На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ритм прози

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 1.12.2012. Сдан: 2011. Страниц: 80. Уникальность по antiplagiat.ru: 76.

Описание (план):


СОДЕРЖАНИЕ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ I.РИТМ ЯК ЧИННИК ВИРАЗНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 5
1.1. Поняття ритму 5
1.2. Ритм прози як комплексне явище і його складові 22
1.3. Одиниця ритму в тексті прози 25
Висновки до розділу I 26
РОЗДІЛ II: РИТМІЧНІ ПАРАМЕТРИ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ В.ВУЛЬФ 28
2.1. Життєвий шлях Вірджинії Вульф 28
2.2. Проблеми ритму художньої прози модернізму 41
2.3. Особливості творчості В. Вульф 49
Висновки до розділу 54
РОЗДІЛ III. ВІДТВОРЕННЯ РИТМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ В.ВУЛЬФ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ 56
3.1. Погляди на проблему передачі ритму оригіналу в перекладі 56
3.2. Зіставлення кількісних даних про зустрічальності різних варіантів деяких ритмічних характеристик в українському перекладі 66
3.3. Паралельне зіставлення текстів оригіналу і перекладу з ритмічними характеристикам 73
3.4. Висновки до розділу 74
ВИСНОВКИ 75
СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ 79

ВСТУП
При аналізі художнього твору ритм розглядається як специфічний засіб впливу на автора на невербальний інтелект читача в рамках комунікативно-прагматичного підходу.
Ритмічна організація художнього тексту є одним з найважливіших феноменів змістової сфери мови. Ритми мають самостійні семантичні характеристики і кваліфікуються як «знаки почуттів», які безпосередньо, повніше і багатше виражають внутрішній стан людини, його емоції й оцінки, непередавані вербально. Засоби створення ритму можуть бути різноманітними, вони мають вільний, нерегулярний характер і ніколи не перетворюються в стандартну метричну форму.
Актуальність теми «Відтворення ритму художньої прози при перекладі на матеріалі творів В.Вульф» полягає в тому, що в сучасних умовах переклад художніх текстів набуває особливого значення, виступаючи як засіб передачі емоційного змісту. Але для правильного і адекватного перекладу даного засобу, надзвичайно важливо розуміти поняття ритму та його функціонального навантаження.
Об’єктом нашого дослідження є відтворення ритму художньої прози.
Предметом даного дослідження є твори Вірджінії Вульф.
Мета роботи, присвяченої особливостям відтворення ритму художньої прози та способам їх перекладу на українську мову, полягає в тому, щоб дослідити підходи до визначення поняття ритму, функцій, показати особливості відтворення ритму при перекладі художньої літератури.
Завдання:
· розгляд ритму як чинник виразності художнього тексту;
· визначення ритмічних параметри художньої прози В.Вульф;
· відтворення ритмічних особливостей художніх творів В.Вульф в українському перекладі.
Теоретична цінність роботи: отримані результати допоможуть глибше зрозуміти природу та закономірності функціонування ритму в .
Практична цінність роботи визначається можливістю використання результатів на практичних заняттях з теорії та практики перекладу.
Структура роботи зумовлена логікою поставлених завдань та складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури.
РОЗДІЛ I.РИТМ ЯК ЧИННИК ВИРАЗНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
1.1. Поняття ритму
Явищем ритму характеризуються багато сторін навколишнього нас дійсності. Ритмом відзначені як життєдіяльність самої людини, так і існування навколишнього його середовища, а тому ритм вивчають різні науки: фізика, біологія, соціологія, мистецтвознавство, музика, естетика, літературознавство т. д. Багато численність проявів ритму в різних видах і стилях мистецтва, а також за межами художньої сфери породило безліч різних визначень ритму, у звязку з чим дане поняття не має термінологічної чіткістю.
Ри?тм у літературі (грец. Rh?tmos - такт, розмірність, узгодженість) - закономірне чергування у часі подібних явищ, впорядкований рух, котрий у художній літературі

ВИСНОВКИ
Попри тривалу історію розгляду проблеми ритму в естетиці та теорії літератури, до 1980-90-х років науковий інтерес до ритму художньої прози виникав спорадично, що зумовило появу низки невирішених та дискусійних питань. Наразі вивчення ритмізації прози у сучасному літературознавстві спрямоване здебільшого на її функціональну природу та пов’язане із загальними проблемами цілісності тексту (М. Гіршман), з художньою специфікою літературного напряму (В. Агеєва, С. Пригодій), індивідуального стилю автора (Т. Сем’ян) або ж проблемами художнього перекладу (Н. Белінська, В. Матвіїшин, В. Станевич, А. Чхаїдзе). Актуальною залишається розробка методології дослідження ритму художньої прози.
Ритм у прозі смисловий, його визначає чергування смислових одиниць. Проза ділиться на пропозиції, словосполучення, слова, тобто на смислові відрізки різної довжини. Ритмічні паузи між одиницями ритму неоднакові. Разом з тим у прозі можуть проявлятися різні віршові початку. І в прозі можуть бути метри, рими і багато інших явища, властиві віршу. Але взагалі ритм у прозі вторинний, зовнішній, без нього легко можна обійтися.
Віршована мова, на думку Томашевського, має подвійну міру. Вона дробиться на порівнянні між собою відрізки - вірші, і кожен вірш має внутрішню міру - стопи, частки, ікти. Тобто в стіховой мови є фонетичні одиниці членування. У прозі такого двійкового поділу немає. Крім того, для багатьох віршів ритм первинний, без ритму вони просто не можуть існувати. В стіховеденіі термін ритм прийнято використовувати в вузькому значенні: як періодичну повторюваність сумірних мовних відрізків, а одиницями сумірності виступають склад, стопа, частка, синтагма, вірш. У віршах, де чергуються фонетичні одиниці, ритм переважно фонологічної природи. У віршах навіть кінцеві паузи повинні бути схожими, займати однаковий час. Виходячи з усього вищевикладеного, слід вказати на обсяг поняття ритміка. Ритміка - це вчення про ритм окремого рядка або ритмічної системи в цілому. Вона характеризує словесно-звуковий матеріал у вигляді звуків, складів, слів, синтагм, фраз, періодів, стоп, часток, віршів.
Зазначимо, що у вірші ритм має фонетичну природу.Більше того, спеціально для характеристики горизонтального ритму вірша, тобто ритму в межах однієї віршованій рядки, існує метрика. Метрика - це вчення про внутрішню пропорційності стихового ряду. Предмет вивчення - внутрішня міра вірша, іменована метром. Метрика лежить в основі розмежування систем віршування.
Отже, повторюю, в одному значенні вірш - це форма ХР. Виходячи з цього, можна говорити, що якась людина володіє віршем, а якийсь - пише тільки прозу. У другому значенні - окремий рядок, одиниця повторності. Тому неправильно віршем називати все поетичне твір, обсяг якого перевищує один рядок. Знову-таки, заздалегідь хочу застерегти від помилки замінювати категорію вірш поняттям лірика.
Є одна особливість, яка розводить поняття вірш і проза. Це контекст і ступінь вираження думки і почуття.
У прозі автор повинен прагнути до різноманітності застосовуваних мовних одиниць, в ній неприпустимі повтори. Потрібна ясність і чіткістю вираження. У вірші не вважаються недоліком різного роду паралелізмі й повтори: поетична мова насичена безліччю асоціативних звязків за подібністю форми використовуваних мовних елементів (ритміка, рими, алітерації, асонанси, різні види лексичної і граматичної омонімії, зближення слів на основі подібності морфемного складу і т.д.) [2, c. 89] Установка віршованої мови - на максимальну експресію, вираження почуття. Ця установка посилює творчий характер і допомагає уникнути автоматизму звичних норм слововживання. У ній яскравіше представлені мовні експерименти поетів.
Ю. Айхенвальд називав поезію мисленням і викладенням образним, розрахованим на почуття і уяву. І дійсно, з точки зору психології сприйняття віршована мова розрахована на складну взаємодію свідомого і несвідомого.
У творчості Вірджинії Вульф зійшлося безліч характерних рис цілої літературної епохи, але тим не менш вона зуміла зберегти свій неповторний голос, а це вже властивість великого письменника. Її романи - дуже важлива частина літератури модернізму, причому вони абсолютно унікальні для своєї епохи. І вони набагато камерні, ніж більшість сучасних романів, вони побудовані за власними естетичним законам - законам цілісності. У них є своя магія, якої не так вже й багато в сучасній словесності ("Вона знає, що їх оточує чарівний сад?" - Запитує стара місіс Хілбері на прийомі у Кларісси), в них є поезія прозової мови, яка іншим сучасним письменникам здавалася дискредитувала себе, хоча, як ми бачимо з її рецензій, щоденників, а також деяких сатиричних сцен "Місіс Деллоуей", вона вміла бути їдкою і хльостким: деколи з чистого снобізму, але частіше - з вірності неприкрашену моральної правди. У міру того як нові й нові її речі, не опубліковані за життя, виходять у світ, ми бачимо, як багатий відтінками був її голос, як всеосяжно і гостро її увагу до світу. Ми бачимо розмах її сил і ту велику роль, яку вона зіграла у формуванні духу сучасного мистецтва. І все ж сама Вульф не без іронії поставилася б до того, що стала своєрідною емблемою. Нещодавно один з великих американських літературних тижневиків надав читачам "шанс висловити свої літературні уподобання": бажаючий міг замовити поштою одну з двох футболок - на одній красувався портрет Шекспіра, на іншій - ніжне жіноче обличчя, зазначене печаткою одухотвореності, - портрет Вірджинії Вульф. Реклама попереджала: "З урахуванням того, що футболка сяде при пранні, радимо замовляти на розмір більше". Навряд чи буде помилкою сказати, що Вірджинія Вульф належить до числа тих письменників, які чудово знали всі витрати слави і спочатку робили поправку на те, що репутація "сяде при пранні".
Але час все розставив по своїх місцях: чільна роль Вірджинії Вульф в історії сучасної словесності визнається все більше і більше. Надзвичайна широта її творчості - досягнення, повязані не тільки з девятьма її романами, але і з творчістю в цілому, включаючи її феміністські есе, критику, біографію Роджера Фрая, статті, що публікувалися в періодиці, щоденники та листи, велика частина яких була надрукована лише після її смерті, - все це змушує бачити в ній, всупереч давнім звинуваченнями у вузькості поглядів, центральну фігуру тієї епохи, яка визначила весь діапазон інтелектуальних пошуків письменниці і сформувала сучасні уявлення про мистецтво. Виник знову скептичне ставлення до реалізму, сучасна словесність і фемінізм кидають новий відсвіт на її творчість, вимагаючи нового осмислення її спадщини. У порівнянні з іншими великими письменниками тієї епохи Вірджинія Вульф почасти так і перебуває закритою для нас. Її розуміння суспільства, історії, становища людини обмежена в встановленими нею самою рамками. Її не варто звинувачувати в нерозумінні історії або суспільства - це далеко не так, просто центральна роль соціальних та історичних сил у формуванні нової манери письма і нової словесності викликала у неї сумніви. Зміст її щоденників, історія її життя і трагічної смерті свідчать, що відчуття кризи і граничного напруження, які вона переживала як власний біль, є невідємною частиною сучасної словесності.Зауважимо, що, подібно Кларіссе Деллоуей, вона вірила в метафізику непокори: "Смерть - це непокору. Смерть - це спроба спілкування для тих, хто відчуває неможливість досягти центру, який раз за разом містичним чином вислизає; близькість виявляється відібраної; захоплення - виснажений, кожен залишається наодинці з собою. Смерть же - щось на зразок обійми "..


СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Алякринский Б.С., Степанова С.И. По закону ритма. М.: Наука, 1985. с.176
2. Арнольд И.В. Стилистическая функция текста и ритм // Вопр. теории англ. и рус. языков: сб. ст. Вологда: Вологод. пед. ин-т, 1973. с.5-11.
3. Вульф В. Власний простір. - К.: Альтернативи, 1999. - с.111
4. Вульф В. Жінки та розповідна література // Незалежний культурологічний часопис “Ї”. - № 17. - 2000. - с. 78-86.
5. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка (Стилистика декодирования). М.: Просвещение, 1990. 301 с.
6. Баженова Е.А. Стилистическая синтагматика // Стил. энциклопед. словарь рус. яз. М.: Флинта. Наука, 2003. С.447-451.
7. Берестнев Г.И. К философии слова // Вопр. языкознания. 2008. №1. С.37-65.
8. Болотнова Н.С. О новых тенденциях в современной стилистике художественного текста // Речеведение: современное состояние и перспективы: материалы междунар. науч. конф., посвящ. юбилею М.Н.Кожиной / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. С.464-472.
9. Бонфельд М.Ш. Музыка: Язык. Речь. Мышление. СПб.: Композитор, 2006. 648 с.
10. Волкова Е.В. Ритм как объект эстетического анализа (методологические проблемы) // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве: сб. ст. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1974. с.73- 85.
11. Гиршман М.М., Орлов Е.Н. Проблемы изучения ритма художественной прозы // Рус. лит. 1972. № 2. С.98-110.
12. Голякова Л.А. Онтология подтекста и его объективация в художественном произведении: автореф. дис. … докт. филол. наук. Пермь, 2007. 32 с.
13. Горелов И.Н., Енгалычев В.Ф. Безмолвный мысли знак (Рассказы о невербальной коммуникации). М.: Молодая гвардия, 1991. 240 с.
14. Дрогалина Ж.А., Налимов В.В. Семантика ритма: ритм как непосредственное вхождение в континуальный поток образов // Бессознательное Природа, функции, методы исследования: сб. ст.: в 4 т. Тбилиси: Мецниере ба, 1978. Т.3. С.293-301.
15. Жирмунский В.М. О ритмической прозе // Рус. лит. 1966. № 4. С.103-114.
16. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Едиториал УРСС, 2004. 263 с.
17. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. М.: Наука, 1990. 103 с.
18. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. М.: Просвещение, 1979. 327 с.
19. Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя. Л.: Худож. лит. Ленингр. отд-ние, 1974. 285 с.
20. Лингвистический энциклопед. словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1990. 685 с.
21. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. 384 с.
22. Налимов В.В. Непрерывность против дискретности в языке и мышлении // Бессознательное Природа, функции, методы исследования: сб. ст.: в 4 т. Тбилиси: Мецниереба, 1978. Т.3. С.286-291.
23. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.: Academia-центр; Медиум, 1995. 415 с.
24. Серль Дж. Р. Косвенные речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. Теория речевых актов. М.: Прогресс, 1986. Вып. 17. С.195-222.
25. Фортунатов Н.М. Ритм художественной прозы // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве: сб. ст. Л.: Наука, 1974. С.173-186.
26. Eco U. Der ?sthetische Text als Erfindung // Eco, Umberto. Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen. M?nchen: W. Fink Verlag, 1987. S.347-368.


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.