На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Заповеное дело

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 23.11.2012. Сдан: 2011. Страниц: 27. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ПЛАН
1. Національна єкологічна мережа України.
2. Єкосистемний рівень охорони природи.
3. Памятники природи.
4. Полліський державний заповідник.


1. Національна екологічна мережа України.
Правовою основою формування національної екологічної мережі є закони України: “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про природно-заповідний фонд України”, “Про тваринний світ”, “Про рослинний світ”, “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки”. Земельний кодекс України, Лісовий кодекс України, Водний кодекс України.
Природні ділянки міжнародного значення створюються відповідно до міжнародних договорів України.
Природні регіони, природні коридори та буферні зони в цілісності утворюють мережу як єдину територіальну систему природних ландшафтів з огляду на її функціональні властивості, площу, видовий склад біоти в національній екологічній мережі виділяють елементи міжнародного, загальнодержавного та місцевого значення.
Природні регіони формуються на територіях, що мають у складі об’єкти природно-заповідного фонду, частка яких значно перевищує аналогічну в цілому по країні, а також інші території, що відповідають умовам національного природоохоронного законодавства та міжнародним нормативно-правовим актам, забезпечують збереження ландшафтного та біологічного різноманіття.
Природні коридори формуються за рахунок ділянок природних ландшафтів видовженої конфігурації і з’єднують між собою природні регіони. Вони забезпечують відповідні умови міграції дикої фауни та збереження біоти.
Буферні зони забезпечують захист природних регіонів і природних коридорів від негативної дії зовнішніх чинників, дотримання в їх межах сприятливих умов для розвитку і самовідновлення біомів, оптимізації форм природокористування, збереження існуючих і відтворення втрачених природних цінностей.
Складовими структурними елементами екологічної мережі є:
Території та об’єкти природно-заповідного фонду як основні природні елементи екологічної мережі (біосферні та державні природні заповідники, природні національні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, а також їх охоронні зони; ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва);
Водні об’єкти (акваторії морів, озер водосховищ, річки), водно-болотні угіддя, водоохоронні зони, прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів і зони санітарної охорони, що утворюють відповідні басейнові системи;
Ліси першої та другої групи;
Курортні та лікувально-оздоровчі території з їх природними ресурсами;
Рекреаційні території для організації масового відпочинку населення і туризму;
Інші природні території (ділянки степової рослинності, луки, пасовища, кам’яні розсипи, піски, солончаки тощо);
Земельні ділянки на яких зростають природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України;
Земельні ділянки, які є місцями зростання і перебування рослин і тварин занесених до Червоної книги України;
Частково землі сільськогосподарського призначення (пасовища, луки, сіножаті, вигони);
Радіоактивно забруднені землі, що знаходяться під спеціальною охороною як природний регіон з окремим статусом.
Національна екологічна мережа включає частину земель на яких збереглися незмінені або частково змінені природні ландшафти. Крім того, до складу екологічної мережі входять прибережні ділянки та акваторії Азовського та Чорного морів. Природні ландшафти спостерігаються майже на 40% території України. Найменш змінені природні ландшафти займають 19,7% території країни. Це лісові, чагарникові, болотні угруповання. Найбільш захищеними є природні комплекси в межах територій природно-заповідного фонду. Станом на 1.09.2000 року територіями ПЗФ зайнято 2,4 млн. гектарів (4% території країни).
На сьогодні флора України нараховує 25 тис. видів рослин; фауна - 45 тис. видів тварин. Негативні антропогенні чинники призвели до зникнення, та до загрози існуванню багатьох біологічних видів...........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Алексеев Н.А. Стихийные явления в природе: проявление, эффекты
защиты / Н.А.Алексеев. - М.: Мысль, 1988. - 254 с.
2. Алексеенко В.А. Геохимия ландшафта и окружающая середа /
В.А.Алексеенко. - М.: Недра, 1990. - 142 с.
3. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте (основы теории и логико-
математические методы) / Д.Л.Арманд. - М., 1975. - 288 с.
4. Ворон В.П. Екологічне нормування аеротехногенного забруднення
лісових екосистем / В.П.Ворон, В.В.Лавров, І.О.Присада,
Т.Ф.Стельмахова // Лісівництво і агролісомеліорація. - 1999. - Вип. 94. -
С. 3-8.
5. Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов
СРСР / М.А.Глазовская. - М., 1988. - 328 с.
6. Голубец М.А. Актуальные вопросы экологии / М.А.Голубец. - К.: Наук.
думка, 1982. - 158 с.
7. Голубець М.А. Екосистемологія / М.А.Голубець. - Львів: Поллі, 2000. -
316 с.
8. Горленко И.А. Проблемы комплексного развития територии / И.А.Гор-
ленко, Л.Г.Руденко, С.Н.Малюк и др. - К.: Наук. думка, 1994. - 295 с.
9. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: підручник /
М.Д.Гродзинський. - К.: Либідь, 1993. - 224 с.
10. Дубін В.Г. Еколого-географічні основи використання і відтворення лісу
в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. геогр. наук /
В.Г.Дубін. - К., 2000. - 22 с.
11. Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды / А.Г.Исаченко. - М.:
Мысль, 1980. - 264 с.
12. Конструктивно-географические основы рационального
природопользования в Украинской ССР. Теоретические и
методические исследования / А.М. Маринич, И.А. Горленко, Л.Г.
Руденко и др. - К.: Наук. думка, 1990. - 200 с.
13. Лавров В.В. Системний підхід як методологічна основа для оцінки і
зменшення загроз біорізноманіттю (лісові екосистеми) / В.В.Лавров //
Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України / [О.В.
Дудкін, А.В.Єна, М.М.Коржнєв та ін.]; відп. ред. О.В. Дудкін. - К.:
Хімджест, 2003. - С. 156-272.
14. Лавров В.В. Загрязнение атмосферного воздуха, лесов и почв
правобережья Днепра фитотоксикантами на примере Черкасской
промышленной агломерации / В.В.Лавров // Бюлл. ВНИАЛМИ, 1991. -
Вып. 3 (64).- С. 3-6.
15. Лісова галузь України у контексті збалансованого розвитку: теоретико-
методологічні, нормативно-правові та організаційні аспекти:
Монографія / О.І.Фурдичко, В.В.Лавров. - К.: Основа, 2009. - 424 с.
16. Мигунова Е.С. Леса и лесные земли (количественная оценка
взаимосвязей) / Е.С.Мигунова. - М.: Экология, 1993. - 364 с.
17. Мигунова Е.С. Лесоводство и естественные науки (ботаника,
география, почвоведение) / Е.С.Мигунова. - Харьков: Майдан, 2001. -
612 с.
18. Одум Ю. Экология: в 2-х т. / Юджин Одум; пер. с англ. - Т.1. - М.:
Мир, 1986. - 328 с.
19. Остапенко Б.Ф. Лісова типологія: навч. посібник / Б.Ф.Остапенко,
В.П.Ткач. - Ч. 2. - Харків: Харк. держ. аграр. ун-т, 2002. - 204 с.
20. Паламарчук В.О. Еколого-економічні та соціальні нариси з проблем
природокористування: Монографія / В.О.Паламарчук, Є.В.Мішенін,
П.І.Коренюк. - К.: Пороги, 2004. - 238 с.
21. Перельман А.И. Геохимия ландшафтов / А.И. Перельман. - М., 1975.
- 341 с.
22. Пироженко К.Г. Лісовиробничий комплекст України (суспільно-
географічне дослідження); відп. ред. О.І.Горленко / К.Г.Пироженко. -
К., 1994. - 240 с.
23. Преображенский В.С. Основы ландшафтного анализа /
В.С.Преображенский, Т.Д.Александрова, Т.П.Куприянова. - М.: Наука,
1988. - 192 с.
24. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое
районирование / А.М.Маринич, В.М.Пащенко, П.Г.Шищенко. - К.: Наук.
думка, 1985. - 224 с.
25. Солнцев В.Н. Системная организация ландшафтов (проблемы
методологии и теории) / В.Н.Солнцев. - М.: Мысль, 1981. - 239 с.
26. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах / В.Б.Сочава. -
Новосибирск: Наука, 1978. - 319 с.
27. Техногенные потоки вещества в ландшафтах и состояние екосистем /
Под ред. Соколова В.Е. и др. - М.: Наука, 1981. - 255 с.
28. Устойчивое развитие бореальных лесов // Тр. VІІ ежегодн. конф.
МАИБЛ (Санкт-Петербург, 19-29 авг. 1996 г.). - Санкт-Петербургский
НИИ лесного хоз-ва. - М., 1997. - 215 с.
29. Федоров В.Д. Экология / В.Д.Федоров, Т.Г.Гильманов. - М.: МГУ,
1980. - 464 с.
30. Шилов И.А. Биосфера, уровни организации жизни и проблемы
экологии / И.А.Шилов // Экология. - 1981. - № 1. - С. 5-11.
31. Экологическая оптимизация агроландшафтов. - М.: Наука, 1987. -
240 с.__Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.