На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Реконструкция газопровода Макат северный Кавказ

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 11.12.2012. Сдан: 2011. Страниц: 135. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МАЗМ?НЫ


1 ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫ? Б?ЛIМ 10
1.1 МГ? технологиялы? с?лбасы. Желілік б?лім 10
1.2 Кранды? тораптар мен оларды бас?ару 16
1.3 Компрессорлы? станциялар 21
1.3.1 Компрессорлы станцияларда?ы цехтарды? даму перспективасы 24
1.3.2 Негізгі блок-с?лбалар мен принципиалды технологиялы? с?лбалар 25
1.3.3 САЦ(75) ж?не САЦ(55) газ ??бырыны? ж?йелері ?шін жа?а КЦ 28
1.3.4 КС бас?ару ж?йелеріні? техникалы? сипаттамасы келтірілген 30
1.3.5 Маймен ?амтамасыз ету ж?йелері 31
1.3.6 К?бікті ?рт с?ндіру 32
1.4 КС ала?дарыны? басты жоспарлары 34
1.4.1 Негізгі ?ндірістік м?ні бар ?имараттар мен ??рылыстар 35
1.4.2 Ма?ат-Солт?стік Кавказ МГ?Ж 36
1.4.3 ?кірем-Бейнеу МГ?Ж 37
1.5 Газ ??бырларыны? желілік б?лімі 39
1.5.1 ??рылыстар, жабды?тар ж?не материалдар 48
1.5.2 Жылыту ж?не желдету ж?йелері 51
1.5.3 Катодты ?ор?аныс ж?йесі 53
1.6 Электр б?лімі 53
1.6.1 Толы? ж?ндеусіз пайдалануда ?алатын ?азіргі кездегі САЦ(55) 54
1.6.2 САЦ(75)-гі жа?ацехтар 55
1.6.3 САЦ (55) -гі жа?а цехтар 55
1.7 Ма?ат-Солт?стік Кавказ ж?не Окарем-Бейнеу МГ-ды 56
1.8 Желілік б?лім 57
1.8.1 Газ ??быр желісі жа?а б?ліктеріні? катодты? ?ор?анысы 58
1.8.2 Кранды тораптарда?ы SCADA ж?йелерін бас?ару пункттері ?шін ?орек к?зі 58
1.8.3 Катодты ?ор?анысты? кранды тораппен байланысы 58
1.9 Оператор пульті 59
1.9.1 Негізгі ж?йелер 61
1.9.2 Сервер- компьютер 62
1.9.3 Проекциялы? ж?йе 63
1.10 МГ ж?йесін пайдалану 65
1.10.1 Пайдалану реті 66
1.10.2 ??рылыс ж?мыстарын ж?ргізу сатысында?ы пайдалану 68
1.10.3 Техникалы? ж?не пайдалану ??жаттамасы 68
1.10.4 Жалпы б?лім 69
1.10.5 Жобаны іске асыруды? ?леуметтік аспектілері 70
1.10.6 Кадрлар 70
1.11 Техникалы? ?ызмет к?рсету 70
1.11.1 Жалпы принциптер 71
1.11.2 Техникалы? ?ызмет к?рсетуді жоспарлау ж?не есеп беруді ??ру 71
1.11.3 Ба?ылау ж?йесі ж?не м?ліметтерді беру 72
1.12 ??бырлар 73
1.12.1 Тексеру т?рлері 74
1.12.2 Техникалы? ?ызмет к?рсету мен ж?ндеу 74
1.12.3 Турбокопрессорлы? агрегаттар?а техникалы? ?ызмет к?рсету 75
1.13 Жалпы м?лімет 75
1.13.1 Сипаттама 76
1.13.2 Жорамал 77
2 Патенттік ?нертабыстар?а шолу 82
3 ЕСЕПТІК Б?ЛІМ 82
3.1 Механикалы? есеп 84
3.1.1 Автомобиль жолынан ?ту 88
3.1.2 Темір жолдан ?ту 88
3.2 Беріктікке есептеу 89
3.3 Гидравликалы? есеп 94
4. ЭЕМ-де есептеу б?лімі 100
5 Экономикалы? б?лім 100
5.1 К?рделі салымдарды? ж?не негізгі ?орды? есебі 101
5.2 Пайдалану шы?ындары 101
5.2.1 Жала?ыны? жылды? ?оры 102
5.2.2 Жала?ы ?орынан аударымдар 102
5.2.3 Амортизациялы? аударымдар 102
5.2.4 Тасымалдау кезінде газды? еріксіз жо?алуларына шы?ындар 103
5.2.5 Тасымалдауды? ?зіндік ??ны 103
5.3 Инвестицияны? экономикалы? тиімділігін сараптау 104
5.3.1 Уа?ыт факторын есепке алатын а?ша ??ныны? концепциясы 104
5.3.2 Таза келтірілген тиімділікті есептеу ?дісі 105
5.3.3 Рентабельдік индексін есептеу ?дісі 106
5.3.4 Табысты? ішкі нормасын есептеу ?дісі 107
5.3.5 Инвестицияны? а?талу мерзімін аны?тау ?дісі 108
6 ?ОРША?АН ОРТАНЫ ?ОР?АУ 112
6.1 Жобаланатын объектіні? ?орша?ан орта?а ?сер етуін сараптау 112
6.2 Атмосфера?а ?сер ету 113
6.3 Гидросфера?а ?сер ету 113
6.4 Литосфера?а ?сер ету 114
6.5 ?йымдастыру шаралары 115
6.6 Таби?атты ?ор?ау шаралары ж?не ?орша?ан ортаны инженерлік ?ор?ау 116
6.7 Атмосфераны ?ор?ау 118
6.8 Гидросфераны ?ор?ау 119
6.9 Литосфераны ?ор?ау 120
7 Е?БЕКТІ ?ОР?АУ 127
7.1 Техника ?ауіпсіздігі 127
7.2 ?ндірістік санитария 131
7.3 ?рттен - жарылыстан са?тандыру 134
?ортынды 139
?деби1 ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫ? Б?ЛIМ

1.1 МГ? технологиялы? с?лбасы. Желілік б?лім
Ал?аш?ы берілген м?ліметер ретінде ИЦА компаниясы ?сын?ан газ ??бырлары ?йлесіміні? с?лбасы мен магистралды газ ??бырлары ж?йесіні? ?абылдан?ан т?жырымдамалары дамуыны? негізінде,МГ? желілік б?ліміні? ?рб?р даму сатысы бойынша МГ? ж?йесі дамуыны? технологиялы? с?лбалары т?р?ызыл?ан.
Т?рлі т?сті сызы?тармен кезе? бойынша жа?а ??рылыстар б?лінген. SCADA ж?йесімен бас?арылатын, ж?йені? негізгі крандары ж?не компрессорлы? цехтарды бас?ару ж?йесі бар ?атты желілермен байланыс?ан, МГ? желілеріне КС ?осыл?ан тораптарды? крандары к?рсетілген.
С?лбада тазала?ыш ??рыл?ыларды іске ?осу ж?не ?абылдауды? ?осымша т?йіндері (жа?а ж?не ?азіргі та?да?ы), пломбалау?а арнал?ан крандар к?рсетілген. С?лбаларда поршень ?шін алдында?ы тазалау м?мкін болмайтын ала?дарда ешбір кедергісіз газ ??бырларын тазалауды ж?ргізуге м?мкіндік беретін, сулы кедергілер ар?ылы ауысуды? ?айта ??растырыл?ан тораптары к?рсетілген.
Желілік б?лім
Ма?ат - Солт?стік Кавказ ж?не Окарем - Бейнеу , САЦ МГ?Ж газ тасымалдау кешендеріні? желілік б?лігін жа?арту мен ?айта ??растыру жоспарларын ж?зеге асыру ?шін ?абылдан?ан шешімдер САЦ-3, САЦ-4 ж?не САЦ-5 газ ??бырларында ж?ргізілген а?ау табуды? н?тижесінде алын?ан ж?не кранды тораптарда?ы ілмектік арматураларды? техникалы? жа?дайлары туралы “Атырау” МГ?ЖО алын?ан м?ліметтермен негізделеді. МГ?Ж желілік б?лігінде а?аулары бар ж?мыс ат?арушы газ ??бырларын жа?а ??бырлар?а ауыстыру, ?абылдау ж?не іске ?осу поршендеріні? жа?а т?йіндерін ??растыру, кранды? тораптарды? крандарын ауыстыру немесе ж?ндеу ж?ргізу к?зделіп отыр.
Газ ??бырларыны? желілік б?лігін ж?ндеуді кезе? бойынша ж?ргізу к?зделген. А?ау табу газ ??бырларыны? ?абылдау-іске ?осу поршендерінднгі орналас?ан камерасында ж?ргізілгендіктен (САЦ-4, САЦ-5 Ж?НЕ САЦ-3), 1-2 кезе?дерде жа?а ?абылдау-іске ?осу камераларын ??ру (САЦ-4Л ж?не САЦ-2Л газ ??бырлары ?шін) ж?не ж?мыс ат?арушы камераларды ?айта ??ру (САЦ-3 ж?не Окарем-Бейнеу МГ?Ж газ??бырларында) к?зделіп отыр.
Б?л зерттелмеген газ ??бырларында а?ау табу ж?мыстарын ж?ргізуге ж?не келесі кезе?дердегі ж?ндеу ?шін ал?аш?ы ала?дарды аны?тау?а м?мкіндік береді.
САЦ-2л ж?не САЦ-4л газ ??бырларында?ы ж?ндеу ж?мыстары 2-ші кезе?нен басталатыны есепке алын?ан.
Газ ??бырларыны? желілік б?лігін жа?арту мен ?айта ??ру кезінде ж?мысшы ?ысымын жобалы ж?мыс ?ысымына дейін к?теру к?зделген, газ ??бырларыны? ала?ында?ы ж?ндеулерге к?п к??іл б?лу ?ажет. МГ?Ж бас?а ала?дарында, бір уа?ытта МГ?Ж апатсыз ж?мыстарын ?олдау ?шін ??быр желілерін жоспарлы ж?ндеулер ж?ргізілетін болады.


1-кесте - САЦ газ желілеріні? б?лігін жа?артуды? кезе?дері
Газ ??бырларыны? желісі Ж?мыстарды? т?рлері
1-кезе?
САЦ-1 ?ауіпсіз ж?мыстарды ?амтамасыз ету ?шін жалпы ?зынды?ы 0,17 км Жа??ала, Ма?ат, ??лсары, Опорная, Бейнеу айма?ында?ы газ ??бырларын ж?ндеу
САЦ-2 Жоспарлан?ан ?ысымды алу ?шін жалпы ?зынды 0,6 км КС Ма?ат ?ор?алатын айма?ында?ы газ ??бырларын ж?ндеу
САЦ-2л -------------
САЦ-3 Жоспарлан?ан ?ысымды алу ?шін КС Ма?ат ?ор?алатын айма?ында?ы га? ??бырларын ж?ндеу ?ауіпсіз ж?мыстарды ?амтамасыз ету ?шін жалпы ?зынды?ы 1,1 км 390-501 км, 501-595 км ала?дарда?ы газ ??бырларын ж?ндеу
САЦ-4 Жоспарлан?ан ?ысымды алу ?шін жалпы ?зынды?ы 26,8 км ??лсары-Ма?ат, Ма?ат-Индер, Индер-Жан?ала, Жа??ала Ресеймен шекарада?ы ала?дарда газ ??бырларын ж?ндеу
САЦ-4л КС ??лсары ?ор?алатын айма?ында?ы ?осымша шлейфты? ??рылысы. Бейнеу, Опорный, ??лсары, Ма?ат ?ор?алатын аймв?ында ?абылдау-іске ?осу камералары бар газ желілеріні? жа?а ала?дарын ??р........


?ОРЫТЫНДЫ

Б?л дипломды? ж?мыста жобалауды? барлы? б?лімдері ?амтыл?ан. Жобаны? техникалы? б?лімінде “Ма?ат Солт?стік Кавказ газ??быр?ткізгіші ” жайында ?ыс?аша сипаттама берілген, негізгі технологиялы? объектілері сипаттал?ан. Компрессорлы? станцияны? талаптарына с?йкес негізгі технологиялы? жабды?тарын та?дауда, ?ажетті есептер шы?арыл?ан. Газ ??быр?ткізгішті? есебі, заман талабына сай ЭЕМ-ді ?олдану ар?ылы ж?ргізіледі. Дипломды? жобалауда бас?а да тараулар с?ра?тары толы?тай ?амтыл?ан. ?арастырыл?ан жобаны? негізгі техника-технологиялы? к?рсеткіштері аны?тал?ан.?ДЕБИЕТТЕР ТІЗМІ

1. Харламенко В. И., Голуб М. В. Эксплуатация насосов магистральных
нефтепродуктопроводов - М.; Недра, 1978
2. Тугунов П. И., Новоселов В.Ф. Типовые расчеты при проектировании
и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов - М.; Недра, 1981
3. Галиев Б.Б., Карпачев М.3., Харламеков. Магистральные
нефтепродуктопроводы - М.; Недра, 1988
4. Алиев Р.А. и др. Трубопроводный транспорт нефти и газа. -М.; Недра
1989.
5. Тайкулакова Г. С. Дипломное проектирование. Алматы, 2000 год.
6. Березин В.Л. и др. Сооружение и ремонт газонефтепроводов. -М.;
Недра, 1989
7. Бабин Б.В. и др. Типовые расчеты при сооружении магистральных
трубопроводов. -М.; Недра, 1981
8. Харламенко В.И. Эксплуатация насосов магистральных нефтепроводов. -Москва, Недра, 1978г.
9. Ж?-033-02. «Магистральді м?най ??бырларын техникалы? пайдалану ережелері», -Астана, «?азТрансОйл» ЖА?, 2003жПерейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.