На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Управлння персоналом на пдрпиємств

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 8.12.2012. Сдан: 2010. Страниц: 45. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 8
1.1. Сутність та структура управління персоналом підприємства 8
1.2. Методи та система управління персоналом на підприємстві 11
1.3. Напрямки удосконалення управління персоналом на підприємстві 15
Висновки до Розділу 1 21
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПрАТ “КОЛОМИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА” 23
2.1. Загальна характеристика підприємства, аналіз його техніко-економічних показників 23
2.2. Аналіз складу, структури та ефективності використання трудових ресурсів підприємства 28
2.3. Пропозиції щодо покращення використання трудових ресурсів ПрАТ “Коломийська швейна фабрика” 37
Висновки до Розділу 2 40
ВИСНОВКИ 42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45
ДОДАТКИ 47


ВСТУП

Одним із ключових факторів виробництва будь-якого виду товарів і послуг поряд з інвестиційним капіталом є трудові ресурси. У сучасних умовах саме трудові ресурси розглядають як найбільш коштовний капітал, яким володіє підприємство. Науково-технічний прогрес і повязане з ним різке збільшення частки наукомістких технологій обумовлює ріст вимог до професійних, соціально-психологічних якостей і культурного рівня працівника. Ефективне управління трудовими ресурсами як особлива функція діяльності, повязана з найманням працівників, їхнім навчанням, оцінкою й оплатою їхньої праці, є важливою передумовою для ефективного функціонування виробництва. Підготовлені і кваліфіковані працівники, що знаходяться в штаті підприємства, називаються його персоналом, чи кадрами.
Головна мета управління персоналом складається в забезпеченні підприємства працівниками, що відповідають вимогам даного підприємства, їхньої професійної і соціальної адаптації.
Основними задачами, що вирішують структури по управлінню персоналом, є: планування потреби підприємства в трудових ресурсах, пошук і добір потрібних працівників, навчання і підвищення їхньої кваліфікації, управління трудовою мотивацією, створення умов для підвищення продуктивності праці, контроль за зміною статусу працівників, правові питання трудових відносин.
Вся організаційно-управлінська діяльність, і насамперед мотиваційна, у сукупності спрямована на активізацію усіх внутрішніх ресурсів працівників і їх максимально ефективне використання. Таким чином, актуальність дослідження проблем, пов’язаних із оптимізацією процесу управління персоналом на сьогодення важко перебільшити.
Метою даної роботи є узагальнення теоритичних основ управління персоналом на підприємстві та розробка заходів щодо покращення процесу управління персоналом підприємства.
Досягнення поставленої мети дозволить підприємству отримати програму дій щодо управління персоналом та отримати систему заходів для покращення цьго процесу.
Відповідно до поставленої мети в курсовій роботі вирішуються наступні завдання:
1) вивчення існуючих концепцій управління персоналом підприємства;
2) дослідження методів розробки стратегії управління персоналом підприємства;
3) аналіз діяльності підприємства та управління персоналом;
4) розробка рекомендацій щодо покращення процесу управління персоналом досліджуваного підприємства.
Об’єктом дослідження є ПрАТ “Коломийська швейна фабрика”.
Предметом дослідження є управління персоналом.
Для розв’язання визначених завдань, досягнення мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: аналітичний, статичний, літературного пошуку, пошук в мережі Інтернет.


РОЗДІЛ 1
ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Сутність та структура управління персоналом підприємства

Важливим елементом продуктивних сил є люди з їх рівнем освіти, досвіду й майстерності. В теорії економіки підприємств використовується значна кількість термінів відносно людей, зайнятих у виробництві: трудові ресурси, людський фактор, кадри, персонал.
Термін „трудові ресурси” було введено в науку в 20-ті роки ХХ століття академіком С. Струмиліним. Сучасне розуміння трудових ресурсів трактується як людські ресурси, що є значно ширшим і включає в себе такі поняття, як трудовий потенціал, стан здоров’я, рівень освіти, здібностей і культури, професійні знання для роботи в сфері суспільно корисної діяльності..........


ВИСНОВКИ

Сучасний бізнес передовсім базується на управлінні. Якщо люди - це основа виробництва, то управління ними відіграє головну роль в діяльності підприємства. Як організує керівник управління персоналом, так і буде працювати підприємство. Ефективне управління приведе до бажаних успіхів та до досягнення головної місії підприємства - це максимальне отримання прибутку.
Управління персоналом - це сукупність цілеспрямованих дій керівного складу, організації і структурних підрозділів з керівництва підлеглими, спрямованих на досягнення поставлених загальних і специфічних цілей фірми.
Стратегія управління персоналом - це підсистема стратегії організації, представлена у вигляді довгострокової програми конкретних дій з реалізації концепції використання і розвитку потенціалу підприємства з метою забезпечення її стратегічної конкурентної переваги.
Управління персоналом здійснюється при допомозі науково розроблених методів. Методи - це спосіб впливу на колектив або окремого працівника для досягнення поставленої цілі, координації його діяльності в процесі виробництва. В теорії і практиці управління застосовують три групи методів: адміністративні, економічні і соціально-психологічні.
Метою даної курсової роботи було узагальнення теоритичних основ управління персоналом на підприємстві та розробка заходів щодо покращення процесу управління персоналом підприємства і вона була досягнута.
Основні завдання, які були поставлені в роботі, були розглянуті:
- було вивчено теоритичні основи управління персоналом підприємства;
- проаналізовано основні методи та технології управління персоналом на підприємстві ПрАТ “Коломийська швейна фабрика”;
Дана курсова робота складається з двох розділів:
У першому розділі було розкрито всі аспекти, що стосуються теорії управління та поводженням персоналу, розкрита сутність та структура персоналу, різні методи та системи управління персоналом, а також було розкрито напрямки удосконалення управління персоналом на підприємстві .
У другому розділі були розглянуті всі питання по управлінню персоналом на конкретному підприємстві (зокрема, на ПрАТ “Коломийська швейна фабрика”). Тут була проведена загальна характеристика підприємства, аналіз його техніко-економічних показників, аналіз складу, структури та ефективності використання трудових ресурсів підприємства, пропозиції щодо покращення використання трудових ресурсів ПрАТ “Коломийська швейна фабрика”.
Головне завдання підприємства - це виробництво швейних виробів з метою найбільш повного задоволення потреб споживачів та максимальне отримання прибутку з мінімальними затратами.
Аналізуючи техніко-економічні показники діяльності підприємства можна зробити такі висновок, що обсяг виробництва товарної продукції за 2009 збільшився в порівнянні з 2008 роком Слід відмітити, що вся продукція, яка випускається на підприємстві реалізується, тобто залишків нереалізованої продукції на складах немає. Вся продукція, яка випускається - реалізується на зовнішньому та внутрішньому ринках. Свою основну місію підприємство виконує в повному обсязі, тобто забезпечує зростання прибутку з року в рік.
Аналізуючи плинність кадрів, слід відмітити, що вона знижує продуктивність праці на підприємстві. Згідно розрахунків по даному підприємству плинність кадрів не змінилася, отже зниження продуктивності праці не відбувається.
Аналітичне дослідження діяльності ПрАТ “Коломийська швейна фабрика” показали, що чисельність робітників зросла, що дає змогу нарощувати обсяги виробництва продукції . Чисельність керівників, спеціалістів, службовців знизилась, що приводить до нових методів керівництва. Значних структурних змін по персоналу на підприємстві не відбулося. Плинність кадрів в 2010 році в порівнянні з 2009 роком не змінилася, тому продуктивність праці не знизилась за рахунок даного показника. Аналіз використання фонду робочого часу показав, що підприємство має резерви по підвищенню використання робочих днів, тобто трудові ресурси використовувались недостатньо ефективно.

Ціллю даної роботи було формування рекомендацій щодо діяльності ПрАТ, спрямованої на збільшення кадрового потенціалу та зменшення плинності кадрів на обраному підприємстві:
1. Підбір та розстановка кадрів повинна бути такою, щоб кожен член трудового колективу приносив користь та сприяв підвищенню прибутку та покращенню діяльності на підприємстві.
2. Просування працівників по службі, залучення їх в управління, залучення їх до розподілу прибутку.
3. Зміцнення взаємозв’язків адміністрації, профспілки, керівників і підлеглих.
4. Підприємству необхідно розробити міроприємства щодо збільшення днів відпрацьованих одним працівником, тобто необхідно зменшити втрати робочого часу на одного працівника.
5. Аналіз використання фонду робочого часу показав, що підприємство має резерви по підвищенню використання робочих днів, тобто трудові ресурси використовувались недостатньо ефективно.
6. Бажаним є застосування на ПрАТ “Коломийська швейна фабрика” політики з максимальним врахуванням інтересів та потреб кожного працівника для максимально продуктивного виконання задач, що покладені на нього.
Підприємству необхідно всіляко розвивати систему мотивації для кожного працівника, яка б включала в себе матеріальне та нематеріальне стимулювання.
При виконанні роботи було опрацьовано достатню кількість літературних джерел, статей, навчальних посібників, публікацій з питань управління персоналом підприємства.
Отже, за даними курсової роботи, можна зробити висновок, що приватне акціонерне товариство “Коломийська швейна фабрика” як і будь-яке інше підприємство, повинне використовувати всі наявні інструменти функціонування в ринкових умовах для свого розвитку і для розвитку економіки України в цілому.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України. Прийнята 18.06.96р.- К.: Україна, 1996.- 54с.
2. Закон України Про підприємництво: Відомості Верховної Ради України - 1991р. № 20.
3. Закон України Про власність: Відомості Верховної Ради України - 1991р. № 20.
4. Базарів Т. Ю., Маліновський П. В. Управління персоналом в умовах кризи. - К.: Либідь, 2006.
5. Бойко О.С. Наука управління персоналом. Л.: Галичина, 2006
6. Бранченко Г.Н. Менеджмент організації: посібник., Ж.: ЖІТІ, 2006.
7. Братченко В.Ф Управління персоналом організації в сучасних умовах // Персонал, № 3, 2006.
8. Василенко В.О Антикризове управління підприємством. Навч. Посібник. - К.: ЦУЛ, 2003
9. Вейл П. Искусство менеджмента, М. Юрист, 2005
10. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2006.
11. Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: руководство для высшего управленческого персонала, М. МП “Сувенир”, 2006г.
12. Журавель П.В Сучасна парадигма в управлінні персоналом // Персонал, №5, 2005.
13. Иванцевич Дж., Лобанов А.А. “Человеческие ресурсы управления”, М.”Дело”, 2006г.
14. Ильенкова Н.Д. “Спрос: анализ и управление”, М. “Финансы и статистика”, 1997г.
15. Кохно П.А., Микрюков В.А., Коморов С.Е. Менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2004.
16. Кравчено Т.С. Аналіз концепцій кадрового менеджменту // Персонал, №7, 2005.
17. Лурия А.Р. Основи нейропсихологии. - М.: МГУ, 1973..
18. М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури «Основы менеджмента», - М. «Дело», 1999г.
19. Менеджмент организации // под ред. д.э.н.,проф. Румянцевой З.П., д.э.н.,проф. Соломатина Н.А., М. ИКФА-М, 1999г.
20. Організація і планування виробництва на підприємствах швейної промисловості: Навч.пос./ Н.А.Адамова,В.А.Йохна, Т.Л.Малова, Т.Є.Пєнкіна. - К.: Вища школа., 1994
21. Паркинсон, С. Нортког, Рустомжи М.К. Искусство управления. - СПб.: Лениздат, 1998г.
22. Пушкарьов М.М Кадровий менеджмент: конспект лекцій., К.: Либідь, 2004.
23. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Нав. пос. - К. : НБУ , Львів : Банківський Інститут ,2000
24. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Підр. - Київ.:КНЕУ , 2000
25. Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия . Учебное пособие.- К. : МАУП , 1998
26. Уманский Л.И. Методы экспериментального исследования социально-психологических феноменів. - Г. Пресса, 1997.
27. Цветаев В.М. Управление персоналом. - СПб.: «Питер», 2001.
28. Чаюн І.О. , Бондар І.Ю. Планування виробничої програми підприємства та її ресурсне обгрунтування : Навчальний посібник.- К. : КНТЕУ , 2000
29. Шаховой В. А. Кадровий потенциал системи управлення. - М., 1985.
30. Шершньова 3. Є., Соборська С. В. Стратегія управління. - К., 1999.
31. Щекин Г. В. Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента. - К., 1999.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.