На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Аналз прогнозування грошового потоку вд основної дяльност у фнансовому плануванн

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 5.1.2013. Сдан: 2005. Страниц: 61. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ 3
1. Методологічні основи аналізу та прогнозування продажів у фінансовому плануванні 6
1.1 Задачі короткострокового фінансового планування та управління 7
1.2 Необхідність та зміст аналізу та прогнозування руху грошових коштів 11
1.3 Організація прогнозування продажів в компанії 17
2. Методика аналізу та прогнозування продажів 24
Концепція прогнозної моделі грошового потоку від основної діяльності (збуту)
2.1 Методичні питання аналізу факторів збуту у фінансовому плануванні
2.2 Визначення тренду
2.3 Аналіз сезонності 24
2.3.1 Оцінка сезонності з використанням ковзких середніх 25
2.3.2 Оцінка сезонності за допомогою регресії з dummy-змінними 27
2.4 Характеристики кількісних моделей бізнес-прогнозування 28
2.5 Екстраполяційні моделі зі згладжуванням
2.5.1 Базова модель експоненційного згладжування 33
2.5.2 Модель експоненційного згладжування Холта 34
2.5.3 Модель експоненційного згладжування Вінтерза 35
2.6 Оцінка адекватності прогнозної моделі 36
3. Аналіз збуту та побудова прогнозної моделі грошового потоку для ВАТ ВПТ “Нектар” 38
3.1 Характеристика підприємства 38
3.2 Доцільність прогнозування грошового потоку від збуту: аналіз ліквідності підприємства
3.3 Аналіз даних і побудова прогнозної моделі 41
Висновки 45
Перелік використаної літератури 47
Додатки
Додаток 1. Фактична динаміка збуту за період 09.1996-05.2001 49
Додаток 2-А. Оцінка параметрів регресії з dummy-змінними 50
Додаток 2-Б. Розрахунок сезонних факторів за методом ковзких середніх 51
Додаток 2-В. Розрахунок параметрів тренду 53
Додаток 3. Розрахунок прогнозу за моделлю експоненційного згладжування Вінтерза 54
Додаток 4-А. Фактична динаміка коефіцієнту інкасації за період 03.1997-12.2000
Додаток 4-Б. Прогноз динаміки коефіцієнту інкасації
Додаток 5. Прогноз динаміки грошового потоку від збуту
Дана методика застосовна для...

Вступ

Цілі короткострокового фінансового планування передбачають проектування циклу руху грошових коштів, а також управління інвестиціями і фінансуванням оборотного капіталу. Ця робота присвячена висвітленню практичних проблем, пов’язаних з першим із цих завдань - проектуванням циклу грошових коштів, а конкретно - з аналізом та прогнозуванням грошових надходжень.
Конкуренція, властива ринковим економікам, призвела до чіткої специфікації та спеціалізації завдань і обов’язків всередині компанії, що позитивно впливає на ефективність усієї організації. Типова західна компанія має три основні сфери діяльності: маркетинг, фінанси та виробництво, згідно з якими будується організаційна структура та розподіляються ролі в організації. Поряд із цим чітке визначення завдань здатне призвести до досить вузького розуміння середовища діяльності компанії.
Безперечно, ефективність роботи кожної окремої служби залежить від розуміння менеджерами інших сфер діяльності компанії. Лише в цьому випадку можливе утворення цілісного уявлення про бізнес-середовище, цілі та стратегію компанії.
На практиці фінансовий менеджер та менеджер служби маркетингу чи збуту майже не мають спільних обов’язків, хоча в дійсності об’єкти їх інтересів мають багато спільного. Прикладом цього є, наприклад, матриця "Зростання - частка ринку" (BCG Growth-Share Matrix), розроблена Бостонською консалтинговою групою наприкінці 1960-х років, яка пов’язує концепцію прибутковості із часткою ринку та темпами його зростання [13, с.122-124].
Планування руху грошових коштів є ще одним прикладом спільного об’єкту дослідження фінансів та маркетингу, оскільки короткострокове планування базується на прогнозах збуту, які зазвичай мають розроблятися маркетинговою службою.
В той же час для фінансового менеджера, відповідального за короткострокове планування, було б помилкою пасивне використання прогнозів збуту без прагнення проаналізувати хоча б загальні фактори, що визначають коливання продажів і тим самим грошових надходжень. Одним з головних завдань такого аналізу має бути визначення впливу сезонності, яка притаманна значній частці економічних процесів, особливо в сфері збуту.
Розуміння основних поточних тенденцій збуту дозволить фінансовому менеджеру передбачити їх на майбутнє, тим самим покращуючи якість планування грошових потоків. З цією метою в даній роботі розглянуті методи кількісного аналізу збутових даних. Ці методи, на відміну від якісних, не потребують від фінансового менеджера заглиблення у вивчення факторів збуту. Це робить методику аналізу простою та непрацеємною, дозволяючи при цьому отримати результати, придатні для подальшого використання у короткостроковому фінансовому плануванні.
В той же час, майже дворічний досвід роботи автора на одному з українських підприємств свідчить про доцільність розуміння фінансовим менеджером не лише методики аналізу, але й прогнозування збуту.
Проблема полягає в тому, що на пересічна фірма в Україні зазвичай не має спеціалістів з кваліфікацією, достатньою для розробки якісних прогнозів збуту. Це може бути наслідком некомпетентності служби маркетингу або, у разі її відсутності, - хронічної нездатності до прогнозування залишених у спадок від командної економіки планово-економічних відділів та відділів збуту. Враховуючи цей факт, фінансовий менеджер часто не має доступу до прогнозів збуту через просту їх відсутність на підприємстві, що ускладнює планування руху грошових коштів. Крім того така ситуація ставить під сумнів обґрунтованість подібного планування, оскільки самий його процес, як відомо, передбачає наявність прогнозу.
Таким чином, проблеми аналізу та прогнозування збуту в рамках фінансового менеджменту є досить актуальними. З огляду на це в даній роботі поряд із методами аналізу збутових даних висвітлюються питання організації процесу прогнозування в компанії, а також прогнозні моделі, застосовні для прогнозування збуту у фінансовому менеджменті.
Нажаль дані питання практично не висвітлені у вітчизняній літературі. Це безперечно є наслідком відсутності достатньої вітчизняної практики як в галузі фінансового менеджменту, так і в галузі маркетингу. Це стало причиною використання робіт переважно західних авторів. Серед них слід відмітити роботи Дж. Вілсона (J. Holton Wilson), Б. Кітінга (Barry Keating), а також роботу Дж. Армстронга (J. Scott Armstrong), які зокрема присвячені практичному аналізу та прогнозуванню в компанії. Особливо слід назвати роботу Ченга Ф. Лі та Джозефа І. Фіннерті, в якій висвітлюються питання аналізу та прогнозування збутових даних у фінансовому менеджменті, зокрема значення такого аналізу для підтримання ліквідності.
Практична частина роботи містить аналіз збуту та побудову прогнозної моделі для ВАТ ВПТ "Нектар". На прикладі даного підприємства буде проаналізовано вплив сезонного фактору на фінансові показники компанії.


Розділ 1
Методологічні основи аналізу та прогнозування продажів у фінансовому плануванні
1.1 Задачі короткострокового фінансового планування та управління
Однією зі сфер діяльності фінансового менеджера є прийняття рішень стосовно короткострокового управління та планування. Безперечно, прийняття таких рішень базується на оцінці наявних та майбутніх грошових коштів. Будучи обізнаним відносно обставин ринкового середовища, в якому оперує компанія, та маючи уявлення про майбутні обставини, менеджер має можливість для досягнення певних цілей (про які буде сказано нижче) обирати відповідні засоби управління грошовими потоками.
Одним із завдань менеджера, зайнятого короткостроковим фінансовим плануванням, є зниження ризику, який в сучасному розумінні являє собою можливість відхилення від мети, заради якої приймаються рішення [17, с.11]. Причиною ризику є притаманна суспільним та економічним процесам невизначеність, тобто об’єктивна неможливість отримання абсолютного знання про внутрішні та зовнішні умови функціонування соціально-економічних систем........


Висновки

Короткострокове фінансове планування передбачає проектування циклу руху грошових коштів, а також управління інвестиціями і фінансуванням оборотного капіталу. Рамкою для планування при цьому є касовий план, який поєднує два компоненти руху грошових коштів - їх надходження та витрачання - із часом. Але касовий план є не просто сумою доходів і видатків, а спробою передбачити строк надходження та використання коштів.
Розробка якісного касового плану, так само як і моніторинг його виконання, потребує від фінансового менеджера розуміння основних факторів, які впливають на збут, вміння кількісно оцінити цей вплив та тенденції продажів. Іншими словами, кількісний аналіз полягає у кількісній оцінці впливу факторів збуту, наприклад, сезонності, а також визначенні загального тренду, який відображає тенденції сукупного впливу інших факторів. Кількісний аналіз здійснюється на основі історичних даних.
Умови підприємництва, що об’єктивно склалися сьогодні в Україні, зумовлюють необхідність не лише аналізу фінансовим менеджером грошових надходжень від збуту, але й їх короткострокового прогнозування. Однією з причин цього є той факт, що першочергова увага в сучасних умовах має приділятися підтриманню ліквідності підприємства.
Проведений аналіз показників ліквідності ВАТ ВПТ "Нектар" свідчить про відповідність їх динаміки сезонним коливанням збуту. Використання нескладних екстраполяційних моделей прогнозування збуту, наприклад, моделі експоненційного згладжування Вінтерза, на даному підприємстві дозволить з прийнятною точністю оцінити обсяг майбутніх грошових надходжень. Крім того це дозволить компанії здійснювати більш ефективну позикову політику завдяки можливості наблизити строки життя боргу та відповідних активів.
Слід зазначити, що проблема використання у короткостроковому фінансовому плануванні прогнозів збуту потребує подальшого вивчення для врахування інших об’єктивних факторів, які впливають на рух грошових коштів, зокрема дебіторської заборгованості.
Українські підприємства не успадкували ані традицій, ані методик планування, заснованого на прогнозах розвитку бізнес-середовища. З огляду на цей факт впровадження таких методик в тому числі і в фінансовому менеджменті має використовувати досвід країн з розвиненою ринковою економікою.
Зважаючи на потребу еволюції менеджменту на підприємствах України, яка має призвести до запровадження стратегічного підходу, характерного визначенням цілей та розробкою планів їх реалізації, короткострокове фінансове планування здатне стати рушійною силою, що прискорить процес в цілому.

Перелік використаної літератури

1. Russell Abratt, Maria Beffon and John Ford. Relationship between Marketing Planning and Annual Budgeting // Marketing Intelligence & Planning. - 1994. - Vol. 12, No. 1
2. Pamela Edwards and Peter W. Turnbull. Finance for Small and Medium-sized Enterprises: Information and the Income Gearing Challenge // International Journal of Bank Marketing. - 1994. - Vol. 12, No. 6
3. Avi Rushinek and Sara F. Rushinek. Forecasting sales, expenses and stock market values by quarterly financial statement ratio analysis: a microcomputer software development model // Managerial Auditing Journal. - 1995. - Vol. 10, No. 2
4. Somnath Das. Financial Analysts’ Earnings Forecasts for Loss Firms // Managerial Finance. - 1998. - Vol. 24, No. 6
5. Ren? M. Stulz. Globalization of Equity Markets and the Cost of Capital // NBER Working Paper No. 7021, March 1999 (available on-line at dsl.nber.org/papers/w7021.pdf)
6. J. Scott Armstrong. Long-Range Forecasting from Crystal Ball to Computer, 2nd ed. John Wiley & Sons, 1985
7. Joseph P. Gultinan, Gordon W. Paul. Marketing management: strategies and programs. - 5th ed. McGrawHill, 1994
8. Handbook of Econometrics, Volume II / Ed. by Z. Griliches and M. D. Intriligator. - Elsevier Science Publishers BV, 1984. - Chapter 17. Time Series and Spectral Methods in Econometrics
9. Handbook of Econometrics, Volume III / Ed. by Z. Griliches and M. D. Intriligator. - Elsevier Science Publishers BV, 1986. - Chapter 33. Evaluating the Predictive Accuracy of Models
10. J. Holton Wilson, Barry Keating. Business forecasting. Irwin/McGraw-Hill, 1994
11. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. - К.: Ника-Центр, 1999
12. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. - М. ИНФРА-М, 2001
13. Котлер Ф., Армстронг, Г., Сондерс, Дж., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. - 2-е европ. изд. - К.; М.; СПб.: Издат. дом «Вильямс», 1998
14. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Підручник. - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998
15. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник. - Вид. 2-ге, допов. та перероб. - К.: КНЕУ, 2000
16. Ченг Ф. Ли, Джозеф И. Финнерти. Финансы корпораций: теория, методы и практика. Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2000
17. Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику: навчальний посібник для студентів екон. спец. вищ. навч. закладів. - К.: “АртЕк”, 1997Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.