На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Особливост перекладу дєслв довершеного виду в газетних статях

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 23.11.2012. Сдан: 2011. Страниц: 35. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление


Вступ…………………………………………………………………………….4-5
Розділ 1
1.1 Поняття перекладу.........................................................................................6-7
1.2 Категорії англійського дієслова..................................................................8-11
1.3 Довершений вид дієслова………………………………...……………...12-18
1.4 Способи перекладу………………………………..……………………...19-20
1.5 Трансформації……………………………………………………………21-25
Розділ 2. Особливості перекладу інфінітиву у функції обставини в газетних текстах………………………………………………………………………...26-34
Висновки..………………………………………………………………….....35-36
Список використаних джерел…………………………………………..…...37-38

ВСТУП
Мова, як відомо, є найважливішим засобом людського спілкування, за допомогою якого люди обмінюються думками і домагаються взаємного розуміння. Спілкування людей за допомогою мови здійснюється двома шляхами: в усній та в письмовій формі. Якщо співрозмовники володіють однією мовою, то спілкування відбувається безпосередньо, однак, коли люди володіють різними мовами, безпосереднє спілкування стає вже неможливим. У цьому випадку на допомогу приходить переклад, який багато дослідників визначають як передачу засобами однієї мови думок, висловлених на іншій мові. Отже, переклад - є важливим допоміжним засобом, що забезпечує виконання мовою його комунікативної функції в тих випадках, коли люди висловлюють свої думки на різних мовах [15, c.4].
Переклад відіграє величезну роль у культурному розвитку людства. Завдяки перекладу люди однієї країни знайомляться з життям, побутом, історією, літературою і науковими досягненнями інших країн. Переклад складний як вид діяльності сам по собі. Більш того, на практиці перекладач повинен долати перешкоди, які ще більше ускладнюють процес перекладу. Можна відзначити наступні проблеми:
- Перша повязана з тим, що українська мова запозичує англійські слова - але, як це завжди буває із запозиченнями, вони мають в українській мові більш вузький спектр значень, ніж в англійській. Тобто, зустрівши, наприклад, в англійському тексті слово voucher, не слід відразу згадувати про приватизаційні чеки, бо в цьому значенні слово «ваучер» в англійській вживається дуже рідко, зате має безліч інших значень - гарант, поручитель, свідок, гарантійний лист, розписка і т.п.
- А друга повязана зі складними і заплутаними правилами читання в англійській, що ускладнює транслітерацію і транскрипцію власних назв та англійських слів, які залишаються без перекладу. Нерідко англійські слова, транскрибовані кирилицею за всіма правилами читання і вимови, набувають в українському тексті не дуже гарний вигляд. І якщо ці слова закріплюються в українській мові, то вони нерідко адаптуються до української фонетики
Темою нашої курсової роботи є особливості перекладу дієслів довершеного виду в газетних статях. Актуальність теми даної курсової роботи зумовлена ??наступними положеннями. Інформаційні процеси в сучасному світі говорять про те, що особливу актуальність представляє взаємодія з іншими країнами. Знання особливостей перекладу з англійської мови дуже важливо, тому що перекладачі, здійснюючи свою діяльність, сприяють людям, прибираючи між ними мовний барєр. Перекладачі роблять тексти іноземною мовою доступними для розуміння іншими людьми, які не є носіями тієї мови. Чим ширше знання перекладача про особливості перекладу тексту, тим якісніше здійснюється дана робота.
Питання перекладу дієслів довершеного виду привертає увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних лінгвістів таких, як: Зражевська Т. А., Біляєва Л. М., Каушанська В. Л., Корунець І. В., Рецкер Я. І., Швейцер А. Д., та інші.
Об’єктом дослідження даної курсової роботи виступають англійські дієслова довершеного виду.
Предметом дослідження є категорії часу англійських дієслів.
Мета дослідження полягає у розгляді англійських дієслів довершеного виду. Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
- розкрити зміст терміну «переклад» ;
- дослідити категорії часу дієслів;
- розглянути способи перекладу;
- показати на прикладах особливості перекладу дієслів довершеного виду.
При написанні курсової роботи був проведений аналіз навчальної літератури, опрацювання наукових джерел, оброблені періодичні видання, підведені підсумки виконаної роботи.


РОЗДІЛ І
1.1 Поняття перекладу
Переклад - це дуже древній вид людської діяльності. Як тільки в історії людства утворилися групи людей, мови яких відрізнялися одна від одної, зявилися і «білінгви», які допомагали спілкуванню між «різномовними» колективами. З виникненням писемності до таких усним перекладачів - «тлумачам» - приєдналися і перекладачі письмові, які перекладали різні тексти офіційного, релігійного й ділового характеру [8, с.17].
Зараз відомо чимало найрізноманітніших визначень перекладу. Кожен дослідник, який прагне розробити власну теорію, як правило, дає і своє визначення обєкту дослідження. Французький перекладач і теоретик перекладу Е. Карі пояснює перипетії у визначеннях перекладу наступним чином: «Поняття перекладу, справді, дуже складне, і не тільки тому, що в наш час воно набуло дивовижного різноманіття, але також тому, що воно безперестанку змінювалося протягом століть. Можливо, саме це ускладнювало роздуми багатьох авторів, які, погоджуючись з думкою попередників або заперечуючи їх, не помічали, що не завжди говорили про одне й те саме»..........


ВИСНОВКИ
Темою даної роботи є особливості перекладу дієслів довершеного виду в газетних статтях. Для більш детального вивчення цієї проблеми ми розкрили зміст терміну переклад та які відомі дослідники займалися цим питанням. Також ми дослідили категорії часу англійського дієслова та способи його перекладу. Категорія часу є провідною категорією в системі видо-часових форм. Дієслівні часи можуть відображати реальний час, коли точкою відліку є дійсний момент мови. Але дієслівні часові форми висловлюють і умовний час, при якому точка відліку не співпадає з реальним моментом мовлення. У будь-якому фіксованому тексті дієслівний час носить умовний характер; в силу своєї фіксованості він «відстає» від реального часу. Тому, як правило, у письмовому тексті дієслівний час завжди умовний; винятком є, можливо, тексти, що викладають такі наукові дані, які продовжують на даному відрізку часу (реального) залишатися актуальними. У творах художньої літератури час завжди умовний: автор довільно вибирає ту точку відліку, навколо якої будується оповідання. Однак співвідношення реального та умовного часу не впливає на функціонування видо-часових форм: для позначення реального та умовного часу використовуються одні й ті ж форми. Нагадаємо, що реальний час може бути відображено тільки у живому усному спілкуванні; фіксація його на лист відразу надає йому умовний характер.
Граматична категорія часу - відношення дії до моменту відліку, яким є, в першу чергу, умовний момент мови. Відрізок часу, що включає момент мовлення, - даний час; цей відрізок може мати найрізноманітнішу протяжність, від періоду, вимірюваного хвилинами (в прямій мові), до нескінченного часового простору. Минуле - відрізок часу, що передує справжньому і не включає моменту мовлення; майбутнє - відрізок часу, очікуваний після цього, також не включає моменту мови. Минуле і майбутнє ніколи не стикаються: вони розділені сьогоденням [2, c.46].
Дослідивши способи перекладу дієслів довершеного виду та здійснивши аналіз перекладу цих дієслів можна зробити наступні висновки:
The Present Perfect Tense найчастіше перекладається на українську мову дієсловом у минулому часі. Якщо Present Perfect вживається для вираження дії, що почалася в минулому і триває до теперішнього моменту, то речення перекладаються теперішнім часом. В аналогічних негативних реченнях Present Perfect може перекладатися і минулим часом.
The Past Perfect Tense перекладається на українську мову дієсловом у минулого часу довершеного, а іноді, в залежності від контексту, недовершеного виду.
The Future Perfect Tense на українську мову перекладається дієсловом майбутнього часу довершеного виду часто зі словом "вже".
The Present Perfect Continuous. Дієслово, яке вживається в Present Perfect Continuous може перекладатися на українську мову або дієсловом цього часу, або дієсловом минулого часу недоконаного виду.
The Past Perfect Continuous Tense перекладається на українську мову за допомогою дієслова минулого часу [6, c.3].
Також ми виявили, що для забезпечення адекватного перекладу було застосовано різні трансформації:
1) Зміна порядку слів.
2) Зміна структури речення (повна і часткова).
3) Заміна частин мови і членів речення.
4) Додавання слів.
5) Опущення слів.
6) Членування речень.
7) Об’єднання речень.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Алімов В.В.Теория перевода.- М.,2004.
2. Біляєва М. А., Грамматика английского языка.
3. Верба Л. Г., Г. В. Верба, Граматика сучасної англійської мови, Київ 2001.
4. Гарбовський Н.К., «Теория перевода»
5. Іванова І. П., В.В.Бурлакова, Г.Г.Почепцов, Теоретическая грамматика современного английского языка, Москва, 1981.
6. Карабан В. І., Посібник - довідник з перекладу англійської наукової та технічної літератури на українську мову, Київ 1997
7. Казакова Т.А. Практические основы перевода.-Серия: Изучаем иностранные языки. - СПб.:"Издательство Союз", - 2000, - 320с.
8. Комісаров В.Н., Теорія перекладу (лінгвістичні аспекти): Посібник для фак. іноз. мови. - М.; Вищ. шк., 1990 - с. 415 - с.253
9. Крилова І. П., Гордон Е. М. Грамматика современного английского языка - 9-е изд. М.: Книжный дом «Университет»: Высшая школа, 2003.- 448 с.
10. Левицька Т. Р., Фітерман А. М., Проблемы перевода, М., 1976 «Международные отношения».
11. Матузкова Е.П., Шеховцева М.Д., Фролов А.А. Теорія перекладу - М. : Вища школа, 1983. - с. 251 - с.83
12. Миловидов В. А. Сборник упражнений и тестовых заданий по английскому языку с ответами и грамматическими правилами -М. :АСТ: Астрель: 2005- 557с.
13. Міньяр-Бєлоручев Р.К. Теория и методы перевода. - М.: Московский лицей, 1996. -190 с.
14. Мунен, ж. Лингвистические проблемы перевода. Перевод как языковой контакт.
15. Петровська О. В. Непереводимое в переводе // Русская антрепологическая школа. Труды. Вып. 2. M.: РГГУ, 2004. С. 244-248.
16. Рецкер Я.І. Теория перевода и переводческая практика. - М.: Международные отношения, 1974. - 216с.
17. Семенов А.Л. Основные положения общей теории перевода.- М.,2004.
18. Федоров А.В. «Основы общей теории перевода». М., 1983. С. 10
19. Швейцер А.Д. «Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты», Мю, 1988. С. 75.
20. www.chinadigitaltimes.net
21. www.dailymail.co.uk
22. www.express.co.uk
23. www.globalissues.org
24. www.globalpost.com
25. www.guardian.co.uk
26. www.independent.co.uk
27. www.koreaherald.com
28. www.latimes.com
29. www.mirrorfootball.co.uk
30. www.mirror.co.uk
31. www.nj.com
32. www.nytimes.com
33. www.redpepper.org.uk
34. www.tehrantimes.com
35. www.telegraph.co.uk
36. www.time.com
37. www.theargus.co.uk
38. www.theipinionsjournal.com
39. www.themoscownews.com
40. www.thesun.co.uk
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.