На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ОРГАНЗАЦЙН СТРУКТУРИ УПРАВЛННЯ ТА КОМУНКАЦ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАД

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 16.11.2012. Сдан: 2012. Страниц: 66. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ТА КОМУНІКАЦІЙ ………………………………...5
1.1. Управління вищим навчальним закладом в контексті менеджменту освіти…………………………..……………………………………………………...5
1.2. Основні поняття дослідження «організаційна структура управління» та «комунікації»……………………………………………………………………...8
1.3. Основні принципи і методи дослідження……………………………14
РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ І КОМУНІКАЦІЙ………………………………..…16
2.1. Характеристика та значення організаційних структур управління.....16
2.2. Зміст і види комунікацій та їх роль в управлінні організацією…...…24
РОЗДІЛ 3 ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ І КОМУНІКАЦІЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ……………………………………………………...32
3.1. Аналіз організаційних структур управління та процесу комунікацій вищих навчальних закладів…………………………………………………..……32
3.2. Пропозиції щодо удосконалення організаційних


ВСТУП
В сучасних умовах в інтелектуальному поступі людства дуже важливою є освітня сфера. Реформування вітчизняної вищої освіти в нових умовах глобалізаційних процесів актуалізує проблему виявлення сутнісних ознак теорії та практики управління оновленням вищого навчального закладу з урахуванням соціокультурних особливостей конкретних регіонів, потреби в фахівцях виробництва і сфери послуг. У всьому світі йде інтенсивний пошук моделей освітніх систем, які б найповніше задовольняли потреби особистості й суспільства в умовах переходу людства в постіндустріальну епоху. Тому сучасна освіта вимагає нових підходів до її управління.
Однак ці аспекти управління недостатньо досліджені та неповно висвітлені в літературі. Реальний стан управління вищим навчальним закладом дозволяє констатувати, що сучасний рівень управління ним не відповідає вимогам, які висуваються суспільством. Немає сумніву в тому, що результати наукових пошуків можуть суттєво розширити можливості керівника у створенні необхідних умов для формування зацікавленого у продуктивній діяльності колективу.
Таким чином, реформування системи вищої освіти в Україні, потреба в професіоналізації її управлінської діяльності, що останнім часом постала особливо гостро, обумовлює актуальність дослідження організаційних структур управління і комунікацій у вищому навчальному закладі, адже необхідні кардинальні змін в управлінні вищими навчальними закладами на засадах системного підходу до збереження педагогічних норм, традицій і соціокультурних основ суспільства, перетворення функціоналу педагогічної реальності з огляду сучасних вимог, потенційного розвитку на основі цілеспрямованих змін і нововведень.
Проблемна ситуація полягає в складності та багатоаспектності управлінських проблем, що визначають характер практичних змін в управлінні вищими навчальними закладами, та потребує запровадження передових освітніх управлінських моделей і технологій, які зумовлюють підвищення ефективності управління.
Об’єктом дослідження є процес реформування в структурі управління вищої освіти в світлі сучасної стратегії розвитку.
Предметом дослідження є організаційні структури управління та процес комунікації у вищому навчальному закладі.
Метою курсової роботи є системне дослідження впливу обраної форми організаційної структури управління на ефективність управління вищим навчальним закладом та ролі комунікацій.
Завдання дослідження:
– розглянути зміст понять «управління», «організаційна структура управління» та «комунікації»;
– визначити принципи та методи вивчення впливу вибору організаційної структури та комунікацій на ефективність управління вищим навчальним закладом;
– розкрити сутність та значення організаційних структур управління, а також зміст і види комунікацій організації та їх роль в процесі управління;
– проаналізувати різні типи організаційних структур управління та процес комунікацій вищого навчального закладу;
– виявити основні проблеми організаційних структур управління та комунікацій у вищому навчальному закладі та шляхи їх удосконалення з метою підвищення ефективності управління.
Основна гіпотеза полягає у тому, що вдало обрана форма організаційної структури управління та процесу комунікацій має визначальний вплив на ефективність управління вищим навчальним закладом.
Допоміжна гіпотеза: організаційну структуру управління створюють не довільно, а з врахуванням цілей і задач діяльності вищого навчального закладу.
Курсова робота виконана на 52 сторінках, складається з вступу, 3-х розділів (поділених на підрозділи), висновків, списку використаних джерел на 4 сторінках (38 джерел), містить 12 додатків..............


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алексюк А.М. Концепція вихідних засад демократизації навчального процесу в освітніх закладах України / А.М. Алексюк // Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. – К.: Школяр, 1997. – С. 58-77.
2. Балабанова Л.В. Управление конкурентоспособностью предприятия на основе маркетинга: Монографія / Л. В. Балабанова, А. В. Кривенко. – Донецк: ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2004. – 147 с.
3. Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. вузів / М.Г. Білуха. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.
4. Босак А.О. Технологія зовнішньоекономічних операцій і міжнародній інформаційні системи: навч. посібн. / А.О. Босак, О.Ю. Григорєв, Р.Д. Бала. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 320 с.
5. Виханский О.С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.: Экономистъ, 2003. – 528 с: ил.
6. Волкова Н.П. Педагогіка: навч. посіб. 3-тє вид., стер. / Н.П. Волкова. – К.: Академвидав, 2009. – 616 с.
7. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, 2002. – 708 с.
8. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х. Организации: поведение, структура, процессы. М.: Экономика, 2000. – 319с.
9. Головатий М. Ф. Освіта України: зупинитися і оглянутися // Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти: Моногр. / За ред. В. М. Бебика. — К.: МАУП, 2004. – С. 9-18.
10. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента: Конспект лекций. Таганрог: ТРТУ, 1995. – 145с.
11. Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. – Вип. ХLIV /За заг.ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ: СДПУ, 2009. – 267 с.
12. Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2000. – 832 с.
13. Дідковська Л.Г. Менеджмент: навч. посібн. / Л.Г. Дідковська, П.Л. Гордієнко. – К.: Вид-во «Алерта КНТ», 2007. – 478 с.
14. Информационно-справочный портал поддержки систем управления качеством. Системы менеджмента качества в образовании. Структуры вузов. Адаптивные структуры [Електронний ресурс]. – Режим доступу: quality.edu.ru/quality/sk/menedjment/vuzstructure/663
15. Исследование и разработка организационных систем управления в высших учебных заведениях: Монография / В.Е. Ланкин, Г.В. Горелова, В.Д. Сербин и др.; Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011. – 178 с.
16. Клименко М., Дуброва О.С., Барабась Д.О., Омельяненко Т.В., Вакуленко А.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 527 с.
17. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.
18. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К.: Академвидам, 2007. – 416 с.
19. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посібн. – Вид. 2-е, [перероб. та доп.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «Інтелект +» Ін-ту післядипломної освіти), Інтелект-Захід, 2003. – 352 с.
20. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. – К.: Академвидав, 2007. – 464 с.
21. Ломоносов А. В. Визначення цілей функціонування відокремлених підрозділів у менеджменті вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць. – Миколаїв, 2003. – N7 (393). – С.36–43
22. Менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Г.В. Щокіна, М.Ф. Головатого, О.В. Антонюка, В.П. Сладкевича. – К.: МАУП, 2007. – 816 с.: іл.
23. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: «Дело ЛТД», 1994. – 702 с.
24. Мильнер Б. 3. Теория организации: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 720с.
25. Ніколаєнко С. Про законодавче забезпечення діяльності вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації / С. Ніколаєнко // Вища школа. – 2004. – № 1. – С. 17–21.
26. Огаренко В.М. Державне регулювання діяльності вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг : монографія / В.М. Огаренко. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 328 с.
27. Осовська Г.В., Осовський О.А. Ос


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.