На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТА ПОДАТКОВА ПОЛТИКА: ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТ ТА СОЦАЛЬНО СПРАВЕДЛИВОСТ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 8.12.2012. Сдан: 2011. Страниц: 37. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти оподаткування 5
1.1. Канони А.Сміта. Види податкових систем 5
1.2. Податкова політика як складова фіскальної політики та захід досягнення соціальної справедливості 10
РОЗДІЛ 2. Іноземний досвід проведення податкової політики 12
2.1. Іноземний досвід проведення податкової політики в Сербії 12
2.2. Іноземний досвід проведення податкової політики у Швеції 16
РОЗДІЛ 3. Податкова політика в Україні 21
3.1. Податкова політика в 90-ті роки 21
3.2. Податкові реформи 2001 р. 25
3.3. Вплив прийняття Податкового кодексу на економіку України 28
ВИСНОВКИ 33
СПИСКИ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36


ВСТУП
Проблема оподаткування в усі часи була надзвичайно актуальною, адже саме податки є тим джерелом надходження коштів до державної скарбниці, без якого неможливо уявити процвітаючу та стабільну країну. Податки є дуже складною фінансовою категорією, яка впливає на всі економічні явища та процеси. Можна без перебільшення сказати, що, з одного боку, податки - це фінансове підґрунтя існування держави, мірило її можливостей у світовому економічному просторі щодо розвитку науки, освіти, культури, гарантування економічної безпеки, зростання суспільного добробуту народу. З другого боку, податки - це знаряддя перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб у державі, а їх мобілізація й використання зачіпає інтереси не тільки кожного підприємця чи громадянина, а й цілих верств населення і соціальних груп. Нині податки - це найефективніший інструмент впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на розвиток науки і техніки, масштаби соціальних гарантій населенню [7]. Держава не може існувати за рахунок лише добровільних, благодійних надходжень. Вона повинна мати бюджет із стабільним джерелом надходжень, роль яких виконують, у першу чергу, податки.
Податкова система має відображати конкретні умови країни: рівень розвитку економіки, соціальної сфери, зовнішньої і внутрішньої політики, традицій народу, географічне положення і безліч інших чинників. У звязку з цим склад податкової системи, структурні співвідношення окремих податків, порядок їх обчислення, форми розрахунків, організація податкової служби можуть значно відрізнятися в різних країнах.
Система оподаткування в Україні, як і будь-яка інша система, має свої недоліки: це і її нестабільність, яка зумовлюється частими змінами в законодавчих актах, що негативно впливає на розвиток підприємництва в цілому, і надто громіздка організація системи оподаткування, і надзвичайно ускладнені розрахунки окремих податків.
Проблемами реформування системи оподаткування України займаються відомі українські економісти, а саме М.Д. Білик, І.А. Золотко [1], О.Д. Василик [2], М.П. Кучерявенко [3], М.Я. Азаров[4], Л.В. Дікань, Т.С. Воїнов [5], Н.П. Кучерявенко [6] та ін.
Метою курсової роботи є дослідження становлення і розвитку податкових систем на прикладі іноземних країн та України, аналіз основних недоліків та визначення шляхів їх подолання.
Для вирішення поставлення мети були окреслені наступні завдання:
- проаналізовано теоретичні аспекти оподаткування;
- розглянуто іноземний досвід проведення податкової політики;
- досліджено особливості розвитку та становлення податкової системи України.
Об’єктом дослідження є податкова система та її окремі елементи з притаманними їм механізмами впливу на стан та перспективи розвитку економіки.
Предметом дослідження є сукупність податкових відносин у сучасних умовах в Україні.
Методологічною базою дослідження є сучасна теорія оподаткування, дослідження вітчизняних та іноземних вчених з проблем державного управління, державних фінансів, трансформаційних процесів. Робота базується на системних методах дослідження, методах аналізу, синтезу.
Інформаційну базу досліджень становлять звітні дані Державної податкової адміністрації України, Держкомстату України, Міністерства фінансів України, законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють податкові відносини в Україні. Під час дослідження було опрацьовано наукові роботи українських та зарубіжних вчених, статистичні дані.
Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ
1.1. Канони А.Сміта. Види податкових систем
Податки - основна складова системи державних доходів як сукупності надходжень грошей і матеріальних цінностей із усіх джерел, використовуваних для фінансування державних потреб на різних рівнях публічно-правових адміністративно-територіальних утворень (загальнодержавних, регіональних, місцевих). Крім виконання винятково притаманної податкам фіскальної функції, призначення якої полягає в покритті фінансових потреб, оподаткування виконує також (пере)розподільчу (аллокаційно-дистрибутивну) та регулюючо-стабілізаційну функції. Тим самим податки виконують роль, властиву державним фінансам або державному фінансовому господарству взагалі, що забезпечує [4]:
а) утримання державних органів та реалізацію політики держави.......


ВИСНОВКИ
Формування бюджету будь-якої країни забезпечується за рахунок податків. Податки, в свою чергу, встановлені вищим органом законодавчої влади як обовязкові платежі до бюджетів та державних цільових фондів, які сплачують юридичні та фізичні особи в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством. З цього визначення випливає наступне:
- по-перше, встановлення і скасування податків і зборів здійснюються згідно чинного законодавства;
- по-друге, податки і збори сплачуються до бюджетів різних рівнів та до державних цільових фондів;
- по-третє, платниками податків і зборів є юридичні і фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обовязок сплачувати податки і збори;
- по-четверте, податки і збори в встановлюються податковими законами.
З вищезазначеного випливає, що в ринковій економіці податки потрібно використовувати не лише як джерело доходів бюджету, а й як невідємний і безпосередній структурний елемент державного регулювання економіки. Це багато в чому залежить від податкової політики держави, яку розробляє і впроваджує Уряд країни.
В основу формування податкової системи закладено принципи оподаткування, які вперше були сформульовані А. Смітом. Вченим обґрунтовано чотири принципи, що лежать в основі сучасної податкової системи: пропорційності оподаткування, визначеності, зручності та справедливості. Громадяни повинні здійснювати платежі на користь держави пропорційно своєму доходу, стверджував А. Сміт. Податок, його розмір, строк сплати, спосіб платежу повинні бути чітко визначеними і зрозумілими для платника. Автор зазначав, що податок потрібно стягувати тоді, коли найзручніше його сплачувати. Справедливість податку стосується того, як його розмір відбивається на матеріальному становищі платників, оскільки податок повинен становити необтяжливу частку доходу громадян.
Основою формування податкової системи є податкова політика, в якій відображається комплекс цілей і заходів держави, спрямованих на ефективне функціонування податкової системи відповідно до соціально-економічної мети суспільства, на реалізацію основних функцій податків.
Своїми діями в цій сфері держава намагається досягти: стимулювання динамічного розвитку економіки на принципах економічного зростання; забезпечення оптимального наповнення бюджетів і стабільності у сфері державних фінансів; структурної перебудови економіки, заохочення інвестиційної та інноваційної діяльності; стимулювання розвитку зайнятості та самозайнятості; підвищення добробуту населення та розвитку людського капіталу.
Держава, через проведення податкової політики, здійснює вплив на обсяги та структуру національного виробництва, ділову активність суб’єктів господарювання (стримання або стимулювання), рівень інфляції, рівень зайнятості, а також впливає на стан конкурентного середовища. У першу чергу потрібно сприяти розвитку всіх сфер життя суспільства, використовуючи при цьому податкові важелі та інструменти.
Ефективна податкова система є однією з найважли­віших складових економічного процвітання країни. Про це можна судити по зарубіжних країнах, де обговорення податків давно вже займає почесне місце серед економ­ічного планування. Система податків і зборів служить інструментом економічної дії на суспільне виробництво, його структуру і динаміку, розміщення, прискорення науково-технічного прогресу. Податками можна стимулю­вати або, навпаки, обмежувати ділову активність, а отже, розвиток тих або інших галузей підприємницької діяльності.
На теперішньому етапі розвитку України і українського суспільства важливе значення має розвиток та стабілізація економіки країни. А для цього потрібні інвестиції і інновації в економічному і політичному просторі. Одним з головних факторів рівня інвестування економіки є Податковий кодекс. Як відомо, нещодавно відбулося прийняття нового Податкового кодексу. Це створить нові можливості для розвитку, або може, навпаки, їх зменшити.
Податковий кодекс України - це закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів. Це цілісний, гармонійно повязаний та комплексний документ, який забезпечує досягнення балансу інтересів держави та платників податків. Саме тому проект Податкового кодексу передбачає ряд нововведень, які спрямовані на підвищення ефективності адміністрування та захист інтересів платників.
На даний момент думки різних економістів відносно прийняття нового Податкового кодексу розходяться в сторону позитивного чи негативного результату. Прийнятий Верховною Радою Податковий кодекс чинитиме змішаний вплив на українську економіку.
Кодекс пропонує новації, які дозволять суттєво знизити податкове навантаження на економіку за рахунок запровадження податкових преференцій усім верствам платників податків; вивільнити додаткові фінансові ресурси, спрямовані на збільшення заробітної плати працівників та створення нових робочих місць, усунути адміністративні перешкоди в оподаткуванні; створити сприятливі умови для громадян, що бажають розпочати власний бізнес, запровадити систему, спрямовану на захист законних прав й інтересів громадян.
Прийняття нового Податкового кодексу не є однозначним, він може вплинути на економіку як позитивно, так і негативно. Прийняття нового Податкового кодексу України може принести в наше життя багато змін як позитивних, так і не дуже, тобто результат може бути різним. Все залежить від ставлення громадян до нього: якщо суспільство буде довіряти уряду, то результат змусить чекати на себе, і зміни будуть тільки позитивні.


СПИСКИ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Азаров М.Я. Податок на додану вартість та прогнозування його надходжень до бюджету / Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Єфименко Т.І., Андрєєв П.П., Асадча Н.Г. // Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України / М.Я. Азаров (гол. ред.). - К.: НДФІ, 2004. - 344 с.
2. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів) / В.Л.Андрущенко. - Львів, Каменяр, 2000. - 305 с.
3. Афанасьєв М.В. Економіка підприємства: [навч. посіб.] / М.В.Афанасьєв, О.Б.Плоха // Харківський національний економічний ун-т. - Х.: Інжек, 2007. - 320 с.
4. Білик М.Д. Податкова система України: [навч.-метод. посіб.] / М.Д.Білик, І.А.Золотько. - К.: КНЕУ, 2000. - 190 с.
5. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки / Пер. із нім. / Ш.Бланкарт. - К.: Либідь, 2000. - 654 с.
6. Бойчик І.М. Економіка підприємства: [навч. посіб.] / І.М.Бойчик. - К.: Атіка, 2007. - 528 c.
7. Бородіна О.М. Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення: моногр. / О.М.Бородіна, Т.В.Бурлай, Н.І.Горшкова, Н.Ю.Гончар, В.І.Дубровський / Інститут економіки та прогнозування НАН України / І.В. Крючкова (ред.). - К.: Основа, 2007. - 488 с.
8. Бурковський В.В. Податки: [навч. посіб.] / В.В.Бурковський, В.Я.Кармозін, С.В.Каламбет, О.А.Водолазська. - Дніпропетровськ: Пороги, 1998. - С. 611.
9. Василик О.Д. Податкова система України: [навч. посіб.] / О.Д.Василик // Українська держ. фінансова академія. - К.: Поліграфкнига, 2004. - 447 с.
10. Василькова Т.В. Податковий аудит в галузях економіки / Т.В.Василькова, Е.В.Кондукова. // Державна податкова адміністрація України; Національний ун-т держ. податкової служби України / А.О. Чугаєв (ред.). - Ірпінь: НУ ДПСУ, 2007. - 208 с.
11. Грицюк Т.В. Налогово-бюджетная политика как инструмент макроэкономического регулирования / Т.В. Грицюк // Финансы и кредит (рус.). - 2004. - №13. - C. 42-54.
12. Демиденко Л.М. Податкова система. [навч. посіб.] / Л.М.Демиденко, Ю.Л. Субботович. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 184 с.
13. Дікань Л.В. Податкова система: [навч. посіб.] / Л.В.Дікань, Т.С.Воїнова // Харківський держ. економічний ун-т / Л.М. Сєдова (відп. ред.). - Х.: ХДЕУ, 2002. - 251 с.
14. Едронова В.Н. Сущность и элементы налоговой политики / В.Н.Едронова, Н.Н.Мамыкина // Финансы и кредит (рус.). - 2005. - № 5. - C. 37-41.
15. Карлін М.І. Фінанси країн Європейського Союзу: [навч. посіб.] / М.І.Карлін. - К.: Знання, 2011. - 639 с.
16. Концепція реформування податкової системи України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
17. Кучерявенко Н.П. Теоретические проблемы правового регулирования налогов и сборов в Украине / Н.П.Кучерявенко // Национальная юридическая академия Украины им.Ярослава Мудрого. - Х.: Консум, 1997. - 256 с.
18. Лазебнік Л.Л. Сутність та компоненти фінансової політики / Л.Л.Лазебнік // Фінанси України (укр.). - 2006. - №1. - C. 66-74.
19. Ланг Й. Проект кодекса налоговых законов для государств Центральной и Восточной Европы / Пер. с нем. / Й.Ланг. - Бонн: Федеральное министерство финансов, 1993. - 464 с.
20. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці / П.В.Мельник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 362 с.
21. Налоговая система Сербии. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
22. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учебное пособие / В.М.Пушкарева. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 192 с.
23. Система оподаткування в Україні: Зб. законодав. актів зі змінами та доп. за станом на 15 січня 2011 р. / М.П. Кучерявенко (упоряд.), М.В. Жернаков (упоряд.). - Х.: Легас, 2011. - 694 с.
24. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / Пер. з англ. / А.Сміт. - Книга 5. Про прибутки правителя або держави. - К.: Port-Royal, 2001. - С. 425-586.
25. Хасси У.М. Мировое налогообложение. Основы Мирового налогового кодекса / Пер. с англ. / У.М.Хасси, Д.С.Любик. - Кембридж: Гарвардский университет, 1992. - 280 с.
26. Офіційний сайт TSN [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http ://www. tsn. ua/groshi.
27.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.