На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


автореферат Пенсйне страхування та пенсйне забезпечення як економчн категорї. Напрями удосконалення дючого плану рахункв бухгалтерського облку надходжень видаткв Пенсйного фонду України та методв документального забезпечення контрольного процесу.

Информация:

Тип работы: автореферат. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 11.04.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


5
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА”
ТКАЧУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА
УДК 657.412.7
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В ОРГАНАХ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
Спеціальність 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2008
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі обліку підприємницької діяльності ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти і науки України, м. Київ
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Кужельний Микола Васильович,
ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Мних Євген Володимирович,
Київський національний торговельно-економічний університет,
завідувач кафедри фінансового аналізу і контролю
кандидат економічних наук, професор
Чернелевський Леонід Миколайович,
Національний університет харчових технологій,
завідувач кафедри обліку і аудиту
Захист відбудеться “22” лютого 2008 року о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, ауд. 601.
Автореферат розіслано “21” січня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат технічних наук, професор О.Д. Шарапов
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Соціальний захист населення гарантується законодавством, при цьому значна увага приділяється саме пенсійному забезпеченню. Питання ефективної організації пенсійного страхування цікавлять усіх людей, оскільки воно стосується кожного з нас в певний період життя. Забезпечити належне фінансування виплат для людей пенсійного віку лише державними коштами стає дедалі важче усім країнам світу.
Актуальність дисертаційного дослідження обумовлена необхідністю формування правдивої та неупередженої інформації для її використання в процесі здійснення контрольних дій суб'єктами пенсійної системи (страхувальниками, одержувачами пенсійних виплат та пенсійними організаціями). Основний масив цієї інформації продукується системою бухгалтерського обліку. Для підвищення її результативності важливо забезпечити чітке нормативне регулювання організації облікового та контрольного процесів. Не дивлячись на це негативний вплив на процес пенсійного страхування справляє недосконалість вітчизняного законодавства, протиріччя в чинних нормативних актах, а також слабка висвітленність у наукових дослідженнях.
Особливої гостроти ці проблеми набувають у процесі реформування системи пенсійного страхування. Формування нових видів пенсійних фондів та їх запровадження у практику уможливлюється за ефективної організації обліку та контролю з урахуванням ринкових трансформацій та й сучасної реалії економічної дійсності.
Вивченню проблем організації бухгалтерського обліку присвячено праці таких вітчизняних та зарубіжних учених: М.А. Леонтьєва, О.М. Кашаєва, Ф.Ф. Бутинця, В.П. Завгороднього, В.В. Сопка, А.М. Кузьмінського, М.С. Пушкаря, С.В. Свірко, В.С. Леня, Л.Г. Ловінської. Питанням облікової політики на підприємствах присвячено наукові праці Р.А. Алборова, В.П. Астахова, П.С. Безруких, С.А. Ніколаєвої, М.С. Пушкаря, Л.З. Шнейдмана, Ф.Ф. Бутинця, В.В. Сопка та інших вчених.
Важливість контролю на підприємствах досліджувалась Г.Г. Кірейцевим, М.В. Кужельним, М.Т. Білухою, Л.М. Крамаровським, А.Д. Шереметом, В.П. Суйцом, В.В. Бурцевим, Є.М. Калюгою, Л.В. Нападовською та іншими провідними вченими.
Аналіз результатів досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених свідчить про важливість практичних і теоретичних розробок організації обліку й контролю. Проте, відсутність науково-практичних досліджень з організації обліку і контролю в органах Пенсійного фонду України і визначила вибір теми дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку підприємницької діяльності Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за темою: “Вдосконалення обліку і контролю в галузях економіки” (державний реєстраційний номер 0103U004766) та Луцького державного технічного університету за темою “Організаційно-економічний механізм управління підприємствами в сучасних умовах господарювання” (державний реєстраційний номер 0105U000804). У межах наукових програм автором проведено дослідження та розроблено пропозиції щодо удосконалення науково-практичної організації облікового і контрольного процесів в органах Пенсійного фонду України.
Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є науково-теоретичне обґрунтування, уточнення наукових положень та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення організації обліку і контролю в органах Пенсійного фонду України.
Відповідно до поставленої мети у роботі визначено такі основні завдання:
- уточнити економічну сутність пенсійного страхування та пенсійного забезпечення як економічних категорій в умовах реформування пенсійної системи;
- обґрунтувати нормативно-правову базу, що регулює питання обліку та контролю в Пенсійному фонді;
- визначити напрями удосконалення діючого плану рахунків бухгалтерського обліку надходжень і видатків Пенсійного фонду України;
- відшукати раціональне застосування методу документального забезпечення контрольного процесу;
- визначити етапи створення облікового та контрольного процесів на підприємствах з метою окреслення шляхів їх удосконалення для органів Пенсійного фонду України.
Об'єкт дослідження - діяльність органів Пенсійного фонду України.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, організаційних і методичних аспектів обліку і контролю в Пенсійному фонді.
Методи дослідження. В процесі написання дисертаційної роботи було використано загальнонаукові методи. Застосування історичного методу дало можливість дослідити процес виникнення та розвитку системи пенсійного страхування, організації обліку і контролю. Методи індукції та дедукції, аналізу та синтезу використовувались під час дослідження теоретичних і практичних аспектів організації обліку та контролю. Діалектичний та абстрактно-логічний методи покладено в основу теоретичного узагальнення та формулювання висновків.
Інформаційною базою дослідження стали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених стосовно досліджуваних питань, закони України, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, правління Пенсійного фонду України, статистичні матеріали Держкомстату України, Міністерства праці та соціальної політики України, Пенсійного фонду України, матеріали науково-практичних конференцій, періодичних видань і мережі Internet за темою дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення обліку і контролю в органах Пенсійного фонду України. У процесі дослідження одержано такі наукові результати:
вперше:
- визначено пенсійне забезпечення елементом пенсійного страхування, виділено види пенсійного забезпечення і страхування та уточнено їх зміст, як об'єктів обліку;
- розроблено Відомість звірки нарахування та сплати збору з обов'язкового державного пенсійного страхування, з метою посилення контролю у сфері нарахування та сплати збору;
- запропоновано регламентовану форму Акту про результати виїзної планової (позапланової) перевірки з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо нарахування та сплати зборів із загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що забезпечить більш повне висвітлення інформації, що перевіряється;
удосконалено:
- інструкцію з бухгалтерського обліку та звітності в органах Пенсійного фонду;
- план рахунків бухгалтерського обліку надходжень і видатків Пенсійного фонду України;
набули подальшого розвитку:
- методика організації облікового та контрольного процесу в органах Пенсійного фонду України.
Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо удосконалення побудови обліку та контролю в органах Пенсійного фонду України. Основні науково-практичні результати та висновки дисертаційної роботи є підґрунтям для подальших досліджень в даній галузі, а також при викладанні відповідних економічних дисциплін.
Окремі результати дисертаційного дослідження використовуються у практичній діяльності головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області (довідка № 2879/05-10 від 27.08.2007 р.) та управління Пенсійного фонду України в Луцькому районі Волинської області (довідка № 4997/05-10-16 від 25.10.2007 р.). Теоретичні та науково-практичні положення дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Луцького державного технічного університету під час викладання навчальних курсів “Організація обліку ”, “Контроль і ревізія ”, “Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях ”, “Податковий облік ” (акт впровадження від 29.06.2007 р.).
Особистий внесок здобувача. Основні положення і висновки дисертаційного дослідження розроблено автором особисто та містяться в одноосібних наукових працях.
Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення дослідження доповідалися та обговорювалися на науково-практичних конференціях: ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Науковий потенціал світу - `2005” (м. Дніпропетровськ, 19-30 вересня 2005 р.); ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні наукові дослідження - `2006” (м. Дніпропетровськ, 20-28 лютого 2006 р.); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Науковий потенціал світу - `2006” (м. Дніпропетровськ, 18-29 вересня 2006 р.); I Международная научно-практическая конференция “Становление современной науки - `2006” (г. Днепропетровск, 16-30 октября 2006 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція “Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку економіки України” (м. Чортків, 23 листопада 2006 р.); V Міжнародна науково-практична конференція “Дослідження та оптимізація економічних процесів (Оптимум - 2006)” (м. Харків, 23-24 листопада 2006 р.); Друга всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Науковий потенціал України 2007” (м. Київ, 27-29 березня 2007 р.); ХVІ Міжнародна науково-практична конференція “Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону ” (м. Чернівці, 17-18 травня 2007 р.).
Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 15 наукових праць обсягом 4,11 др. арк., в тому числі: у фахових виданнях - 7 наукових статей обсягом 2,85 др. арк. та 8 тез доповідей на науково-практичних конференціях обсягом 1,26 др. арк.
Обсяг та структура дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи - 157 сторінок друкованого тексту. У дисертації розміщено 19 таблиць на 17 сторінках, 49 рисунків на 24 сторінках, 11 додатків на 45 сторінках. Список використаних джерел містить 166 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, визначено мету, основні завдання, предмет, об'єкт і методи дослідження, розкрито наукову новизну та визначено теоретично-практичну цінність одержаних результатів роботи.
У розділі 1 “Економічні та організаційно-правові основи діяльності пенсійних фондів” досліджено історичні умови формування та існування вітчизняного й зарубіжного пенсійного страхування як окремого виду соціального страхування в умовах становлення економічних відносин. Розглянуто структуру, механізм створення і діяльності в Україні різних видів і форм пенсійних фондів. Проаналізовано тенденції основних фінансових показників системи загальнообов'язкового пенсійного страхування. Визначено позитивні та негативні риси у нормативно-правовому забезпеченні обліку і контролю органів Пенсійного фонду.
Розвиток суспільних відносин та економіки зумовили поступове уточнення сутності соціального страхування й виокремлення деяких його видів (наприклад, медичне, пенсійне, на випадок безробіття та інших), як окремих напрямів дослідження. Важливим видом страхування є пенсійне, оскільки забезпечує підтримання матеріального добробуту громадян та їх сімей у випадках настання непрацездатності.
У процесі дослідження було виявлено недосконалість у формулюванні пенсійно-страхових термінів, що знайшло відображення при побудові пенсійного законодавства. Адже, згідно з чинними нормативними актами Україна у процесі реформування пенсійної системи повинна перейти від державного пенсійного страхування до недержавного пенсійного забезпечення, а не навпаки.
У процесі дисертаційного дослідження було визначено, що при сплаті коштів до пенсійних фондів (державних чи недержавних) відбувається процес страхування, і в даному випадку потрібно вживати термін “пенсійне страхування”. А термін “пенсійне забезпечення” носить в собі ознаки безпосередньо виплати пенсій, допомоги та інших виплат. Тобто пенсійне забезпечення є елементом пенсійного страхування, оскільки людина саме в момент працездатності підлягає пенсійному страхуванню, а вже при досягненні нею пенсійного віку (визначеного законодавством) отримує забезпечення. Адже, відповідно до страхових договорів, страховик зобов'язується виплачувати страхове забезпечення, яке набуває значення пенсії.
Досліджуючи законодавчу базу щодо побудови обліку формування та використання коштів у Пенсійному фонді, було виявлено, що Інструкція по бухгалтерському обліку та звітності в органах Пенсійного фонду від 13.12.1994 р. № 11-4 (далі - Інструкція № 11-4), зміни до якої вносилися останній раз 23.02.1998 р., потребує перегляду. У роботі пропонується на основі чинної Інструкції № 11-4 сформувати для Пенсійного фонду окремі нормативно-законодавчі акти, котрі б:
1) регулювали порядок організації бухгалтерського обліку в Пенсійному фонді з урахуванням положень, зазначених у Законі “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;
2) містили план рахунків бухгалтерського обліку надходжень і видатків Пенсійного фонду.
Вивчаючи план рахунків обліку надходжень і видатків Пенсійного фонду, визначений Інструкцією № 11-4 було відмічено, що найбільшої зміни зазнають рахунки, на яких ведеться облік видатків та надходжень. Відповідно запропоновано план рахунків, де виділено синтетичні рахунки, на яких ведеться облік надходжень та видатків з власних коштів чи Держбюджету. До усіх субрахунків другого порядку можуть відкриватися субрахунки третього порядку, які повинні визначатися у додатку до наказу про облікову політику.
Досліджуючи нормативне забезпечення контролю за нарахуванням зборів до Пенсійного фонду з окремих видів господарських операцій було відмічено відсутність форм звітності за деякими платежами. Тому з метою посилення контролю у сфері нарахування та сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування запропоновано форму Звіту про нарахування та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів та придбання нерухомого майна, що подаватиметься юридичними та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності за даними звітного періоду, в якому мали місце зазначені вище операції.
У розділі 2 “Облік в органах Пенсійного фонду України: організація та методика” досліджено питання побудови бухгалтерського обліку, наведено характерні особливості формування облікової політики в Пенсійному фонді, визначено значимість інформації для організації облікового процесу.
У процесі дослідження було визначено, що для ефективної побудови обліку органам Пенсійного фонду слід врахувати такі фактори, як:
1. Зовнішнє середовище. Значний вплив на діяльність Пенсійного фонду мають державні органи влади, страхувальники, одержувачі пенсійних виплат. Зокрема на організацію обліку вливають такі зовнішні чинники (фактори):
1) політичні - домовленості між країнами, законодавча база, політика держави відносно інших країн, внутрішня політична ситуація в країні;
2) економічні - темпи інфляції, зайнятість та рівень доходів населення, платоспроможність підприємств, рівень податкових ставок, демографічна ситуація;
3) технологічні - використання новітньої обчислювальної техніки в обліку для збору, обробки та передачі інформації;
4) соціальні - відношення більшої чисельності населення до системи пенсійного страхування, зміна суспільних цінностей.
2. Наявні фінансові, трудові, матеріальні та інформаційні ресурси. Серед усіх наявних ресурсів в органах Пенсійного фонду варто виділяти найважливіші, що сприятимуть ефективній організації обліку та їхній перевазі над іншими.
3. Розподіл праці та процес управління. Чітко сформульовані функціональні обов'язки та скоординована робота працівників сприятимуть зниженню затрат праці та часу на виконання тих чи інших розпоряджень.
Оскільки облік є мовою бізнесу та підсистемою управління, то пропонується виділити два напрямки щодо формування етапів організації обліку в Пенсійному фонді.
Перший - ґрунтується на тому, що облік є важливою функцією управління. В даному випадку необхідно виділити такі етапи побудови облікового процесу: 1) попереднього формування мети; 2) прийняття рішення; 3) реалізації рішення; 4) контролю за реалізацією рішення; 5) оцінки результатів дії рішення.
Другий - ґрунтується на тому, що облік є окремою наукою, якій притаманні свої особливості. Саме тому пропонується виділити наступні етапи організації обліку (з їх визначенням та призначенням): 1) становлення; 2) підготовчий; 3) організаційно-аналітичний; 4) методологічний; 5) документальний.
Запропоновано вдосконалити Інструкцію з бухгалтерського обліку та звітності в органах Пенсійного фонду виділивши у ній такі розділи: 1) загальні положення; 2) основні правила ведення бухгалтерського обліку; 3) організація бухгалтерського обліку. Облікова політика; 4) первинна документація; 5) бухгалтерські регістри; 6) документування обліку надходження і витрачання коштів; 7) інвентаризація; 8) звітність і порядок її представлення.
Органи Пенсійного фонду характеризуються відсутністю формуванням власної облікової політики. Це зумовлено тим, що Пенсійний фонд на сьогоднішній день функціонує як центральний орган виконавчої влади і бухгалтерський облік в ньому чітко регламентований державою.
У процесі дослідження було визначено, що побудова облікової політики - це процес, який має визначену структуру та характеризується розвитком у часі. Процес формування облікової політики можна визначити як циклічну послідовність дій облікових працівників, що спрямовані на вибір у процесі аналізу альтернативних варіантів процедур обліку та прийняття рішення відносно їхнього виконання.
Запропоноване у дисертаційні роботі Положення про облікову політику для органів Пенсійного фонду буде слугувати саме тим внутрішнім документом, у якому відображено усі основні питання щодо організації облікового процесу. До того ж, необхідно зазначити, що Положення про облікову політику є одним із складових елементів організаційно-управлінського процесу і його можна визначити, як:
1) план для виконання визначених положень;
2) процес реалізації та виконання положень;
3) результат виконання плану положень.
У розділі 3 “Організаційно-методичні аспекти контролю в Пенсійному фонді” досліджено теоретично-практичні основи організації та методики проведення зовнішнього і внутрішнього контролю в органах Пенсійного фонду.
Необхідність проведення контролю Пенсійним фондом полягає у перевірці ефективного та цільового використання бюджетних коштів. На основі и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.