На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Розробка технологї проектування тканини з елементами САПР по типу арт.3513

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 30.11.2012. Сдан: 2012. Страниц: 78. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


РЕФЕРАТ

Дипломний проект виконаний на тему: «Розробка технології проектування
тканини з елементами САПР по типу арт.3513»
В роботі проведено аналіз стану та перспективи розвитку текстильної промисловості в Україні, згідно цього поставлено задачі та цілі спроектувати тканину із заданими властивостями, зниженої матеріалоємності та провести аналіз розрахунку уробіток для даної тканини.
Згідно поставлених задач в дипломному проекті виконано такі роботи:
- на базі тканини-еталону арт.3513 спроектовано нову тканину із заданими властивостями;
- проведено теоретичний аналіз розрахункових формул для визначення уробітки ниток в тканині та складено алгоритм для обробки розрахункових даних за допомогою табличного процесора Excel;
- спроектовано оптимальні заправні параметри для виготовлення даної тканини на ткацькому верстаті „СТБ - 180” та технологічний процес підготовки основної та утокової пряжі до ткацтва;
- розрахований економічний ефект від виробництва тканин;
- розроблено заходи щодо забезпечення прав робітників та службовців на здоров’я при роботі в лабораторії внаслідок можливої аварії з викидом у повітря хлору;
- визначені безпечні умови праці на даному підприємстві.
Графічна частина складається з … аркушів формату А-1. На аркушах представлені:
…………………………………….
Розрахункова – пояснювальна записка виконана на аркуші формату А-4 і складається з ….. аркушів, таблиць …, рисунків …, формул ….


ЗМІСТ

ВВЕДЕННЯ………....................................................................................................
1. РОЗРОБКА ПРОГРАМИ……………………………………………………….
2. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА……………………………………………….
3. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ……….………………………………………………………………
ВИСНОВОК ..............................................................................................................
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………… ..............................................................
ДОДАТКИ .................................................................................................................


ВСТУП

Значення та місце текстильної промисловості є досить великим, оскільки її продукція є невід’ємною складовою нашого життя. Вона забезпечує населення тканинами, одягом та іншими предметами споживання. Ця галузь є також найбільш працемістка і разом з тим населення є споживачем готової продукції. Таким чином, райони забезпечені трудовими ресурсами, масово споживають продукцію текстильної промисловості та тим самим створюють сприятливі умови для розміщення її підприємств.
Текстильна промисловість є однією з важливих складових легкої промисловості України, на її розміщення великий вплив справляє науково-технічна революція.
Україна за сучасних ринкових умов розпочала новий етап розвитку промисловості, в тому числі текстильної галузі, помітно покращився виробничий процес. Україна повинна зберегти свою текстильну промисловість, яка характеризується значною ємністю внутрішнього ринку (40-50 мільярдів гривень щорічно), високим рівнем доданої вартості (до 50%), низькою енергоємністю (1-3% валових витрат), незначним впливом на екологію.
Головною її галуззю в Україні є бавовняна галузь. Бавовняне виробництво країни знаходиться у великій залежності від постачальників сировини. Тому в нашій країні передбачається відновлення бавовництва в південних районах. Завдяки цьому Україна зможе забезпечити свою бавовняну промисловість на 70 % власною сировиною і на стільки ж знизити собівартість виробництва тканин. В Херсоні вже введено в дію експериментальну лінію бавовняно-очисного заводу, що споруджується тут у відповідності до Державної програми розвитку легкої промисловості.
Для забезпечення більш якісного керування та поліпшення стану текстильної промисловості в Україні передбачається використання досягнень науково-технічного прогресу на виробництві. В наш час немає необхідності доводити доцільність використання обчислювальної техніки в системах управління технологічними процесами, на стадії проектування, в процесі наукових досліджень, адміністративного управління, і т.д.
Протее сьогодні на більшості вітчизняних підприємств текстильної промисловості розрахунок функціонування виробництва проводиться без використання електронно-обчислювальних машин. І це в значній мірі збільшує час проектування та ймовірність помилок у розрахунках. Адже в процесі розрахунків можуть виникати такі ситуації, що можуть мати декілька рішень. І вибір одного рішення значною мірою впливає на процес проектування. Будь-яке упущення або неправильний розрахунок при проектуванні, неефективне розміщення устаткування або неправильно завданий параметр може завдати великої шкоди виробництву. Наслідками однієї помилки можуть бути: підвищення транспортних витрат, погіршення регулювання мікроклімату, зменшення кількості робітників, що обслуговують зони верстатів, а це може знизити продуктивність праці і обладнання, погіршити якість виробленої тканини.
Саме тому є актуальним завдання автоматизації розрахунків, що повязані з процесами проектування тканин, в які входять проектування технології вироблення та визначення техніко-економічних показників.
В даний час розвиваються і широко впроваджуються автоматизовані системи для проектування і контролю параметрів виробів та основних технологічних процесів, що розглядається як важливий засіб інтенсифікації виробництва, підвищення продуктивності праці і якості продукції.
Саме тому тема дипломної роботи є дуже актуальною в наш час та полягає в тому, щоб забезпечити текстильній промисловості виготовлення конкурентоспроможних, якісних тканин та здійснити підвищення ефективності і якості виробництва, знизити матеріальні витрати та час проектування нового асортименту тканини, підвищити продуктивність праці проектувальників та забезпечити якісну організацію управління завдяки використання досягнень науково-технічного прогресу та інформаційних технологій на виробництві.
Метою даного дипломного проекту є створення нової тканини із зниженою матеріалоємністю, використовуючи при цьому системи автоматизованого проектування, та створення програмного забезпечення, що можна рекомендувати для розрахунку уробітки ниток в тканині на стадії проектування нового асортименту тканини.


РОЗДІЛ 2

ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

Використання САПР у текстильному виробництві дозволяє знизити затрати часу на етапі проектування та отримати максимально ефективні параметри технологічних процесів, підвищити продуктивність праці та якість продукції, збільшити прибуток підприємства. Розглянемо це на прикладі для тканини, розробленої на базі арт. 3513 яка виробляється на ткацькій фабриці потужністю 228 ткацьких верстатів.
Технологічний план ткацтва для тканини представлений на рис.3.1

Склад пряжі
основа уток
42 текс 50 текс
БД - 200 БД - 200


Циліндрична бобіна
Снування
СП-180,Ш-616-2

Снувальний валик
Шліхтування
ШБ-11-180
Ткацький навій
Пробирання
15%
ПСМ-230
Привязування
85%
УП-5-180
Ткацтво
СТБ-180Приймально- контрольний відділ
Б-180


Рис.3.1. Технологічний план ткацтва.
Вхідні дані представлені табл.3.1

Таблиця 3.1
Вихідні дані
Показники Значення
1.Кількість заправлених верстатів (Мз) 228
2.Тип ткацького верстату СТБ-1-180
3.Лінійна щільність пряжі, текс: основи (То)
утоку (Ту)
крайки (Ткр) 27БД
34БД
27БД
4.Ширина тканини, см (Шт) 172,44
5.Щільність ниток на 10 см : по основі (Ро)
по утоку (Ру) 289
293
6.Уробітка, % : по основі (ао)
по утоку (ау) 6,58
4,17
7.Число ниток в основі (mо) 5022
8.Істиний приклей (Пі) 4
9.Маса пряжі на 100 м без відходів, кг: по основі (Мо)
по утоку (Му) 14,3
18,27
10.Відходи, %: по основі (Уо)
по утоку (УУ) 0,11
0,43
11.У тому числі по основі : снування
шліхтування
пробирання
прив’язування
ткацтво 0,005
0,35
0,012
0,067
0,11
12.Кількість крохмалю, кг/1т основи -
13. Обривність на 1 м тканини: по основі (Чо)
по утоку (Чу) 0,189
0,012
14.Довжина основи на ткацькому навої (Lн), м 1639,74
16.Норма виробітки проборщиці, кг 568,49 ................


Список використаних джерел

1. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
« Основи техніко-економічного проектування виробництва» для студентів ІV курсу спеціальності 091804 – «Технологія і дизайн тканин і трикотажу» напряму підготовки 0918 – «Легка промисловість» факультету технологій і дизайну. Укладач: к.т.н., доцент Закора О.В. Рецензент: к.т.н., доцент Рязанова О.Ю.
2. Гордеев В.А., Волков П.В. Ткачество: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Лёгкая и пищевая пром-сть, 1984 – 488с..
3. Хлопкоткачество: Справочник, 2-е изд. перераб. и доп. /Под ред. П.Т. Букаева, Оников Э.А. и др. - М. : Легпромбытиздат, 1987 – 576с.
4. Справочник / П. Т. Букаев [ и др.] ; Под ред. П. Т. Букаева. - М. :
Легпромбытиздат, 1987. - 576 с. - Б. ц.
5. 5. Строение ткани и современные методы ее проектирования/Дамянов Г. Б., Бачев Ц. З., Сурнина И.Ф. – М.:Легкая и пищевая пром-сть, 1984 – 240с..
6. CAD-системы в текстильных САПР: Учеб.-метод. Пособие/ Сост. С. Н. Зыков, К. С. Ившин. – Ижевск:УдГУ,2008, - 18 с.
7. И.А. Прохорова Прикладное искусство текстиля: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / – Херсон: ХНТУ.- 2008. - 141 с., 58 ил.
8. Разработка САПР. В 10 кн. Кн. 1. Проблемы и принципы создания САПР:
Практ. пособие/А. В. Петров, В.М. Черненький; Под ред. А. В. Петрова. — М.: Высш. шк., 1990. — 143 с: ил.
9. Пестрецов, С.И. П286 CALS-технологии в машиностроении: основы работы в CAD/CAE-системах : учебное пособие / С.И. Пестрецов. – Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 104 с.
10. Грувер М., Зиммерс Э. САПР и автоматизация производства: Пер. с англ. – М.: Мир, 1987. – 528 с.
11. Вермишев Ю.Х. Основы автоматизации проектирования. – М.: Радио и связь, 1988 – 288 с.
12. Савельєва О. Деякі проблеми легкої промисловості України під час вступу до Світової організації торгівлі.//Легка промисловість.-2002. №2.-с.6-
13. Омельченко В.Д. Проблеми щодо конкурентоспроможності продукції української легкої промисловості. // Легка промисловість.-2002.-№3.-с.51.
14. Іващенко М. Легка промисловість України. Історія. Стан. Перспективи.// Легка промисловість.-1997.-№3.-с.5-7.
15. Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник (Курс лекцій). – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003. – 312с.
16. Кедров Б.И., Смирнова Ф.П. Экономика, организация и планирование хлопчатобумажного производства: Учебник для техникумов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1990. – 272с.
17. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему «Розрахунок норм праці у ткацькому відділі» з дисципліни ОПП для студентів 4 курсу спец. 091804 / А.М. Азовська, І.Ю. Вольвач – Херсон, ХНТУ, 2005. – 13с.
18. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему «Розрахунок виробничої програми ткацького цеху» з дисципліни ОПП для студентів 4 курсу спец. 091804 / А.М. Азовська, І.Ю. Вольвач – Херсон, ХНТУ, 2005.– 9с.
19. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему «Розроблення плану по праці та кадрам» з дисципліни ОПП для студентів 4 курсу спец. 091804 / А.М. Азовська, І.Ю. Вольвач – Херсон, ХНТУ, 2005.– 9с.
20. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему «Планування витрат на сировину» з дисципліни ОПП для студентів 4 курсу спец. 091804 / А.М. Азовська, І.Ю. Вольвач – Херсон, ХНТУ, 2005.– 6с.
21. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему «Розрахунок плану з собівартості» з дисципліни ОПП для студентів 4 курсу спец. 091804 / А.М. Азовська, І.Ю. Вольвач – Херсон, ХНТУ, 2005.– 17с.
22. Міщенко Г.В. Стан текстильної галузі та виробництв, що забезпечують її роботу.//Легка промисловість.-2003.-№2.-с.54.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.