На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Особливост мжособистсного сприймання

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 10.12.2012. Сдан: 2012. Страниц: 74. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ


Вступ 2
Розділ 1. Теоретико-методологічний аналіз проблем соціальної перцепції 4
1.1. Сутність поняття соціальної перцепції 5
1.2.Особливості процессів міжособистісного сприймання ............................................6
1.3. Механізми та ефекти соціальної та міжособистісної перцепції............................10
1.4. Особливості перцепції у підлітковому та юнацькому віці 21
1.5. Експериментальне вивчення особливостей сприймання у підлітковому та юнацькому віці…………………………………………………………………........25
Розділ 2. Емпіричне вивчення особливостей міжособистісних стосунків у підлітковому віці 28
2.1. Опис методики дослідження 29
2.2. Аналіз результатів дослідження 38
Висновки 54
Література 56
Додатки 60
Вступ
Актуальність теми дослідження. Сучасне суспільство характеризується динамікою соціальних процесів, що призводить до підвищення кількості міжособистісних контактів людей. В швидкоплинному світі кожна людина, як соціальний індивід, прагне зрозуміти природу людських відносин, вчинки інших людей стосовно себе, тобто процеси соціального сприйняття та пізнання. Отже, адекватність відображення об’єкта перцепції, точність виділення його найбільш суттєвих деталей визначають специфіку переживань і ставлень, успішність спільної діяльності суб’єктів взаємодій. Сприймання іншої особистості, побудова її образу є невід’ємним компонентом процесу міжособистісної взаємодії. В людських взаєминах, в розумінні того, як особистість впливає на групу та група на особистість, важливе значення мають психологічні механізми сприймання та розуміння людьми один одного. Становить інтерес питання про те, як людина формує у себе образ іншої людини, поняття про її особу. Яким чином вік,стать,професія,соціальний статус має вплив на особливості сприйняття людини людиною. Яки помилки вона може допускати оцінюючи інших людей, чи існує звязок між пізнанням самого себе та уявлень інших осіб стосовно неї. Уявлення про іншу людину тісно пов’язане з рівнем її самосвідомості. Взаєморозуміння партнерів по спілкуванню передбачає розуміння кожного з них психологічної природи іншої людини: її рис характеру, рівня домагань, мотивів та цінностей. Процес взаємодії супроводжується взаєморозумінням чи непорозумінням, здатністю чи нездатністю прогнозувати поведінку партнера по спілкуванню. Усе це є наслідком чуттєвого адекватного або неадекватного відображення та розуміння партнерами один одного, недостатнього або неправильного тлумачення інформації, що є в їхньому розпорядженні.
А оскільки людина є істотою соціальною, то і її пізнавальна діяльність реалізується в соціальному контексті.
Розуміння цих процесів збагатить багато галузей в життєдіяльності людини, та на практичній основі дасть змогу оптимізувати взаємостосунки людей.
Ця проблема є особливо актуальною в підлітковому віці, коли відбувається розвиток соціально-перцептивних рис характеру особистості, становлення самосвідомості майбутньої дорослої людини.
Обєктом дослідження курсової роботи виступають психологічні механізми сприймання людьми один одного.
Предмет дослідження - діагностика механізмів сприймання у підлітковому віці
Мета дослідження полягає в теоретичному та емпіричному розгляді проблеми діагностики сприймання у підлітковому віці.
Для досягнення мети дослідження поставлені наступні завдання:
1. Проаналізувати стан розробки проблеми соціальної перцепції дослідження в психологічній літературі.
2. З’ясувати особливості соціальної перцепції у підлітків та юнаків.
3. Виявити особливості сприймання в группі однолітків підлітків та юнаків.
Гіпотезу дослідження можна сформулювати наступним чином:
Розвиток механізмів соціальної перцепції у підлітковому та дорослому віці пов`язаний з темпераментальними особливостями, рівнем тривожності, стилями соціальної взаємодії (рівнем самооцінки) та соціометричним статусом.


РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕРЦЕПЦІЇ
1.1. Сутність поняття соціальної перцепції

Сприймання в соціальній психології розглядається як формування цілісного образу партнера по спілкуванню на основі оцінки його зовнішнього вигляду, поведінки і його (партнера по спілкуванню) розуміння. При цьому розуміння розглядається з двох сторін: як відображення в свідомості партнерів по спілкуванню цілей, мотивів, установок один одному; і як прийняття цих цілей, яке дозволяє встановити взаємовідносини. Тому в спілкуванні доцільно говорити не про соціальну перцепцію загалом, а про міжособистісну перцепцію, або міжособистісному сприйманні.
В якості суб’єкта і об’єкта сприймання можуть виступати не тільки окремі особистості, але й цілі групи людей. При цьому з’являються так звані еквіваленти особистості. При сприйманні людьми один одного можна виділити декілька можливих ситуацій:
«Я - Він» - сприймання одним індивідом іншого як окремої особистості;
«Я - Вони» - сприймання індивідом групи як єдине ціле.........


.....вника. Емпатія виявляється в повсякденному житті, будучи завжди повязаною з конкретною ситуацією. За недостатньої її реалізації виникають порушення в міжособистісних стосунках.
З огляду на переживання обєкта емпатичні переживання можуть бути адекватними і неадекватними: одні люди можуть радіти чужому горю, інші - співчувати. Взявши за основу особливості вияву, емпатію поділяють на такі види:
-емоційна емпатія. Заснована на механізмах проекції і наслідування моторних та афективних реакцій іншої людини;
- когнітивна емпатія. Базується на інтелектуальних процесах;
- предикативна емпатія. Виявляється як здатність людини прогнозувати афективні реакції іншого у конкретних ситуаціях;
- естетична емпатія. Чуттєве розуміння художнього обєкта, який є джерелом естетичного задоволення.
Важливими формами емпатії є співпереживання - переживання індивідом тих самих емоційних станів, почуттів, які відчуває інший, і співчуття - емоційне сприйняття негараздів іншого безвідносно до власного стану і дій (учебник)
Аттракція. При сприйнятті людьми один одного формуються певні відносини з включенням емоційних регуляторів - від неприйняття тієї........


ності із рівнем самооцінки підлітків, то в дослідженні виявлений кореляційний звязок між рівнем реактивної та особистісної тривожності у підлітків та юнаків з самооцінкою.
Занижена самооцінка часто виступає каталізатором виникнення тривожності, хоча певний оптимальний її рівень - запорука досягнення успіхів в діяльності. Згідно проведеного дослідження можна зробити висновок що тема дослідження є актуальною, і заслуговує ще більш ґрунтовного аналізу, психологів, педагогів, вихователів.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 1996. - 367с.
2. Андреева Г.М. Психология социального познания: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - Издание 2- е, переработанное и дополненное. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 288с.
3. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию / Перевод с англ. М.А. Ковальчука под ред. В.С. Магуна. - М.: Аспект Пресс, 1988. - 517с.
4. Богословский А.А. Как возникает симпатия? // Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - №4, с 30-33.
5. Бодалев А.А. Личность в общении. Избранные труды. М.: Педагогика, 1983. - 271с.
6. Бодалев А.А. Психология о личности. - М.: Издательство Московского университета, 1988. - 188с.
7. Волкова А.Н. Социально- психологические факторы супружеской совместимости: Автореф. канд. дис. - Л., 1979. - 17с.
8. Войскунский А.Е. Я говорю, мы говорим: Очерки о человеческом общении. - 2-е издание доработанное и дополненное. - М.: Знание, 1990. - 240с.
9. Гозман Л.Я., Ажгихина Н.Н. Психология симпатий - М., Знание, 1998 - 96с. /Нар. университет, Пед. фак - № 9.
10. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. М.: Издательство Московского университета, - 1987, - 174с.
11. Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К.: Политиздат Украины, 1989, - 198с.
12. Додонов Б.И. Эмоция как ценность. - М.: Политиздат, 1978. - 272с.
13. Додонов Б.И. В мире эмоций. - К.: Политиздат Украины, 1987. - 140с.
14. Зацепин В.И. Счастье как проблема социальной психологии. - Львов: Вища школа. Издательство при Львовском университете, 1981.-175с.
15. Изард К. Эмоции Человека / Под ред. Л.Я. Гозман - М.: Издательство МГУ, 1980. - 440с.
16. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как вырабатывать уверенность в себе выступая публично. Как перестать беспокоиться и начать жить. - Самара: Самарский дом печати, 1995. - 528с.
17. Кемеров В.Е. Взаимоотношения: Некоторые философские и психологические проблемы. - М.: Политиздат, 1984. - 109с.
18. Коваленко А.Б. Корнєв М.Н. Соціальна психологія. - К.: Геопринт, 2006. - 400с.
18. Коган М.С. Мир общения: Проблема межсубъективных отношений. - М.: Политиздат, 1988. - 319с.
19. Колектив. Личность. Общение: Словарь социально- психологических понятий / Под ред. Е.С. Кузьмина. - Л.: Лениздат, 1987.-114с.
20. Кон И.С. Дружба: Этико-психологический очерк. - 3-е издание. - М.: Политиздат, 1989. - 35с.: ил. /Личность. Мораль. Воспитание/.
21. Кон И.С.Психология ранней юнности -М., Просвещение,1989.-254с
21. Кошелева Ю.П. Самопредьявление одиноких людей. В тексте газетных объявлений// Вопросы психологии 1998, №2 с 107 - 118.
22. Кроник А.А., Кроник Е.А. В главных ролях Вы, Мы, Он, Ты, Я: Психология значимых отношений. - М.: Мысль, 1989. - 204с.
23. Куницына В.Н. Восприятие и оценка экспрессии подростками/ Экспериментальная и прикладная психология.: Учебные записки Ленинградского Университета -Вып.5.- Л, 1973.-С. 107-115
23. Лагейда І.І., Тименко В.М. Як ми оцінюємо людей, а люди нас// Практична психологія та соціальна робота. 2000., №5 с. 38-41.
24. Лабунская В.А. Факторы успешности опознания эмоциональных состояний по выражению лица / Психология межличностного познания. - М., 1982. С 54-65.
25. Майерс Д. Социальная психология /пер. с англ./ - Спб.: Питер КОМ, 1998.-688с.
26. Межличностное восприятие в группе / Под ред. Г.М. Андреевой, А.И. Донцова. -М., 1981. -295с.
27. Москаленко В.В. Психологія соціального впливу. Навч.пос - К, Центр учбової літератури, 2007 -448 с
27. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. - К.: Издательство «Лыбидь» при Киевском университете, 1990. - 192с.
28. Олейник Ю.Н. Исследование уровней совместимости молодой семьи // Психологический журнал. 1986, т 7, №2 с 59-63.
29. Основы социально-психологической теории. Учебное пособие Н.Н. Богомолова, А.А. Бодалев, Р.Б. Гительмахер и др. / Под общей редакцией А.А. Бодалева и А.Н. Сухова. - М.: Международная педагогическая академия, 1995. - 421с.
30. Панферов В.Н. Эталоны и стереотипы взаимопонимания людей // Вопросы психологии. 1982, №5, с 139 - 141.
31. Панферов В.Н. Восприятие и интерпретация внешности людей // Вопросы психологии. 1974, №2, с 59-63.
32. Петровский А.В., Ярошевский М.Т. Основы теоретической психологии. Учебное пособие для вузов. - М.: ИНФРА-М, 1999. -528с.
33. Познание и общение / Под ред. Б.Ф. Ломова. - М.: Наука, 1988. - 208с.
34. Прайс Э, Практикум по социальной психологии. Спб.: Издательство "Питер", 2000. - 528с.
35. Психология эмоций. Тексты / Под ред. В.К. Вилюнаса, Ю.Б. Гипперейтер. - М.: Издательство Московского университета, 1984.-288с.
36. Психология межличностного познания / Под ред. Бодалева А.А. Акад. пед. наук СССР - М. Педагогика, 1981. - 224с.
37. Психология человека от рождения до смерти: Полный курс психологии развития/ под. Ред. А.А. Реана.-СПб: Еврознак, 2001,-656с
37. Снегирева Т.В. Восприятие сверстников и взрослых подростками и старшеклассниками // Вопросы психологии. - 1985. - №5, с. 61- 71.
38. Ушакова Г.М. Текст как объект психологического анализа // Психологический журнал, 1989, т. 10, №1, с. 107 - 115.
39. Шихирев П.И. Современная социальная психология в Западной Европе: Проблемы методологии и теории. Москва "Знание", 1985.-175с.
40 Шэффер Д. Дети и подростки: Психология развития: Научное издание/ Пер. с .анг. А.С.Батуева. -6 изд,- СПб.: Питер, 2003.-976с
40. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи: Издательство "Питер", 1999. - 656с. (Серия мастера психологии).


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.