Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ОРГАНЗАЦЙН СТРУКТУРИ УПРАВЛННЯ ТА КОМУНКАЦ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАД

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 16.11.2012. Год: 2012. Страниц: 66. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ТА КОМУНІКАЦІЙ ………………………………...5
1.1. Управління вищим навчальним закладом в контексті менеджменту освіти…………………………..……………………………………………………...5
1.2. Основні поняття дослідження «організаційна структура управління» та «комунікації»……………………………………………………………………...8
1.3. Основні принципи і методи дослідження……………………………14
РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ І КОМУНІКАЦІЙ………………………………..…16
2.1. Характеристика та значення організаційних структур управління.....16
2.2. Зміст і види комунікацій та їх роль в управлінні організацією…...…24
РОЗДІЛ 3 ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ І КОМУНІКАЦІЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ……………………………………………………...32
3.1. Аналіз організаційних структур управління та процесу комунікацій вищих навчальних закладів…………………………………………………..……32
3.2. Пропозиції щодо удосконалення організаційних


ВСТУП
В сучасних умовах в інтелектуальному поступі людства дуже важливою є освітня сфера. Реформування вітчизняної вищої освіти в нових умовах глобалізаційних процесів актуалізує проблему виявлення сутнісних ознак теорії та практики управління оновленням вищого навчального закладу з урахуванням соціокультурних особливостей конкретних регіонів, потреби в фахівцях виробництва і сфери послуг. У всьому світі йде інтенсивний пошук моделей освітніх систем, які б найповніше задовольняли потреби особистості й суспільства в умовах переходу людства в постіндустріальну епоху. Тому сучасна освіта вимагає нових підходів до її управління.
Однак ці аспекти управління недостатньо досліджені та неповно висвітлені в літературі. Реальний стан управління вищим навчальним закладом дозволяє констатувати, що сучасний рівень управління ним не відповідає вимогам, які висуваються суспільством. Немає сумніву в тому, що результати наукових пошуків можуть суттєво розширити можливості керівника у створенні необхідних умов для формування зацікавленого у продуктивній діяльності колективу.
Таким чином, реформування системи вищої освіти в Україні, потреба в професіоналізації її управлінської діяльності, що останнім часом постала особливо гостро, обумовлює актуальність дослідження організаційних структур управління і комунікацій у вищому навчальному закладі, адже необхідні кардинальні змін в управлінні вищими навчальними закладами на засадах системного підходу до збереження педагогічних норм, традицій і соціокультурних основ суспільства, перетворення функціоналу педагогічної реальності з огляду сучасних вимог, потенційного розвитку на основі цілеспрямованих змін і нововведень.
Проблемна ситуація полягає в складності та багатоаспектності управлінських проблем, що визначають характер практичних змін в управлінні вищими навчальними закладами, та потребує запровадження передових освітніх управлінських моделей і технологій, які зумовлюють підвищення ефективності управління.
Об’єктом дослідження є процес реформування в структурі управління вищої освіти в світлі сучасної стратегії розвитку.
Предметом дослідження є організаційні структури управління та процес комунікації у вищому навчальному закладі.
Метою курсової роботи є системне дослідження впливу обраної форми організаційної структури управління на ефективність управління вищим навчальним закладом та ролі комунікацій.
Завдання дослідження:
– розглянути зміст понять «управління», «організаційна структура управління» та «комунікації»;
– визначити принципи та методи вивчення впливу вибору організаційної структури та комунікацій на ефективність управління вищим навчальним закладом;
– розкрити сутність та значення організаційних структур управління, а також зміст і види комунікацій організації та їх роль в процесі управління;
– проаналізувати різні типи організаційних структур управління та процес комунікацій вищого навчального закладу;
– виявити основні проблеми організаційних структур управління та комунікацій у вищому навчальному закладі та шляхи їх удосконалення з метою підвищення ефективності управління.
Основна гіпотеза полягає у тому, що вдало обрана форма організаційної структури управління та процесу комунікацій має визначальний вплив на ефективність управління вищим навчальним закладом.
Допоміжна гіпотеза: організаційну структуру управління створюють не довільно, а з врахуванням цілей і задач діяльності вищого навчального закладу.
Курсова робота виконана на 52 сторінках, складається з вступу, 3-х розділів (поділених на підрозділи), висновків, списку використаних джерел на 4 сторінках (38 джерел), містить 12 додатків..............


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алексюк А.М. Концепція вихідних засад демократизації навчального процесу в освітніх закладах України / А.М. Алексюк // Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. – К.: Школяр, 1997. – С. 58-77.
2. Балабанова Л.В. Управление конкурентоспособностью предприятия на основе маркетинга: Монографія / Л. В. Балабанова, А. В. Кривенко. – Донецк: ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2004. – 147 с.
3. Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. вузів / М.Г. Білуха. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.
4. Босак А.О. Технологія зовнішньоекономічних операцій і міжнародній інформаційні системи: навч. посібн. / А.О. Босак, О.Ю. Григорєв, Р.Д. Бала. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 320 с.
5. Виханский О.С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.: Экономистъ, 2003. – 528 с: ил.
6. Волкова Н.П. Педагогіка: навч. посіб. 3-тє вид., стер. / Н.П. Волкова. – К.: Академвидав, 2009. – 616 с.
7. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, 2002. – 708 с.
8. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х. Организации: поведение, структура, процессы. М.: Экономика, 2000. – 319с.
9. Головатий М. Ф. Освіта України: зупинитися і оглянутися // Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти: Моногр. / За ред. В. М. Бебика. — К.: МАУП, 2004. – С. 9-18.
10. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента: Конспект лекций. Таганрог: ТРТУ, 1995. – 145с.
11. Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. – Вип. ХLIV /За заг.ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ: СДПУ, 2009. – 267 с.
12. Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2000. – 832 с.
13. Дідковська Л.Г. Менеджмент: навч. посібн. / Л.Г. Дідковська, П.Л. Гордієнко. – К.: Вид-во «Алерта КНТ», 2007. – 478 с.
14. Информационно-справочный портал поддержки систем управления качеством. Системы менеджмента качества в образовании. Структуры вузов. Адаптивные структуры [Електронний ресурс]. – Режим доступу: quality.edu.ru/quality/sk/menedjment/vuzstructure/663
15. Исследование и разработка организационных систем управления в высших учебных заведениях: Монография / В.Е. Ланкин, Г.В. Горелова, В.Д. Сербин и др.; Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011. – 178 с.
16. Клименко М., Дуброва О.С., Барабась Д.О., Омельяненко Т.В., Вакуленко А.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 527 с.
17. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.
18. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К.: Академвидам, 2007. – 416 с.
19. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посібн. – Вид. 2-е, [перероб. та доп.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «Інтелект +» Ін-ту післядипломної освіти), Інтелект-Захід, 2003. – 352 с.
20. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. – К.: Академвидав, 2007. – 464 с.
21. Ломоносов А. В. Визначення цілей функціонування відокремлених підрозділів у менеджменті вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць. – Миколаїв, 2003. – N7 (393). – С.36–43
22. Менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Г.В. Щокіна, М.Ф. Головатого, О.В. Антонюка, В.П. Сладкевича. – К.: МАУП, 2007. – 816 с.: іл.
23. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: «Дело ЛТД», 1994. – 702 с.
24. Мильнер Б. 3. Теория организации: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 720с.
25. Ніколаєнко С. Про законодавче забезпечення діяльності вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації / С. Ніколаєнко // Вища школа. – 2004. – № 1. – С. 17–21.
26. Огаренко В.М. Державне регулювання діяльності вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг : монографія / В.М. Огаренко. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 328 с.
27. Осовська Г.В., Осовський О.А. Ос


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.