На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


практическая работа Проведення синтетичного облку господарських процесв: придбання матералв (оцнка вибуття запасв), виробництва та реалзацї продукцї, фнансових результатв пдприємства. Складання схеми рахункв Т-подбної форми та оборотно-сальдової вдомост.

Информация:

Тип работы: практическая работа. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 19.03.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Зміст
Вступ
Баланс підприємства на початок звітного періоду
1.Синтетичний облік придбання матеріалів
2.Синтетичний облік виробництва продукції
3.Синтетичний облік реалізації продукції і фінансових результатів
Схема рахунків Т-подібної форми
Оборотно-сальдова відомість
Баланс підприємства на кінець звітного періоду
Висновок
ВСТУП
Господарський облік-це облік господарства, господарської діяльності підприємства, суспільства, що містить у собі виробництво, реалізацію і розподіл матеріальних благ, необхідних для задоволення потреб у харчах, одязі, житлі тощо.
Будь-яка діяльність, пов'язана з виробництвом, обміном та споживанням матеріальних і нематеріальних цінностей, наданням та використанням послуг, називається господарською діяльністю.
Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство має в своєму розпорядженні необхідні господарські засоби-будівлі, машини, матеріали, товари, грошові кошти та джерела господарських засобів.
Є три види господарського обліку:
1)оперативно-технічний облік;
2)статистичний облік;
3)бухгалтерський облік.
Між всіма галузями промисловості існує певний зв'язок. Він полягає у тому, що результати діяльності однієї галузі є засобами чи предметами праці іншої галузі.
Господарська операція - це діяльність, яка зумовлює зміни у фінансовому стані, активах та пасивах підприємства, установи, організації.
Стан коштів, засобів та їх джерел, що відображені в балансі на початок звітного періоду постійно змінюється. Це відбувається з коштами підприємства, що беруть участь в господарських операціях.
Виділяють такі типи господарських операцій:
1 тип - зміни відбуваються в активі балансу. Відбувається переміщення однієї й тієї ж самої суми з однієї статті в іншу.
2 тип - зміни відбуваються лише в пасиві балансу. За рахунок зменшення одного джерела збільшується інше.
3 тип - дана операція збільшує баланс підприємства (його актив і пасив).
4 тип, внаслідок даної операції баланс підприємства зменшується, бо зменшується актив і пасив підприємств.
Для того щоб бухгалтер і всі інші працівники підприємства ефективніше використовували свій робочий час потрібно автоматизувати їхню роботу. Бухгалтеру необхідно працювати в спеціальних програмах тому, що так він зекономить свій робочий час.
В Україні використовується значна кількість програм для автоматизації бухгалтерського обліку, зокрема 1С-Бухгалтерія, парус та інші. Основні можливості таких програм полягають у тому, що вони передбачають ведення синтетичного й аналітичного обліку стосовно потреб підприємства, ведення всієї необхідної звітності та різноманітних документів за синтетичним і аналітичним обліком. Це говорить про необхідність відповідного АРМ Бухгалтера, тому що це буде передумовою ефективної діяльності підприємства.
Для того щоб покращити роботу підприємства необхідно6 використовувати новітнє обладнання, згідно науково-технічному прогресу, удосконалювати бухгалтерську звітність та виконувати аудиторську перевірку. Також треба виявити фактори, які зменшують дохідність підприємства.
Баланс підприємства на початок звітного періоду
Бухгалтерський баланс - це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає його активи, зобов'язання станом на певну дату.
Баланс складається з двох частин:
1)активу, де представлені господарські засоби.
2)пасиву, де згруповані їхні джерела
Основними елементами бухгалтерського балансу є стаття. Стаття бухгалтерського балансу - це показник що відображає стан окремого виду господарських засобів чи джерел їх утворення на відповідну дату.
Активи складаються з трьох розділів:
1.Необоротні активи: нематеріальні активи, основні засоби, інші необоротні активи.
2.Оборотні активи: запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти.
3.Витрати майбутніх періодів.
Пасив бухгалтерського балансу складається з 5 розділів:
1.Власний капітал
2.Забезпечення наступних витрат і платежів
3.Довгострокові зобов'язання
5.доходи майбутніх періодів
Бухгалтерський баланс представляється у вигляді таблиці, ліва частина якої називається активом, а права - пасивом. Баланс означає рівність, рівновагу. Підсумок активу повинен дорівнювати підсумку пасиву.
Сума залишків на 1 січня 2009 р.(грн.)
Назва рахунків:
Основні засоби - 407420
Сировина і матеріали - 290900
Паливо-2470
Каса-18,2
Поточний рахунок у банку-26000
Розрахунки з підзвітними особами-7,8
Розрахунки з постачальниками-6162
Статутний капітал-453245
Розрахунки з оплати праці-8970
Короткострокові кредити банків-3900
Виробництво-3900
Готова продукція-7280
Розрахунки за податками-39
Результат основної діяльності-4680
Складаємо початковий баланс
Початковий баланс підприємства станом 1 січня 2009р.
Актив
Сума,грн.
Пасив
Сума,грн.
1
2
3
4
Основні засоби
407 420,00
Розрахунки з постачальниками
6 162,00
Сировини і матеріали
29 900,00
Статутний капітал
453 245,00
Паливо
2 470,00
Розрахунки з оплати праці
8 970,00
Каса
18,20
Короткостроковий кредит банків
3 900,00
Поточний рахунок у банку
26 000,00
Розрахунки за податками
39,00
Розрахунки з підзвітними особами
7,80
Результат основної діяльності
4 680,00
Виробництво
3 900,00
Готова продукція
7 280,00
Баланс
476 996,00
Баланс
476 6,00
1. Синтетичний облік придбання матеріалів
Матеріальні ресурси - це сукупність засобів виробництва та предметів використання, якими володіє підприємство на даний період.
Матеріали - це речові елементи виробництва, що використовуються головним чином в якості предметів праці, які являють собою все те , на що направлена людська праця, на що людина діє, задовольняючи всі власні та суспільні потреби. Матеріали поділяються на основні та допоміжні. Основні матеріали - це предмети праці, які утворюють головну матеріальну основу продукту. Допоміжні матеріали - це ті що спів діють виробництву продукції. Сюди відносять матеріали, що використовуються засобами праці.
Потреба підприємства або цеху в основних та допоміжних матеріалах розраховується на основі виробничої програми підприємства та технічно-обгрунтованих норм їх використання.
Основна інформація щодо запасів визначається ПсБО 9.Структура ПсБО 9 "Запаси":
1)Загальні положення;
2)Визначення та первісна оцінка запасів;
3)Оцінка вибуття запасів;
4)Оцінка запасів на дату балансу;
5)Розкриття інформації про запаси у примітках до фінансової звітності.
Рахунок 20 "Виробничі запаси" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету відображається надходження виробничих запасів, а по кредиту - вибуття.
Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету відображається надходження МШП, а по кредиту їх вибуття, списання.
Рахунок 25 "Напівфабрикати" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету рахунку 25 відображаються надходження напівфабрикатів, а по кредиту - вибуття.
Рахунок 26 "Готова продукція" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету відображають надходження готової продукції, а по кредиту - відпуск готової продукції за фактичною собівартістю.
Господарські операції підприємства лісового комплексу "Дубок"
№п/п
Зміст господарських операцій
Первинні документи
Кореспонденція
Сума,грн.
тип г.о.
Д
К
часткова
загальна
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Надійшли на склад підприємства від бази "Постачальник" по платіжній вимозі №35
Прибуткові ордери №1,2
--матеріали
201
631
34450
38350
ІІІ
--паливо
203
631
3900
ІІІ
2.
АТП 1 за перевезення на склад:
Платіжна вимога
--матеріалів
201
631
455
728
ІІІ
--палива
203
631
273
ІІІ
3.
Одержано по чеку:
Прибуткові касові ордери №1,2,3
--на заробітну плату
301
311
8970
9133,8
IV
--на господарські потреби
301
311
156
I
--від Іванченка О.С. Залишки підзвітних сум
301
372
7,8
I
4.
Видано Петренку П.В. Під звіт на господарські витрати
Видатковий касовий ордер №1
372
301
130
130
I
5.
Зараховано короткостроковий кредит банку(*)
Виписки банку з поточного рахунку №1,2
311
601
39000
39000
ІІІ
Оплачені платіжні вимоги:
--№35 бази "Постачальник"
631
311
38350
45240
IV
--№1 АТП 1
631
311
728
IV
--№116 фабрики "Вікторія"
631
311
6162
IV
6.
Нарахована заробітна плата за розвантаження одержаних:
Розрахункова платіжна відомість №1
--матеріалів
201
661
169
312
ІІІ
--палива
203
661
143
ІІІ
7.
Надійшли на склад від заводу "Світанок" по платіжній вимозі №45 матеріали
Прибутковий ордер №3
201
631
10400
10400
ІІІ
8.
Звіт Петренка П.В. на витрати по доставці на склад:
Авансовий звіт №1
--матеріалів
201
372
52
132,6
I
--палива
203
372
80,6
I
9.
Видано:
Видаткові касові ордери №2,3
--Петренку П.В. Перевитрату по авансовому звіту №1
372
301
2,6
8972,6
I
--по відомості №2 ЗП за грудень
661
301
8970
IV
10.
Надійшло без оплати від заводу "Механік" виробниче обладнання(безоплатним є додатковий капітал)
Акт №1
104
424
15600
15600
ІІІ
2. Синтетичний облік виробництва продукції
Відповідно до ПсБО 16 витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Відповідно до цього стандарту до виробничої собівартості продукції включають: прямі матеріальні витрати; витрати на оплату праці; інші прямі витрати; загальновиробничі витрати. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції ( робіт, послуг) установлюється підприємством. До прямих виробничих витрат включають витрати,що можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом.
Виробничі процеси являють собою другий етап виробництва. Характерною особливістю цього етапу є формування витрат на виробництво продукції. Для узагальнення інформації про ці витрати у плані рахунків передбачено рахунок 23 "Виробництво". Рахунок активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів. По дебету відображаються прямі, матеріальні, трудові та інші витрати, а також виробничі накладні витрати та втрати від продукції, послуг. З кредиту списується сума фактичної виробничої собівартості, завершеної виробничої продукції( у дебет рахунку 26), виконання робіт і послуг ( у дебет рахунку 90)
Господарські операції підприємства "Дубок"
№п/п
Зміст господарських операцій
Первинні документи
Кореспонденція
Сума,грн.
тип г.о.
Д
К
часткова
загальна
1
2
3
4
5
6
7
8
11.
Відпущено зі складу на виробництво:
Вимоги №1-10
--основні матеріали
23
201
30940
32500
I
--паливо
23
203
1560
I
12.
Енергозбуту за використану на виробництво електроенергію
Платіжна вимога №2
23
631
1170
1170
ІІІ
13.
Нарахована ЗП виробничим робітникам
Відомість №2
23
661
15990
15990
ІІІ
Утримано податки для внеску в бюджет(із ЗП)
661
641
780
780
II
14.
Міськ газу за використаний на виробництві природній газ
Платіжна вимога №3
23
631
910
910
ІІІ
15.
Відпущено зі складу на виробництво матеріали
Вимоги №11-20
23
201
15600
15600
I
16.
Здано на склад зекономлені на виробництві матеріали
Накладна №1
201
23
390
390
I
17
Перераховано в бюджет утримані із ЗП податки
Виписка з банку поточного рахунку
641
311
819
819
IV
Видано по чеку ЗП
301
311
6500
6500
I
18.
Видано аванс в розрахунок ЗП за січень
Видатковий касовий ордер №4
661
301
6500
6500
IV
19.
Списується фактична собівартість зданих на склад готових виробів(визначити суму з урахуванням залишку - С незавершеного виробництва на кінець місяця).С=6500
Відомість випуску готової продукції
26
23
63180
63180
I
3. Синтетичний облік реaлізації продукції і фінансових результатів
Реалізація продукції - це відвантаження продукції покупцеві за певну суму коштів.
Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять до зростання власного капіталу.
До доходів і втрат належать:
1)Доходи від надання окремого майна в оренду;
2)Штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій за порушення умов господарських договорів;
3)Доходи, одержані на території України та за її межами;
4)Доходи і витрати з переоцінки виробничих запасів готової продукції, товарів;
5)Доходи від надання комерційного кредиту;
6)Виручка від продажу іноземної валюти і витрати на її придбання;
7)Витрати і нестачі товарно-матеріальних цінностей понад норму природніх витрат у тому випадку коли не встановлені винуватці;
8)Витрати за анульваними виробничими замовленнями;
9)Витрати на утримання законсервованих виробничих потужностей та інше.
Фінансові результати поділяють за видами діяльності на прибутки( збитки) від звичайної та надзвичайної діяльності.
Розрахунок фінансового результату:
1)Від операційної діяльності
ФРод= ВП(з) + ІОД - ( АВ + ВЗ + ІОВ)
2)розрахунок прибутку від звичайної діяльності до оподаткування
ФРзд= ФРод + [(ДК + ІФД + ІД) - ФВ+ВК+ІВ]
3)розрахунок фінансового результату прибутку від звичайної діяльності:
П(З) = ПЗзд - ППприб

4)Розрахунок чистого прибутку або збитку
ЧП(З) = ФФзд ± Днд ±ППнд±Внд±ЗППнд
Рахунок 79 "Фінансові результати" призначено для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної та надзвичайних подій. На кредиті відображають суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, а по дебеті - суми в порядку закриття рахунку обліку витрат. Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунку 144 " Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)".
Господарські операції підприємства лісового комплексу "Дубок"
№п/п
Зміст господарських операцій
Первинні документи
Кореспонденція
Сума,грн.
тип г.о.
Д
К
часткова
загальна
1
2
3
4
5
6
7
8
20.
Надійшов без оплати від заводу "Світанок" фрезерувальний верстат
Акт №2
104
424
5850
5850
ІІІ
21.
Зараховано виручку(дохід) від реалізації продукції
Виписка банку з поточного рахунку
311
701
70200
70200
ІІІ
Видано по чеку:
--на ЗП
301
311
312
520
I
--на транспортні витрати
301
311
208
I
22.
Списується фактична собівартість реалізованої продукції(зменшення доходу від реалізації продукції)
Довідка бухгалтерії
701
26
66300
66300
IV
23.
Видано:
Видаткові касов и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.