На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ЛОГКО-МАТЕМАТИЧНИЙ РОЗВИТОК ДТЕЙ СТАРШОГО ДОШКЛЬНОГО ВКУ ЗА БАЗОВОЮ ПРОГРАМОЮ «Я У СВТ»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 15.11.2012. Сдан: 2011. Страниц: 44. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление


ВСТУП………………………………………………………………………………….2

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ…………………………………………………………………………………….5
1.1. Визначення сутності логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку на основі аналізу наукових досліджень……………………………………………….5

1.2. Вікові особливості дітей старшого дошкільного віку ….……………………….9
1.3. Зміст та завдання логіко-математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку………………………………………………………………………15

РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИКА ВТІЛЕННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ДІЯЛЬНОСТІ ДНЗ…………………………………………………………………………………….24
2.1. Умови і досвід організації логіко-математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку………………………………………………………………………24

2.2.Очікувані результати……………………………………………………………...36

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………..39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….42
ДОДАТКИ………<
Вступ

Одним із завдань дошкільної освіти є підготовка дитини до навчання у школі. Введення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку має забезпечити усім дітям належний рівень готовності до шкільного навчання, а отже й адаптацію до нових умов життєдіяльності. Тому в сучасній дошкільній освіті, в умовах законодавчо закріпленої обов’язкової освіти п’ятирічних, пріоритетним завданням має бути формування психологічної готовності дитини до школи. Педагог, насамперед, має розвивати у дитини необхідні для цього психологічні якості, зокрема прийняття нової соціальної ролі - школяра, довільну поведінку, продуктивну уяву, вміння і прагнення вчитися, логічне мислення. Одним з найважливіших аспектів підготовки дитини до школи є логіко-математичний розвиток, оскільки передусім сприяє формуванню у майбутнього школяра вміння розв’язувати інтелектуальні і практичні завдання в різних видах діяльності, оперувати моделями розв’язку.

Сьогодні педагогічна робота з розумового розвитку й математичної підготовки дітей визначена Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, згідно з яким формування логіко-математичнх уявлень дитини здійснюється у всіх сферах життєдіяльності: «Природа», «Культура», «Люди», «Я сам» за змістовими лініями: «Предметний світ, «Я-психічне», «Я– соціальне» і передбачає набуття дошкільником відповідних знань і вмінь застосовувати їх на практиці. Базова програма «Я у світі» зорієнтована на особистість як пріоритет освіти, збереження дитячої субкультури, збалансованість розвивального, виховного та навчального процесів у дошкільному закладі, спрямована на озброєння дошкільника навичками практичного життя. Дана програма націлює не стільки на засвоєння дитиною певного обсягу математичних знань, скільки якість запам’ятовування інформації та формування відповідних розумових дій, на оволодіння способами розв’язання різноманітних завдань з використанням елементарних логічних прийомів.

Тому актуальність даної роботи «Логіко-математичний розвиток дитини старшого дошкільного віку за базовою програмою «Я у світі» зумовлена пошуком оптимальних шляхів, методів та прийомів здійснення логіко-математичної підготовки для того, аби вона була максимально якісною і будувалася на принципах наступності між дошкіллям та початковою освітою.
Об’єкт дослідження - умови і досвід організації логіко-математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку.
Предмет дослідження - логіко-математичний розвиток дітей старшого дошкільного віку.
Мета роботи полягає у виявленні позитивних умов для створення цілісно організованого освітнього середовища для максимальної реалізації логіко-математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку на основі вивчення та узагальнення матеріалів науковців з даної теми та власного досвіду.
Відповідно до сформованої мети перед нами були поставлені такі завдання:
1. Визначити суть поняття «логіко-математичний розвиток», «логіко-математична компетентність», «логічне мислення», «логічні операції» тощо.
2. Дати характеристику віковим особливостям старших дошкільників.
3. Розкрити зміст та завдання логіко-математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку.
4. Виявити ефективні педагогічні умови формування логіко-математичної компетентності в дітей старшого дошкільного віку.
5. Сформувати своє бачення щляхів реалізації логіко-математичного розвитку старших дошкільників.
Для виявлення стану проблеми в теорії і практиці дошкільної освіти, визначення сутності феномену «логіко-математичний розвиток», особливостей усвідомлення математичних понять дітьми дошкільного віку використано теоретичні методи: аналіз, порівняння, узагальнення, класифікація та систематизація даних науково-методичних, довідкових джерел, педагогічної документації.
Задля визначення якості технологій математичного розвитку та виявлення у дітей старшого дошкільного віку рівня сформованості логіко-математичних понять застосовано емпіричні методи: спостереження, бесіди, тестування, аналіз продуктів діяльності.
Практичною основою написання випускної творчої роботи виступив Хотинський дошкільний навчальний заклад «Струмочок» Сумського району Сумської області.
Практичне значення роботи: розроблено систему завдань та ігор, спрямованих на формування у дітей старшого дошкільного віку логіко-математичних понять у процесі пізнавальної діяльності, їх методичне забезпечення та варіативну програму з математичної підготовки. Теоретична та практична частина даної роботи можуть бути використані в практичній роботі вихователів дошкільних навчальних закладів, у змісті лекційних та практичних занять, що входять до обов’язкового циклу навчальних дисциплін з підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у ВНЗ, у процесі педагогічної практики у студентів зі спеціальності «Дошкільне виховання», на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогів дошкільної освіти.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Баглаєва Н. І. Діагностика логіко-математичних умінь дитини // Палітра педагога. – 1998. – № 3 - 4.
2. Баглаєва Н. Логіко-математичний розвиток дошкільнят: шляхи оптимізації / Баглаєва Н. // Палітра педагога, 2002. - № 2. С. 12-14.
3. Баглаєва Н. Логіко-математичні ігри / Баглаєва Н. // Палітра педагога, 2000. - № 1. С. 14-17.
4. Баглаєва Н. Розвиток логіко-математичного мислення у дошкільників / Баглаєва Н. // Шлях освіти, 1999. – № 3. - С. 34-36.
5. Баглаєва Н. І. Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят // Дошкільне виховання. – 1999. – № 7. – С. 3-4.
6. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. – 1999. – № 1. – С. 6–19.
7. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»
8. / Наук.кер. та заг. ред. О.Л. Кононко.- К.:Світич, 2009.
9. Белошистая А. В. Дошкольный возраст : формирование и развитие математических способностей // Дошкольное воспитание. – 2000. – № 2. – С. 69-79.
10. Белошистая Л. В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников / Л. В. Белошистая. – М., 2003. – 400 с.
11. Гапонова В. Визначення складових формування логіко-математичного мислення дітей старшого дошкільного віку / В. Гапонова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія. Педагогічні науки. - Полтава, 2007, Вип. 3-4 (55-56). - С. 188-193.
12. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
13. Грибанова О.К., Щербакова К.Й., Бєлова С.Ф., Назаренко К.В. Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей. – К., 1987.
14. Зайцева Л.І. Математична компетентність: диференційований підхід // Палітра педагога. – 2004. – № 2. – С. 16-17.
15. Закон України “Про дошкільну освіту”. – К., 2001.
16. Іщенко Л. В. Логіко-математичний розвиток дітей 5-7 років [Електронний ресурс] www.nbuv.gov.ua
17. Кононко О.Л. Особистісний підхід: суть та шляхи втілення в державній базовій програмі // Дошкільне виховання. – 2001. – № 9. – С.10-14.
18. Люблинская А. А. Воспитателю о развитии ребенка / А. А. Люблинская. – М. : Просвещение, 1972. – 132 с.
19. Плетеницька Л.С. Формування елементів математичних уявлень у дошкільників. Частина 1, 2. – Івано-Франківськ, 1999.
20. Погонець З. Математична подорож Космосом/З. Погонець // Дошкільне виховання, 2010, № 11. - С. 24-25.
21. Позднякова В.В. Логіко-математичний розвиток дошкільнят: інноваційні аспекти альтернативної технології математичної освіти / В. В. Позднякова, Н. В. Заплаткіна // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДУ, 2006, № 5. - С. 64-66.
22. СкворцоваС. Логіко-математична компетентність дитини: наступність дошкілля і школи //Дошкільне виховання. – 2011. – № 5. – С.13-17
23. Скворцова С. Формування логіко-математичної компетентності п’ятирічних //Дошкільне виховання. – 2011. – № 10. – С.15-19.
24. Старченко В.А. Формування логіко-математичної компетентності у старших дошкільників: Навч.-метод.посіб.до Базової прогр.розв.дитини дошк.віку «Я у світі».- К.: "Світич", 2009.- 80с.
25. Татаринова С. О. До проблеми формування логіко-математичних понять у практиці роботи дошкільного навчального закладу / С. О. Татаринова // Наука і освіта. – Одеса : Півд. наук. центр АПН України, 2010, № 8. - С. 148-151.
26. Туник І. Розвиток логіко-математичних здібностей дошкільнят / І. Туник // Палітра педагога. – Київ.: "Світич", 2004, №№ 3, 4. - С. 24-29, 26-29.
27. Туник І. Розвиток логіко-математичних здібностей старших дошкільнят / І. Туник // Палітра педагога. – Київ : "Світич", 2005, №№ 1, 3. - С. 26-27, 22-23.
28. Щербакова К.Й. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників. – К. : Вища школа, 1996. – 240 с., іл.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.