На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Теоретичн основи облку готвкових та касових операцй: економчний змст, законодавчо-нормативне регулювання. Характеристика ПП ндустря Клмату, формування її облкової полтики. Органзаця бухгалтерського облку готвкових та касових операцй.

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


5
АНОТАЦІЯ

Бакалаврська робота виконана на тему «Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства «Індустрія Клімату». Метою роботи є вивчення, детальний розгляд і дослідження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо ведення обліку готівкових та касових операцій.
У бакалаврській роботі подані теоретичні питання стосовно теми, проведено аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства, розглянуто організацію інвентаризації касових операцій. Також розкривається методика ведення первинного, аналітичного та синтетичного обліку готівкових та касових перацій.
ANNOTATION

Bachelor work is executed on a theme «Account of available and cash operations of private enterprise «Industry of Climate». The purpose of work is a study, detailed consideration and research of Statutes (standards) of record-keeping, in relation to the conduct of account of available and cash operations.
In bachelor work theoretical questions are given in relation to a theme, the analyses of liquidity and solvency of enterprise are conducted, organization of taking of inventory of cash operations is considered. Also the method of conduct of the primary, analytical and synthetic accounting of available opens up and cashdesk eraciy.
ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи обліку готівкових та касових операцій
1.1 Економічний зміст готівкових та касових операцій
1.2 Законодавчо-нормативне регулювання касових операцій
Розділ 2. Характеристика ПП «Індустрія клімату»
2.1 Загальна характеристика ПП «Індустрія Клімату»
2.2 Формування облікової політики ПП «Індустрія Клімату»
2.3 Аналіз показників ліквідності та платоспроможності ПП «Індустрія Клімату»
Розділ 3. Організація бухгалтерського обліку готівкових та касових операцій
3.1 Порядок документального оформлення готівкових та касових операцій у ПП «Індустрія Клімату»
3.2 Cинтетичний та аналітичний облік готівкових та касових операцій у ПП «Індустрія Клімату»
3.3 Інвентаризація грошових коштів на ПП «Індустрія Клімату»
Висновки
Список використаної літератури
ВСТУП

Важливим елементом економічної системи є бухгалтерський облік, без знання якого неможливо ефективно керувати сучасними підприємствами. Тільки добре налагоджена система обліку зможе своєчасно забезпечити органи управління необхідною і достовірною інформацією для проведення якісно обґрунтованого аналізу і забезпечення надійного контролю за господарською діяльність і зміцненням фінансового стану. Одним із елементів господарських засобів є засоби у сфері обігу, складовою частиною яких є грошові кошти. Грошові кошти, необхідні підприємству для нормальної виробничо-господарської діяльності, в процесі свого існування. Грошові кошти - це кошти, які має підприємство у своєму розпорядженні, вони створюються за рахунок власних та залучених коштів. Предметом бухгалтерського обліку грошових коштів є процеси документального оформлення руху коштів в касі підприємства, господарські операції повзані з надходженням і видатками грошових коштів. Мета роботи полягае у вивченнi основних теоретичних положень готiвкового обiгу та касових операцій , їх складових, якiсних та кiлькiсних показникiв та з'ясуваннi економiчного змiсту i мiсця в системi iснуючих економiчних відносин. Також метою мого дослiдження в данiй бакалаврській роботi буде не тiльки загальне визначення готiвки та її внутрiшнього розподiлу як головної складової частини платiжного обiгу, а й проведення аналiзу платоспроможності iз застосуванням необхiдних документiв. Усі підприємства згідно із законодавством зберігають свої кошти в банках. Для здійснення операцій з готівкою на підприємствах створюються каси. Касові операції -- це операції, пов'язані з прийманням, зберіганням, видачею готівки каси, підприємств, організацій тощо. Актуальність теми теми даної роботи полягає в тому, що грошові кошти відіграють важливу роль в виробничо-господарській діяльності підприємства і для того, щоб підприємство мало можливість ефективно використовувати наявні у нього грошові кошти, потрібно правильно організувати їх облік і здійснювати контроль за витрачанням,також питання грошового обiгу завжди залишатимуться актуальними для економiки будь - якої країни, оскiльки за допомогою його аналiзу можна визначити та провести оцiнку iнших економiчних процесiв.
Предметом дослідження є питання організації обліку та інвентаризації грошових коштів. Об'єктам дослідження є ПП «Індустрія Клімату». При виконанні бакалаврської роботи опрацьовано Закони України, Постанови Національного банку України, накази Міністерства фінансів України та інші нормативні документи з питань організації обліку та інвентаризації грошових коштів, періодичні видання, що стосуються теми кваліфікаційної роботи, фінансові звіти ПП «Індустрія Клімату». Практична цінність результатів дослідження полягає у тому, що вони дають можливість провести поглиблений аналіз організації обліку грошових коштів, контролю за їх використанням та руху грошових коштів в процесі виробничо-господарської діяльності, а це в свою чергу сприятиме досягненню стійкого росту фінансових показників та даватиме повнішу інформацію про грошові кошти приватного підприємства «Індустрія Клімату».
РОЗДІЛ 1. ТЕРЕОТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ГОТІВКОВИХ ТА КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

1.1 Економічний зміст готівкових та касових операцій

Кожна установа або організація для здійснення своєї діяльності має у своєму розпорядженні грошові кошти. Гроші - це єдиний товар, цінність якого проявляється в той момент, коли ми від нього позбавляємось, також це засіб суспільного виразу економічної цінності благ. Сутність грошей полягає в тому, що властива товарному виробництву форма економічних зв'язків між товаровиробниками, також вони служать засобом стихійного обліку кількості й якості суспільної праці товаровиробників, що здійснюється на ринку і являють собою інструмент, за допомогою якого абстрактному змісту вартості надається реальність, конкретність, дійовість [ 26, с.440].
Рух грошових коштів, який відбувається в процесі діяльності, може здійснюватись як у готівковій, так і у безготівковій формах. Готівка - це готівкова валюта України і готівкова іноземна валюта у вигляді банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної держави, банкноти та монети, вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу (крім монет, що належать до банківських металів), і дорожні чеки [30,с.578]. Усі надходження і видача готівки в національній валюті підприємства враховують у касовій книзі (типова форма КО-4, затверджена наказом Мінстату.) Кожне підприємство, що є юридичною особою і має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів). Відокремлені підрозділи, що мають каси і здійснюють розрахунки готівкою, проводять при цьому касові операції з видачі (приймання) готівки на будь-які потреби з оформленням видаткових (прибуткових) касових ордерів або застосовують РРО (РК) при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, самостійно здають готівкову виручку до каси установи банку (інкасаторам банку), повинні також вести касові книги, які видаються і оформляються підприємством - юридичною особою, до складу якої вони входять[ 27, c. 286].
Відокремлені підрозділи, що мають каси та здійснюють розрахунки готівкою із споживачами в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг із застосуванням РРО (РК) і не проводять при цьому касових операцій з видачі (приймання) готівки з каси на будь-які потреби з оформленням видаткових (прибуткових) касових ордерів, а здають отриману готівкову виручку до підприємства - юридичної особи, до складу якої вони входять у встановлені ним строки, можуть не вести касову книгу. Операція здавання відокремленим підрозділом готівки до каси підприємства здійснюється із застосуванням прибуткового касового ордера з видачею відповідної квитанції. РРО - це пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіксальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів [25, с.284]. Якщо бухгалтерія та касир підприємства - юридичної особи не працюють у вихідні та святкові дні, а його відокремлений підрозділ, який використовує при розрахунках РРО (РК) у ці дні працює, але не веде касової книги, то записи в касовій книзі підприємства - юридичної особи здійснюються наступного робочого дня підприємства. На підприємствах за умови забезпечення належного зберігання касових документів касову книгу можна вести також в електронній формі за допомогою комп'ютерних засобів.
Програмне забезпечення, за допомогою якого ведеться касова книга, має забезпечувати візуальне відображення і роздрукування документів "Вкладний аркуш касової книги" та "Звіт касира", які за формою і змістом мають відтворювати форму та зміст касової книги в паперовій формі, затвердженої наказом Мінстату [20, c.592]. Установлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується головним бухгалтером та керівником підприємства. До розрахунку приймається строк здавання підприємством готівкової виручки для її зарахування на рахунки в банках, визначений відповідним договором банківського рахунку. Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами підприємства.
Ліміт залишку готівки в касі - це граничний розмір суми готівки, що може залишатися у касі в позаробочий час [22, с.456].
З метою контролю готівкових коштів на підприємствах проводяться інвентаризації кас. Для проведення інвентаризації каси, що має здійснюватися згідно з наказом керівника підприємства, призначається комісія, яка після закінчення інвентаризації каси складає акт . У строки, що встановлені керівником, на кожному підприємстві проводиться інвентаризація каси з покупюрним перерахуванням усіх готівкових коштів і перевіркою інших цінностей, що зберігаються в касі. Залишок готівки в касі звіряється з даними обліку за касовою книгою [29, c.260].
Готівка, що зберігається в касі, але не підтверджена прибутковими касовими ордерами, вважається надлишком готівки в касі. При застосуванні підприємством у розрахунках РРО звіряється наявна готівка на місці проведення розрахунку кассиром - оператором РРО із сумою, зазначеною в денному звіті РРО. У разі виявлення під час інвентаризації нестачі або надлишку цінностей у касі в акті зазначається сума нестачі або надлишку і з'ясовуються обставини їх виникнення.
При цьому сума нестачі стягується з винної особи, а надлишок оприбутковується в касі та зараховується в дохід підприємства. В умовах автоматизованого ведення касової книги слід проводити перевірку правильності роботи програмних засобів оброблення касових документів. Вищі організації (за їх наявності) на всіх підвідомчих підприємствах, а також аудитори (аудиторські фірми) відповідно до укладених угод під час проведення документальних ревізій обов'язково проводять інвентаризацію каси і перевіряють дотримання порядку ведення касових операцій [23, c.756]. Перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою здійснюють органи державної податкової служби України, державної контрольно-ревізійної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, фінансові органи.
Грошові розрахунки можуть набирати як готівкової, так і безготівкової форми. Готівкові розрахунки - платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна [18].
Безготівковим грошовим розрахункам, як правило, віддають перевагу. Це пояснюється тим, що за використання безготівкових розрахунків досягають значної економії витрат на їх здійснення. Широкому застосуванню безготівкових розрахунків сприяють банківські установи, у них також зацікавлена держава - не тільки з погляду економного витрачання коштів, а й з погляду вивчення, регулювання і контролю грошового обороту [24, c 768 ].
Безготівкові розрахунки - це грошові розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках, коли гроші (кошти) списуються з рахунка платника і переказуються на рахунок отримувача коштів.
Готівкова форма розрахунків застосовується за обслуговування населення - виплата заробітної плати, матеріального заохочення, дивідендів, пенсій, грошової допомоги. Отримуючи грошові доходи, населення витрачає їх на купівлю товарів, продуктів харчування, оплачує послуги і здійснює інші платежі.
Між готівковою і безготівковою формами розрахунків існує тісний зв'язок. Так, одержуючи виручку за реалізовану продукцію в безготівковій формі, підприємство повинно отримати в установленому порядку в банківській установі готівку для виплати заробітної плати, покриття різних витрат, на господарські потреби тощо [32, c.444 ]. У цьому разі гроші, що надійшли в безготівковій формі, можуть бути отримані в банку в готівковій формі.
Підприємства торгівлі, сфери обслуговування населення, реалізуючи товари, виконуючи замовлення, надаючи послуги, отримують плату за це, як правило, готівкою. Водночас їхні розрахунки з постачальниками, фінансово - кредитними установами, цільовими фондами в основному здійснюються в безготівковій формі. Отримана готівка у вигляді виручки від реалізації продукції та інших касових надходжень може бути використана підприємствами не тільки для забезпечення господарських потреб, а й на оплату праці і виплату дивідендів (доходу) [31,с.784].
Крім того, для виплат, пов'язаних з оплатою праці й виплатою дивідендів, підприємства можуть використовувати й готівку, отриману з кас банків. Водночас підприємства повинні забезпечувати систематичну і повну сплату податків, зборів і обов'язкових платежів у бюджет та державні цільові фонди згідно з чинним законодавством.
Отже, грошові кошти є найбільш ліквідними активами вони присутні на початковому та кінцевому етапах облікового циклу, який включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їх продаж і отримання виручки.
2.2 Законодавчо-нормативне регулювання касових операцій

Бухгалтерія у своїй роботі постійно працює з різними нормативно-правовими документами. Сукупність нормативних актів складає нормативну базу. Нормативна база представлена у вигляді відповідних законів, постанов, наказів, інструкцій, положень, методичних матеріалів з обліку і звітності, матеріалів з оподаткування, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та національних нормативів аудиту. Вони потрібні, щоб виявити законність та достовірне відображення господарських операцій, відповідність ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності та проведення аналізу.
З метою правильного використання нормативно-правових актів бухгалтери повинні чітко розуміти компетенцію та положення органу, який видав відповідний нормативно-правовий документ, що стосується операцій з грошовими коштами та основним нормативним документом, що регулює касові операції є Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджений Постановою Правління Національного Банку України від 15 грудня 2004 року № 637 [6] . Основний Закон, що регулює організацію бухгалтерського обліку Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» також висвітлюють питання про рух грошових коштів.
Ст. 34 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» [4] визначає, що у статті Балансу «Грошові кошти та їх еквіваленти» відображають кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом 1 року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів і відображати як необоротні активи.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» [5] є нормативною основою для складання найважливішої форми фінансової звітності яка має назву Звіт про рух грошових коштів. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей. Така інформація дає користувачам фінансової звітності можливість зіставляти, оцінювати і прогнозувати грошові потоки підприємства; досліджувати спроможність підприємства погасити зобов'язання та сплатити дивіденди; виявляти причини різниці між прибутком і грошовими надходженнями та видатками; аналізувати грошові та негрошові аспекти операцій підприємства.
З метою контролю за наявним зверненням був прийнятий цілий ряд нормативних документів, що регулюють порядок ведення касових операцій на підприємствах, вимоги яких необхідно дотримуватись при проведенні операцій з готівкою, порядок їхньої організації і документального оформлення.
Положення про форму та зміст розрахункових документів, затверджене наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614 [7], що контролює наявність та використання книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок, дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій. При цьому необхідно враховувати наявність у мережі розповсюдження достатньої кількості екземплярів книг ОРО, централізовано виготовлених розрахункових книжок, а також реальну можливість зареєструвати необхідну кількість цих форм у місцевих органах державної податкової служби. Особливо це стосується суб'єктів підприємницької діяльності, що мають розгалужену структуру об'єктів господарювання та повинні зареєструвати значну кількість книг ОРО, розрахункових книжок, а також поставити їх на облік за місцем здійснення підприємницької діяльності.
Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій» від 27.07.98 р. № 263 [17], відповідно до статті 12 Закону України "Про державну статистику та з метою посилення контролю за дотриманням касової дисципліни, наявністю, рухом і зберіганням товарно-матеріальних цінностей і запобігання зловживанням у фінансово-господарській діяльності підприємств, установ, організацій всіх форм власності та господарювання затвердили типові форми первинного обліку N КО-1 "Прибутковий касовий ордер" і "видатковий касовий ордер " типової форми № КО - 2 , та використання касовової книги типової форми КО - 4 ,як реєстраційного документа ,де відображаються готівкові операції за кожний день.
В Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 25.03.2005 року [2] говориться, що підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахунки (розрахункові операції) зі споживачами в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг за готівку, зобов'язані здійснювати такі розрахунки через належним чином зареєстровані реєстратори розрахункових операцій. А також йде мова про порядок та правила застосування реєстраторів розрахункових операцій.
У Переліку № 1336 наводиться перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операцій без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, який затверджений постановою КМУ від 23.08.2000 р. № 1336.
Порядок техобслуговування і ремонту реєстраторів розрахункових операцій наведено у Порядку № 601, який затверджений постановою КМУ від 12.05.04 р. Положення № 343, яке затверджене наказом ДПА від 18.09.97 р. наводить порядок реєстрації і застосування електронних контрольно-касових апаратів при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.
Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 06.11.2008 року [ 3 ] вказує порушення норм з регулювання обігу готівки та фінансові санкції, які застосовуються до порушників.
Права, обов'язки і завдання, які покладаються на членів інвентаризаційної комісії та загальні принципи інвентаризації визначені в Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних активів, грошових коштів, документів та розрахунків.
При прийманні готівки в касу підприємства касири керуються Правилами визначення плaтоспроможності банкнот і монет [8].
Порядок встановлення лімітів залишку готівки в касі регулюється регулюється ведення касових операцій в Україні, є Положення № 259. Відповідно до визначення, зазначеного у цьому Положенні [13], готівка (готівкові кошти) -- це грошові знаки національної валюти України -- банкноти і монети, у тому числі обігові, пам'ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами. При цьому ліміт каси -- граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час.
Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівку в межах, що не перевищує установлений ліміт каси. Сума готівки, яка перевищує встановлений ліміт каси, обов'язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки.
Ліміт каси підприємство встановлює самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі. Форма такого розрахунку визначена додатком 2 до Положення № 259 і підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства (або уповноваженою ним особою).
Відповідно до Постанова Правління НБУ від 09.02.2005 року № 32 «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку» [9] встановлено граничну суму готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або декількома платіжними документами у розмірі 10000 (десять тисяч) гривень.
Відповідно до Інструкції №3 «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті» від 04.06.2003 року [14] .банки відкривають своїм клієнтам рахунки: розрахункові, поточні, позикові, депозитні, бюджетні і субрахунки. Як підсумок, можна сказати, що регулювання грошового обігу пов'язане з низкою положень, наказів і законів, які необхідні для виявлення законності та достовірності господарських операцій, відповідність ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Отже, ознайомившись з нормативною базою, веденням касових операцій можна стверджувати, що ПП «Індустрія Клімату» дотримується чинного законодавства та належним чином веде касову дисципліну підприємства. Оскільки підприємство не веде продаж товарів за готівковим видом розрахунків, то книга РРО не використовується. Тож ПП «Індустрія Клімату» займається реалізацією холодильного обладнання, первинні касові документи оформляються, відображаються в обліку та зберігаються на підприємстві згідно положення національного банку, також відповідно до наказу про облікову політику, підприємство здійснює готівкові операції на виплату заробітної плати, відряджень та господарських витрат.
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІНДУСТРІЯ КЛІМАТУ»

2.1 Загальна характеристика ПП «Індустрія Клімату»

Приватне підприємство «Індустрія Клімату» створене з метою надання послуг населенню, отримання прибутку від підприємницької діяльності, задоволення матеріальних та соціально побутових потреб його учасників та працівників.
ПП«Індустрія Клімату» створене 01 квітня 2007 року. Засновниками підприємства є троє фізичних осіб.
Статутний капітал підприємства становить 100000,00 грн.
Основними видами діяльності ПП «Індустрія Клімату» є :
1. Гуртова, роздрібна торгівля продовольчими та не продовольчими товарами.
2. Торгівля продукцією виробничого призначення.
3. Торгівля сировиною, матеріалами комплектуючими та запасними частинами.
Середньооблікова чисельність працівників становить 6 чол, організаційну структуру підприємства можна розглянути у вигляді рис.2 .
Відповідно до Статуту (Додаток В) вищим органом управління підприємства є збори учасників. Вони складаються з учасників підприємства або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Зборах учасників, сповістивши про це інших учасників.
Учасник підприємства вправі передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника підприємства. Учасники мають кількість голосів, пропорційну їхнім часткам у статутному капіталі.
Збори учасників скликаються не рідше трьох разів на рік.
Керівництво поточною діяльністю підприємства здійснює Директор -Лебухорський Ігор Васильович. Директор має право без довіреності здійснювати дії від імені підприємства , укладати договори, контракти та інші документи, пов'язані із діяльністю підприємства, розмір яких не перевищує 100000,00 грн.
В підприємстві створені такі фонди:
1. Фонд розвитку підприємства, що формується за рахунок щорічних відрахувань в нього в розмірі 55% чистого прибутку за рік.
2. Фонд матеріального стимулювання працівників підприємства, що формується за рахунок щорічних відрахувань в нього в розмірі 20% чистого прибутку за рік.
3. Для забезпечення виробничого ризику виконання своїх зобов'язань, покриття непередбачених витрат та втрат, погашення заборгованості підприємства у випадку його ліквідації, підприємства формує резервний (страховий) фонд.
Для забезпечення своєї діяльності підприємства: набуває, отримує в оренду, устаткування, комплектуючі вироби, товари, виробничі та інші приміщення та споруди, а також інше майно; купує у встановленому порядку необхідні матеріальні ресурси, сировину, обладнання, матеріали, комплектуючі вироби і приміщення, інші основні, оборотні засоби у підприємств, організацій і громадян; укладає у встановленому порядку договори з державними, громадськими, кооперативними та приватними підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами та іноземними фізичними та юридичними особами; вчиняє інші дії та здійснює іншу діяльність, яка відповідає меті його створення та не суперечить установчим документам і діючому законодавству України.
Відповідно організаційної структури директору підприємства підпорядковуються замісник складу, управитель в оптовій торгівлі, інженер з холодильного обладнання, менеджер із збуту та головний бухгалтер.
Замісник складу займається приходом та відвантаженням товару і не має в своєму підпорядкуванні відділів. Управитель в оптовій торгівлі займається вигідним продажем товарів і не має в своєму підпорядкуванні відділів. Інженер з холодильного обладнання надає консультації щодо обладнання і комплектуючих і не має в своєму підпорядкуванні відділів. Менеджер із збуту займається пошуком нових клієнтів і не має в своєму підпорядкуванні відділів
Отже, бухгалтерська служба підприємства складається з одного працівника. На підприємстві бухгалтерський облік є комп'ютеризованим і здійснюється за допомогою програми «1С: Бухгалтерія». ПП «Індустрія Клімату» є досить “молодим” підприємством, яке займається реалізацією холодильного обладнання і можна сказати, що підприємство розвивається, оскільки за два роки змогло забезпечити себе всім необхідним для подальшої діяльності.
2.2 Формування облікової політики ПП «Індустрія Клімату»

Згідно із ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та п. 3 П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, що використовується підприємством для складання та подання фінансової звітності.
Зміст облікової політики оформляється спеціальним наказом або розпорядженням про облікову політику, що затверджується керівником підприємства. Облікова політика - це не просто сукупність способів ведення обліку, обраних відповідно до умов господарювання, а й вибір методики обліку, яка дає змогу використовувати різні варіанти відображення фактів господарського життя. В широкому розумінні її можна визначити як управління обліком, а у вузькому - як сукупність способів ведення обліку (вибір підприємством конкретних методик ведення обліку).
На ПП «Індустрія Клімату» наказ про облікову політику (Додаток А) затверджено 2 січня 2008 р. директором підприємства. Згідно з наказом про облікову політику на підприємстві веденням бухгалтерського обліку займається бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером.
На ПП «Індустрія Клімату» застосовується План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Головний бухгалтер підприємства має право вводити додаткову систему субрахунків,також на підприємстві застосовується журнально-ордерна система обліку.
Підставою для складання фінансової звітності є головна книга підприємства, в якій відображаються дані регістрів обліку майна підприємства, інших облікових регістрів і додаткових довідок. Аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей у бухгалтерії ведеться у відомостях обліку залишків матеріалів у кількісно-сумарному виразі.
Відповідно до наказу про облікову політику ПП «Індустрія Клімату» не здійснює готівкових операцій з продажу товарів, а а використовує лише при виплаті заробітної плати та розрахунків з підзвітними особами за видами витрат по відрядженню та господарських витрат.
В наказі про облікову політику зазначено, що підприємство веде податковий облік відповідно до законодавства України.
Працівники відділу постачання, виробничого відділу, виконроби, керівники дільниць, які оформляють первинні документи зобов'язані дотримуватись порядку їх заповнення відповідно до вимог головного бухгалтера. У разі несвоєчасного складання первинних документів, недостовірного відображення в них даних чи оформлення з порушенням законодавчих та нормативних вимог зазначені працівники притягуються до відповідальності згідно із законодавством України.
Згідно з наказом про облікову політику перед складанням річної фінансової звітності необхідно проводити інвентаризацію матеріалів щоквартально на 1-ше число місяця, що настає за минулим кварталом, бланків суворої звітності - щоквартально, грошових коштів у касі - щомісяця, основних фондів і нематеріальних активів - щорічно станом на 1 грудня, розрахунків з постачальниками і покупцями - щорічно станом на 1 січня року,що настає за звітним. Крім того, також необхідно проводити інвентаризацію у разі зміни матеріально-відповідальної особи та при встановленні фактів розкрадань. Для проведення інвентаризації створюється постійно діюча комісія.
При нарахуванні амортизації основних засобів та нематеріальних активів на ПП «Індустрія Клімату» використовується прямолінійний метод нарахування амортизації виходячи з терміну корисного використання основних засобів, встановленого експертною технічною комісією.
Відповідно до наказу про облікову політику сума резерву сумнівних боргів формується виходячи з платоспроможності окремих дебіторів.
На підприємстві не ведеться резервування коштів на забезпечення оплати відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення гарантійних зобов'язань та інших витрат і платежів. Фінансові інвестиції непов'язаним сторонам відображаються на дату балансу за справедливою вартістю.
На ПП «Індустрія Клімату» оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснюється шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді підписання акта наданих послуг (виконаних робіт).
Наказ про облікову політику ПП «Індустрія Клімату» не охоплює деякі питання щодо обліку на підприємстві та потребує доопрацювання.
Для підвищення реальності відображення валютних операцій в обліку та звітності підприємства доцільно внести в наказ про облікову політику наступні елементи: перелік видів операцій, які належать до операційної, інвестиційної, фінансової діяльностей та надзвичайних подій на даному підприємстві; дати, за якими визнаються валютні операції; розрізи аналітичного обліку; методи списання балансової вартості іноземної валюти; метод, що використовується для оцінки поставок у випадку проведення часткових авансових платежів; діяльність структурного підрозділу з валютного контролю. Це стане підґрунтям для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Таким чином, облікова політика - це вибрана підприємством, з урахуванням встановлених норм та особливостей, методологія бухгалтерського обліку, яка спрямована на досягнення його цілей і завдань та використовується з метою забезпечення надійності фінансової звітності та якісної системи управління.
2.3 Аналіз показників ліквідності та платоспроможності ПП «Індустрія Клімату»

Ліквідність підприємства - це можливість у практичній ситуації, що склалася, погасити всі свої зобов'язання перед контрагентами, банками, акціонерами та іншими суб'єктами підприємницької діяльності.
Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості. Аналізуючи ліквідність, доцільно оцінити не тільки поточні суми ліквідних активів, а й майбутні зміни ліквідності.
Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження.
Щоб визначити, чи достатньо в підприємства грошей для погашення його зобов'язань, необхідно передовсім проаналізувати процес надходження коштів від господарської діяльності і формування залишку коштів після погашення зобов'язань перед бюджетом та позабюджетними фондами, а також виплати дивідендів.
Аналіз ліквідності потребує також ретельного аналізу структури кредиторської заборгованості підприємства .
Необхідно визначити, чи є вона "стійкою" чи є простроченою, тобто такою, термін погашення якої минув.
Аналіз ліквідності здійснюється на підставі порівняння обсягу поточних зобов'язань із наявністю ліквідних коштів.
Результати розраховуються як коефіцієнти ліквідності за інформацією з відповідної фінансової звітності (Додаток Б). Обчислені значення показників ліквідності підприємства (табл.2.1):
Таблиця 2.1
Аналіз ліквідності ПП«Індустрія Клімату» за 2007 - 2008 рр.
Назва показника
Розрахункова формула
Нормативне значення
Роки
Абсолютні відхилення
2007
2008
Коефіцієнт покриття
Ф.1р.260
Ф.1р.620
>1
1,01
0,82
-0.19
Коефіцієнт швидкої ліквідності
Ф.1(р.260-р.100-р.110-
_ -р.120-р.130-р.140)_ Ф.1р.620
0,6 - 0,8
0,77
0,43
-0,34
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Ф.1(р.220+р.230+р.240)
Ф.1р.620
>0
Збільшення
0
0,01
0,01
Чистий оборотний капітал (тис. грн.)
Ф.1(р.260-р.620)
>0
Збільшення
0,60
0,82
0,22
Наведемо розраховані показники ліквідності підприємства за 2007-2008 роки у вигляді діаграми (рис. 2.2) і проаналізуємо дані табл. 2.1.

Рис. 2.2. Динаміка показників ліквідності коштів ПП «ІндустріяКлімату» у 2007-2008 роках.

Коефіцієнт покриття - це показник, що визначає співвідношення оборотних активів до короткострокової заборгованості і характеризує платіжну спроможність організації. У 2007 р. коефіцієнт покриття є досить високим порівняно з нормативним значенням, а у 2008 р. низьким. В 2007 р. підприємство могло покрити поточні зобов'язання за рахунок своїх оборотних активів на 101%,а в 2008р. цей коефіцієнт показує не достатню кількість оборотних активів підприємства.
Коефіцієнт швидкої ліквідності - цей коефіцієнт за смисловим значенням аналогічний коефіцієнту покриття, тільки він обчислюється для вужчого кола поточних активів, коли з розрахунку виключено найменш ліквідну їх частину - виробничі запаси. Коефіцієнт швидкої ліквідності у 2008 р. в порівнянні з нормативним значенням є досить низьким, який характеризує, що підприємство не мало високої платіжної спроможності, а у 2007р. його значення характеризує високу ліквідність підприємства. Коефіцієнт показує, що за умови вчасного проведення розрахунків з дебіторами підприємство в 2007р. могло оплатити 77% поточних зобов'язань, в 2008 р. - 43%.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності - фінансовий коефіцієнт, що характеризує здатність компанії, фірми достроково погасити кредиторську заборгованість. Розраховується як відношення коштів і короткострокових фінансових вкладень до суми найбільш термінових і короткострокових зобов'язань. У 2008 р. коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормативному значенню, це означає, що підприємство в 2008 р. могло за необхідності погасити 1% своїх поточних зобов'язань, в 2007 р. - 0%.
Чистий оборотний капітал - це різниця між поточними активами та поточними зобов'язаннями, який в 2007 та 2008 рр. становив 0,60 тис. грн. та 0,82 тис. грн.,що є недостатнім показником для підприємства, але враховуючи, що підприємство новостворене і показник чистого оборотного капіталу веде до збільшення.
Аналіз ліквідності доповнюється аналізом платоспроможності, яка характеризує спроможність підприємства своєчасно й повністю виконати свої платіжні зобов'язання, які випливають із кредитних та інших операцій грошового характеру, що мають певні терміни сплати. Аналіз платоспроможності підприємства доцільно здійснювати як за поточний, так і на прогнозований період. Поточну платоспроможність доцільно оцінювати на підставі звітного балансу, порівнюючи платіжні засоби з терміновими зобов'язаннями з використанням платіжного календаря. Здійснимо аналіз платоспроможності підприємства (табл.2.2):
Таблиця 2.2
Аналіз платоспроможності ПП «Індустрія Клімату»
за 2007-2008 рр.
Назва показника
Розрахункова формула
Нормативне значення
Роки
Абсолютні відхилення
2007
2008
1
2
3
4
5
6
Коефіцієнт платоспроможності (автономії)
Ф.1р.380
Ф.1р.640
>0,5
0,11
0,18
0,7
Коефіцієнт фінансування
Ф.1(р.430+р.480+
+620+р.630)__
Ф.1р.380
<1
зменшення
8,44
6,48
-1,96
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
Ф.1(р.260-р.620)
Ф.1р.620
>0,1
0,01
-0,18
-0,19
Коефіцієнт маневреності власного капіталу
Ф.1(р.260-р.620)
Ф.1р.380
>0
збільшення
0,03
-0,8
-0,83
Наведемо розраховані показники платоспроможності підприємства за 2007-2008 роки у вигляді діаграми (рис. 2.3) і проаналізуємо їх.
Рис. 2.3. Показники платоспроможності коштів ПП «ІндустріяКлімату» у 2007- 2008 рр.

Коефіцієнт платоспроможності (автономії) розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих в його діяльність.
Підприємство є неплатоспроможним. Коефіцієнт автономії має тенденцію до зростання, але є занизьким у порівнянні з нормативним значенням.
Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених і власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів, він також є негативним для ПП «Індустрія Клімату», оскільки має зависоке у порівнянні з нормативним значення. Поряд з цим спостерігається позитивна тенденція до зниження цього коефіцієнта.
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами розраховується як відношення величини чистого оборотного капіталу до величини оборотних активів підприємства і показує забезпеченість підприємства власними оборотними коштами. Для ПП «Індустрія Клімату» в загальному він є низьким. В 2007 р. підприємство було забезпечене власними оборотними засобами на 1%, а в 2008 р не мало змоги забезпечити себе оборотними засобами.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка - капіталізована. Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу, у порівнянні з нормативним значенням для ПП «Індустрія Клімату» у 2007р. він є вищим від нормативного, тобто підприємство частину власного капіталу використовувало для фінансування поточної діяльності, а 2008р. підприємство не мало змоги використовувати кошти власного капіталу. Отже, враховуючи чистий оборотний капітал можна сказати, що підприємство розвивається, оскільки ми бачимо збільшення оборотного капіталу, хоча в цілому платоспроможність підприємства у 2008 році відносно менша порівняно з 2007 роком.
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГОТІВКОВИХ ТА КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

3.1 Порядок документального оформлення готівкових та касових операцій у ПП «Індустрія Клімату»

Підприємству «Індустрія клімату» постійно необхідна готівка для забезпечення ефективної діяльності. Готівка є абсолютно ліквідним активом, тому необхідний постійний контроль і облік касових операцій. Касові операції оформляють прибутковими та видатковими касовими ордерами, типові форми і порядок заповнення яких затверджено наказом Міністерства статистики України від 15 грудня.2004 р. № 637 «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій». Відповідно до цього Положення, ПП «Індустрія Клімату» для здійснення розрахунків готівкою має касу.
Каса - це приміщення або місце, що призначене для приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей та касових документів, де ведеться касова книга. Відповідальність за обладнання каси, доставку та зберігання коштів несуть керівники підприємств та установ. Касир - це матеріально відповідальна особа, на яку покладено функції щодо видачі - приймання готівки. На приватному підприємстві «Індустрія клімату» не передбачено такої посади, як касир, тож ці уповноваження надаються головному бухгалтеру підприємства.
Призначення на посаду касира відбувається на підставі наказу керівника установи, який одночасно із зарахуванням на роботу касира укладає з ним договір про повну матеріальну відповідальність та ознайомлює його з Положенням № 637. Операції з готівкою здійснюються на підприємстві посадовою особою. До умов зберігання готівки на підприємстві пред'являють жорсткі вимоги. Касова книга - це обліковий реєстр, призначений для обліку касових операцій кассиром (Додаток Д 6) . ПП «Індустрія Клімату» веде одну касову книгу для обліку касових операцій із готівкою у національній валюті. Якщо гроші надходять до каси підприємства з установи баку, наприклад на заробітну пл и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.