На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ОСНОВН ФОНДИ ПДПРИМСТВА ЕФЕКТИВНСТЬ Х ВИКОРИСТАННЯ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Финансы и кредит. Добавлен: 14.11.2012. Сдан: 2010. Страниц: 35. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


>ЗМІСТ
стор.
ВСТУП……………………………………………………………….………...3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ.....5
1.1. Сутність, класифікація і структура основних фондів….……......5
1.2. Види оцінки основних фондів……………..………………..…...10
1.3. Стан основних фондів на підприємствах України…………......13
РОЗДІЛ 2. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ…….……..……………………………………......16
2.1. Значення ефективного використання основних виробничих фондів………………………………………………………………………….16
2.2. Система показників ефективності використання основних виробничих фондів………..………………..…………..................................17
2.3. Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів…………………………………………………...........…21
ВИСНОВКИ…………………………………………………………….…... 25
ВСТУП

Найважливішою складовою частиною національного багатства, найважливішим елементом економічного потенціалу країни виступають основні фонди. Обєкти основних фондів становлять основу будь-якого виробництва, в процесі якого створюється продукція, надаються послуги і виконуються роботи.
Основні фонди займають основну питому вагу в загальній сумі основного капіталу господарюючого субєкта. Це зумовлює необхідність якісного обліку їх використання, як однієї з важливих складових стану економіки фірм. Від їх кількості, вартості, якісного стану, ефективності використання багато в чому залежать кінцеві результати діяльності господарюючого субєкта.
Стан, характер відтворення та рівень використання основних фондів є найважливішим аспектом аналітичної роботи, тому що основний капітал є матеріальним виразом науково-технічного процесу - головного чинника підвищення ефективності виробництва. Тому вивчення ефективності використання основних фондів набуває актуального значення.
Завдання роботи полягає у розкритті загальної характеристики основних фондів та ефективності їх використання.
Обєкт дослідження - основні фонди підприємства.
Предмет дослідження – склад основних фондів підприємства та ефективність їх використання.
Основна мета даної роботи полягає у дослідженні сутності, видів основних фондів підприємства, системи показників і визначення шляхів їх ефективного використання.
Виходячи з поставленої мети, визначені такі завдання:
1) розглянути сутність, класифікацію і структуру основних фондів;
2) розглянути види оцінки основних фондів;
3) проаналізувати рівень використання основних фондів на підприємствах України;
4) обґрунтувати значення і необхідність ефективного використання основних виробничих фондів;
5) висвітити систему показників ефективності використання основних виробничих фондів;
6) визначити шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів.
Методологічною основою проведеного дослідження стали такі методи: метод порівняння, метод теоретичного аналізу, синтезу, узагальнення, індукції, дедукції, пояснення і класифікації.
Дана курсова робота складається з вступу, теоретичної (два розділи,які в свою чергу діляться на підрозділи) і практичної (рішення ситуаційної задачі) частин, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг курсової роботи становить 35 сторінок.........


>
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1) Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Навчальний посібник – 3-є вид. перероб. – М.: Фінанси і статистика, 2008. – 416 с.
2) Білик М. Д. Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах / М. Д. Білик // Фінанси України. – 2007. – № 4. – 337 с.
3) Бойчук І. та ін. Економіка підприємства: Навчальний посібник. Друге видання, і доп. – К: Каравела і Львів: Новий світ, 2008. – 298с.
4) Волков О.І. Економіка підприємства. – М.: Норма, 2009. –345 с.
5) Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства. – К.: ЦНЛ, 2007. – 196с.
6) Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007 р. – 240 с.
7) Економіка виробничого підприємництва: Навч. посібник / Петрович Й. М., Будіщева І. О., Устінова І. Г. та ін.; За ред. Й. М. Петровича. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 405 с.
8) Економіка підприємства: Навч. посібник./ За ред. А. В. Шегди. – К.: Знання, 2007. – 431 с.
9) Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. Й.М.Петровича.- Львів: Магнолія плюс, видавець В.М.Піча – 2007 – 680с.
10) Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 1. / Редкол.: С. В. Мочерний та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2008. – 864 с.
11) Івахненко В. М. Курс економічного аналізу. – К. : Знання-Прес, 2007. – 191с.
12) Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2007. – 378 с.
13) Макаровська Т. П. Економіка підприємства : Навчальний посібник/ Т.Макаровська, Н.П. Бондар; МАУП. -К.: МАУП, 2007. – 298 с.
14) Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства : Навч. посіб. – К.: Т-во «Вічність», КОО, 2007. – 309 с.
15) Податковий кодекс України: станом на 7 травня 2011 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2011. - 270 с.
16) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби » // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rada.gov.ua.
17) Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2007. – 176с.
18) Спасів Н.Я. Теоретичні аспекти сутності основного капіталу підприємницьких структур // Фінанси України. – 2007. - №8. – 244с.
19) Стан основних фондів і тенденцій відтворювальних процесів в економіці України / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України / Б.М. Данилишин (ред.). — К., 2007. — 252с.
20) Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навч. пос. – 3-є видання, перероблене. – Львів: Новий світ. – 2009. – 344с.
21) Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2008. – 360 с.
22) Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2007. – 460 с.
23) Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Подерьогіна. – К.: КНЕУ, 2008. – 345 с.
24) Фінансовий аналіз: Навч. посібник / Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К.: КНЕУ, 2007. – 592 с
25) Шваб Л.І. Економіка підприємства : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – 2-ге вид. – К: «Каравела», 2008. – 568с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.