Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик УПРАВЛННЯ ФНАНСОВИМ СТАНОМ ПДПРИМСТВА

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 13.11.2012. Сдан: 2011. Страниц: 41. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА 5

1.1 Види, завдання та інформаційна база аналізу фінансового стану підпри-ємства 5
1.2 Методика проведення аналізу фінансових показників діяльності підпри-ємства 11

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 19

2.1. Аналіз балансу підприємства 19
2.2. Аналіз фінансової стійкості 28
2.3. Аналіз ліквідності підприємства 33

ВИСНОВ

>У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства, так і підприємств-партнерів.
Під фінансовим станом підприємства розуміють ступінь забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефектив-ної господарської діяльності та своєчасного проведення господарської діяль-ності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобовязан-нями.
Фінансовий стан підприємств залежить від результатів його виробни-чої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впли-вають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація ви-сокоякісної продукції.
Аналіз фінансового стану -- це частина загального аналізу господарсь-кої діяльності підприємства, який складається з двох взаємозвязаних розді-лів: фінансового та управлінського аналізу.
Розподіл аналізу на фінансовий та управлінський зумовлений розподі-лом системи бухгалтерського обліку, яка склалася на прак-тиці, на фінансо-вий та управлінський облік. Це ж породжує поділ аналізу на зовнішній та внутрішній. Такий поділ аналізу для самого підприємства є декілька умов-ним, тому що внутрішній аналіз може розглядатися як продовження зовніш-нього аналізу і навпаки. В інтересах справи обидва види аналізу доповнюють один одного основною інформацією.
Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.
Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємст-ва - забезпечення стабільності його діяльності в майбутньому. Вона пов`язана із загальною фінансовою структурою підприємства, його залежністю від кре-диторів та інвесторів.
Фінансову стійкость підприємства тісно пов`язано із перспективною його платоспроможністю. Її аналіз дає змогу визначити фінансову можли-вість підприємства на відповідну перспективу.
Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті об`єктивний ана-ліз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а токож відповіда-льності фінансово-господарської діяльності.
Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об`єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допо-могою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризу-ють господарське становище підприємства.
Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб усі ті, хто пов`язаний із підприємництвом економічними відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економіч-ну доцільність продовження або встановлення таких відносин з підприємст-вом. У кожного з партнерів підприємства - акціонерів, банків, податкових адміністрацій - свій критерій економічної діяльності. Тому й показники оцін-ки фінансового стану мають бути такими, щоб кожний партнер зміг зробити вибір, виходячи з власних інтересів.............


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" от 14 мая 1992 г. № 2342-Х11 с изменения-ми и дополнениями.
2. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 1 "Общие требования к финансовой отчетности": Утв. приказом Министра финансов Украины от 31.03.99 г. № 87 // Баланс. – 1999. – № 30.
3. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деяте-льности предприятия. М.: Дело и сервис, 1998.
4. Баринов В.А. Антикризисное управление: Учебное пособие.-М.:ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. - 520 с.
5. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: МП «ИТЕМ», 1996. – 533 с.
6. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предпри-ятии. – М.: Центр экономики и маркетинга. – 1996.
7. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., М.: Гардарики, 1999. – 296 с.
8. Горемыкин В.А., Богомолов О.А. Экономическая стратегия предприя-тия. Учебник. – М.: ИИД, 2001. – 506 с.
9. Градов А.П., Кузин Б.И., Федотов А.В. Стратегия и тактика анти-кризисного управления фирмой/ Под общ.ред. проф.А.П.Градова и проф. Б.И.Кузина, - Санкт-Петербург: "Специальная литература", 1996. - 510 с.
10. Крутик А.Б., Муравьев А.И. Антикризисный менеджмент. - Санкт-Петербург: Питер, 2001. - 432 с.
11. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной при-влекательности акционерных обществ в промышленности, строительс-тве и торговле. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 157 с.
12. Коробов М.Я. Финансово-экономический анализ деятельности пред-приятия. К., 2000. – 378 с.
13. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: ООО «Новое издание», 1999. – 688 с.
14. Новодворский В.Д., Пономарева Л.В., Ефимов О.Б. Бухгалтерская от-четность: составление и анализ. Часть 3. – М.: Бухгалтерский учет, 1994. – 80 с.
15. Шеремет А.Д., Сайдулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 176 с.
16. Джеймс С., Джон М. Основы финансового менеджмента. 12-е издание. - Вильямс. 2006. – 1232 с.
17. Попов В.М. Бизнес фирмы и бюджетирование потока денежных средств. – М.: «Москва». 2003. - 2003: - 400 с.
18. Савчук В.П. Финансовый менеджмент. Практическая энциклопедия. - "ИД «Максимум»". 2005. – 884 с.
19. Фредерик C., Мишкин В. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. - Вильямс. 2006. – 880 с.
20. Хелферт Э. Техника финансового анализа. Пер. с англ. – М.: Аудит - ЮНИТИ.1996. – 664 с.
21. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. Учебное пособие. – М.: Инфра – М. 2000. – 208 с.
22. Огаркин Г.Н. Финансовый менеджмент. Учебник. – М.: ЮНИТИ, 2-е изд. 2007. – 527 с.
23. Сапрыка Н.И., Ежов К.Е. Финансовый менеджмент. Учебник. – М.: Ин-фра-М. 2006. – 284 с.
24. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Том 1. – Москва. 2006. – 345 с.
25. Артеменко В.Г., Беллендер М.В. Финансовый анализ. – М.: ДИС. 1997. – 128 с.
26. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП. 2000. – 152с.
27. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика. 2000. – 512с.
28. Бочаров В. Современный финансовый менеджмент. – П.: "Питер". 2006. - 464 с.
29. Нешитой А. С. Финансовый менеджмент. –К. 2006. – 116 с.
30. Половников С.К. Финансовый менеджмент. – М.: ЮНИТИ. 2006. – 257 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.