На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Визначення оцнка нематеральних активв, їх переоцнка класифкаця. Ведення бухгалтерського облку. Амортизаця визначення строку корисного використання об'єкта. Метод амортизацї. Зменшення корисност нематеральних активв порядок їх вибуття

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 26.02.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


5
Зміст

  ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 2
   Облік нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка 2
    1. Визначення нематеріальних активів 2
    2. Визнання і оцінка нематеріальних активів 3
    3. Переоцінка нематеріальних активів 5
    4. Амортизація нематеріальних активів 7
    5. Зменшення корисності нематеріальних активів 8
    6. Вибуття нематеріальних активів 8
  ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 11
  Список використаної літератури 27
  ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
  Облік нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

  1. Визначення нематеріальних активів

  Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. До монетарних активів належать грошові кошти, їх еквіваленти, а також інші активи, які мають бути отримані у фіксованій, визначеній сумі грошей. Решта активів вважаються немонетарними (запаси, будівлі, устаткування). Особливістю, яка відрізняє нематеріальний актив від усіх інших немонетарних активів, є відсутність його фізичної субстанції. Амортизація нематерiальних активiв часто нараховується прямолiнiйним методом з врахуванням корисного строку експлуатацiї даного нематерiального активу.
Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за такими групами:
- права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);
- права користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);
- права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);
- права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);
- авторські та суміжні з ними права (право на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо);
- гудвіл;
- інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).
2. Визнання і оцінка нематеріальних активів

Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.
Нематеріальний актив, отриманий в результаті розробки, слід відображати в балансі за умов, якщо підприємство має:
- намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;
можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;
- інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу.
Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов'язані з його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.
Не визнаються активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені:
- витрати на дослідження;
- витрати на підготовку і перепідготовку кадрів;
- витрати на рекламу та просування продукції на ринку;
- витрати на створення, реорганізацію та переміщення підприємства або його частини;
- витрати на підвищення ділової репутації підприємства (гудвіл), вартість видань.
Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.
Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням.
Витрати на сплату відсотків за кредит не включаються до первісної вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок кредиту банку.
Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в результаті обміну на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого нематеріального активу. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю нематеріального активу, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є його справедлива вартість із включенням різниці до фінансових результатів (витрат) звітного періоду.
Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого нематеріального активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.
Первісною вартістю безоплатно отриманих нематеріальних активів є їх справедлива вартість на дату отримання.
Первісною вартістю нематеріальних активів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.
Нематеріальні активи, отримані внаслідок об'єднання підприємств, оцінюються за їх справедливою вартістю.
Первісна вартість окремого об'єкта нематеріальних активів, сплачених загальною сумою, визначається шляхом розподілу сплаченої суми пропорційно до справедливої вартості кожного з придбаних об'єктів.
Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані із створенням цього нематеріального активу та приведенням його до стану придатності для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо).
Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.
Витрати, що здійствомься для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.
3. Переоцінка нематеріальних активів

Підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. У разі переоцінки окремого об'єкта нематеріального активу слід переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не існує активного ринку).
Якщо підприємством проведена переоцінка об'єктів групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці.
Переоцінена первісна вартість та знос об'єкта нематеріального активу визначаються як добуток відповідно первісної вартості або зносу та індексу переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.
Якщо залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первинної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта.
Відомості про зміни первинної вартості та суми зносу нематеріальних активів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.
Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів відображається у складі додаткового капіталу, а сума уцінки - у складі витрат звітного періоду.
У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) дооцінки об'єкта нематеріальних активів) перевищення суми попередніх уцінок об'єкта і втрат від зменшення його корисності над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості цього об'єкта і відновлення його корисності сума чергової (останньої) дооцінки, але не більше зазначеного перевищення, включається до складу доходів звітного періоду, а різниця (якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначеного перевищення) спрямовується на збільшення іншого додаткового капіталу.
У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) уцінки об'єкта нематеріальних активів) перевищення суми попередніх дооцінок об'єкта і відновлення його корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта і втрат від зменшення його корисності, сума чергової (останньої) уцінки, але не більше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу, а різниця (якщо сума чергової (останньої) уцінки більше зазначеного перевищення) включається до витрат звітного періоду.
При вибутті об'єктів нематеріальних активів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта нематеріальних активів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.
4. Амортизація нематеріальних активів

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років.
При визначенні строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів слід ураховувати:
- строки корисного використання подібних активів;
- моральний знос, що передбачається;
- правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання та інші фактори.
Метод амортизації нематеріального активу обирається підприємством самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів нарахування здійснюється згідно з Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".
Під час розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім випадків:
- коли існує невідновне зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта наприкінці строку його корисного використання;
- коли ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного використання цього об'єкта.
Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання.
Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.
Термін корисного використання нематеріального активу та метод його амортизації переглядаються в кінці звітного року, якщо в наступному періоді очікуються зміни строку корисного використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод.
Амортизація нематеріального активу нараховується, виходячи з нового методу нарахування амортизації і строку використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем змін.
5. Зменшення корисності нематеріальних активів

Втрати від зменшення корисності об'єкта нематеріальних активів включаються до складу витрат звітного періоду із збільшенням суми зносу об'єкта нематеріальних активів.
Якщо причини зменшення корисності об'єкта нематеріальних активів перестали існувати, то сума відновлення корисності, але не більше суми попереднього зменшення корисності, відображається визнанням доходу з одночасним зменшенням суми зносу об'єкта нематеріальних активів.
6. Вибуття нематеріальних активів

Нематеріальний актив списується з балансу в разі його вибуття або внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання.
Фінансовий результат від вибуття об'єктів нематеріальних активів визначається як різниця між доходом від вибуття (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям) та їх залишковою вартістю. Регістри аналітичного обліку нематеріальних активів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття цих об'єктів.
Розкриття інформації щодо нематеріальних активів
у примітках до фінансових звітів
У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи нематеріальних активів з виділенням інформації щодо створених підприємством нематеріальних активів наводиться така інформація:
1. Вартість (первісна або переоцінена), за якою нематеріальні активи відображені в балансі.
2. Методи амортизації та діапазон строків корисного використання нематеріальних активів.
3. Наявність та рух у звітному році:
3.1 Первісна (переоцінена) вартість нематеріальних активів та сума зносу на початок звітного року.
3.2. Первісна вартість нематеріальних активів, які визнані активом, з виділенням вартості нематеріальних активів, отриманих у результаті об'єднання підприємств.
3.3. Сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу нематеріальних активів у результаті переоцінки.
3.4. Первісна (переоцінена) вартість та сума зносу нематеріальних активів, які вибули.
3.5. Сума нарахованої амортизації.
3.6. Сума втрат від зменшення корисності, відображена в звіті про фінансові результати а звітному періоді.
3.7. Інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума зносу нематеріальних активів.
3.8. Первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на кінець звітного року.
У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:
1. Вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності.
2. Вартість переданих у заставу нематеріальних активів.
3. Сума угод на придбання у майбутньому нематеріальних активів.
4. Загальна сума витрат на дослідження та розробки, включена до складу витрат звітного періоду.
5. Первісна вартість, залишкова вартість та метод оцінки нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань.
Взагалі алгоритм дій і робіт, виконуваних за обліком нематеріальних активів можна звести до наступної таблиці 1.
Таблиця 1
Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції)
Одиниця виміру
27
Визнання і оцінка нематеріальних активів
28
Переоцінка нематеріальних активів
29
Амортизація нематеріальних активів
30
Облік зменшення корисності нематеріальних активів
31
Облік вибуття нематеріальних активів
32
Розкриття інформації щодо нематеріальних активів у примітках до фінансового звіту
Наприкінці можна сказати - методика оцінки майна в Україні дозволяє оцінити балансову вартість матеріальних активів підприємства, але , як показує досвід, реальна ціна такого майна на ринку може бути іншою . Але в умовах приватизації стратегічних підприємств на перший план виступає вартість нематеріальних активів , особливо якщо матеріальні - зношені.
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Ейбл, Бейкер і Кейн організували компанію „АВС Kealiy” у формі корпорації - операції з нерухомим майном і орендні операції. Кожний з засновників вніс по 20.000 дол. США готівкою і отримав по 1.500 акцій (кожна акція номіналом 10 дол. США). Компанія розпочала операції 1 січня 200А року. Операції, які наведено нижче, досси показні для першого року (200А) існування компанії; вони відносяться до операцій, що дійсно відбулися.
Припустимо, що операції компанії за 200А рік зводяться до наведених нижче.
А. Надійшли 60.000 дол. США готівкою, внесені засновниками; випущено 4.500 звичайних акцій
Б. Першого січня 19А року придбане офісне обладнання вартістю 6.000 дол. США, в момент придбання оплачено третину вартості, ще третина підлягає сплаті за шість місяців, залишок (теж третина) - за дванадцять місяців. Суму, що не було сплачено; обладнання в момент придбання, слід віднести на кредит рахунка „Рахунки до сплати”.
В. Придбано земельну ділянку для майбутньої забудови (під офіс) вартістю 20.000 дол. США повністю оплачено в момент придбання.
Г. Сплачено орендну плату за 12 місяців (200 дол. США на місяць). Дебетуйте рахунок „Витрати на оренду”.
Д. Продано п'ять будинків (власність клієнтів), за це отримано комісійну винагороду в розмірі 56.000 дол. США.
Е. Виплачено заробітну плату і комісійні винагороди торговим агентам, 52.000 дол. США, також сплачені інші різні витрати на суму 1.000 дол. США.
Є. Надійшли гроші за керівництво орендними проектами, 20.000 дол. США.
Ж. Оплачено комунальні послуги, 1.400 дол. США.
З. Оплачено оренду автомобіля (автомобіль використовується у службових цілях), 3.600 дол. США.
И. Оплачено послуги по рекламі, 7.500 дол. США.
І. Строк експлуатації офісного обладнання 10 років; воно використовувалося протягом усього 200А року; обладнання не має залишкової вартості по закінченні 10-річного строку експлуатації.
Ї. Ще 64.000 дол. США було зароблено протягом 200А року як комісійну винагороду за продаж нерухомого майна, з цієї суми 14.000 дол. США ще не надійшли від клієнтів на кінець року.
Й. Здійснено наступний платіж за офісне обладнання (див. Б). Проценти не сплачуються.
К. Прибутковий податок за 200А рік сплачуються за ставкою 30%, підлягає сплаті 200Б року в сумі 21.450 дол. США.
Необхідно:
1. Відкрити Т-рахунки, які наведено нижче (початкове сальдо для кожного рахунку нульове - це перший рік існування компанії):
Рахунок №
Назва рахунка
Рахунок №
Назва рахунка
101
Гроші
402
Винагороди, отримані за керівництво орендними операціями
102
Рахунки до отримання
501
Витрати на оренду
103
Офісне обладнання
502
Заробітна плата і комісійні винагороди сплачені
104
Нарахований знос за офісне обладнання
503
Різні (інші) витрати
105
Земельна ділянка під майбутню забудову
504
Комунальні послуги
201
Рахунки до сплати
505
Витрати на оренду автомобіля
203
Прибутковий податок до сплати
506
Витрати на рекламу
301
Внесений капітал за номіналом, акції номіналом $10
507
Витрати на знос
302
Внесений капітал у надлишок номіналу
508
Витрати на сплату прибуткового податку
401
Комісійні винагороди, отримані за операції з нерухомим майном
2. Виконати аналіз і журналізацію щодо всіх операцій.
ЖУРНАЛ
Сторінка 1
Дата
Фоліо
Дебет
Кредит
А 1 січня
Гроші
101
60.000
Акціонерний капітал
301
60.000
Гроші, внесені засновниками (власниками) підприємства
Б 1 січня 19А
Офісне обладнання
103
6.000
Гроші
101
4.000
Рахунки до сплати
201
2.000
В
Земельна ділянка під майбутню забудову
105
20.000
Гроші
101
20.000
Г
Витрати на оренду (200*12=2.400)
501
2.400
Гроші
101
2.400
Д
Комісійні винагороди, отримані за операції з нерухомим майном
401
56.000
Гроші
101
56.000
Е
Заробітна плата і комісійні винагороди сплачені
502
52.000
Різні (інші) витрати
503
1.000
Гроші
101
53.000
Є
Гроші
101
20.000
Винагороди, отримані за керівництво орендними операціями
402
20.000
Ж
Комунальні послуги
504
1.400
Гроші
101
1.400
З
Витрати на оренду автомобіля
505
3.600
Гроші
101
3.600
И
Витрати на рекламу
506
7.500
Гроші
101
7.500
І
Нарахований знос на офісне обладнання
104
0.6
Витрати на знос
507
0.6
Нарахований знос на офісне обладнання за рік 6.000/10 = 0.6
ї
Комісійні винагороди, отримані за операції з нерухомим майном
401
64.000
Гроші
101
50.000
Рахунки до отримання
102
14.000
Й
Рахунки до сплати
201
2.000
К
Витрати на сплату прибуткового податку
508
21.450
3. Виконати перенесення даних з журналу до рахунків Головної книги.
Гроші 101
Дата
Стор назв. журн.
Сума
Дата
Стор назв. журн.
Сума
200А, січня
1
1
20.000
Відкриємо Т-рахунки:
Гроші 101
Дата
Стор. журн.
Сума
Дата
Стор. журн.
Сума
А 1 січня
1
60,000
Б
1
4,000
Д
1
56,000
В
1
20,000
Є
1
20,000
Г
1
2,400
Ї
1
50,000
Е
1
53,000
Ж
1
1,400
З
1
7,500
И
1
3,600
Сальдо-нетто
дебет
94,100
Рахунки до отримання 102
Дата
Стор. журн.
Сума
Дата
Стор. журн.
Сума
Ї
1
14,000
1
Офісне обладнання 103
Дата
Стор. журн.
Сума
Дата
Стор. журн.
Сума
Б
1
6,000
Нарахований знос на офісне обладнання 104
Дата
Стор. журн.
Сума
Дата
Стор. журн.
Сума
І
1
0,600
Земельна ділянка під майбутню забудову 105
Дата
Стор. журн.
Сума
Дата
Стор. журн.
Сума
В
1
20,000
Рахунки до сплати 201
Дата
Стор. журн.
Сума
Дата
Стор. журн.
Сума
Б
1
2,000
Внесений капітал за номіналом 301
Дата
Стор. журн.
Сума
Дата
Стор. журн.
Сума
А
1
60,000
Комісійні винагороди нерух майно 401
Дата
Стор. журн.
Сума
Дата
Стор. журн.
Сума
Д
1
56,000
Ї
1
64,000
Сальдо
кредит
120,000
Винагороди за керівн. оренд 402
Дата
Стор. журн.
Сума
Дата
Стор. журн.
Сума
Є
1
20,000
Зарплата і коміс 502
Дата
Стор. журн.
Сума
Дата
Стор. журн.
Сума
Е
1
52,000
Різні (інші) витрати 503
Дата
Стор. журн.
Сума
Дата
Стор. журн.
Сума
Е
1
1,000
Комунальні послуги 504
Дата
Стор. журн.
Сума
Дата
Стор. журн.
Сума
Ж
1
1,400
Витрати на оренду автомобіля 505
Дата
Стор. журн.
Сума
Дата
Стор. журн.
Сума
З
1
3,600
Витрати на рекламу 506
Дата
Стор. журн.
Сума
Дата
Стор. журн.
Сума
И
1
7,500
Витрати на знос 507
Дата
Стор. журн.
Сума
Дата
Стор. журн.
Сума
І
1
0,600
Витрати на сплату прибуткового податку 508
Дата
Стор. журн.
Сума
Дата
Стор. журн.
Сума
К
1
21,450
К
1
21,450
Прибутковий податок до сплати 203
Дата
Стор. журн.
Сума
Дата
Стор. журн.
Сума
К
1
21,450
Витрати на оренду 501
Дата
Стор. журн.
Сума
Дата
Стор. журн.
Сума
Г
1
2,400
Головна книга:
Гроші 101
Дата
Стор. журн.
Сума
Дата
Стор. журн.
Сума
А 1 січня
1
60,000
Б
1
4,000
Д
1
56,000
В
1
20,000
Є
1
20,000
Г
1
2,400
Ї
1
50,000
Е
1
53,000
Ж
1
1,400
З
1
7,500
И
1
3,600
Сальдо-нетто
дебет
94,100
Рахунки до отримання 102
Дата
Стор. журн.
Сума
Дата
Стор. журн.
Сума
Ї
1
14,000
1
Офісне обладнання 103
Дата
Стор. журн.
Сума
Дата
Стор. журн.
Сума
Б
1
6,000
Нарахований знос на офісне обладнання 104
Дата
Стор. журн.
Сума
Дата
Стор. журн.
Сума
І
1
0,600
Земельна ділянка під майбутню забудову 105
Дата
Стор. журн.
Сума
Дата
Стор. журн.
Сума
В
1
20,000
Рахунки до сплати 201
Дата


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.