На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Поняття та умови визнання витрат. Особливост облку витрат фнансових та вд участ в каптал. Облк витрат, що виникають в ход нвестицйної дяльност. Вдображення даних про витрати в облкових регстрах, розкриття нформацї у фнансовй звтност

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 18.02.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Оглавление
  1. Поняття та умови визнання витрат, класифікація витрат
   2. Облік фінансових витрат та витрат від участі в капіталі
   3. Облік витрат, що виникають в ході інвестиційної діяльності
   4. Відображення даних про витрати в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності
   5. Автоматизація обліку на підприємстві

1. Поняття та умови визнання витрат, класифікація витрат

Під витратами згідно П(С)БО розуміють зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

У бухгалтерському обліку витрати відображаються при дотриманні певних умов.

Так, витрати визнаються за наступних умов:

1) зменшення активів або збільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками);

2) визнання на підставі систематичного і раціонального розподілу економічних вигод протягом декількох звітних періодів;

3) негайне визнання, якщо економічні вигоди не відповідають критеріям активів підприємства;

4) можлива достовірна оцінка суми витрат.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені. Це відповідає принципу відповідності доходів і витрат. Якщо витрати неможливо прямо пов'язати з доходами певного періоду, то вони відображаються в складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Не визнання витрат відбувається за наступних умов:

1) попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;

2) платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь принципала, комітента;

3) погашення одержаних позик;

4) витрати, які відображаються як зменшення власного капіталу відповідно до П(С)БО 16.

До витрат, що включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт, належать витрати, передбачені П(С)БО 16 “Витрати” та П(С)БО 18 “Будівельні контракти”, а також витрати, пов'язані з особливостями технології, організації та управління будівельним виробництвом, контролем за виробничими процесами та якість будівництва.

Таблиця 1 - Класифікація та групування витрат будівельно-монтажних робіт

Ознака
Види витрат
Характеристика
1
2
3
За видом діяльності
Витрати основної діяльності
Витрати будівельної організації, пов'язані з виконанням або реалізацією будівельно-монтажних робіт
Витрати операційної діяльності
Витрати основної діяльності та інших видів діяльності будівельної організації, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю
Витрати звичайної діяльності
Витрати операційної, фінансової та інвестиційної діяльності
За місцем виникнення
Витрати основного виробництва
Витрати структурних підрозділів будівельної організації, які безпосередньо беруть участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, включаючи витрати, пов'язані з управлінням, організацією та обслуговуванням будівельного виробництва
Витрати допоміжного виробництва
Витрати структурних підрозділів будівельної організації, які забезпечують процес основного виробництва, включаючи витрати, пов'язані з управлінням, організацією та обслуговуванням виробництва
Витрати другорядних виробництв
Витрати структурних підрозділів будівельної організації, що безпосередньо не беруть участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, але їх продукція використовується при їх виконанні
За подібністю складу витрат
Елементи витрат
Сукупність однорідних за своїм економічним змістом витрат
Статті витрат
Складові будь-якого елемента або кількох елементів
За способом включення
Прямі витрати
Витрати, які безпосередньо пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт і включаються до виробничої собівартості цих робіт відповідних об'єктів витрат за прямою ознакою
Загально виробничі (непрямі) витрати
Непрямі витрати, що пов'язані з управлінням, організацією та обслуговуванням будівельного виробництва, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат і розподіляються між об'єктами витрат пропорційно до бази розподілу, обраної будівельною організацією самостійно
За доцільністю
Продуктивні витрати
Витрати, передбачені раціональною організацією і технологією виробництва

Непродуктивні витрати

Витрати, що виникають через недосконалість організації виробництва, порушення технології тощо
Надзвичайні витрати
Витрати, що виникли внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, надзвичайних подій, а також заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків
За ознакою віднесення
Витрати за будівельним контрактом
Витрати на виконання будівельно-монтажних робіт, які безпосередньо пов'язані з виконанням цього контракту (прямі витрати), а також витрати, пов'язані з управлінням, організацією і обслуговуванням будівельного виробництва (загально виробничі витрати)
Витрати періоду
Витрати, які неможливо прямо пов'язати з конкретними контрактами (будівельно-монтажними роботами) і, відповідно, з доходами від контрактів (будівельно-монтажних робіт), для отримання яких вони були здійснені

За ознакою подiбностi витрати поділяються на елементи витрат i статті витрат.

Вiдповiдно до пункту 4 П(С)БО 16 “Витрати”, елементи витрат - це сукупність однорідних за своїм економічним змістом витрат. Витрати операційної дiяльностi будівельної органiзацiї групуються за такими елементами витрат:

- матерiальнi витрати - вартість спожитих сировини, матерiалiв, палива, напiвфабрикатiв та інших ТМЦ, вартість робіт i послуг виробничого характеру, виконаних сторонніми органiзацiями, знос тимчасових (нетитульних) споруд тощо;

- витрати на оплату праці - витрати на основну та додаткову заробітну плату, а також будь які види грошових виплат працівникам (включаючи позаштатних), зайнятим на виконанні БМР i в допоміжних виробництвах будівельної органiзацiї;

- відрахування на соцiальнi заходи - суми нарахованих на фонд оплати праці обов'язкових зборів на пенсійне та соціальне страхування (від непрацездатності, безробіття, нещасного випадку), iншi соцiальнi заходи, передбачені законодавством, а також витрати на додаткове пенсійне страхування та інше додаткове страхування персоналу за рахунок коштів підприємства;

- амортизація - суми амортизаційних відрахувань на основні засоби, нематерiальнi активи й iншi необоротні матерiальнi активи;

- iншi операційні витрати - витрати, що не ввійшли до жодного з вище перелічених елементів витрат.

Таблиця 2 - Групування витрат операційної діяльності за економічними елементами

Вид елемента
Що входить до складу
1
2
Матеріальні витрати
Сировина
Вироби підсобного господарства - цегляного цеху
Послуги субпідрядників
Витрати на оплату праці
Заробітна плата штатних працівників, зайнятих на будівельних роботах
Заробітна плата позаштатних працівників, зайнятих на будівельних роботах
Надбавки, доплати та компенсації
Відрахування на соціальні заходи
Обов'язкове державне та пенсійне страхування
Обов'язкове соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності
Обов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві
Амортизація
Амортизація основних засобів
Інші операційні витрати
Послуги зв'язку
Витрати на відрядження

До окремих статей витрат можуть включатися складові будь-якого елемента чи кількох елементів. Вiдповiдно до пункту 11 П(С)БО 16, перелік та склад статей калькулювання собiвартостi робіт підприємство встановлює самостійно.

Групування витрат за економічними елементами здійснюється з метою визначення загальних обсягів використаних матеріальних, трудових й інших виробничих ресурсів, а також органiзацiї контролю за рівнем цих витрат загалом по будiвельнiй органiзацiї.

Склад та економічна характеристика витрат за економічними елементами наведені у таблиці 3.

Таблиця 3 - Склад та характеристика витрат за економічними елементами

Вид елемента
Склад
1
2
Матеріальні витрати
Вартість сировини, матеріалів, комплектуючих тощо
Вартість виробів і напівфабрикатів, виготовлених у допоміжних виробництвах
Вартість робіт і послуг виробничого характеру, виконаних сторонніми організаціями
Витрати, пов'язані з використанням природної сировини
Знос тимчасових споруд
Звичайні втрати від недостачі матеріальних цінностей
Витрати на оплату праці
Заробітна плата штатних працівників, зайнятих на будівельних роботах
Заробітна плата позаштатних працівників, зайнятих на будівель-
Доплати до тарифних ставок і посадових окладів
Виплати, передбачені законодавством про працю
Виплати, пов'язані з набором робочої сили, підготовкою кадрів
Надбавки, доплати та компенсаційні виплати
Виплати додаткової заробітної плати
Інші грошові виплати, передбачені законодавством
Виплати за особливий характер виконання будівельно-монтажних робіт
Відрахування на соціальні заходи
Обов'язкове державне та пенсійне страхування
Обов'язкове соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності
Обов'язкове медичне страхування
Обов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві
Обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття
Індивідуальне (особисте) страхування персоналу, передбачене законодавством
Інші соціальні заходи, передбачені законодавством
Амортизація
Амортизація основних засобів
Амортизація нематеріальних активів
Амортизація інших необоротних матеріальних активів
Інші операційні витрати
Інші витрати

Групування витрат за статтями калькулювання здійснюється з метою планування собiвартостi будівельно-монтажних робіт, органiзацiї бухгалтерського й аналітичного обліку витрат, визначення фактичної собiвартостi робіт.

Склад статей калькулювання виробничої собiвартостi будівельно-монтажних робіт підприємство встановлює вiдповiдно до П(С)БО 16. Тобто всі витрати будівельного підприємства діляться на прямі i загальновиробничi витрати. Виробнича собiвартiсть складається із суми прямих та загальновиробничих витрат.

Таблиця 4 - Структура виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт

Види витрат
Підвиди
Характеристика
Прямі витрати
Прямі матеріальні витрати
Вартість будівельних матеріалів, конструкцій і обладнання, готових для встановлення, які безпосередньо належать до конкретного об'єкта
Прямі витрати на оплату праці
Усі витрати на оплату праці, безпосередньо пов'язані з будівництвом конкретного об'єкта
Експлуатація будівельних машин і механізмів
Усі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат
Інші прямі витрати
Усі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат
Загальновиробничі витрати
Змінні
Витрати, що змінюються прямо пропорційно зміні обсягу провадження будівельно-монтажних робіт
Постійні
Витрати, що є незмінними при зміні обсягу виконання будівельно-монтажних робіт

У будівництві, відповідно до пункту 15 П(С)БО 16, до складу загальновиробничих витрат включають витрати, пов'язані з управлінням будівельними дільницями, знос основних засобів загально виробничого призначення, витрати на поліпшення технологій та організації будівництва, комунальні витрати, пов'язані з виробничими приміщеннями, витрати на обслуговування виробничого процесу, витрати на охорону праці, техніку безпеки, втрати від браку, а також оплата простоїв.

До надзвичайної діяльності відносять такі операції або події, які відрізняються від звичайної діяльності і не відбуваються часто або регулярно.

До втрат від надзвичайних подій належать невідшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, землетрусів, техногенних аварій) тощо.

Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства, а також операції, які її забезпечують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності.

Фінансова діяльність призводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства.

До фінансових витрат відносять витрати на проценти (по кредитах отриманих, облігаціях випущених, фінансовій оренді) тощо.

До втрат від участі в капіталі належать збитки отримані внаслідок в асоційовані або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі.

До інших витрат відносять собівартістю фінансових інвестицій, необоротних активів та іншого майна підприємства, втрати від неопераційних курсових різниць тощо.

2. Облік фінансових витрат та витрат від участі в капіталі

Фінансові витрати - це витрати, пов'язані із обслуговуванням позикового капіталу - коштів, які на умовах платності й повернення залучає підприємство для забезпечення певних заходів і виконання зобов'язань.
До реформування бухгалтерського обліку в Україні фінансові витрати (тоді вони планувались i обліковувались як відсотки за користування кредитами банків) відображували у бухгалтерському обліку та звiтностi в складі капітальних вкладень (у частині плати вiдсоткiв за кредит, одержаний для будівництва i придбання основних засобів) i в складі загальногосподарських витрат (в частині плати вiдсоткiв за кредити, одержані на iншi цілі). Отже, відсотки за користування кредитом, одержаним для будівництва i придбання основних засобів, незалежно від строку, необхідного для будівництва та виготовлення, включалося до первісної вартості таких об'єктів основних засобів. Відсотки за користування кредитами, одержаними на iншi цiлi, після розподілу загальногосподарських (загальнозаводських) витрат, включалися до витрат виробництва (а в торгiвлi - безпосередньо до витрат обігу).
Витрати виробництва у кожному звітному періоді розподілялися між випущеною готовою продукцією і незавершеним виробництвом, а собiвартiсть випущеної готової продукції розподілялася між реалізованою (відвантаженою покупцям) продукцією і залишком готової продукції на складі. Визначена собiвартiсть реалізованої продукції (з частиною плати за користування кредитами) впливала на фiнансовi результати поточного періоду.
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, що містять норму щодо обліку фінансових витрат, були запроваджені в Україні у 2000 році. У них регулювання бухгалтерського обліку фінансових витрат було здійснено на основi базового (основного) методу обліку таких витрат міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 23 “Витрати на позики”. Цей метод передбачає, що фiнансовi витрати визнаються повністю витратами того звітного періоду, в якому вони виникли, отже, вони не включаються до виробничої собiвартостi продукції (робіт, послуг) i до первісної вартості запасів i необоротних активів та в повній сумі у мiсяцi їх виникнення беруть участь у формуванні фінансових результатів (прибутку, збитку).
Простежується вiдмiннiсть в обліку фінансових витрат з 2000 року: відсотки за користування кредитами (позиками) повністю, не відкладаючись на наступні звiтнi періоди чи не включаючись до первісної вартості основних засобів, відображують у складі витрат лише поточного звітного періоду і беруть участь у формуванні фінансового результату (прибутку, збитку) підприємства лише поточного звітного періоду.
Базовий (основний) метод бухгалтерського обліку фінансових витрат, передбачений міжнародним стандартом фінансової звітності 23 “Витрати на позики” і запроваджений у нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського обліку, кореспондується з принципом обачності. Цей принцип передбачає застосування таких правил бухгалтерського обліку, які б запобігали заниженню суми витрат і завищенню вартості активів. Витрати мають відображуватися у складі “Звіту про фiнансовi результати”, якщо надходження економічних вигiд у майбутньому не очікується.
МСФЗ 23 не виключає застосування альтернативного методу бухгалтерського обліку фінансових витрат, за яким фiнансовi витрати можуть включатися до первісної вартості активів, з придбанням (будівництвом, виготовленням) яких пов'язано використання позикових коштів.
Альтернативний метод обліку фінансових витрат також запроваджується в практику облiкової політики підприємств України з 2007 року. Це передбачено наказом Мiнiстерства фiнансiв України від 28 квітня 2006 р. № 415, яким затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 “Фiнансовi витрати”.
Як відомо, в Методичних рекомендаціях з формування (визначення) облiкової політики підприємства, що розповсюджені листом Мiнiстерства фiнансiв України від 21 грудня 2005 р. № 31- 34000-10-5/27793, зазначено, що до розпорядчого документа відносно встановлення облiкової політики включається перелік тих методів оцінки, обліку і процедур, щодо яких нормативно-методична база з бухгалтерського обліку передбачає більш як один їх варіант. Отже, до сьогодні в розпорядчому документі з приводу встановлення облiкової політики на пiдприємствi питання щодо порядку відображення фінансових витрат не висвітлювалося, оскільки існувала одна-єдина імперативна (обов'язкова для застосування) норма про включення всієї суми фінансових витрат до витрат поточного звітного періоду. З набуттям чинності, точніше напередодні набуття чинності П(С)БО 31, тобто у грудні 2006 року, усім підприємствам необхідно буде визначитися i включити (доповнити) до розпорядчого документа про облікову політику пункт (позицію) щодо фінансових витрат.
У даному стандарті зазначено, що фiнансовi витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони нараховані (виникли), крім випадку, коли облікова політика підприємства передбачає включення фінансових витрат до первісної вартості активу.
Під фінансовими витратами розуміють витрати на відсотки та iншi витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями. Запозиченнями у П(С)БО 31 визначені позики, облiгацiї, векселі та iншi види коротко- та довгострокових зобов'язань підприємства, на які нараховуються (сплачуються) відсотки.
Фiнансовi витрати за цим стандартом бухгалтерського обліку можуть включатися до первісної вартості не будь-якого активу, а тільки квалiфiкацiйного активу.
Квалiфiкацiйним активом вважається актив, який потребує суттєвого часу, що становить більше як 3 місяці, для його створення.
Капiталiзацiя фінансових витрат, тобто включення фінансових витрат до первісної вартості (собiвартостi) квалiфiкацiйного активу, здійснюється лише щодо суми тих фінансових витрат, яких можна було б уникнути, якби не здійснювалися витрати на створення квалiфiкацiйного активу. Витрати на створення квалiфiкацiйного активу для цілей капiталiзацiї мають бути зменшені на суму будь-яких отриманих проміжних виплат та цільового фінансування, безпосередньо пов'язаних із створенням квалiфiкацiйного активу.
До операцій фінансової діяльності належать:
1. Надходження грошових коштів у результаті фінансової діяльності:
- надходження власного капіталу (грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що призводять до збільшення власного капіталу);
- Отримання позики (надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов'язань - позик, векселів, облігацій, інших коротко- й довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю);
- інші надходження (показують інші надходження, пов'язані з фінансовою діяльністю - дивіденди, проценти, орендна плата).
2. Списання витрат і коштів у результаті фінансової діяльності:
- погашення позик, отриманих у банках, та процентів за кредит;
— сплата дивідендів грошовими коштами;
— інші платежі (використання грошей для викупу раніше випущених
акцій підприємства, оплата фінансової оренди та інші платежі, пов'язані з фінансовою діяльністю - проценти за облігаціями тощо).
На рахунку 95 “Фiнансовi витрати” ведеться облік витрат фінансової дiяльностi підприємства.
Рахунок 95 “Фiнансовi витрати” має такі субрахунки:
951 “Відсотки за кредит”;
952 “iншi фiнансовi витрати”.
За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 “Фiнансовi результати”.
На субрахунку 951 “Відсотки за кредит” ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою вiдсоткiв, процентів тощо за користування кредитами банків.
На субрахунку 952 “Інші фiнансовi витрати” ведеться облік витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов'язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням вiдсоткiв за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу тощо [ ].
Типова кореспонденція рахунків по обліку фінансових витрат наведена у таблиці 5.
Таблиця 5 - Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку фінансових витрат
№ п/п
Зміст господарської операції
Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
1
2
3
4
1.
Нараховано відсотки за користування банківським кредитом
951 “Відсотки за кредит”
684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”
2.
Сплачено банку відсотки за користування кредитом
684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”
31 “Рахунки в банках”
3.
Нараховано відсотки по векселю, який видано постачальнику
952 “Інші фінансові витрати”
684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”
4.
Відображено витрати, які пов'язані із залученням позикового капіталу (витрати, пов'язані із випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів)
952 “Інші фінансові витрати”
31 “Рахунки в банках”
5.
Відображено заборгованість за
відсотками за користування об'єктом, отриманим у фінансову оренду
952 “Інші фінансові витрати”
684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”
6.
Відображено премію за фінансовою інвестицією
952 “Інші фінансові витрати”
30 “Каса”
31 “Рахунки в банках”
7.
Списано фінансові витрати на фінансові результати
792 “Результат фінансових операцій”
95 “Фінансові витрати”
Документальним підтвердженням здійснення фінансових витрат виступають: договір на отримання кредиту у банку, виписка банку, яка засвідчує сплату вiдсоткiв.
Щомісячне списання фінансових витрат на результати фінансових операцій здійснюється на пiдставi довідки (розрахунку), оформленої працівниками бухгалтерії.
Узагальнення даних по обліку фінансових витрат у МПМШК - 8 здійснюється у журналi № 5, в якому обліковується фінансова оренда активів.
У ході здійснення діяльності підприємство може зазнавати втрат від участі в капіталі.
Метод участі в капіталі передбачає збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на суму, відповідно збільшення або зменшення частки інвестора у власному об'єкті інвестування. Такими інвестиціями можуть бути інвестиції в асоційовані, дочірні або спільні підприємства.
Асоційоване підприємство - підприємство, яке самостійно розробляє плани власного економічного та соціального розвитку і не підконтрольне головній фірмі, яка володіє його акціями. Члени асоціації можуть вступати в інші договірні зобов'язання без згоди учасників.
Спільне підприємство - створюється на основі майна різних власників.
Дочірнє підприємство - юридично самостійне організаційне утворення, яке здійснює комерційні операції і має власний звітний баланс. Його діяльність чітко контролює головна (материнська) фірма, яка володіє контрольним пакетом акцій.
На рахунку 96 “Втрати від участі в капiталi” ведеться облік втрат від зменшення вартості iнвестицiй, облік яких ведеться за методом участі в капiталi, що виникають в процесі iнвестицiйної дiяльностi підприємства.
Рахунок 96 “Втрати від участі в капiталi” має такі субрахунки:
961 “Втрати від iнвестицiй в асоцiйованi підприємства”;
962 “Втрати від спiлъної дiяльностi”;
963 “Втрати від iнвестицiй в дочiрнi підприємства”.
За дебетом рахунку відображається сума визнаних втрат, за кредитом - списання на рахунок 79 “Фiнансовi результати”.
На субрахунку 961 “Втрати від iнвестицiй в асоцiйованi підприємства” ведеться облік втрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованими підприємствами збитків або зменшення власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та iнвестицiй тощо).
На субрахунку 962 “Втрати від спільної дiяльностi” ведеться облік втрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання спільними підприємствами збитків або зменшення їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та iнвестицiй тощо).
На субрахунку 963 “Втрати від iнвестицiй в дочiрнi підприємства” ведеться облік втрат пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання дочiрнiми підприємствами збитків або зменшення х власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та iнвестицiй тощо).
Типова кореспонденція рахунків по обліку втрат від участі в капіталі представлена у таблиці 6.
Таблиця 6 - Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку втрат від участі в капіталі

п/п
Зміст господарської операції
Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
1
2
3
4
2.
Відображено втрати, які пов'язані із зменшенням частки підприємства в чистих активах спільних підприємств внаслідок отримання ними збитків, або зменшення власного капіталу спільних підприємств (переоцінки необоротних активів та інвестицій тощо)
962 “Втрати від спільної діяльності”
141 “Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі ”
3.
Відображено втрати, які пов'язані із зменшенням частки підприємства в чистих активах дочірніх підприємств внаслідок отримання ними збитків, або зменшення власного капіталу дочірніх підприємств (переоцінки необоротних активів та інвестицій тощо)
963 “Втрати від інвестицій в дочірні підприємства”
141 “Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі ”
4.
Списано втрати від участі в капіталі на фінансові результати
792 “Результат фінансових операцій”
96 “Втрати від участі в капіталі”
Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi підприємства i в спільну дiяльнiсть з утворенням юридичної особи на дату балансу відображають за вартістю, визначеною методом участі в капiталi.
Iнвестицiї, які обліковують методом участі в капiталi, на дату балансу відображають за вартістю, що визначається з урахуванням усіх змін у власному капiталi об'єкта інвестування, крім тих, які є результатом операцій між інвестором i об'єктом інвестування.
Балансова вартість фінансових iнвестицiй може збільшуватися або зменшуватися на суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку за звітний період. Ці суми включають до доходів або втрат від участі в капiталi. Одночасно балансова вартість фінансових iнвестицiй зменшується на суму визнаних дивiдендiв від об'єкта інвестування.
Балансова вартість фінансових iнвестицiй може збільшуватися або зменшуватися на частку інвестора в сумі інших змін у власному капiталi об'єкта інвестування за звітний період. Ці суми вилучають або включають у вiдповiднi статті власного капіталу інвестора. Якщо сума зменшення частки капіталу інвестора в сумі інших змін у власному капiталi об'єкта інвестування більша за вiдповiдну статтю власного капіталу інвестора, то на таку різницю зменшується нерозподілений прибуток або збільшується непокритий збиток. Зменшення балансової вартості фінансових iнвестицiй відображають у бухгалтерському обліку лише на суму, яка не призводить до від'ємного значення цих iнвестицiй. Фiнансовi iнвестицiї, які внаслідок зменшення їхньої балансової вартості досягають нульової вартості, відображають у бухгалтерському обліку в складі фінансових iнвестицiй за нульовою вартістю.
Якщо інвестор продає активи або передає їх (як внесок до статутного капіталу) дочірньому, спільному, асоційованому підприємству, в складі фінансових результатів звітного періоду відображають лише ту частину прибутку або збитку, яка припадає на інших iнвесторiв. Суму прибутку або збитку від внеску чи продажу дочірньому, спільному, асоційованому підприємству, яка належить інвестору, включають до складу доходів або витрат майбутніх періодів. Такі суми визнаються прибутком або збитком інвестора тiлъки після продажу активів дочiрнi, спільним, асоційованим підприємством іншим особам або в період амортизації одержаних чи придбаних необоротних активів.
Інвестор дочірнього, спільного, асоційованого підприємства відображає всю суму понесених збитків, якщо внесок або продаж свідчать про зменшення чистої вартості реалiзацiї оборотних активів чи зменшення корисності необоротних активів.
Якщо інвестор придбав активи у дочірнього, спільного, асоційованого підприємства, суму прибутку чи збитку об'єкта інвестування від цієї операції, що припадає на інвестора, відображають тільки після перепродажу цих активів іншим особам або в періодах амортизації придбаних необоротних активів. Збитки, що виникають внаслідок зменшення чистої вартості реалiзацiї оборотних активів або зменшення корисності необоротних активів, відображають в період здійснення операції.
Відображення сум визначених втрат від участі в капiталi в даних бухгалтерського обліку інвестора здійснюється на пiдставi звітності об'єкта інвестування та здійснених на пiдставi вiдповiдних розрахунків інвестором, які оформляються у вигляді бухгалтерських довідок (розрахунків).
Для узагальнюючого обліку втрат від участі в капiталi використовують журнал № 5.
3. Облік витрат, що виникають в ході інвестиційної діяльності

Введення в дію нового Плану рахунків, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а саме П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”, 15 “Доходи”, 16 “Витрати” внесло суттєві зміни в економічний зміст поняття “iншi витрати”.
Такі витрати у відповідності із названими вище інструктивними та нормативними документами є в основному складовими інвестиційної діяльності підприємств, що видно із будови “Звіту про рух грошових коштів”, порядок складання якого регламентується П(С)БО 4.
Інвестиційною діяльністю вважають придбання і реалізацію тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.
Із наведеної схеми видно, що витрати, які згідно з П(С)БО 3, 16 і новим Планом рахунків відносяться до інших і обліковуються на рахунку 97 аналогічної назви, вважалися до 01.01.2000 р. в основному іншими операційними (собiвартiсть реалізованих необоротних активів, фінансових інвестицій та ін. (дивитись рисунок 2.2)) та іншими позареалiзацiйними (втрати від неоперацiйної курсової рiзницi, від списання необоротних активів та їхньої лiквiдації) витратами. Виняток становили втрати від уцінки необоротних активів, які зменшували фонди спеціального призначення.
Структура інших витрат, передбачених П(С)БО 3 і 16, докорінно вiдрiзняється від структури інших витрат, які виступали окремим економічним елементом собівартості продукції до переходу на нацiональнi стандарти бухгалтерського обліку.
Проаналізувавши зміст витрат, які узагальнюються на рахунку 97, можна дійти висновку, що їх необхідно дещо розширити. Таке твердження пояснюється тим, що частина витрат, які за своєю економічною сутністю повинні відноситися до iнвестицiйних, включаються згідно з П(С)БО 16 в склад операційних. До них можна віднести суми списаної безнадійної заборгованості за реалiзованi необоротні активи та сплачених штрафних санкцій за невиконання умов договору із реалiзацiї необоротних активів, які узагальнюються на рахунку 94 “Інші витрати операційної дiяльностi”. На рахунок 97 слід списувати частину загальновиробничих витрат, пов'язаних із реалiзацiєю необоротних активів.
Схема трансформації обліку інших витрат без врахування витрат страхової діяльності (рис. 1).
и т.д.................


Облік інших витрат до 01.01.2000 року
Інші операційні витрати (Дт 46 - Кт 58)
Собівартість реалізованих фінансових інвестицій (Дт 971 - Кт 142, 143)
Облік інших витрат після 01.01.2000 року

Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.