На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Монолог та його функцї в трагедї В. Шекспра Гамлет, принц Датський

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2012. Страниц: 47. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………..…6
РОЗДІЛ 1. ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ ТА МІСЦЕ ШЕКСПІРА У ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ.……………………………………..…..10
1.1. Доба Відродження особливий період в історії європейського духовного життя та культури…………………………………………..10
1.2. Англійське Відродження як явище у світовій культурі та літературі…………………….…………………………………………..13
1.3. В.Шекспір – один з найбільших художніх геніїв англійської та світової літератури……………………………………………………...17
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1. …………………………………………………...19
РОЗДІЛ 2. МОНОЛОГ І ЙОГО ФУНКЦІЇ В ТРАГЕДІЇ В. ШЕКСПІРА « ГАМЛЕТ, ПРИНЦ ДАТСЬКИЙ » ……………………………………………...20
2.1. Художні особливості трагедії В. Шекспіра « Гамлет, принц Датський » ……………………………………………………………………………………….20
2.2 Монолог – драматичний прийом………………………………………25
2.3 Духовні шукання героїв через їх монологи…………………………...27
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2. …………………………………………………...41
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………

Введение

Чудовий англійський драматург Вільям Шекспір є одним з найбільших художніх геніїв англійської та світової літератури. Шекспірові випало жити в чудовий час. Він був сучасником великої епохи в історії людства, що дістала назву Відродження. Спираючись на античне гуманістичне розуміння людини та християнське людинолюбство, виходячи із захоплення людиною, її красою та здібностями, вірячи в здатність людини до безмежного духовного збагачення та вдосконалення, доба Відродження прославляла людину як найдосконаліший витвір Господа і природи, утверджувала її право на земне щастя й радощі, право вільно досліджувати світ, природу і розкривати їх таємниці, щоб оволодіти ними, право на вільну думку та пошук у всіх сферах людського життя. Чи не найкраще висловив цей захват людиною англійський поет Вільям Шекспір у драмі «Гамлет»: «Що за майстерний витвір чоловік! Що за шляхетний розум! Який безмежний хистом!Як вражає і дивує доцільністю постаті й рухів! Дією подібний до ангела! Тямою до божества! Окраса всесвіту! Найдовершеніше з усіх створінь!»
В історії мистецтва немає іншого прикладу такої стійкої і тривалої популярності п’єси, ніж популярність шекспірівського «Гамлета, принца Датського». Понад чотириста років ця трагедія ставиться на сценах театрів усього світу. І кожне покоління, люди різних національностей шукають у ній відповіді на питання, що їх турбують. Секрет такого постійного інтересу до трагедії — у філософській глибині і гуманістичній насназі цього твору, в майстерності Шекспіра-драматурга, який втілив загальнолюдські проблеми в художні образи. Ця трагедія є дуже багатогранною. Кожний бачить у ній своє: чи захоплюючу історію давнини, чи трагічну розповідь про кохання,чи драму помсти, чи філософську трагедію. І кожен по-своєму має рацію, тому що геній Шекспіра настільки всеосяжний, що умістив у собі весь світ, усі його пристрасті, почуття, поривання, і саме тому його п’єсу неможливо тлумачити однозначно.
Значне місце в трагедії Гамлет займають монологи. Їх виголошують герої в найбільш драматичні моменти трагедії. Вибір теми курсової роботи вмотивований тим, щоб зрозуміти роль монологів у трагедії В. Шекспіра «Гамлет, принц Датський».
Актуальність дослідження
Трагедія «Гамлет», особливо образ її головного героя, приваблювала митців різних епох і країн. Шекспір чи не вперше у світовій літературі зобразив свого героя внутрішньо роздвоєним, його характер – суперечливим, а вчинки – неоднозначними. Саме це викликало велику увагу до твору. Трагедію «Гамлет» досліджувало багато вітчизняних та зарубіжних вчених: О. Анікст, В. Бєлінський, Е.Берджес, Г. Брандес, Л. Виготський, С. Маршак, М. Урнов, І. Франко, А. Магаліф [3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 21,]. Зокрема О. Анікст досліджував діалектику образу головного героя трагедії Гамлета, Л. Виготський аналізував проблем його характеру я з психологічного погляду[11, с. 205-254], А. Магаліф робив пантографічний портрет особистості героя [13]. Але під час підбору літератури для курсової роботи виявилось, що джерел, присвячених дослідженню функцій монологів к трагедії дуже мало. Цей аспект у контексті загального аналізу твору більш менш детально розглядали О. Анікст та В. Бєлінський [3,7]. Тому актуальність курсової роботи полягає у детальному дослідженні ролі монологів у трагедії В. Шекспіра «Гамлет, принц Датський».
Мета дослідження
Зрозуміти філософію та зміст головного конфлікту трагедії через з’ясування функцій монологів у ньому.
Завдання дослідження
Для досягнення мети перед нами були поставлені такі завдання:
1. Розглянути соціокультурні особливості епохи, відображеної у трагедії В. Шекспіра «Гамлет, принц Датський».
2. Дослідити творчість В. Шекспіра щоб краще осягнути ідейну направленість його трагедії «Гамлет, принц Датський».
3. Проаналізувати відомості з теорії літератури, щоб зрозуміти жанрову специфіку твору.
4. Дійти власного висновку про функції монологів у трагедії «Гамлет».
Об’єктом дослідження гуманістична наснага та філософський зміст головного конфлікту трагедії В. Шекспіра «Гамлет, принц Датський», проблема морального вибору і вчинку головних героїв.
Предметом дослідження є монолог і його функції в трагедії В. Шекспіра «Гамлет, принц Данський».
Методи дослідження
Написання курсової роботи відбувалося за допомогою бібліографічного, історичного методів та методу зіставлення та порівняльного аналізу. Бібліографічний включає опрацювання періодичних видань та праць вітчизняних та зарубіжних дослідників трагедії В. Шекспіра «Гамлет, принц Датський». Історичний метод був застосований через те, що неможливо досліджувати будь-який твір, не маючи уявлення про час його написання. Порівняння проводилося шляхом зіставлення героїв даної між собою на основі подібності чи відмінності світоглядів.
Основний зміст та наукова новизна роботи
Дослідження монологу та його функцій у трагедії В. Шекспіра «Гамлет, принц Данський» розкриває художні особливості монологу як драматичного прийому та його функції у даній трагедії. Наукова новизна полягає у тому, що робиться спроба зрозуміти сутність духовних шукань героїв через аналіз їх монологів.
Практична цінність дослідження
Курсова робота представляє практичну цінність для вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури» студентам філологічних факультетів університетів, а також студентам спеціальності «Переклад».
Структура роботи зумовлена її метою та завданнями. Курсова робота (повний обсяг 50 сторінок) складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків..........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В. Лексикология английского языка: Учеб. пособие для студентов / Г.Б. Антрушина, О.В. Афанасьева – М.: Дрофа, 1999 – 288 с.
2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка / И.В. Арнольд. – М.: Флинта, 2002 – 266 с.
3. Арнольд. И.В. Лексикология современного английского языка / И.В. Арнольд. – М.: «Высшая школа», 3-е изд., 1986 – 295с.
4. Ахманова О.С., Изделис Р.Ф. Курс практической стилистики современного английского языка / О.С. Ахманова, Р.Ф. Изделис. –Москва, 1978 – 157 с.
5. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) / Л.С. Бархударов. – М.: «Междунар. отношения», 1975 – 240 с.
6. Баскова Ю.С. Эвфемизмы как средство манипулирования в языке СМИ (на материале русского и английского языков). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филол. наук / Ю.С. Баскова. - Краснодар, 2006 – 23 с.
7. Беляева И.В., Куликова Э.Г. Манипулятивное искажение: Лингвистический смысл эвфемизмов. / И. В. Беляева, Э. Г. Куликова// Философия. Искусствоведение. Вестник Челяб. гос. ун-та, 2009, № 22 (160), Вып. 33, с. 15-20.
8. Блинова О.И. Образность как категория лексикологи / О.И. Блинова // Экспрессивность лексики и фразеологии. №3. – Новосибирск, 1983 – с. 7-11
9. Бузаджи Д.М. «Отстранение» в аспекте сопоставительной стилистики и его передача в переводе (на материале английского и руського языков). Автореф.дис.филол.наук / Д.М. Бузаджи – М., 2007 – 26с .
10. Бытева Т.И. Образность как особенность семантики перифразы / Т.И.Бытева// Гуманитарные науки: Вест. КрасГУ. Красноярск, 1999 – с28-39.
11. Гальперин. И.Р. Стилистика английского языка / И.Р. Гальперин – М.: Высшая школа, 1981 – 334 с.
12. Генрі Джеймс. Daisy Miller: Novels / Джеймс Генри – М.: Айрис-пресс, 2008. – 320с.
13. Гукова Л.М., Фомина Л.В. Топонимическая перифраза: введение в проблему / Л.М.Гукова, Л.В.Фомина // Логос ономастики: Научный журнал, №1 – 2006 – с72-81.
14. Евдокимова Е.В. Прагматический и лингвокультурологический аспекты перифраз и сходных стилистических приемов в газетно-журнальном дискурсе: на материале прессы Великобритании и США. Автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата филол. наук / Е.В. Евдокимова. – Иркутск, 2008 – 19 с.
15. Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка / И. В. Заботкина. – М.: «Высшая школа», 1989 – 126 с.
16. Знаменская Т.А. Стилистика английского язика / Т.А. Знаменская Т.А. – М.: Эдиториал УРСС, 2004 – 208 с.
17. Кацев А.М. Эвфемистический потенциал и его реализация в речи / А.М. Кацев // Некоторые проблемы слова и предложения в современном английском языке. – Л: Горький, 1976 – с. 19 – 28.
18. Кацев А.М. Языковое табу и эвфемия / А.М. Кацев. – Л: Горький, 1988 – 80 с.
19. Кипрская Е.В. Политические эвфемизмы как средство камуфлировния действительности СМИ. Автореферат на соискание научной степени кандидата филол. наук / Е. В. Кипрская. – Ижевск, 2005 – 24 с.
20. Казакова Т.А. Практические основы перевода / Т.А. Казакова СПб: Издательство «Союз». 2002 – 320 с.
21. Ковалева Т.А. Фразеологические эвфемизмы в современном английском языке. Автореферат дисс. на соискание научной степени кандидата филол. наук / Т.А. Ковалева. - Москва, 2008 – 22 с.
22. Burrige K., Allan K. Euphemism and Dysphemism: Language used as Shield and Weapon / K. Burrige, K. Allan. - New York: OxfordUniversity Press, 1991 – 231 p.
23. Rawson Hugh. A dictionary of euphemisms and other doubletalk. / Hugh Rawson. – New York: Crown Publishers Inc., 1984 – 312 p.
24. Linfoot-Ham K. The linguistics of Euphemism [Електронний ресурс]. – Режим доступу: independentco.uk/Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.