На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Учет заработной платы в банке анализ и аудит

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 21.11.2012. Сдан: 2012. Страниц: 79. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Мазм?ны


Кіріспе ..............................................................................................................4

1 Е?БЕКА?Ы ЕСЕБІНІ? ТЕОРИЯЛЫ? АСПЕКТІЛЕРІ 7
1.1 Е?бека?ыны? м?ні мен ма?ызы ж?не нормативтік-???ы?ты? реттеу 7
1.2 Е?бека?ыны? нысандары мен ж?йелері 13
1.3 БТА А? есеп саясаты, ??рылымы мен экономикалы? сипаттамасы 21

2 БТА А? Е?БЕКА?ЫНЫ? ?ЙЫМДАСТЫРЫЛУ ЕСЕБІ 28
2.1 БТА А? е?бека?ы есебін ?йымдастыру ерекшеліктері 28
2.2 БТА А? е?бека?ы бойынша есеп айырысуды? есебі 36
2.3 Е?бека?ыдан шегерімдер мен ?сталымдар 42

3 БАНКТІК СЕКТОРДА?Ы Е?БЕКА?Ы ?ОРЫНЫ? АУДИТІ МЕН ТАЛДАУ ?ДІСІ 48
3.1 Е?бека?ы ?орыны? аудиті мен талдауыны? а?парат к?здері 48
3.2 Е?бека?ы бойынша есеп айырысу аудиті 56
3.3 Е?бека?ыны талдау ж?не ма?ызы 62

?ОРЫТЫНДЫ 75

ПАЙДАЛАНЫЛ?АН ?ДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 79

?ОСЫМШАЛАР 81


Кіріспе


Е?бека?ы - б?л е?бек ?лшемі мен т?тыну ?лшеміне ба?ылау жасауды ж?зеге асыру?а к?мектесетін ма?ызды экономикалы? ??рал. Е?бек а?ы т?сінігі жа?а мазм?нымен толы?тырылды ж?не сонымен ?атар ?рт?рлі сыйа?ылар, ?осымша т?лемдер ж?не ?леуметтік же?ілдіктер, а?шалай ж?не натуралды т?рдегі барлы? а?ы т?рлерін ??рап отыр. Е?бек ж?не е?бека?ы - д?л ж?не оперативтік м?ліметтерді талап ететін ж?мыс орныны? е? негізгі ж?не к?рделі б?лігі, онда ж?мысшылар саныны? ?згерісі, ж?мыс уа?ытыны? шы?ындары, ж?мысшыларды? категориялары, ?ндіріс шы?ындары к?рсетіледі.
Е?бек а?ы м?селелері тек экономикалы? жа?ынан ?ана емес, сонымен ?атар, ?леуметтік жа?ынан да ма?ызды бол?анды?тан, экономикалы? теорияда ж?не іс ж?зінде ерекше орын?а ие. Сол себепті б?л дипломды? ж?мысты? та?ырыбы бізді? ?о?амымызды? ?азіргі даму кезе?інде ?те ?зекті болып табылады. Сонды?тан да, ?аза?стан Республикасыны? Президенті Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты? ?аза?стан хал?ына жолда?ан «?аза?стан - 2030» стратегиялы? ба?дарламасында басты міндеттерді? бірі - «е?бека?ы мен т?лемдерді, зейнета?ыны толы? ж?не уа?тылы т?леп т?ру» екендігін айт?ан [1].
?рбір ж?мысшыны? е?бек а?ысы оны? жеке ?ос?ан ?лесімен ж?не к?сіпорын ж?мысыны? н?тижесімен аны?талады. Ол салы?тармен реттеледі, жо?ар?ы шегі шектелмейді. Ал, барлы? ?йымды? - ???ы?ты? формада?ы ж?мысшыларды? е?бек а?ысыны? е? т?менгі м?лшері ?аза?стан Республикасыны? за?дарымен ж?не жыл сайын «Республикалы? бюджет» за?ымен аны?талады.
Нары?ты? экономика жа?дайына к?шуге байланысты е?бек а?ы ж?йесі т?гелдей ?згеріске ?щырады. ?аза?стан Республикасыны? 15.05.07 «Е?бек Кодексі» за?ына с?йкес, мемлекет к?сіпорындар мен ?йымдарды? к?сіпкерлік ?ызметіне араласпайды, сонымен ?атар, е?бек а?ыны? м?лшерін, формаларын, ж?йелерін аны?тамайды, я?ни оны ?йымдастырумен айналыспайды [2].
Мемлекет тек халы?ты ?леуметтік ?ор?аумен айналысады. Мысалы, е?бек а?ыны? е? т?менгі м?лшерін ?ояды, е?бек а?ыны? салы? салынбайтын м?лшерін бекітеді, Е?бек Кодексіне с?йкес ж?мысшыларды ж?мыс?а ?абылдау ж?не ж?мыстан шы?ару т?ртібін бекітеді.
Нары?ты? экономика жа?дайында бас?аруды жетілдіруге ж?не жа?а к?сіпкерлік ?ызметтерді? пайда бола бастауына с?йкес бухгалтерлік есепті? ма?ызы мен р?лі артуда. К?сіпорын ж?мысыны? экономикалы? тиімді т?р?ыдан орындалуы, ?йымны? ?зін-?зі ?аржыландырылуы мен табыс табуы, ?р т?рлі де?гейдегі бас?ару шешімдерін ?зірлеуге, негіздеу мен ?абылдау?а сондай-а? ?йымдарды? ?аржылы? ж?не шаруашылы? ?ызметі туралы сапалы, уа?тылы а?паратты ?алыптастыру бухгалтерлік есепті? басты ма?саттары болып табылады.
Б?гінде ?аза?стан дамы?ан елдерді? ?олданып ж?рген халы?аралы? бухгалтерлік есеп стандартын, за?дарын ж?не икемді салы? ж?йесін толы? пайдалану?а талпыныс жасауда. Сонымен ?атар, атал?ан ??былыстар бухгалтерлік есепке де, талдау ж?йесіне де жа?аша талаптар ?ойып отыр.
Б?л талаптар Республикамызда бухгалтерлік есеп пен ?аржылы? ?орытынды есеп беру ж?йесін реттеуші ?лтты? стандарттар мен Бас шоттар жоспарын жасап бекітілуіне ж?не оларды? 1997 жылды? 1 ?а?тарынан бастап басшылы??а алынып, к?ні б?гінге дейін толы?тырылып ?олданылып келуіне септігін тигізді.
Нары?ты? экономика жа?дайында, болатын ?атал б?секелестік к?ресте, табыс пен к?сіпорынды са?тап ?алуды? басты факторы болып, к?сіпорынны? ?аржылы? жа?дайы мен ?аржылы? н?тижесі саналады, ол ?шін осы атал?ан жайдын м?ні туралы дер кезінде ж?не сенімді а?парат ?ажет.
Тап осындай а?паратты? басым к?пшілігі бухгалтерлік есепті? еншісіне тиетіндігіне дау жо?. Сонды?тан да бухгалтерлік есепті кейде бизнесті? ?аржылы? тілі деп те атайды.
Е?бек ж?не е?бека?ыны? есебі бухгалтерлік есепті? ??рамдас б?лігі болып табылады. Е?бек - адамдарды? ?мірі ?шін ?ажетті материалды?, рухани ж?не бас?а да ??ндылы?тар жасау?а ба?ыттал?ан адам ?ызметі. Я?ни, е?бек адам ?міріні? ажырамас б?лігі, ?йткені адамды адам ?ыл?ан - е?бек.
?аза?стан Республикасыны? Конституциясына с?йкес республиканы? ?рбір азаматы е?бек етуге ???ылы ж?не ?рбір адам ?з ы?ыласына, ?абілеттілігіне ж?не арнайы дайынды?ына ?арай маманды?ын та?дай алады.
?ызметкерді? е?бегін д?рыс ба?алау - е?бек т?леміні? негізгі ал?ышарты болып табылады. Е?бека?ы адамдарды? ?мір с?руіні? негізгі к?зі. ?йткені е?бека?ы б?кіл ?лемде ж?мыс істейтіндерді? кіріс к?зі. Сонымен ?атар е?бека?ы мемлекетті? ?з азаматтарына деген ?атынасын к?рсетеді ж?не экономиканы бас?аруда?ы негізгі элемент ретінде ?олданылады.
Дипломды? ж?мыс та?ырыбыны? ?зектілігі - е?бекті? ж?не оны? т?лема?ысыны? есебі банктегі бухгалтерлік есеп ж?йесінде ?те ?лкен р?л ат?аратынды?ы. Е?бек, оны? саны мен сапасы банкті? шаруашылы? ?ызметінде аны?талады. Ж?мысшылар мен ?ызметкерлермен уа?ытылы д?рыс есеп айырысу. Жедел басшылы? жасау тиісті м?ліметтер алу.
Дипломды? ж?мысты? ма?саты банктік секторда?ы е?бек ж?не е?бека?ыны? есебі мен талдауын жасау, аудитін ?йымдастыру теориясын ж?не т?жірибесін зерттеу болып табылады. Б?л ма?сатты ж?зеге асыру ?шін келесідей міндеттер шешіледі:
- е?бека?ыны? теориялы? аспектілерін ?арастыру;
- е?бека?ы бойынша есеп айырысуды? есебін зерттеу;
- е?бека?ыдан ?сталынатын ?сталымдарды ?арастыру;
- е?бека?ы есебін ж?ргізу т?ртібін зерттеу;
- е?бека?ы ?орын талдау;
- е?бека?ы?а ж?ргізілген аудитерлік тексеруді зерттеу.
Дипломды? ж?мысты? зерттеу объектісі болып «БТА» А? ?ызметкерлеріні? е?бека?ыларыны? ?алыптасуы мен ?оз?алысын бухгалтерлік есепте к?рсетілуі, е?бека?ы ?орын талдау мен аудиторлы? тексерілуі болып табылады.
?ылыми жа?алы?ы банктік сектор бойынша бухгалтерлік есепті ж?ргізу нысандары мен е?бека?ыны есептеу ж?йесі ба?дарламасыны? ке?ейтілген т?рін енгізу; ж?мыс ?тілі мен ж?мыста ?тімді ?сыныс бергеніне с?йкес е?бека?ы т?леу; ?ызметкерлер арасында?ы б?секелестікті арттыру; ?німділікті арттыру?а ынталандыру.
Дипломды? ж?мысты жазу барысында мынандай нормативті - ???ы?ты? за? актілері ?олданыл?ан:
?аза?стан Республикасыны? Конституциясы;
?аза?стан Республикасыны? Азаматты? Кодексі;
?аза?стан Республикасыны? Бухгалтерлік есеп пен ?аржылы? есептілік туралы За?ы (2007 жыл?ы 28 а?панда?ы За?ы);
Салы?тар ж?не бюджетке т?ленетін бас?а да міндетті т?лемдер туралы За?ы;
?аза?стан Республикасыны? Бюджет Кодексі;
Халы?аралы? ?аржылы? Есептілікті? Стандарттары;
Дипломды? ж?мыс 3 б?лімнен, кіріспе, ?орытынды ж?не ?осымшалардан т?рады. Жалпы ж?мыс к?лемі 78 бет. Ж?мыс ??рамы 15 кесте, 1 сурет, 6 ?осымша, 11 формула, 28 ?дебиет к?здерінен т?рады.
Бірінші б?лімде е?бека?ы есебіні? теориялы? аспектілері, соны? ішінде: е?бека?ыны? м?ні мен ма?ызы, нысандары мен ж?йелері ж?не нормативтік-???ы?ты? реттеу, БТА А? есеп саясаты, ??рылымы мен экономикалы? сипаттамасы ?арастырыл?ан.
Екінші б?лім БТА А? е?бека?ыны? ?йымдастырылу есебі, оны? ерекшеліктері, е?бека?ы бойынша ?сталымдар мен шегерімдер, е?бека?ы бойынша есеп айырысу есебін зерттеу ?шін арнал?ан.
?шінші б?лімде банктік секторда?ы е?бека?ы ?орыны? аудиті мен талдау ?дістері: е?бека?ы ?орыны? аудиті мен талдауыны? а?парат к?здері, е?бека?ы бойынша есеп айырысу аудиті ж?не е?бека?ыны талдау к?рсеткіштері.


Пайдаланыл?ан ?дебиеттер тізімі


1 «?аза?стан - 2030» Барлы? ?аза?станды?тарды? ?сіп - ?ркендеуі, ?ауіпсіздігі ж?не ?л-ау?атыны? артуы туралы Ел Президентіні? ?аза?стан хал?ына жолдауы 1997.
2 «?аза?стан Республикасында?ы Е?бек Кодексі» 15.05.2007 №251-II
3 ?аза?стан Республикасыны? «Е?бек кітапшасын ж?ргізу т?ртібі ж?нінде оны бекіту туралы №35-П н?с?аулы?ы» 15 а?пан 2000 жыл.
4 ?аза?стан Республикасыны? ?кіметіні? №1394 ?аулысы негізінде ?абылдан?ан орташа е?бека?ыны есептеуді? біры??ай Ережесі 29.12.1993.
5 ?Р «Е?бекті ?ор?ау туралы» за?ы, 22 а?пан 1993 жыл
6 ?аза?стан Республикасыны? бухгалтерлік есепке алу ж?не аудит ж?йесін дамытуды? 2007 - 2009 жылдар?а арнал?ан т?жырымдамасы 09.08.2006.
7 Радостовец В.К., К?сіпорында?ы бухгалтерлік есеп. Алматы, 2002 - 728 б.
8 БТА Банк А? есеп саясаты, ??рылымы, сипаттамасы туралы м?ліметтер 2010-2011.
9 Мырзалиев Б.С., С?тмурзаева А.А., ?бдіш?кіров Р.С., Бухгалтерлік есеп теориясы ж?не т?жірибесі. Алматы, 2008 - 832 б.
10 БТА А? Кадр саясаты, 2010
11 Міржа?ыпова С.Т., Банктегі бухгалтерлік есеп. Алматы, 2006 - 724 б.
12 Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Методика финансового анализа. М, 2002
13 Байдаулетов М., Байдаулетов С.М., Аудит. Алматы, 2004-229 б.
14 «?кімшілік ???ы? б?зушылы?тар туралы» (ерекше б?лім), 2007 жыл
15 Байм?ханова С.Б., Балапанова ?.Ж., Бухгалтерлік есеп. Алматы, 2002-279 б.
16 Ковалев В.В., Волкова О.Н., Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М., 2004
17 ?аза?стан Республикасында «Зейнета?ымен ?амтамасыз ету туралы» ?Р За?ы 20 маусым 1997 жыл.
18 Абленов Д.О., Аудит негіздері, Алматы, 2005 - 405 б.
19 ?аза?стан Республикасы Статистика Агенттігіні? № 128 б?йры?ымен бекітілген «Е?бек ж?ніндегі статистикалы? есептілікті толтыру бойынша н?с?аулы?ы» 7 шілде 2009 жыл.
22 Байм?ханова С.Б., ?аржылы? есеп. Алматы, 2007 - 296 б.
20 Артеменко В.Г., Остапова В.В., Анализ финансовой отчетности. М., 2007
21 Бименова А.?., Банктегі бухгалтерлік есеп. Астана, 2010 - 192 б.
22 ?аза?стан Республикасыны? ?кімшілік Кодексі 30.01.2001 ж., № 155 2-б?лім , 10-тарау «Жеке т?л?аны? ???ы?ына озбырлы? жасалынатын ?кімшілік ???ы? б?зушылы?тар».
23 ?Р Азаматты? кодексі (Ерекше б?лігі) 47-тарау «Зиян келтіруді? салаларынан туындайтын міндеттемелер» №409-1, 1999ж
24 «?аза?стан Республикасында?ы Е?бек Кодексі» 15.05.2007ж. №251-II
25 «Салы? ж?не бюджетке т?ленетін бас?ада міндетті т?лемдер туралы» ?Р Кодексі 1.01.2009 ж.
26 Елбасы «?аза?станны? ?лемдегі б?секеге барынша ?абілетті 50 елді? ?атарына кіру стратегиясы» Жолдауы 2008 жыл
27 «Бухгалтерлік есеп пен ?аржылы? есептілік туралы» ?аза?стан Республикасыны? За?ы. Алматы, 28 а?пан 2007 жыл.
28 ?Р «Аудиторлы? ?ызмет туралы» 1998 жыл?ы 20 ?арашада?ы За?ы.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.