано методичний підхід до визначення доцільності здійснення та вибору виду реструктуризації на перспективу на основі застосування методів економіко-математичного моделювання, що передбачають використання інтегральних показників: результативності діяльності, мінливості характеру діяльності підприємства, комплексного рівня його розвитку. Обґрунтовано, що завдяки такому підходу створюються сприятливі передумови для формування комплексної багатоваріантної програми реструктуризації з метою забезпечення підвищення ринкової вартості підприємства при використанні обмежених ресурсів;
удосконалено:
класифікацію видів реструктуризації за формами, способами, видами, напрямами, типами, що дозволяє представити реструктуризацію як комплекс змін, на відміну від існуючих підходів, які повязують реструктуризацію із зміною однієї сфери функціонування підприємства. Це надає можливість визначити задачі кожного виду реструктуризації, що сприяє прийняттю конкретних управлінських рішень за кожним видом реструктуризації;
організацію процесу реструктуризації з метою адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища, що передбачає реалізацію таких його етапів, як вибір ефективного виду реструктуризації і його оцінку за розробленими інтегральними показниками. Це дозволяє більш повно врахувати вплив змін зовнішнього середовища на діяльність підприємства і вибрати найбільш ефективний вид реструктуризації, який сприятиме максимальному зростанню ринкової вартості підприємства;
дістали подальшого розвитку:
обґрунтування оцінки ефективності реструктуризації на підставі приросту ринкової вартості підприємства до і після її проведення, який є інтегральною оцінкою результатів реструктуризації на відміну від існуючих підходів, які оцінюють ефективність реструктуризації за окремими показниками (прибуток, рентабельність, продуктивність, собівартість);
рекомендації щодо формування системи показників відповідного виду реструктуризації та визначення очікуваних змін цих показників під впливом запропонованих практичних заходів реструктуризації, що надає можливість визначати значення інтегральних показників реструктуризації (результативності діяльності підприємства, мінливості характеру його діяльності, комплексного рівня розвитку підприємства) для вибору ефективного виду реструктуризації;
методичний підхід до неметричної згортки системи показників, що мають різні одиниці вимірювання, на підставі векторного способу побудови графів замикань для виявлення їх взаємозалежностей, які використовуються при визначенні інтегральних показників реструктуризації.
Практичне значення одержаних результатів. Методичні рекомендації щодо вибору виду реструктуризації впроваджено у КП «Зуївський енергомеханічний завод» (акт упровадження № 07/45-07 від 27.05.2007 р.) і ВАТ «Завод коксохімобладнання» (акт упровадження № 02/07-47 від 21.04.2007 р.).
Результати досліджень також використовуються у навчальному процесі Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України при викладанні дисциплін «Менеджмент» і «Стратегія підприємства» (акт упровадження № 01-427/27 від 10.10.2007 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до вирішення наукової задачі розвитку науково-методичних основ формування на промисловому підприємстві механізму вибору виду й оцінки ефективності реструктуризації на підставі визначення зміни ринкової вартості підприємства. Особистий внесок здобувача до наукових праць, опублікованих у співавторстві, конкретизовано у списку публікацій.
Апробація результатів дисертації. Результати дослідження обговорено і схвалено на науково-практичних конференціях: «Управління підприємствами: проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Ялта, 2003 р.); «Економіка підприємства: проблеми теорії та практики» (м. Дніпропетровськ, 2004 р.); «Теория и практика экономики и предпринимательства» (м. Алушта, 2004 р.); «Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України» (м. Дніпропетровськ, 2004 р.); «Фінансове та інституційне забезпечення підприємництва в Україні» (м. Київ, 2005 р.); «Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період» (м. Хмельницький, 2005 р.); «Теория и практика экономики и предпринимательства» (м. Алушта, 2007 р.).
Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладено у 13 наукових працях, із яких 6 статей опубліковано у фахових наукових журналах і збірниках наукових праць. Загальний обсяг публікацій 4,5 д.а., з них особисто автору належить 4,25 д.а.
.............


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аванс Франк Ч. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Создание стоимости в частных компаниях / Франк Ч. Аванс, Давид М. Бишоп: Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2004. – 332 с.
2. Аистова М.Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. Стратегии, координация структурных параметров, снижения сопротивления преобразованием. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 287 с.
3. Акімова І. Експортна орієнтація та її вплив на реструктуризацію підприємств в Україні (жовт. 2000р.). – К.: Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій, 2000. – 31 с.
4. Акімова І. Фактори реструктуризації підприємства в Україні: роль власності управлінської ланки і людського капіталу (берез. 2002 р.) / І. Акімова, Г. Швьодіауер. – К.: Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій, 2002. – 30 с.
5. Амоша А.И. Стабилизация экономики возможна на основе системного подхода к обоснованию механизмов ее развития / А.И. Амоша, И.П. Булеев // Вісник Донецького ун-ту економіки та права. – 2005. – № 2. – С. 3-9.
6. Амоша О. Потрібен структурний та інноваційний прорив: Круглий стіл / О. Амоша, Л. Стариченко, Л. Червова та ін. // Урядовий кур’єр. – 2003. – 31 січ. – (№ 19). – С. 6.
7. Амоша О. Стратегія вдосконалення господарського механізму // Вісник НАН України. – 2002. – № 1. – С. 11-15.
8. Ангелин Д. В состоянии эффекта // Бизнес. – 2005. – № 40.– С. 52-55.
9. Анісімов А.Є. Розвиток та використання мінерально-сировинної бази в Україні на прикладі Донецької області в контексті реструктуризації вугільної галузі // Старопромислові регіони Західної і Східної Європи в умовах інтеграції: Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – С. 402-406.
10. Антикризисная реструктуризация российской экономики / Под ред. И.К. Ларионова – М.: Союз, 2000. – 294 с.
11. Антикризисное управление: Учеб. пособие для технических вузов / В.Г. Крыжановский, В.И. Лапенков, В.И. Лютер и др.; Под ред. Э.С. Минаева и В.В. Панагушина. – М.: ПРИОР, 1998. – 432 с.
12. Аптекарь С.С. Формирование бизнес-плана металлургического предприятия в контексте перестройки промышленного сектора Украины // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – № 15. – Ч. 3. – С. 20-23.
13. Артищук І.В. Проблеми вибору методів прийняття рішень у складно структурованих економічних системах // Регіональна економіка. – 2004. – № 2. – С. 260-264.
14. Афонін С.А. Технологія реструктуризації підприємства: Навч. посіб. / С.А. Афонін, В.П. Нестерчук. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 68 с.
15. Балашев В.Г. Реформирование и реструктуризация предприятия: Методика и опыт / В.Г. Балашев, В.Н. Тренев – М.: ПРИОР, 1998. – 315 с.
16. Бальцерович Л. Социализм, капитализм, трансформация: Очерки на рубеже эпох: Пер. с польск. – М.: Наука, Изд-во УРАО, 1999. – 352 с.
17. Батенко Л.П. Філософія і методи реструктуризації. Програма реструк-туризації // Підвищення конкурентоспроможності підприємств: оперативна реструктуризація. – К.: Міжнар. центр приватизації, інвестицій та менеджменту, 1999. – С. 28-49.
18. Белых Л.П. Реструктуризация предприятий: Учеб. пособие для вузов. / Л.П. Белых, М.А. Федотова. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 398 с.
19. Бень Т. Проблемы и предпосылки эффективной реструктуризации предприятий / Т. Бень, С. Довбня // Экономика Украины. – 2000. – № 8. – С. 37-42.
20. Бень Т.Г. Структура бизнес-плана реструктуризации предприятия / Т.Г. Бень, С.Б. Довбня // Металлург. и горноруд. пром-сть. – 2001. – № 2. – С. 94-97.
21. Берсуцький Я.Г. Моделі прийняття управлінських рішень / Я.Г. Берсуцький, Б.Л. Дугинський // Вісник Донецького ун-ту економіки та права. – 2004. – № 1. – С. 15-30.
22. Бешорнер Т. Управление предприятием: еще один взгляд на стоимостную ориентацию // Проблемы теории и практики управления. – 2001. – № 2. – С. 98-103.
23. Биншток Ф.И. Ценообразование: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 197 с.
24. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: МП «ИТЕМ лтд»; СП «АДЕФ – Украина, 1996. – 534 с.
25. Бойко С. Реструктури


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.