На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Прибуток як економчна категоря. Еволюця поглядв на прибуток в економчнй думц

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 1.12.2012. Сдан: 2011. Страниц: 35. Уникальность по antiplagiat.ru: 99.

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПРИБУТОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 5
1.1Прибуток - як головний підсумок фінансово-господарської діяльності підприємства 5
1.2 Головні риси прибутку, його значення та види 10
1.3 Особливості формування прибутку 13
1.4 Розподіл прибутку 20
1.5 Прибуток в Україні, статистичні дані за 2011 рік 22
РОЗДІЛ 2.ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ПРИБУТОК В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ 26
ВИСНОВОК 33
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 35

ВСТУП

На етапі переходу до ринкових методів господарювання на території України розбудову власної високоефективної економіки необхідно піднести на рівень загальнонаціональної мети. Як відомо, невід’ємною частиною ринкової економіки є підприємство як самостійно господарюючий суб’єкт, метою діяльності якого є отримання певних вигод, які найчастіше тотожні отриманню прибутку.
Ринкова економіка передбачає розвиток підприємств різних організаційно-правових форм, заснованих на різних видах приватної власності, появу нових власників - як окремих громадян, так і трудових колективів підприємств. З переходом до ринкового способу ведення господарства з’явився такий вид діяльності, як підприємництво - це господарська діяльність, тобто діяльність, пов’язана з виробництвом і реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг чи продажем товарів, необхідних споживачу. Вона має регулярний характер і відрізняється свободою у виборі напрямків і методів діяльності, самостійністю в прийманні рішення, відповідальністю за прийняті рішення та їх наслідки. Крім того, цей вид діяльності не виключає наявності ризиків, збитків і банкротства. Підприємництво чітко орієнтовано на отримання прибутку (крім випадків, коли метою створення підприємства не є отримання прибутку), цим в умовах розвитої конкуренції досягається і задоволення потреб суспільства. Це найважливіша передумова і причина зацікавленості підприємців в результатах фінансово-господарської діяльності. Реалізація цього принципу на практиці залежить не тільки в наданні підприємствам самостійності і необхідності фінансувати свої витрати без державної підтримки, але і від тієї долі прибутку, яка залишаються в розпорядження підприємства після сплати податків. Крім того, необхідно створити таке економічне середовище, в умовах якого вигідно виробляти товари, отримувати прибуток, знижувати собівартість.
На вже діючому підприємстві фінансування витрат, тобто залучення необхідного капіталу для придбання нових основних засобів розширення виробництва і збільшення його обсягів, найкраще і найнадійніше здійснювати за рахунок прибутку. Тож наявність прибутку на підприємстві створює передумови для розвитку і фінансової стабільності, що є дуже важливим для підприємців і робітників, добробут яких також пов’язаний з становищем підприємств.
За рахунок прибутку підприємств створюються і джерела для формування бюджету, як державного, так і місцевих. Це також створює підстави для розгляду прибутку як фактору збільшення добробуту суспільства і подальшого розвитку національної економіки.
Тож можна стверджувати, що прибуток у ринковій економіці і діяльності окремого підприємства має важливе та вирішальне значення. Це створює підстави для більш детального розгляду в даній курсовій роботі такої економічної категорії як прибуток. Метою дослідження прибутку як категорії є виявлення впливу наявності прибутку на діяльність підприємства і його місце в фінансах підприємств.


РОЗДІЛ 1. ПРИБУТОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
1.1 Прибуток - як головний підсумок фінансово-господарської діяльності підприємства

Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва.
Поява прибутку безпосередньо звязана з появою категорії «ви­трати виробництва». Прибуток - це та частина вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття ви­трат виробництва. Обособления частини вартості продукції у вигля­ді витрат виступає в грошовому виразі як собівартість продукції.
Визначення економічної сутності прибутку, як і інших форм, що їх приймає національний дохід за його первинного розподілу і на­ступного перерозподілу, неможливе без правильного тлумачення сутності необхідного й додаткового продукту в суспільстві............


ВИСНОВОК

Роблячи висновок, перш за все потрібно вказати на очевидну надзвичайно важливу роль прибутку як на рівні окремого підприємства, для якого він є чи не єдиною та достатньою ціллю ведення підприємницької діяльності, так і на макроекономічному рівні, тобто на рівні держави, для якої прибуток підприємств має бути головним джерелом надходження коштів до бюджетів різних рівнів. В кінцевому результаті прибуток підприємств впливає на фінансове і політичне становище держави та загальний добробут населення країни.
Крім того, варто зазначити, що прибуток досить складне та багатогранне явище. Структура та склад прибутку, які були описані в першому розділі, дають підстави стверджувати, що цій економічній категорії потрібно приділяти багато уваги при управлінні підприємницькою діяльністю, адже прибуток виступає не лише як ціль господарської діяльності, а і як критерій визначення ефективності ведення господарства, стану продуктивності праці, якості продукції. Разом з тим, прибуток здійснює стимулюючий вплив на зміцнення комерційного розрахунку. Важливе значення має не лише наявність прибутку, а і його величина, яка повинна бути достатньою для задоволення усіх потреб підприємства та здійснення видатків для безперешкодного відновлення виробничого процесу. За рахунок прибутку фінансується матеріальне оновлення та вдосконалення виробничих фондів, збільшення фонду заробітної плати. На величину прибутку впливає цілий комплекс макроекономічних та мікроекономічних чинників. Їх вплив дуже складний та суперечливий, проте в умовах становлення ринкової економіки в Україні зниження собівартості продукції та технічне вдосконалення мають носити першочергове значення на шляху максимізації прибутку.
Попри життєво важливе значення прибутку для підприємства, прагнення будь-якими шляхами отримати високий прибуток з ціллю збільшення фонду оплати праці призводить до зростання обсягу грошової маси в обігу, яка не забезпечена товарними ресурсами. Звідси - подальший ріст цін, інфляції, емісії грошей. Таким чином, абсолютне збільшення прибутку підприємства не завжди об’єктивно відображає підвищення ефективності виробництва в результаті трудових досягнень колективу. Для реальної оцінки рівня прибутковості потрібно користуватися методами комплексного аналізу прибутку за технічними факторами.
Вирішальне значення прибуток має і для розширення обігових коштів на підприємстві, без наявності прибутку в достатній кількості не можливо здійснювати збільшення обсягів виробництва, яке має бути також економічно обґрунтованим, не можна в цій ситуації стверджувати і про фінансову стабільність підприємства.
Тож, як ми бачимо, багатоаспектне значення прибутку з переходом економіки держави на основи ринкового господарства збільшується.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1) Абрютина М.С. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства/ М.С. Абрютина, А.В. Грачов. - М.: ДІС, 2006. - 256 с.
2) Аналіз фінансової звітності : навчальний посібник / В.І. Баріленко, С.І. Кузнєцов, А.К. Плотнікова, О.В. Іванова; під заг. ред. д. е.. н., проф.В.І. Баріленко. - М.: КНОРУС, 2005.
3) Бабо А. Прибыль / А. Бабо ; пер. с фр. Е.П. Островской; общ. ред. В.И. Кузнецова. - 4-е изд. испр.]. - М.: Издательская группа «Прогресс» «Универс», 2003. - 175 с.
4) Бланк И.А. Управление прибылью / Игорь Александрович Бланк. - [2-е изд.]. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. - 752 с.
5) Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посібник./Н.М. Бондар - К.: Видавництво А.С.К., 2004. - 400 с.
6) Бужинський А.І. Методика економічного аналізу діяльності промислового підприємства/ А.І. Бужинський, А.Д. Шеремет - М.: Фінанси і статистика, 2008. - 116 с.
7) Васіна А.А. Аналіз фінансового стану компанії / А.А. Васіна - М.: ІКФ "Альф", 2004 - 50 с.
8) Висока О.Є. Економічна сутність прибутку та концепції його формування/О.Є. Висока/Наукові праці КНТУ. Економічні науки,2010.- 5с.
9) Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посібник/ О.О. Гетьман - К.:Центр навч. літератури, 2006. - 488 с.
10) Донцова А.В. Аналіз фінансової звітності / А.В. Донцова, Н.А. Никифорова - М.: Фінансовий менеджмент, 2008. - 54 с
11) Кучер Л.Ю. Науково-теоретичні основи формування прибутку в підприємствах/ Л.Ю.Кучер/Інноваційна економіка,-2010.-3с.
12) Нікітін С., Глазова Е.. Прибуток: теорія та практика/ С. Нікітін // Світова економіка й міжнародні відносини . - 2002. - № 5. - С. 20-27.
13) Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. / С. Ф. Покропивний - [2-ге вид. перероб та доп.]. - К.: КНЕУ, 2001. - 352 c.
14) Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник. / Поддєрьогін, А. М., Білик, М. Д., Буряк Л. Д. - [5-те вид. перероб. та допов.] - К.: КНЕУ, 2005. - 286 c.
15) Проскурін В.П. Історія економіки та економічних учень . Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посіб. / Проскурін В.П. - К.: КНЕУ, 2005. - 372 с.
16) Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства [Текст] / Г.В. Савицька - М.: ИНФРА-М, 2007. - 336 с.
17) Селезньова М.М. Фінансовий аналіз [Текст] / М.М. Селезньова, А.Ф. Іонова - М.: Юніті, 2007. - 479 с.
18) Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 260 с.
19) Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник/ Л.І. Шваб - [4-те вид.]. - К.: Каравела, 2007. - 584 с.
20) Ширягіна О.Є. Прибуток підприємства: історичний аспект / О. Є. Ширягіна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - № 12.- С. 156-159.
21) Державний комітет статистики України: ukrstat.gov.ua/Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.