На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ОСОБЛИВОСТ ЦИКЛЧНОГО РОЗВИТКУ РИНКОВО ЕКОНОМКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 28.11.2012. Сдан: 2012. Страниц: 22. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти циклічного розвитку ринкової економіки……..4
1.1. Кейнсіанський підхід…………………………………………………………..4
1.2. Неокласичний підхід…………………………………………………………...6
РОЗДІЛ 2. Іноземний досвід країн…………………………………………………9
2.1. Франція…………………………………………………………………………..9
2.2. США…………………………………………………………………………….13
РОЗДІЛ 3. Особливості циклічного розвитку ринкової економіки……………..17
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………19
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……………………………………...21


ВСТУП


Як відомо, сучасне суспільство прагне до постійного поліпшення рівня й умов життя, які може забезпечити тільки стійкий економічний ріст. Однак спостереження показують, що довгостроковий економічний ріст не є рівномірним, а постійно переривається періодами економічної нестабільності. Підйоми і спади рівнів економічної активності, що ідуть один за одним прийнято називати діловим чи економічним циклом. Термін “цикл” вживається в біології й інших науках для позначення таких подій, що постійно повторюються, але не обовязково в однаковому ступені. Тому є всі підстави думати, що рух ділового життя суспільства протікає у формі циклів, сутність яких полягає в наявності повторюваної послідовності змін.
Ще з ХVІІст. були помічені рівномірні, проте незначні зміни в економічній сфері життя. Слід відмітити, що вони здебільшого мали сезонний та строго повторюваний характер і фактично проявлялися лише в сільському господарстві, оскільки саме воно займало панівний характер в тогочасній діяльності людей. Так тривало приблизно до початку XIX століття, тобто до того періоду, коли економічна система досягнула зрілості свого розвитку. Саме в цей період вчені починають серйозно займатися дослідженням циклічності як постійної і неповоротної особливості розвитку економічної системи. Виходячи з цього, першочерговим і найбільш важливим завданням для сучасних і майбутніх економістів стало корегування розробленої і впровадженої в життя економічної політики з урахуванням циклічності розвитку економіки, а метою їх діяльності - розробка такої стратегії, яка би враховувала можливі коливання, створюючи при цьому резерви на стадії зростання і використовуючи їх на стадії спаду.
І зараз, на початку ХХІ століття, після світової економічної кризи, проблема нерівномірного циклічного розвитку набула ще більшої актуальності.


ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦИКЛІЧНОГО РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
1.1. Кейнсіанський підхід


Кожне суспільство прагне до економічного зростання. Технічний прогрес, запровадження нових технологій, збільшення виробничих потужностей та підвищення життєвого рівня людей є стратегічними напрямами динамічного розвитку економіки кожної країни. Проте довгострокове економічне зростання не завжди є рівномірним. Воно переривається періодами економічної нестабільності, коливаннями у темпах економічного зростання, структурі й ефективності відтворення. Періоди швидкого зростання економіки перериваються спадом виробництва, низьким рівнем зайнятості (безробіттям) та зростанням цін (інфляцією).......


ВИСНОВКИ

Проблема циклічності економіки за вікову історію її існування стала осередком для дослідження багатьох чинників, що роблять найбільш істотний вплив на розвиток і функціонування системи світового і національного господарства. Виявлення причин довгострокових коливань соціально-економічного розвитку набуло винятково важливе значення як засіб запобігання тих негативних впливів, які тягнуть за собою періоди спади і рецесії в господарському житті країни. .
Циклічний розвиток економіки супроводжується високим рівнем економічної активності протягом тривалого часу, а потім спадом цієї активності до рівня нижче допустимого. Періодична повторюваність економічних спадів веде до зубожіння, безробіття, нестабільності у доходах людей, що не може не турбувати цивілізоване суспільство. Тому проблема циклічності завжди привертала увагу вчених-економістів і сьогодні залишається однією з центральних проблем економічної теорії. Як бачимо, назвати єдину причину циклічного ходу руху ринкової економіки не наважився ніхто з них. Тому багато сучасних економісти обмежуються загальною вказівкою на те, що причина циклічного руху закладена в складному і суперечливому характері різноманітних сил і факторів, що впливають на рух ринкової економіки.
Кожна фаза економічного циклу виконує важливу відтворювальну функцію. Криза, що супроводжується падінням виробництва, зайнятості, зниженням доходів і витратами, веде в кінцевому рахунку до здешевлення засобів виробництва і подальшого стимулювання інвестицій у нові підприємства, технології та обладнання. У фазі депресії виробництво і зайнятість, досягши мінімальних значень, починають поступово оживати на основі нових пропорцій і інновацій. Фаза пожвавлення характеризується початком розширеного відтворення і зростанням випуску до рівня докризового періоду. У фазі підйому вступають в дію нові підприємства, скорочується безробіття, зростають заробітна плата, інвестиції та обсяг реального капіталу. Через швидке розширення виробництва, попиту на кредит підвищуються ставки позичкового відсотка до рівня середньої норми прибутку. Фаза підйому закінчується бумом (найвищою точкою підйому), за яким в результаті виниклих диспропорцій починається черговий спад.
Не можливо не відмітити, що циклічність є не тільки злом, а й благом, для економічної системи. Справа в тому, що криза справляє оздоровчий вплив на економіку, зумовлюючи ліквідацію тих підприємств, які задовольняли штучно створений попит. Вона стимулює технологічне оновлення виробництва, позбавлення від застарілих форм організації виробництва й менеджменту, посилює дух" конкуренції та активізує економічне життя суспільства.
Сучасна ринкова економіка функціонує в умовах активного впливу на неї держави. Державний вплив на економіку здатне істотно вплинути на хід економічного циклу, змінюючи економічну динаміку: глибину і частоту криз, тривалість фаз циклу і співвідношення між ними. Державне регулювання спрямоване на помякшення циклічних коливань. Найважливішими методами, за допомогою яких держава впливає на економічний цикл, виступають кредитно-грошові і бюджетно-податкові важелі. Під час кризи державні заходи спрямовані на стимулювання виробництва, а під час підйому - на його стримування. Так, з метою ослаблення «перегріву» економіки держава у фазі підйому сприяє подальшому подорожчанню кредиту, уводить нові податки, підвищує старі, скасовує прискорену амортизацію і податкові пільги на нові інвестиції. В умовах кризи, навпаки, державні заходи спрямовані на здешевлення кредиту, скорочення податків, на прискорену амортизацію і податкові знижки на нові інвестиції.
Таким чином, циклічність виступає як форма руху національної економіки і світового господарства в цілому. Сучасний механізм самонастроювання ринкової економіки через циклічні кризи змінюється під впливом державного впливу. Відбувається переплетення стихійно-ринкового механізму функціонування економіки у формі циклічних криз з свідомим державним впливом на відтворювальний процес. .


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. 1info-library.com.ua/books-text-1923.html
2. Лісовицький В. М. Історія економічних вчень: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В. М. Лісовицький; М-во освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 219 с.
3. Мазурок П. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях: Навчальний посібник/ Петро Мазурок,. - 2-ге вид., стереотип.. - К.: Знання, 2006. - 477 с.
4. Корнійчук Л. Історія економічних учень: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2002. - 284с.
5. Юхименко П. Історія економічних учень: Підручник/ Петро Юхименко, Петро Леоненко,. - К.: Знання, 2005.
6. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций/ Н.И. Полетаева, В.И. Голубович, Л.Ф. Пашкевич и др.; под общ. ред. В.И. Голубовича. - Мн.: ИП «Экоперспектива», 1997. - 432 с.
7. Лортикян Э. Л. История экономических реформ: Мировой опыт второй половины XIX - XX вв. - Харьков: Консум, 1999.
8. Круш П.В. Макроекономіка та її регулювання: навч. посібник - К.:Каравела, 2009.
9. Пухтаєвич Г. О. Макроекономічний аналіз. - К., 2000.
10. Макроекономіка та макроекономічна політика: Навч. посіб. / А. Ф. Мельник і ін. - К.: Знання, 2008.
11. Базілінська.О. Я. Макроекономіка: Навч. посіб. - К.: ЦНЛ, 2005.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.