На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Переклад англйських неологзмв у засобах масової нформацї

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 9.12.2012. Сдан: 2011. Страниц: 37. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………4
1. Розділ. Неологізм як об’єкт дослідження лінгвістики та
перекладознавства.
1.1 Поняття неологізму в сучасній лінгвістиці та перекладознавстві………7
1.2 Способи перекладу неологізмів……………………….………………….14
1.3 Принципи творення неологізмів ЗМІ…………………………………….22

2. Переклад англійських неологізмів у засобах масової інформації
2.1 Неологізми на позначення соціальних подій…………………………… 26
2.2 Неологізми на позначення політичних подій……………………………29
2.3 Неологізми на позначення понять англосфери та понять, пов’язаних
із загрозою світового тероризму……………………………………………...31
Висновки……………………………………………………………………….36
Література………………………………………………………………………38

ВСТУП

В наш час англійська мова, як і багато інших мов, переживає так званий “неологічний бум”. В англійській мові в середньому за рік з’являється 800 нових слів - більше, ніж в будь-якій іншій мові світу.
Про велику кількість неологізмів в сучасній англійській мові свідчить той факт, що такі словники як Longman Dictionary of Contemporary English, Oxford Advanced Learners Dictionary, Webster’s Collegiate Dictionary фіксують тисячі неологізмів. Отже, цілком зрозуміло, що при перекладі неологізмів можуть виникнути труднощі. Це поповнення словникового складу йде не тільки за рахунок запозичень різного роду, але й за рахунок «внутрішніх ресурсів» мовної системи - словотворчих процесів і переосмислення вже існуючих значень (вторинної номінації).
Щоб зберігатися у стані комунікативної придатності, мова повинна постійно перебудовуватися й розвиватися, не гублячи при цьому своєрідності системи. Не кожне нове слово, створене яким-небудь мовцем, закріплюється в мові. Спочатку це слово - окказіоналізм, значення якого жорстко повязане з даним контекстом і не сприймається за його межами. Пізніше, при наявності цілого комплексу передумов до цього, слово може поступово закріпитися в мові (лексикалізуватися); на цій стадії воно вже - неологізм, що може або остаточно ввійти в лексичну систему, або припинити своє існування.
Актуальність дослідження зумовлена недостатньою вивченістю способів перекладу англійських неологізмів у сфері мас-медіа засобами української мови в сучасному перекладознавстві; потребою порівняльного аналізу лексичних інновацій сфери ЗМІ в англійській та українській мовах.
Обєктом дослідження є англійські неологізми у засобах масової інформації.
Предметом дослідження виступають способи перекладу англійських неологізмів мас-медіа засобами української мови та трансформації, що застосовуються при перекладі цих одиниць.
Матеріалом дослідження слугував сучасний американський та британський публіцистичний дискурс, представлений уривками зі статей «Daily Worker», «The New York Times», «Atlantic monthly», «Contra Costa Times», «Federal News Service», «Los Angeles Times», «National Post», «New Internationalist», «Newsweek», «The American spectator», «The Baltimore Sun», «The Boston Globe», «The Christian Science Monitor», «The Marquette Tribune», «The observer», «The Sunday Times», «The Times», «The Wall Street Journal», «The Washington Post»,«U. S. News & World Report».
Мета роботи полягає у з’ясуванні способів перекладу англійських неологізмів засобів масової інформації засобами української мови.
Досягнення поставленої мети припускає вирішення наступних завдань:
– виявити причини виникнення та основні етапи розвитку неологізмів засобів масової інформації в англомовному світі;
– розкрити сутність та особливості перекладу англійських неологізмів ЗМІ засобами української мови;
– здійснити добір україномовних відповідників при перекладі англійських неологізмів у засобах масової інформації;
В роботі були використанi наступні методи дослідження:
1) метод систематизації, що дозволяє визначити та систематизувати неологізми ЗМІ;
2) метод порівняльного аналізу, задіяний для порівняння засобів вираження неологізмів ЗМІ в англійській й українській мовах;
3) метод контекстуального аналізу, що надає можливість дослідити способи перекладу англійських неологізмів у сфері ЗМІ засобами української мови.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше з’ясовуються способи перекладу англійських неологізмів засобів масової інформації засобами української мови.
Теоретична значущiсть роботи зумовлена тим, що її результати сприяють вирішенню низки питань сучасного перекладознавства, пов’язаних зокрема з встановленням способів перекладу англійських неологізмів соціально-політичної сфери засобами української мови.
Практична цінність роботи полягає в можливості використання її матеріалу при підготовці лекцій і семінарів з перекладознавства, лексикології, лінгвокраїнознавства, написанні курсових і дипломних робіт, складанні словників.
Структура роботи визначається метою та задачами. Робота складається зі вступу, двох глав, висновків та списку літератури.


1. Розділ. Неологізм як об’єкт дослідження лінгвістики та перекладознавства.

1.1 Поняття неологізму в сучасній лінгвістиці та перекладознавстві.
Процес збагачення мови проходить постійно, освіжаючи та оновлюючи мову, приводячи її у відповідність до потреб людей та змін, що постійно відбуваються у світі. Все це пов’язано з впливом екстралінгвістичних факторів: бурхливим розвитком науки, засобів масової інформації, перетворенням англійської мови в мову міжнародного спілкування у сфері інформаційних технологій, бізнесу, політики.............


ВИСНОВКИ

Дослідження неологізмів, аналіз їх структурно-семантичних особливостей, функціональних характеристик є вельми актуальним на сьогоднішній день. Метою курсової роботи є з’ясування способів перекладу англійських неологізмів ЗМІ засобами української мови, що визначається нагальною потребою сучасного перекладознавства.
У даній роботі ми розглянули поняття неологізму та неології - науки про неологізми. З’ясували, що неологізми - це слова, словосполучення, фразеологізми, окремі їхні значення, що зявилися на певному етапі розвитку мови для позначення нових реалій і понять, актуалізація яких зумовлена соціальними і територіальними чинниками функціонування літературної мови, а також оказіоналізми (індивідуально-авторські новації), використані одноразово в мовній практиці певного автора, видання, редакції чи в конкретному тексті.
Серед сучасних науковців, що розглядають проблеми неології відзначають В.Г.Гака, В.І.Заботкіну, А.Д.Швейцер, Н.З.Котєлову, Ю.А.Зацного та інших.
Для з’ясування особливостей творення нових слів сучасні науковці звертаються до теорії номінації, яка спрямована на пояснення особливостей позначення дискретних фрагментів та дискретних одиниць предметного світу. Основними принципами творення неологізмів ЗМІ є: словотвір, афіксація, конверсія та скорочення.
Процес перекладу неологізмів з англійської мови на українську проходить у два етапи:
1. зясування значення неологізму;
2. власне переклад (передача) засобами української мови (транскрипція, транслітерація, калькування, описовий переклад).
Що стосується вибору того чи іншого способу передачі неологізмів, то він залежить від багатьох субєктивних факторів, таких як, наприклад, особистість перекладача, його досвід, інтелект, здатність оперувати абстрактними поняттями, стилю тексту у якому використані неологізми (публіцистичний, науковий, художній тощо), стилю конкретного автора та ін. Однак, насамперед необхідно прагнути до того, щоб лексичний відповідник неологізму мови-оригіналу у максимальному ступені відповідав нормам і правилам мови перекладу.
Способи перекладу англійських неологізмів ЗМІ визначаються з огляду на особливості появи функціонування цих лексичних одиниць. Розрізняють два види неологізмів: нові слова і нові значення, що зявилися в «старих» словах. Обидва види становлять труднощі для перекладу, тому що такі слова і значення неможливо знайти в звичайних англо-українських словниках.
Головна проблема адекватного перекладу англійських неологізмів стосується правильного добору слів, словосполучень, що відповідають цим лексичним одиницям в українській мові. Переклад неологізмів ЗМІ здійснюється у мовленнєвому контексті, що передбачає адаптацію речень, які містять в собі вказані неологізми. Прагматична адаптація таких речень відбувається не тільки шляхом застосування українських лексичних відповідників, але й завдяки використанню лексико-семантичних перекладацьких трансформацій.


Список літератури

1. Алимов В. В. Юридический перевод. Практический курс. Английский язык. /В.В. Алимов - М.: КомКнига, 2005. - 160 с.
2. Березинский В.П. Семантические неологизмы // Английские неологизмы. /В.П. Березинський - К.: Наукова думка, 1983. - С.132-146.
3. Волошин Ю.К. Новообразования и собственно неологизмы современного английского языка (опыт дифференциации новых слов): Автореф. Дис… канд. филол. / Ю.К. Волошин. Наук: 10.02.04. - М., 1971. - 20 С.
4. Жлуктенко Ю.А. Динамика словообразовательной системы и неологизма // Английские неологизмы / Под ред. Ю.А. Жлуктенко. - К.:Наукова думка, 1983. - C.1-11.
5. Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка; Берчфильд Р. Четыре тома приложений к Великому Оксфордскому словарю. /В.И. Заботкина; Р. Берчфильд. - М.: Высшая школа, 1989. - 128 с.
6. Зацний Ю.А., Балюта Е.Г. Деякі лінгвістичні та соціолінгвістичні аспекти екологічних неологізмів англійської мови в тексті періодичних видань// Вісник Запорізького держ. ун-ту: Філологічні науки. - Запоріжжя: ЗДУ, 2001. - № 1. - С. 36-40. (Зібрано і оброблено фактичний матеріал)
7. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури.
/В.І. Карабан. - Вінниця: Нова книга, 2004. - С. 423 -560.
8. Колесникова Н.В. Лексичні неологізми в рекламі // Вісник - Запоріжжя, 2002. - №3. - с.77-78.
9. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. /В.Н. Комиссаров. - М.: Высшая школа, 1990.
10. Котелова Н.З. Новые слова и словари новых слов. - М.: Наука, 1983. - 223с.
11. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад).
/І.В. Корунець - Вінниця: Нова книга, 2003. - 214 с.
12. Левицький А.Е. Актуальні проблеми розвитку неології (на матеріалі сучасної англійської мови) // Вісник Житомирського державного університету. /А.Е. Левицький. - 2005. - Вип. 23. - С. 16-21.
13. Лебедева Н., Шепель А. Неологизмы и их функционирование в различных сферах общения // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск ХХ. /Н.Лебедева, А.Шепель. - Херсон: Видавн. ХДУ, 2003. - 230 с.
14. Неологизмы в английском языке. // И.Я.Ш. - 1991, № 6.
15. Неологізм - режим доступу: www.wikipedia.com.
16. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. - /О.О. Селіванова. Полтава: Довкілля-К, 2006. - 716 с.
17. Тиховець Н.М. Запозичення серед англійських неологізмів (70-ті роки) /Н.М. Тиховець //Мовознавство. - 1988. № 6. - C. 57-63.
18. Швейцер А.Д. Современная социолингвистика. Теория, проблемы, методы./ А. Д. Швейцер. М. Наука. 1977-176 с.
19. Швейцер А.Д. Теорія перекладу/ А.Д.Швейцер. - М.: Наука, 1976 р., 516с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.