Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом ОРГАНЗАЦЯ РОБОТИ З ПДВИЩЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО РВНЯ ПЕДАГОГЧНИХ ПРАЦВНИКВ

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 21.12.2012. Сдан: 2010. Страниц: 146. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Оглавление

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ……………………………………………
1.1. Науково-методична робота в загальноосвітньому навчальному закладі……………………………………………..
1.2. Науково-методична робота як засіб розвитку фахових компетентностей педагога…………………………………………
Висновки до розділу 1…………………………………………………..
РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З ПІДВИЩЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВИШНІВСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І–ІІІ СТУПЕНІВ №3 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ…………………………………………………………
2.1. Характеристика Вишнівської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів №3 Києво-Святошинської районної державної адміністрації……………………………………………………….
2.2. Аналіз організації науково-методичної роботи в Вишнівській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів №3 Києво-Святошинської районної державної адміністрації………………
Висновки до розділу 2…………………………………………………..
РОЗДІЛ ІІІ. ПІДВИЩЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО РІВНЯ ПЕДАГОГ

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасний стан соціально-економічного розвитку України характеризується значними змістовними і структурно-організаційними змінами, які направлені на формування національної системи освіти і її інтеграцію в міжнародний освітній простір. Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в суспільних відносинах, у змісті громадського життя зумовлюють необхідність такої організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, яка б забезпечувала, в першу чергу, розвиток особистості школярів, високу якість отриманих знань, сформованість необхідних умінь і навичок випускників, що вимагає насамперед істотного поліпшення якості роботи педагогічних кадрів, удосконалення організації науково-методичної роботи в школах.
Внутрішньошкільна науково-методична робота має забезпечувати підтримку належного професійного рівня кожного з педагогів і колективу в цілому, формування високої загальної і професійної культури вчителя, його готовності до творчості, до вироблення власного індивідуального стилю педагогічної діяльності, до прийняття нестандартних рішень, уміння співпрацювати з учнями, батьками, колегами. На вирішення цих завдань спрямована Національна доктрина розвитку освіти в Україні в ХХІ ст., Державна програма «Вчитель».
Аналіз педагогічної літератури, нормативних документів, досвіду роботи з питань організації роботи з підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників школи свідчить про те, що організація науково-методичної роботи в навчальних закладах належить до надзвичайно важливих завдань модернізації системи середньої освіти. Ці питання знайшли своє відображення в дослідженнях провідних учених: Ю. Бабанського, Т. Бесіди, В. Бондаря, Н. Волкової, О. Галан, Ю. Гільбуха, М. Дробнохода, М. Красовицького, С. Крисюка, Ю. Кудрявцева, О. Панасюка, І. Раченко, О. Сидоренка, І. Соколова та інших. Вивчення науково-педагогічної літератури і досвіду роботи загальноосвітніх шкіл показало, що сучасні науковці визначають і певною мірою розкривають сутність, особливості, значення науково-методичної роботи, доводять, що вона сприяє збагаченню педагогічного колективу творчими знахідками, допомагає молодим учителям навчатися майстерності в більш досвідчених колег, а також спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня.
Проте необхідно зазначити, що питання підвищення науково-методичного рівня працівників школи є багатоаспектним, залежить від конкретних умов, в яких знаходиться навчальний заклад, наявного рівня фахової підготовки працівників і потребує детального розгляду для окремого навчального закладу.
Недостатня розробленість проблеми в педагогічній теорії і практиці призводить до низки суперечностей: між зростаючими потребами, інтересами дітей, вимогами суспільства до якості освіти і можливістю її забезпечення за реальним рівнем професійно-педагогічної компетентності учителів; між різноманітністю форм та методів науково-методичної роботи і відсутністю критеріїв їх добору відповідно до етапів організації науково-методичної діяльності та конкретних умов навчального закладу.
Викладене вище і зумовило вибір теми дослідження «Організація роботи з підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників».
Об’єкт дослідження – науково-методична робота в середніх загальноосвітніх навчальних закладах.
Предмет дослідження – робота з підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників в загальноосвітньому навчальному закладі.
Мета дослідження полягає у створенні практичних рекомендацій щодо організації роботи з підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників в загальноосвітньому навчальному закладі.
Об’єкт, предмет і мета дослідження зумовили такі завдання:
1. Проаналізувати проблему організації науково-методичної роботи в педагогічній теорії і практичній діяльності середніх загальноосвітніх навчальних закладів.
2. Дослідити стан організації роботи з підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників у Вишнівській загальноосвітній школі І –ІІІ ступенів №3 Києво-Святошинської районної державної адміністрації.
3. Виявити шляхи підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників.
4. Розробити практичні рекомендації щодо організації роботи з підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників у загальноосвітньому навчальному закладі.
Теоретичною і методологічною основою дослідження стали: теорія наукового пізнання; положення системного підходу як методологічного способу пізнання педагогічних фактів, явищ, процесів; особистісно-діяльнісний, програмно-цільовий підходи до розгляду науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах. А також ідеї та наукові доробки вітчизняних і зарубіжних учених, які ґрунтуються на:
- працях науковців про організацію безперервної освіти педпрацівників ( Ю. Бабанський, І. Жерносєк, О. Панасюк, І. Раченко та інші); про організацію методичної роботи в школі (Ю. Бабанський, С. Крисюк, Н. Кузьміна, В. Пуцов та інші); про вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду (В. Журавльов, В. Краєвський, В. Лозова, М. Скаткін та інші); про самоосвіту вчителя і його професійне самовдосконалення (А. Бойко, В. Гриньова, І. Охріменко та інші);
- нормативно-правових документах, які визначають сучасну державну політику в галузі освіти та вимоги до організації навчально-виховного процесу і роботи з педагогічними кадрами (Національна доктрина розвитку освіти в Україні в ХХІ ст., Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про методичну роботу).
У дослідженні використовувалися такі методи дослідження:
- теоретичні аналіз і синтез, аналогія в поєднанні з індукцією, порівняння та узагальнення педагогічної літератури для визначення теоретичних основ організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх закладах; метод теоретичного моделювання для визначення об’єкта, предмета, визначення оптимальних форм і методів науково-методичної роботи; метод конкретизації та систематизації теоретичних знань у процесі розробки завдань дослідження;
- емпіричні – вивчення й узагальнення досвіду роботи педагогів та адміністрації школи для виокремлення особливостей організації науково-методичної роботи; аналіз нормативних документів для добору оптимальних форм і методів науково-методичної роботи та ін.
Практична значущість дослідження полягає в доведенні його теоретичних положень та висновків до конкретних методичних рекомендацій щодо організації науково-методичної роботи в школі, а застосування різноманітних форм і методів навчання, стимулювання творчого пошуку, самоосвіти вчителів, активізації їхньої творчої сприятимуть підвищенню її ефективності.
Обґрунтованість і вірогідність проведеного дослідження забезпечується опорою на психолого-педагогічні теорії, комплексом теоретичних і емпіричних методів дослідження, адекватних його меті і завданням.
Апробація результатів дослідження. Результати дослідження впроваджено у практику роботи Вишнівської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів №3 Києво-Святошинської районної державної адміністрації.
Основні положення дослідження обговорювалися і були схвалені на звітній студентській науковій конференції «Дні науки» (квітень 2010), результати дослідження висвітлені у фаховому електронному виданні «Теорія та методика управління освітою» (Додаток 2), № 4, 2010 р.
Структура і обсяг дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (85 найменувань) та 2 додатків. Дипломна робота містить 5 таблиць і 5 рисунків. Основний текст дипломної роботи складає 99 сторінок. Повний обсяг роботи 134 сторінки............


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття). – К.: Райдуга, 2002. – 61 с.
2. Державна програма «Вчитель». Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. № 379
3. Закон України «Про освіту»// Книга керівника навчально-виховного закладу: Довідково-методичне видання / Упоряд. Б. М. Терещук, В. В. Скиба. – Вид. 2-ге, доповн. – Харків: ТОРСИНГ ПЛБС, 2006. – С.14–38.
4. Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про освіту». – К.: Генеза, 1996. – 36 с.
5. Закон України «Про загальну середню освіту» // Початкова школа. – 1999. – № 8. – С. 1 – 12.
6. Закон України із змінами та доповненнями від 5 лютого 1993 року №2998 «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» // Все для вчителя. – 1998. – №16. – С. 29 – 31.
7. Закон УРСР «Про освіту». – К.: Рапо Укрвузполіграф, 1991. – 32 с. 5.
8. Концепція національного виховання // Освіта. – 1994. – 26 окт.
9. Концепція розвитку школи на 2006-2012 роки затверджена педагогічною радою (протокол №3 від 23.03.2007 року).
10. Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті// Освіта України. – 2001.- №1.- с.22-25
11. Положення про районний(міський) методичний кабінет (центр): Затверджено наказом МОН 08.12.2008 N 1119.
12. Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад // Освіта України. – 1997. – №29. – С. 7 – 10.
13. Типовий статут середнього загальноосвітнього закладу // Освіта. – 1994. – 26 січня.
14. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України: затверджене наказом Міністерства освіти України від 20 серпня 1993 р. № 310 // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1994. - № 5-6. – С. 5.
15. Аніскіна Н. О., Пасечнікова Л. П. Технологія планування стратегічних змін. — Харків: Основа, 2005.
16. Байназарова О. Ефективність оцінювання роботи методичних служб: Досвід організації системи моніторингу діяльності у Харківській області // Управління освітою. – 2007.– № 1. – Вкладка. – С. 2–10.
17. Баранов С. П., Болотина Я. Р., Сластенин В. А. Педагогіка. – Изд. 2-е, перераб., М.: Просвещение, 1987. – 369 с.
18. Вивчення та оцінювання педагогічної діяльності вчителя // Управління освітою. – 2006. – № 1(126). – Вкладка. – С. 1–8.
19. Гладка Н.М. Інноваційні процеси в діяльності районних(міських) методичних служб.
20. Десятов Т. М., Коперник О. М., Тевліна Б. Т., Чепурна Н. М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. — X.: Основа, 2003.
21. Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент у системі освіти : [навч. посіб.] / Генадій Анатолійович Дмитренко. – К. : МАУП, 1999. – 176 с.
22. Жирносек И.П.Повышение квалификации педагогических кадров. /Под ред., М.Ю. Красовицкого, С.В. Крисюка. – К.: Освита, 1992. – 190 с.
23. Жирносек І.П. Науково-методична робота в середніх загальноосвітніх навчальних закладах. – К.: ВІПОЛ, 2002. – 88 с.
24. Жирносек І.П. Науково-методична робота відділу освіти // Рідна школа. – 1997. – № 7 – 8. – С. 31 – 51.
25. Жирносєк І.П. Організація науково-методичної роботи в школі. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 128 с. – (Б-ка журналу «Управління школою»; Вип..9(45))
26. Жирносек І.П. Удосконалення науково-методичної роботи в сучасних загальноосвітніх школах, ліцеях і гімназіях. – К.: Віпол, 2001. – 204 с.
27. Загальнi вiдомостi про загальну середню освiту в Українi (Матеріали офіційного сайту Міністерства освіти і науки України – www.mon.gov.ua).
28. Закон України «Про освіту»// Книга керівника навчально-виховного закладу: Довідково-методичне видання / Упоряд. Б. М. Терещук, В. В. Скиба. – Вид. 2-ге, доповн. – Харків: ТОРСИНГ ПЛБС, 2006. – С.14–38.
29. Засобина Г. А., Кабыльницкая С. Л., Савин Н.В. Практикум по педагогике. – М.: Педагогика, 1996. – 146 с.
30. Игры: обучение, тренинг, досуг. – М.: Новая школа, 1994. – 365 с.
31. Козацька духовність і виховання молоді: Посібник для студентів і вчителів. – К.: КПДІ, 1993. – 40 с.
32. Козиев В.Н. Психологическая компетенция учителя в конт


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.